De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

919 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1916, 02 Septembre. De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot. Accès à 28 octobre 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/vx05x28x2g/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

DE GEHTEflip• DE LMHDWACHT S§' |aap. Uitgever G. Ba Graeve. Cent, Ketelvest» ta. ±>13 ^LSXîSrS PATSIOT Zaîerdaf © Saptemfter 191#. Nam. a SI Aan onze L«en j \ Losse nummers S cenli»me». , Per week f 5 centiemea. < ûecicsfîteraad van Oent, ©e Gemaentcraad keurt goed de veiliagea vaa rtadsgronden (Kavels : 27, Elisabeihgracht «a > ea 9, O iderstraat (zie neveasgaaa4e verslag}. Verzendt naar eese volgeade zittiag het bos4u.it ta nemea over het vertoag van het Kolîege îoudende een oatwerp vanversrdeniiïg over œa ' lelasting op de patenten. . J Stelt vast de planuep, lasteakoek ea bes es iroor de openbare aacbeste3j£g vas hetafbi'éfcea 1 sa heropbouwen van eeuTOeel van dea k >ai- j Tiuur, bij de brug van Teï|)laten. Het bestes > jedraagt 24.000 fr. Verlaent toelating aan de vereeniging bestuurd I ioor M. Van den Hetivel, om ta besckakkan S >ver den Nederlandschen schsuwburg, v»«r bat ' >pvoeren, tijdehs het winterseizaaa, vaa twaa ' ;srtoonirig»n psr week, den Zoadag en daa Donderdag en aan M. Henâerick, voar het ' arichten zijner koncerten den Maaniag vaa « slke week. De vertooningea ea de koacertaa juuen met utiooer aanvangea. STÂDSNIEUWS. Aaa 19 oentiemea en niet aan 25 centiemen, j iooals gemeld was, is Zondag gansck den dag ' le taatoonsielling van ambachten en noringea oegankelijk. De zalen s'uitea echter om half zss sa om 6 ure begint op den feestkoer, de volks- i tuditie van Tinel's Klokke Roeland, waarvoar 1 Sen eene afzonderlijke kaart me et hsbben. I Za'erdag is 's namiddags de ingaagprijs aaa !5 centiemen gesteld, waarvoor mea ia de algs- J neene repetitie van Klokke Roeland mag blîj- « ^en, die om S ure begint. i — Boterdienst. — De verdeeling van boter m îen stedelijken winkel n. 5, ( A u g u s t i j a an k a a i), sal geschiedea ®p hedea, Zaterdag, van 9 tôt 1, t MENGELWERK. — 2 September 1916. 1 ( ¥oor 'f Jetd ! i i Sensatia-verkaal la taras âeeîsa, } (De vertaling is eigenism.) { V6ôr een armoedig huisje ia de voarstad, lield een huurrijtuig stil. De ksstsier ©pende \ îet porteel en liet een jang nm«g'e uitstap^ea lat eenvoudig1, maar smaak^ol gekleed was. 3et stroo van haren hoed, omhulde eea ba- 1 roorlijk gezichtje. De iichtgrijze orns!agd«ek tond goed op net zwart zijden kîees, ea ] j (inhulde eene slaake gesfalte. ï ( — Waar moet de kofter zijn ? vroeg â« c coetsier/met door weer en wind bruia ge-:leurd gelaat. En te^eîijkertijd legde hij de feand op een ! amelijk grooten reiskofîer, die de kelft vaa 1 len bok innam. j — Wacht iiog wat, vriend, verzacht het i Qeisje met schier bevende stem. Ik zal s poedig terug zijn om 'tu te zeggen, mis- « chien moet gij mij nog verder voeren. 't Is goed, 'k zal wachten. Het meisje trad ket huis binnea, ging ^ ioor een engen gang en klom twee smalle ifgesleten tîeden op, die naar eene flauvr 'erlichte binnenplaats voerden. Zuchtead anschouwde zij eene deur, op welke een i ileiu bord dea naam van Dr. Chriâtiun a va» 3 tôt 8 ure, toor de 10» wjk, wra de Sttta. 43,581 tôt 49,403 ; H« wijk \gin de ii«.satasra !Ô,90l t»t 38,173 ea 1* wijk, va» nym. 1 tôt t£4L Ds ksMsgeïe voorzien zîjn vaa do e«aa- wivîgfeïîfïSaart ca do stedelij& geainska&ti raoaa ksso.% — <«ga» ' " O^tsche berîsMrô SteS @p»0t H*sl<£kwacSS«Ki Wa«t$rik SiPi3st»âneaI* BERLIJN, 31 Osgst. — In dea frostsakî©r aaps b«y« ziji«a ya« Arm«®Hères ®atwikkeida le vijaad leveaii£i2 b«4tijvigVi8idi. Zîjne ia asaa-iluifeijE rafct s.terka efi ckutsverv&I vaartschry-îaaJ© Terkra»Bis®s-arfèe«iin®fla sija terwg-:cw«rpsE. Bij R«îeU»c»urt ûîb N»»?dea vas Xrras msaktn essse Daitscke patr»eljs ia ds l«9g> jTachtsa een aantal ffevas^eneru Lawgs wassps^aïtea Tas rf.e Svmma wjft da [esckutsstrijd ef» groa'se sterkts. Als naAct:!kr, nâ f^mMd vrartt, gis^ç (rfsterea m»rg[«*d ten Z^SSsn ;aa SlasHàiqiuica tm tscgun <âs vijattd«S]ke stel-iiig v@*aé6syrim»aad» leopgsacfet varlferan. la hat Sfaas'^saiei heîxsckte, met uia»ade-•iag taa kleiaa haEdgramateagevechtea bij neury, rust. kï»!|§sf©3ïîe@S. BERLIJM, 31 0*gst. — Tea Westca van Riga, iaa ket îâragffefeawfd vaa SïuaabuK, aan ds 5t®ck®â1e«icktêH, ton Zuid««stea vaa Rowel, tea Suiiwestaa vaa Luck ea in eeaige sektoren vaa let leeer vaa geaavaa1 g?aaf v«» Bothnasr haddea erea-«5fi g.«£âàt.utgev&c.ktcn plaats. , la ia Karpaiiis» hsbben wij bij d« besterffetSgr raa ds« Kûkul 1 -slScier e» 199 ssldatera gevas-;aa gea®i«ea. Vija»ds'ij!;e tegenaoavallen zija sisr teruggsslagoa. Tijdens de uitToeriag vaœ laaraîâsa sp sailitairs werken vaa Luck ea Perczya sck®tea eaza vliegers drie vijaadeliike flie©tuiâ,en neer, verder werd er eva den •3 AuRirstusbij Listojiadybij éeBurezina buitea ;evecht gszet, Salkaassh kr!lfst®@îies3. BERLIJ N, 31 Oogst. — Geene gebeurtenissaa 'aa balsa». jraluan aanduiiâe. Met bevende hand trok atn da Isa. — Mi$a G»d, luisteraîe zij, koa ik mijnea rader v*n de saieuwe komtnernis ontslaaa, pyeike ik kem ®nwillekeurig ver<s®rzakea noet !... Maar ik kaa t«cli aiet asders han-[ele-n ! — Wie is daar ? vroag de stem eener oude rouw. — 'k Ben ik het... Anna I De ®u«!e vr«uw, zicktbaar verheugd, liet let ra-M^e fei Aseaskuunsa. — Eia4e^k bagsskt gij oas nog eens, ufvt®aw Anna. Ach, hee lasg is het geîedea ïat wîj eH»an»a" gezien hefcben.Mijnheer de lokter zal teck m» verheugd zij n u te ziea. — Mise gaat het met vaier, Laura ? — Hij »evin#t zick zoa wel dat hij rustig tan wedten. Sentwijlen bakruigt feem eens [waie luim, maar zij k®udt aiet iang aaa. Us ik kem vraalijk wil kebken, hoaf ik hess rlecfets van u te spreken. Gij zijt zijn hoog-a®ed e* zijna vreugde, dat zegt hij mij bij ilke gelegenkeid. Anna zucktte diep en zwaar. — Waarara dat zuchtea ? vroejr de o&i* rrou w,die haregekreukte mutsin orde brachi. — Gij zalt het gaan hooren, Laura. — Is u misschien eea ongeluk gebeurd ? — Neen, maar ik zal waarschijalijk b3 rader moeten blijven. — En maakt u dat zoo treurie. vroea Offioieeia Osstsnrijkschâ hérloMm Oîstelljk krijgstioaesL WEE-NEiSÏ, 31 Oogst. — Op de ho^ten Oostea van Herkules-Furdo, werdea Rumeea sebe aaavaliea af^eslagen. De Koa. ea Keiz. treepen strijdend® ia he Esik-gebergte, batrofckea ©p de hoogtea tes Weftoa van Esik Szereâa aieuwe steiliagea Verders op het Hongaarscke frast gesne eigea lijke verandering vea dea t#estajii. Op ket Russi-chs front «ntp'3»eida de tegea strever op lalrijka plaatsea eeae gr®otere bè driJ^Uhrid. Itaîlaaassli ea Zuii-Qésîelijk krl@st»sasel. Geeas bijzoadere gebeurtenissça. Da eorluj in h$t Ossiis, Tîirkssk barlsit. KflFNSTANTINOPEL, 31 Oo^st. — Vas he groot algameea kwartiar : Niots nisuws aan te stippea aaa da Irak a? aan de Perzische freai:ea. Aaa hst Ka'.ikasiscka ftr*>at, h«bb®n wij tegsn aanvallea afjçesiaff«a waâke «a«r d«m vijand h versckillende sektors wsr<ea bs^roefé,ten einds oas voaruitrukkea te belem»erea. Hij eader ging groote verliezea. In ket eenter zija de vijasielijke versekaasing» werken, alsook zij ae loapgsrachtea, vernieit geworden dosr aas kaasagstschut. Aan den liakervlaujtel, hai er slechts eei wederkesria voatvaHcgesckut plaats. Een vijaadelijka lucktvlieger bovan Irabro" opyestegen, tea einie over Seid-Ul-Bakr t( vliegen, iî er we^gejaagîl door oas geschut. Aaa de zuidalijke kust vaa Tchesmé keftf t eeï vhaadelijke moaitar een twinti ïtal hsuwitsen afgesckotea tegea twae punten, zo»der er ev® * wel eenea uitsïag te hekomen , daarna heeft hi zick teruggetrok^ea. Niets belangrijks te meHen aan de anders frontea. Saïsaarnoh barlakt : SOFIA, 31 Oagst. — OiScieel. — Geea> eigenlijke vcraaieriag aan hst Macedanischi front. Onze troepea habken de bevalea stel!ic viaafo.«àas: <i-,-u y viir.ifi'.n1 « '.juuhb Laura goedhartig. Be^raef u niet, uw vatie heeft ia dea laatstea tijd nog al veel gelc gewsnnea ; het gaat tegenwoardig goad me; het kuishsudea. En evenwei zag ailes er armoedig uit, ei eea blik was valdaende om overtuigd t zijn dat nood en zorg kier kantien zete hadden gevestigd. Dekieine vearkamer deo eeaenkel veusteitje verlicht, be*rat'e sleckt eene oude, vermolmie kleerkast, waaroi eenige bijeengebanden papierea iagea. D vloer was met wit zand bestroaM, ZiHdeiijkheid e« arde vert®«nd«n zic] overal, la de keuken, wier deur opea stoad brandde vuur in dea haard, Het was tege tiea urea 's margends. Laura, de oud dienstmaagd vaa dan dokter was er aan ha kokea van het miédageten bezig. — Vader is missekiea aaa 't werk ? -vroei Anna. — Ja, sedert zes uren van den margead maar dat balet aiet, mejufier, ga maar recb naar zij ne werkkamer. Anna trad zacht eene half opene den toe, die zich ia den blauw geverfden wan; vertoonde. Zij trad in een met boekea g< vuld kamertje binnen, waar nevens h* venster eene tafel stoad aan welke een ma bezig was met schrijvea. Deze maa drofe eeaea veel gebruikten slaaprok maar ha den nieuw fraai ^eborduurd huiskapje o het hoofd. gaa bareikt ea beset. Zij versterkea er zich i%" Da vijasd bspaalt zich, na de nederlagen die hea» toegebracht hebbei en nadat zijn oâensiffif i hierdoor verijdeîd werd,op heeî het front, tôt hs# onderhoudae van artillerie vuur zonder uit wsrkinf? Sifech-3 tea W. van het Ostra;>yo-mser, iu h« t daî vaa Maaitza, spint zich de vijand nog in oas i zich dear vergeefscha tagenaanvallea opaie-aw in het bazit te stellen der verlorea stelîingen es zijn aa oahaudbaar gewsrien toestand te ver-be.eraa. D^ch alla pogingen werden terugge-slagea. la hot Tabiue-meer hebben wij doaï àrïiiiçrievuur twee bootan ia den grond gea^rd. Da vyaadelijîce vloot besekoot zonder u»wjr-kiaî *.!« jaandiag der Mosta. Een viieg' uigen-«Jïksdsr viel de brug aabij het station vaa Bach aaa. Scbacîe werd xsiet aaagericht. Gesse iasaschsiioffsrs zijn te betreuren. fcarlsj it BEÎ.9ÎE sa mSKSIJS . Fraaselis bsriaitsa. ' PARïJS, 30 Oogst. — Niets aan te stippea tijdftus dea nacbt. afgezien van eene groote s die aaa 4e Pranscken to -sti».:d ringssu te makea tea oostan vaa het dorp Fleury. PARlj 3, 39 Oogst ('s miidag.) — Aaa het gaa-s scke ireat de gewone kanonuaie. In den losp ' van dea nacat is niets bijzmders gebeurd, be-hou^eas eese kleine onderaeming, waardpar ket den Fransckea is gelukt vorderingen te makea ' tes oostsn van het dorp Flsury. ' PARIJS, 30 Osgst (avondberich.) — Matigo geschat-actie aan het Sommefroat. 1 Het s'fiChté we?r houdt aaa. fesrîol&t 1 LONDEN, 30 Oogst. — Het slecbte wedeï houdt aan. Er worden slechts enkete kieiaa oadera atningea geaield. î BÏÏSSISOE-BUIrSCHE ODELOS : Basaluci bsrlsht. I ST-PSTERSBURG, 30 Ooffît. - TeaNoordea > vaa Dunabiirgr heeft een onzer vliegtuigea ia eea luchtgeveeht e^n Fokker neergeschaten, die biaaea de Duitsche linies is gevallea. Aaa da borea-Sereth zija aaavalspagiagea van den vijaad ! door oas vuur verijdeld. s Aan de Bystrica hebben wij een vijandelykea aan val afgeslagea. ^ In de Karpatksa hebbes onze troepea tea Westea vaa Nadwaraa het dorp Rafailow, aaa I de Bystrica, ea ket gekergte Paatyr veroverd, ; dat ovet een afstaîid van 25 tôt 30 werst de greni ; met Hoagarije vorint. i ®3stô!irijksch-!ta!iaansch3 osrlaj s Italiaausaà. feariakt. 1 RO -VIE, 30 Oogst. — Het vijandelijk geschut r heeft onze stellingen tusschen Etsoh en Brenta S onophoadelijk beschoten en o~k eanige granatea y gew«rpea op de bewoonda piaatssn Ala (Laga-. r:na-dài),Ars!e::o, Velo d'Astico ea Seghs (Asïico-dal). In ds Fassaaer-Alpea hebben oiza Alpiai hunne stellingen op den kam ten N.-O. van dea 1 CauricJ uitgebreid, opaieuw 21 gevaag »nen ge-» maakt,1 kanon, tal vaa gaweren en 1 b >m werper ï vermeesterd. Hat vijandelijk geschut heeft tegea ï clen Cauriol een lievig vuur geopend,dat krachtig t do»r onza batterijeu is beantwoord. Aaa dea kop vaa de Ris Felizon (Boite), hîb-. bea af ieeiiagen Alpitsi te voet sterke vijande-lijke schaasea op de N. W. h ilinger» vaa d» Puata dsl Forame ea in Foadovaie starmander» » hand genomen. De vijand hoeft ernstige ver« " liezsn geleden en 117 gevangenen, o. w. 3 oSî» cierea, ia onze haadea gelaten. r Op d« rest vaa het front wisseling vaa ï tusichenpoozend geschut vuur. De vijandelijk® .. artillerie heeft au en daa op Gori, Valisella ea Oiivara geschoten. Op den Karst heett onze infanterie door een* vooîwaartsche bawegiag eenige gedeelten va* 1 a a» front verbaterd. 2 Vijandolijke vîiegtuigen hebbea bommen ga* P worpea op Alleghe en op Laguna Marano. Ej l siiBssais'.e pewnn^çti enr>nbet .skene»',e scliid*.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Gent du 1914 au 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes