De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

693188 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1917, 07 Avril. De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot. Accès à 22 juillet 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/th8bg2ms3h/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

DE GENTENAAR-DE LANDWACHT BfîT fTT ^Ls •9' taar. Hum. 83 O.De Graovet Keteîvest, 1S DE KLEIN! PATHIOT Zaicrdag 7 April 1917. Ps-3|s s esâéiemmè ïfficiëala Duitscha beriohfsa •» VERORDENING 9V«r 4e atapelopneming van oa 4«a handel in aakken. Art. 1. — De in 't gebied van het 4«îeger vcor-aanden stapels van zakken, welko f>eheel of jfedeeltehjk uit textielgrondstoffen of uit textiel-vervangeade stoffen (surrogaten) vervaardigd jsijn, worden in beslagsenomen, cm 't evcn of zij nieuw of reeds gebazi.ed of nog in gebruik aijn, «|i of zij tôt het gebruik geschikt zijn of niet. Behalve de verkoopen aan de in artikel 4 tenoemde besturen, is in elk vervreemdea (verkoopen enz.) of verwerken der in beslag-jenomen zakken verboden ; het voorioopige verdere regeimatige gebruiken ervan i3 tûe-ftfetan.TDe bezitters der in beslaggenornen zakken zija Verplicht deze tôt nader bencht te bewarea ea behoorl'jk te behandeieD. Art. 2, — Wie zakken in bewaring^ heeft ïnatuurlijke en rechtspersonen, privaat of opcn* Mar rechtelijke maattchappijen, vennootschap-pen en vereenigingen, pakhuishouders, expéditeurs, enz.),is verplicht van de op 1 Aprii 1917 (profcfdag) voorhanden hoeveelheden tôt 5 April 1W7 sc.hriftelijk met opgave van den eigenaar 6tk. de lagerplaats acsngifie te dosa aan de O.ts-# EtappenlcommandaLtur, op wier grondgebied 2kïage;plaats zich b-vindt. . Çe Orts- en Etappenkommandanturen zullen 4fc<e aaagiften tôt 10 April 1917 doorzenden aaa 4e Etappen-Inspektion (Wirtschaftsausschuss), 'J# 't gebied vaa het Marinekorps. De aangifte moet gedaan worden op lijsten S h naneifts, welke bij de beroegde Orts- of appenkommandantur kosteloos verkrijgbaar gjn. De na den proefdag toekomende, maar #"ôôr den proefdag reeds verzenden zakken moet 4® onivanger onmiddellijk na ze ontvangea te a«fcben aangeven. Is er sems iemand in twijfel or zijne voorradea Éxoeten aangegeven worden of niet, thans moet fcij er voorloopig aangifte van doen. Art. 3. — Hoeveelheden van niet m?er dan fc5 zakken, welke eenen eigenaar toebehoorea éi welke in zijn eigen bedrijf of magazijn enz., fëljruikt worden, zijn vrij van de in beslag sâming en de verplicbting tôt aangifte. fîij net vaststeilen van deze grootste vrije boàveelheid, moet de voorhanden voorraad *ord«n snmengeteld, om 't even van welke Jjçedam'gheid en groote de verscheidene zakkea CQn. Art. 4. — De Etappen-Inspektion (Wirt-3chaftsausschuss)en, in 't gebied van het Mariae-kôrps, de Intendantur van 't Marinekorps zijn «iléon gerechtigd de volgens artikelen 3 en 3 aaa te geven sUpels te koopen. Voorzoover er een onderhandsche aankoop op grond der rolgens ariikel 5 te berekenea fcrijzen niet tôt stand komt of volgens andere bestemmingen niet mogelijk is, mag de Etappen-Inspektion (Wirtscbaltsausschus), in 't gebied van het Marinekorps de Itendantur van 't Marine* korps de betreffende goederen onteigenen.. Art. 5. — Bij onderhandschen aankoop dient %|s grondslag de prijs welke op 25 Juli 1914, <jPor ïoortgelijke goederen in den handel als ySfkoopprijs van den fabiiekant gold, met een airs!-- g van 30 tôt 60 ten hoaderd. De onderhands gekochte waren worden, na aûderzocht te zijn, komptant betaald. In geval de gosderen onteigend worden, regelt 4çh de handelwijze volgens het bevel van den Sqkskanselier van 25 April 1915, betreffende de «undelwijze voor de « Reichsent-schaedigungs-jkommissioa » (« Reichsanzeiger » van 26 April *915, a. 96, eerste bijlage). Art. 6. — Bedrijven welke ia't vervolg zalcksa noodig hebbea, moetea vôôr dan l«a vaa elke maand, door bemiddeling der Orts- of Etappen-kommandanturea, aaa de Etappea-inspektion (« Wirtschaftsausschuss »), voor 't gebied vaa t Mariat korps mfcdedeelen, hoeveel zakken zij voor de erop volgeHde maand vaa doen hebbea en waar'.oa zij moeten dienaa ; deze besturen beslissen oyer de noodwendii>heid en staan aaa de val bruikers de ben00di4.de zakkea toe, mits betaling van een passenden priis. De geaoemde besturen raogea 00k zakkea ust vervangings-stoffea (surrogaten) toestaan of het gebruik ervan bij wijze van ruiliag bevelen. Art. 7. — De Etappen-Inspektion en, voor het gebied van 't Marinekorps, de Iotendantur van 't Marinekorps te Bru?'e zijn gemachtigd, in bijzondere gevallen, inzonderheid 00k voor afzonderlijke bedrijven ot nijverheidstakken uitzonderingen op de voorschriften dezer veror-dening toe te staan. ■ Art. 8. — Wie de voorschriften dezer verorJo-niog opzeitelijk of uit grove nalatigheid ovor-treedt, wordt met ten hoogste 1 jaar gevangeais en met geldboete tôt 20,0U0 mark of met eene dezer stralïea gestraft, voor zoover er volgens de algemeens strafwet niet strengere «tralfea toepasselijk zijn. Daarbij mag, ia geval van overtreding uit grove nalatigheid, de verbeurdverktaring dier voor* werpea uitgesproken worden, waarop de siraf-bare handrliog batrekking heeft. In geval van opzettelijke overtreding der bsstemmingen dezer rerordening moet de vtr-beurdverklaring uitgesproken worden. Elke poging is strafbaar. Zijn bevoegd de Duitsche militaire recht-banken en militaire bevelhebbers. Art 9. — De voorschriften in artikelen 1, 4, 5 en 7 dezer verorde:iing zijn niet toepasselijk op zakken waarvan bewezin wordt datzij op den proefdag het eigendom waren van de « Commission for Relief in Belgium » of van het Naiionaal Hulp- en Voadingskomiteit. A, H. Q., den 16 Maart 1917. Der Oberbefehlshaber, Sixt von Armin. Verordening Voorâohriit. Art. 1. — Da Belgische wetten betreffende da riviervisscherij vaa 19 Januari 1883 en van 5 Juli 189? blijvea met de volgende beperkingeo van kracht: S 1. —• De vischvangst is verboden a) 's nachts, b) binnen het bereik van mtnder dan IGOrmeters ûfstand van bruggen, sluizen, dammen en los-plaatsen, c) binnen het bereik van miuder dan 6 km. i-an de Hollandàche gre^s, d) in het LeopolJ-kanaa'. § 2. — Van het verbod onder § 1 c kan de be-voegda Etapponkommanianturop aanvraag van den tôt visschon gerechtij-den uit/.onderi/ gea toestaan. § 3. Indiea bii het vissohea met nettea een waterloop door doorgetrokkene'netten versperd worden aal, moet ee»st de toelatiag van het be-voegda havenambt van 't « Kanalbetriebaamt » aangevraagd wgrden. Indien de vischvangst bij middel van een boot geschieden zal, i3 er de toelating van de « Ueberwachunfisstelle » (toe-zichtsburiïel) van het « Wasserpolizeiamt » (waterpo'itieambt) voor noodig. § 4. De visscherij met den hengel is slecht» gedurende de maand Mei verboden. § 5. Vissiherij-rerloven zijn aan den prijs van 1, 2, 4 en 10 fr. bij de gsvvona ontvanger3 van belastinçea verkrijgbaar; bii het uitoefenon der visscherij moet m en ze steeds bij zich dragen en op verlangen van de toezicht hebbaade ne* ambten en militaire personen toonen. Art. II. — Volgens lid 1 ran artikel 4 der wet 7aa 5 Juli 1899 betreffende de riviervisscherij wordt ariîkel 26 van het Koninklijk Besluit vaa 31 Mei 1913 betreffende do afievering vaa visscherij-vsiloven aangevuld als volgt : § 1. Afgezien vaa da bes'emmingen ia artikel 26 vaa het Koninklijk Besluit van 31 Mei 1913 betreffende de intrekking van visscherij-verlovea aan eeaen prij j bovea de 2 fr. geweigerd aan: a) kinderanonder de 16 jaren, b) personen die gedurende <ie laatste Sjaren wegeas overtreding der visscherii besteminiagen tôt eoae boete vaa 50 fr. of meer veroordeeld werdea, ç) psrsonea aan d-e tengevolge eener gerechtelijke veroor-deeling een der in aitikel 31 vaa het strafwet-boek genoemda rechten — niet alleea het racht wapens bij zich te dragen — ontzegd wercl, d) personea die tengevolge eener vcroordeeling onder po'.itie-tuezicht gepliatst zijn. § 2. Wia ean visscherij-verlof aan een hooge-rën prijs dan 2 fr.* aanvraagt, moet aaa den beambte, die rr.et do aflavenng der verlovea gelast is, een bewijsfchtift van het gesaeeiite-besi.uur zijner woonplaa's overhandigen, -bowij-zende dat geaae der in § l onder a. tôt d genoemda voorwaard«a op hem van toepassing is. Militaire personen zijn vaa deze voorschriften OBtsIagen. Art. 3. — Orer reditîgen der bestemmingen dezer verordening worden met tea hoogste 300 mark geldboete of met hcchtenis tôt 3 wekea gestraft. A. H. Q., don 26 Maart 1917. Der Oboibofehlsbaber, SIXT van A S MIN General der Infanterie. 3UÔ Bekendmaking De verordeninï betreffende de uitoefening der binnenvisscherij van 22 Juli 1915 (Verordening Nr 17, Verordeningsblad Nr 2) is door de voor-schrift vàn het « Atmee Obarkoramaado •> van 26 Maart 1917 afgeschaft. E. H. O., den 29 Maart 1917. Der Etappeniaspakteur, von schicxfus, Geueral der Infanterie. 807 Verordening Twsaâo uitToeringavoorsohrift tôt de verordaning van 11 Juli 1916, betreffende hat ia beslagnemen ea gebruiken vaa dea gerst, enz. 1. Tsn^evolîe van rerm-^erderde bezigheid der « Gerstea-Zentrale » en aingroeiende moei-lijkheden bij de aanschafling van groadstoffaa voor de btouwerijea wordea verder ledaa der « Ge; stca-Zentrale » beaoeiad : 1. E. Goûthals-Me.iens, te Meulebeke ; 2. Theofi^l Baele, te Eekloo, als vertegenwoor-digïrs der brouwerijen van hooger gisting in de proviacie ; 3. Maurits O gîna, te Lokeren; 4. Arthur Pollet, ta Kortrijk, ala hunas plaats-vervangers.2. Da bestemmingen in da verordeaing van 11 Juli 1916 betreffende het ia bsslagneaaea en gebruiken van de gerst enz., zija 00k toep&sse-lijk op die hoeveelheden gerst en mout, walka naar het Etappengebied van het 4" legar — iftzonderheid uit het buitenland — iagevoard zijn of worden. Dientsngevo'ge is hei opkoopea en vervoeran van ingevo'îrde gerst en ingevoerd mont, aisook het handel drijven ermede, zondar toelating der « Gersten-Zentrala » verbodea (§ 5). Het vervaardigen van mout 00k uit ingevoerd graan, dat niet door de « Gerstea-Zea-trale » toegewezen is, is verboden (§ 4). De verdôcling 00k vaa ingavoerde gerst en Tan higevoerd mout geschiedt ultsluitelijk door de « Gerstea-Zentrale » (§ 3). B. H. O., dea 19 Maart 1917. Der Etappeninspekieur, von SCHICKFUS, General der Infanterie. 303 Baksndmaking j Op grond derartikelea 14, 21 en 2idcr Konink? Itjke Verordening van 6 Oktober 1855. fretrèM fends bat am'otetijk onderzoek der îastea e*Ç gewichten, wordt er bestemd als volgt : j Bij het ijkeader in het dienstjaar 1917 aanhe# wettelijk onderzoek te onderwerpen s;ewichiea|| maten en weegtoes'.elleu mo^teQ de ijkb^ambte^ met toepass.'ng der geldelijke bestemmingen. j 1. de in gebruik zijnde gedurige teelrens. ! 2. da periodieke teekens van de lefcr X (chil Toor de maten en gewichten en der cijfer lï| (îerentiea) voor do weegtoastellan gebruiken. E. H. O. den 21 Maart 1917. Der E'appeniaspekteur, .von SCHICKFUS Generaal der Infanterie. 309 BEK&NDMAKING bstreffinda da hoogste prljzsa vos? aardappelsn. . 1. De hoogste prijs voor eetaardappwlen bas draagt van af h^dea 15 fr. voor 100 kilos. Voor den nieuwen oogst worden de volgen la hoogste prijiea bepaald : In da maaad Tuni tôt 25 fr. de 100 kilos. » » » Juli » 20 fr. » » » » Augustus » 15 fr. » Van af 1 Ssptomber » 12 fr. » Voor roeder- en fabriekaardappslen vèrmin* dert de prijs om fr. 2,50 voor 100 ki os. 2. Voor het vervo.-r tôt aaa de stati= of he* schip ea voor het in'adon mogea tôt centre-îaen per 100 kilos gsrekend worden. 3. Voor allé andere kosten van ver'voer ov-ergave aan den verbruiker mogen de geiaeeai ton eeaea tosslag tôt 2 fr., in Gent tôt 1 fr. p®a 100 kilos in rekeirng brengen, buiten de feitel;jii ontstane kosten van vervoer. E. H. O., den 28 Maart 1917. . Der EtappenTnspekteur von SCHICKFUS General der Infanterie. iritiâïie berîshtea ho6 Ss-oaS EÎSêMJi'Vï'aMfea Bersta Dnitsoh bsrloht. BERLIJN, 5 April. Wesieî'fk Krîjgstaoaeol. De heftige geschutstrija tusschea e* Arras hield 00k gister aan. Tea Noorden der baan van Peronae n ' si Cambrai, wendden de Engelscnen na Viertnaal mislukte opmarch^n des avonds opnieùw ta* vernieuwde aanvallen groote krachten aan» waaraaa onze troepea andermaal aanzienliji'a veriiezen toebrachten en vervoigens terngwekea, Ten Zuiden van St-Quen'in was de Fransctea artillerie gedurende verscheidene uren in wcr«. king tegen onze steiîiogen die 's nachts door cn% waran oatruimd, en die daannede zonder strij# door de vijandelijke infanterie werdea bszet. Bij Laffaux werd een aanval der Fr&nscho* toruggeslagen. Onze batterijea dedea een ammutîitiedspcA ontploffen bij Vendresse (tea Noorden lisïçs Aisne). De bodemtrilling en de slag weïdwai' 40 kilometers ver gehoord en gevoeld. Eene werkzaam voorbareide en krachtig door^ gevoerde onderneming ten Noorden vaa Rci-aa is wol gelukt. Wij brachtea dea vijaad eene bloedise nîsr» laag tae en aamen 800 gevangenea. Oosielljk krljgsSaonedl. Legerfront oan generaal veldmaarschaHk prins Leopold oan Beieren : Tea Zuiden vaa Riga brakea onze aaaval®.» troepea binnen in do Kussische stelliag, dettes! eenige schuilplaatsen in de hicht r'irteen e* keerdea terug met buit fn ge.an cnun.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Gent du 1914 au 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection