De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

480 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 05 Mai. De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot. Accès à 09 août 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/3775t3k48f/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

DEGENTENAAR-DELANDWACHT Num. î®3. 4<M|aar. GJto Graeve. Ketelvest, H OB KL5INE PATRIGY Zoàdag 5 ea'Maandag « Mei 19ÎS PFïjs S eentiemen niiuif tvva **-■ *»w *!&' J1 Oiiilscha bsrjchten ta a hat sroata Hoofdkwariler. Sarfte O oit* oh bsrloht. BERLIJM, 'f Mei. Wesîelijk Krijgstoonoel. Op de .-evechtsfronten werd de geschutstrijd h snkela sektor» levendigar. Op de hevis;e ge-içliutwerking rolgden gedeeltelijke vijanielijke tt&valien ten Znidsn van Vi.lers-Bretonneux en opdea Westelijken oever van de Avre. Tijden» ienie^eaaxavjl namen \vij gevangeaen. Vocr het overige beperkte het voetvolk zich b(j vcrkenuingeD. Op he! front in Lothaiingen duurt de levante bedrijv.gheid van den vijancl vooit. BERLIJN, 2 Mei. — (Ambteliik). — Omloo-tlcdo gcruchttn dat er bij onze oadememagea fc'tWesten ten groot santal onzer lieden door Vîru'riaken den dood zoudea gevondoa hebben, tijB ; aar ons uit vertrouwbare bron gc-meld *orct, van elken grend ontbloot. In het Oesien. OEKRANIE. — Over de linio Iekaterinoslaf-pjaik Jzijn ■wij in het Donetz-jebied binnenge-pt. Aaa do zee van Azof hebben wij Taogarog bezet. Hat Fisiaoh hoofdkwarÊiar meldi i»t bij Lah i, de Finsche legers staanne aan Wde vleugels onder het bevel van Freiherra J'oo Brandensteia, het vijf.îe van da gezament-ljjKercode sfrijdmicht, tôt overgavo heeft ge-?Wor£8a. Meer daa 12000 m an werden gevan-tw geRoman ; 20 kanonnen, 200 machien^e-SeB> beduldend krijgsmateriaal, waaronder {p paarden, werden bui'gemaakt. Sterke RWsi'.che strijdkrachten werden ten Noorden °»tar3burg s ossnge'rokkcn. Do Russische MMitroepsn beschieten dsg sn nacht.in weerwil <» het f otroffen akkoord, de Finsche grens-woepen.Tweeds Bultaoh bariohi. EERLIJN, 3 Mei, avondbericht. — la Zuid-WestRinland hebben wij bij Lakti en Tavestelcus »e® vijand tijdens een gevecht \an vijf dagea J»f agtn en vern'etigd. 20,000 gsvaagenen. Vaa Wtodere krijgstooaeekn n'els nieuws. I MENGELWERK. - 5-6 Mei 1913. *91 Helena Middleton r r |n t eerste (de oude geschiedeni3 van al ttS' Sevallcn), won ik oneindig veel, ®wt moedigde mij aan om mijnen iazet r^r,S te verdubbelen, zoodanig dat ik, bij «keeren der fortuirv, bijna zonder het. te L, ' 'n groote sc!iu;den geraakte, ver l""1 a', hetgeen ik ia staat was ooit te taien. Niettemin b'eef ik spelen, asc.iijn van geluk kwam my nu en dan ,j ? ?'ocrtsachtige hoop geven, toch kim een. dee! van het verlorene te «."en berwinnen. Ik-speelde voort totdat JWsttttroo wanhopig wer J, dat ik er niet d>erf aan denken> wfH°°'»nK er. mÛ eenig geld overbleef, ik in k w?.t ^ verloor ; daarua geraakte | 1 scQUld bij verschi'Iige speelhouders en 5ti "jn,?e geld bij mijna kenriissen, die i«t mi onvoorzichtig genoeg waten h{1'0 '°e te vertrouwen. Ik verioor nog jp t,,l1l'an anderen, wie ik beloofd had WLu ..n dag te betalen. Wanneer de a® t!Jd verscheen. ea ik oamogelijk OffieieeSe Oesienrijksche bsrichien WEENEN, 3 M«i. — Gisteren woelde de gevfchtsbfrdrijvigheid opnieuw betrekV.elijk op .çansch bat fronttusschan Judicarien ende Adiia. j Op 1 Mei behftaide de oberleumant r. Fiala sijnea 15«, 16® en 17e luchtzege. Oorlog in hol Oosten. Turîïsoh feerloht. KONSTANTINOPEL, 3 Mei. — Aan het froni in Palesîina op den Oostelijken oever van de Jordaao, r.am het gevecht opnienw vo >r ont j eea ?uastig vrrloop. Vôor ouzo taai verdedigde ; stcllingen bioaddea de tîngelschen zich gisieron j dood, bij verjeefbcha herhaaide aanvallen die i tôt 's avonds duurden. Sterke vooruitrukkenda i tnas.-a tuiterij in het Oos'elijk bekkon van den ; Jcrdaan naar het Noorden, werdea door onze •' spoedig herbij^ehaalde krachîen onder het kranig ! bevel van denkolonel Essad Say g;voeliar vir- ; slasen en uiteenvordraven. Een aantal grvaa- j genen, z~reu veldkanonnen, esn zwaar berg- ' kanon, paarden, ammuî.iîio',vagen9, et-n panser-rrachtwa«en en reel krijgsmateriaal werden ; builgemaakt. Bij Amman schoot efa odzt , vliegtoestcdlen twsi vijandelijke vliegtorstellen . nedcr. De inzittend.n, vicr Engelsche omci ven, 1 werdea gevaneea genomen. Acders niets j meldcnswaardig. KONSTANTINOPEL, 3 Mei. — De agentur j Miliy m lit: Naar on'.e korrespond nî uit ; Batnrn bericht w rd e?ne B ilschnwikische s'rijd-m icht bestaaude uif 10,0 0 m ni a op ma:scb ; naar Elisabelhpol door den waeraiand van twee ; re imentea uit Tsgesthan aangerukt, gesu;if. j De Turkschs re.i.neaten kregsn vers:er!;ing i en venloe?en de BçLchewikis, die 6000 gavan- ! geaen in handen l e en. De Turkendeien aaa : de nog in Batuni s^and hoi.dende Bjîschewikis ; het voorstel z ch o /er te geven. De T8K8Îia?3t9 duiklâD9t0B-oorIa| BERLIJN, 3 Mai, officiëel. — In het noord#* i lijk opôra'.ic'gs'jied werdan wederom 19,000 bruto-ton vernislj. Twee itoomschspen werden in het Kanial uit beschermde konvooiei weg-gescho'ea. Namalijk worden va-tijesteld het i Engeîsch stooaoschip « Kni.^lit Ten. dar », ! 7,175 ton en de Engelsche schoener « Wi son ». j K83w*amœ*œsïBsaaÊiept£B!mesœs4iBssa*t!ii3ttKria.i i mijne beloften ko:i voîbrengen, was ik verplicli.t briefjesaan raijne schuldeischers te teekenen voor eei;en 'atïLen termijn. Deze dagen versclienen ook en zij vonden' mij wederom otibekwaam om te betalen. De moeiiijkheden in dewelkc ik gewikkeld was, de l ernedereade verschooningen die ik raoest gebruiken, en de nog mser vet nede-ie:idebedreigtngen en verwijtingen die ik moe-ît onderstaan, za! noch moet ik u uicleg-geri.IIet zij nog geno*g te zeg5en.dat ik met eene wanhopige vooriîjge iomeoheid, piech* tig aan mijne Echuldei: chers be'oofde hen alien den eersten d.tg dar voigeade maand te voidoen, e i van het vervullen dezer be-lofte hing af of mij e hoedanigheid van eetlijk man zou bevrijd of ongenadigitjk ve:loren zijn. [lelena, jk kan u niet be-echiijveri wat ik in_ d'en tijd ge'eden heb. Meteeiie onmogelijkheid strijde i iets achter» vo'gen dat men nooit ka.i bereiken, onbe-kwaam om miizelven te ondervverpea aan wat onvet mijdelijk is, machtelooïe razeroij, imaitvolle boogmoed, knagead gewaten, het was schrikverwekkend, en niemand hebben om er mede te spreken, niemand tôt wien mij weaden... AMSTERDAM, 2 Mei. — Volgen* een plaatselijk blad uit Londen, dselt de voorzitter van het verbond der zeelieden en matrozen mede, dat door dea duikboot-oorlog, sedejt 1914, ongeveer 15000 Enge'sche zieliedsn zija omgekomen. VOKÏSAÎ.. GENTBRUGGE. — Z > :U i ;. 5 Moi, om 3 ur», deriso match van hctscholierenkampioenaat Racing zal zijne twee voorgaande ovjfw;;ifûag«n willon bevestigen, terwijl A. R. A. G. haar laatste kaasje hirdu#kkig zal verdidigea. Eena schoone strijd ia het T8r8chiet. LAN DBOUWERSBON v ergadering oan 3 Mei. Vlssaokmasl. — 8000 kil. ; Thielt 5000 kil. ; Deurle 1000; Poave lOOO.Prijs S0 fr.p?r 100 kilos. Peralgavatiasel. — Geen beschikbaar. — De syadikafen worden verzocht onruiddeilijk ta laten vveten welken dag hunna keuring plaats heeft ten einde da jury'3 te kunnen benoernen. Voorwaarden ah ver-leden jaar. 03itl9fîiKgr van vosdarjraRU.enz.— Stalen mog -aaitijaia het Landbjuwarihuii afgeîeven wordeo, om er de kostelooze ontlaiing van te doen. ren staa! kieken-îten wairvan kiekens g sto: v n zijn zal deze week ontteed worden. M. De ICeyser handelt over den kweok van wortels, eea voedi»r, gezoni voor menschea en dieren. Ze bevattsn raoer voedzatna stoiïen dan bîeten. Ze--r y;oad voor paardeu aa koeien. Mea 20U er meer moetsn icweaken. Da wortels grceien traag in het begin ; daarom zaait men ze inrogge, vlaï, enz. Moeten met zorg gek-ulscht worden dus zou men met de machien ia rijen moeten zaaien. De Altringham en de St-Valery zijn de beste voor men^chenvoeder. Voor ves-voader zij u de be3 a de Vlaamsehe on da paardenwortel. De Tortels rrageucerderlichtea dan zwarea grond en diep labeur. Aan de wortela gc-eoe lange stalvette geren, ze zouden i sprietrlen.Za ien op 30 crn.tussche i da rijen ; in d-? rij 20 a 25 cm.Niet meer dan 1 cm. diep zaaion. VVeer5tHat b ter aan vo'rst dan beeten. Bij n.;t uit los;)., de groeze afvYringaa in plaats vaa den kop af te snijden. Elkeea kan zijn eigen zaad kweekea : de schoon«te uitkiezon, zet ze in goed bereiden grond. Best planten van in Oktober, en wat dfkkea tegaa denrorst. Zaadwortels plactea op — En waarom, in Gods naara, spraakt gij mijnen oom, waarom spraakt gij Eduard Middieton niet aan ? Eene uitdrukking van schieîijk lijden, en eea+ gloeiende b'oos verscheen op Henri's ge'aat bij deze vraag. Na een oogenblik aarzeiing zegde hij : — Ik moet u ailes vertelien ; alhoewel dit verhaal mij «ulke smart veroorzaakt, dat zij al'e misdaad zou moeten uitwisschen. Weet dan dat ik te Oxford in 'tspel smaak kreeg; dat ik daar op zekere wijze, dezeifde onvoor-zicotigheid beging, en denzelfden kommer^ te lijde i had als degene, die ik u beschte-ven heb, uitgenomea dat mijn verlies tôt hondei den in pîaats van tôt duizeriden be-liep. In uTen tijd bemerkte Edward dat er een gewicht op mijnhartlag,en hij bekwam gemakke ijk eene belijdenis van mijne uîtzinnigheid en mijne moeiiijkheden. Na mij verschillige dagen daaromtrent berispt te hebben, gaf hij mij, voor 't beloop vaa mijn verlies, eenen wisselbrief, die hij voor mij van den heer Middieton bekomen had, op voorwaarde, dat ik hun beiden vast zoa beiovea nooit meer te herbeginnen. i?i9 rnjg » eennsEiien 50 cm. afitand om goed saad te hebban : nia meer dan 4-5 zaadscheuten làten staaa. De zaadscherms uitsnijdea naarma e za rijp zijn, want het wortelzaa l rijpt zesr ongolijk. STADSNIEUWS. fîe SU Sohuurpapur itïïSSS aan 1,65 fr. Calanderstraat, ?, GEN 1\ 3378 — ï?,al;£ voor witters, met3ers, landbouwerï ; te verkrijiïen bij Edm. De Groote-Vyncke, Meutestede-Brug. 4517 — S* 3anqao l'Union du Créd'4 de £ra,nd, Naamlooza Vennootschap, gesticht in 1855, Maatschappslijken Zetel : 3t-Michiel: plaats, 16, Bijgevoegd bareeî : Vlaanderenstraat, 32, Gent, heeft de eer het publiek te beâchtcn, dat zij van af Wosnsd.ig 1 Mt-i 1918 een bijgevoegl bsireel heeft geopend op de Elisabethiaan, 19, Gant. Hut buteal is open : 's morgends van 9 tôt 12 uur, eh 's namiddags van 2 1/2 tôt 5 1/2 uur, 's Zaterdaçs namiddag uitgezonderd. 4428 — Te koop gevraagd : Meersch, 2-3 hektaren, liefst Maria.-.erke of Drouge>î. Tymao, notaris, St-Jans'.'est, 7, G'nt. 4591 —2Î8 baate BriUe», Pince Nez, Verrekijkers,. Thsrmo -îeio.s. A kool- en Mslkwegers, Teakan-gerief, Reparatien.Walpoortbrags'r.^.Gent. 4163 — Eîiia ta hnren, middèa stad, prijs 850 fr. Be\r •,!8ti P >ei, 13, Gen'. 4538 — Wissalkantoor Juîea Bosaolie. Brabant-dam, 27. Aan- ea verkoop van Tub'ieke FonJsen, betaling van Koepoas, Iniich:inc;ea. 3S21 — Pnblisko E'ondaan. - Sospona, — en oerkonp vaa aile waardan. LéonGILLET, Lange Violettenstraat, 3y, Gent. 4530 — rinaiiolaale inliolitligea. — In- en verkoop van publieke fondsett, koeoons. verschillige ânancieele inlichtingen bij G. Wtterwulghe, wisselagent. Coupure, 59, rechter oever, Gent (Refuge de Marie). Buteel van 10 tôt 12 ure. 4600 — Saîaansfcslsa! AuiaHonï « De Lelie », Léon Rotsaert, 7, Poermagaz^ustraat, 7. 4804 — Man ■waasoht een EZELTJE te koopen voor een kiein toaueautje. Schrijvea bu.eel van 't blad W. V. 4318 gUniM Brugsc'adfcoortstraat, 16. Geeft bijzon- dora groote prijsen voor : Horlogiën, Kettir.gen (sautoirs), Juweelen, Zilrerwerk. 4627 — Du scholier die een b'au'v psnn nzakje met gsrief heeft verloren, m xg 't afhalen Keteivest,14. — Kolcnrsintsoatieerin^-. — Voortî'.ttin? van den 9en vtrkoop. — In den loop da : week zullea de 8° en 9« groepsa mat de boiiîniog huaner klanten aaavan<ren. Da 8° groep (Visscherij), is simsngesteld uit de vroegere kolcnhan lelaars. De 9® gr^ep bevat de klanten d r Simenvr. Maatschappxj « Vooruit », dar 9e. 10® en 11® wijkea, alsmede Geatbrugg^, Led bergea SiLt-Amaadgberg.Al de voorgaande bspalingen blijren ras kracht; "dj p.ijs is 4.25 fr. par zak van 50 kgu, de varvoerkosten zijn ten hoogste 0.75 fr. per raatsoen. De bavolking rrordt verzocht 3 ee !s de kolen-kasrtmet het geld in gereedheid te leg^et), ten einde aile oponthoud bij het aan-huis-bestslien te voorkonaan. — BesohnU, 2 per hoofd, 20 cent, het stuk. Maandag 6 Mei, van 9 tôt 10 uur, vaa nr 21501 tôt 21900 ; 10-11 uur, van 21901 tôt 22300 ; Il tôt 12 uur, van 22301 tof 92750 ; van 2 1/2 tôt 3 1/îu'.ir, van 22751 tôt 23150; van 3 1/2 tôt 41/2, Tan 23151 tôt 23550. Dinsdag 7 Mei, van 9 tôt 10 uur, van 23551 tôt 24050; van 10 tôt 11 u., van 24051 tôt 24450; van 11 tôt 12 u., van 24451 tôt 24900; van 2 1/2 tôt S 1/t uur, van 14901 tôt 25300; vaa 3 1/2 tôt 4 1/2 u., ▼an 25301 tôt 25700. Woeasdag 8 Mei, van 9 tôt 10 uur, van 25 701 I lot 26100 ; van 10 tôt 11 uur, vaa 26101 tôt 26500 ; ,

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Gent du 1914 au 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes