De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

363 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 12 Fevrier. De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot. Accès à 08 avril 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/wp9t14z35n/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

DE GEBTEMftAll-DE LJMDWAOHT »i «< <3 n» Rmava. KoMvost. « & AK KI.EINR PATRIOF Dks ijfl S® Febpus?i lâlâ Prlis 8 eenîieman Num. 34. 43e |aar. G.Dq Graeve, ! SïïITSGHI IIIICHTM T' ^aa heî Groot Use!Jlswartiee V: Ssrsta Bulisoâ bîxlciii. Q' BERLIJN, 9 Februari. Wesî®li|k Krljgstaonselt _ ge Sttgergrocp oan vehlmaurschslk krotinprins . Rupprccht oan Beieren. ^ I Ten Noorden van Passchen-lacle en ten VVts'en vaa Orpy namen wij in kleine infanterie sevechtengevaegenen. Hctoptredeneener _ Swakke verzekeringsafdfeling bij Fontaine-les* _ Croiseiles, lokte bij den vijand op bre«d front hevige vuurbedrijvigheid uit. j Legerfront oan çener.-overtte aarlsh. Albart q Aan da noordlullingea vau de Côtes Lor- ei raines had een asnval tegen de vijandelijke st^l- ar liegen ten Noorden van Roayaux sukses. Da v{ Franîche artillerie was in eeniga sektorea tus- g. «chen Maas en Mcezel bedrijvig. Ten Noordea jj, van Xii ray werden Amerikancn gevangea ge-aomen.BERLIJN, 10 Februari. hetrer oan kroonprins Rupprccht oan Beieren Op enlele plaa'ssn vsn het front artillerie■ gevech'. In de nabijheid dsr kust werden tijdens 01 vtrkenrerssevecht .n, Uelgen ea Fianschen ten n: Noord-Oosten van Ieperen îusschea Cambrai vi en St-Quentin Enj-e'schen gavangenen. _ 8 Legsr&reep van den Duiitchsn Kroonprins 10 en llertog Albrecht. 6t In het Maa gebied wederzij-ls de Moesel en in Kf enkele ssUortn ten Noord-Uoslen van Nancy ™ varhoogde de vijindeiijke bedrijvigheid. Fran- L sebe \erleaneisatdetiingen drongen ia de C. Seille-laa„'te en Allendoif voorbijgaand in onze Iijnen. In den onrrek van Blâment werdaa zij C voor o:jze hinJerpalen afgeslagen. m Van de andere krijgstooneelen nieta nieuws. °! ôasîslîîk kp«|ysÎ332î83l. ™ BERLIJN, 9 Februari. tii Ce vrede met Oeiirenië is heiea morgend, ois Ê £ uie, geteeker,d. m Van de andere fronten nkts nieuws. Œsimt&s&mgmKmvmsxasmmtësmmmiaBmmam t MENGELWERK. — 12 Februaki 1918. 41 Helena Msddfefon — Wat begeert gij 't minst van ai te wor-den, M. Love'.I ? vioegsir Karel VVijndham, die stil ea oi geduîdig gebleven was, totdat hij iets \ an ons gesprek kon vatten om er zich tuischen te vverpen. — Gek, sir Ka;el, antwooidde Henri, met eene bedaardheid, diegceuszius zijue eigene gekbeid venaadde. ■— De jufvrouwen maken van ons allen gek-ken.zeide sir Karel, zich naar mij buigend. — Ten ware zij ons zoo reeds bevonden, boorde ik Henri mompeîen, terwiji ik ver-plicht -^as om mij te draaien om eene reeks De'eefdheden en eenen viotd onbeduidende woorden \ an mijnen lechtergebuur te aan-hooren. Deze was zoo overvioedig en lang-dradig, dat eer.e toevàllige gebeaitenis of eene ;chielijke ve anderiug in den gewonen îoop den zakeu noodzakelijk was om den maa tôt zwijgen te b engen. Zijn bhk was ongemeen zccht, zij il g!im-lacli buitengewoon vrie».deiijk. Als ik hem bezag, vvenschte ik — tôt dan was het mij reçoit gebeuid zulk iets (e wenschen wan-iXicer ik iema;:u aauschouwde — dat hij zeei .'e.Ketcivest,*S DE KLSiNE PÂTi Tweôda Bïi'.tsea bsrieîit vaa S Fa'Drua l. BEKLITN, 9 Februari. (Avondbericht). — Van de krijgstooneelen niets nieuws. Offîcïssla 0asf3firijksoh@ bsrichfsa WEENEN, 9 Februari. — Geens beduideads gevechishandeUngen. Heden om 2 ure voormiddag werd îe Brest-Lito wsk da vrede met de volksrepubliek Oekrenié geteekend. 0@ earloi in hst Oostan. Eulgaaraah berloîit. Elaoetlsaisafe. froai. SOFIA, 9 Februari. — Op rerscheidtne plaatsen van hat front, bijzonderhjk aan de Cervena Stena, ten Oostea van de Dobro Fo'ia en ten Zuid-Westen van Doiran werd het artiilcrieYuur van tijd tottijd schsrper. Op hat voorterrein ten Ocstan van de Wardar en in de S;ruma vlikte, vei joegen onze infanttria-afdee-linjen onderstsund door de artillerie verschei-dene sterke Engehche verkeanersafdeelingtn. A an hot Dobrudschatrout wjpenstilstaad. Be Tgreshsrgts duikbsoteâ-sorls| BERLIJN, 9 Fsbruari. — Officieel. — Een onzer duiKboo'en, kommandant-kapitein luùe-nant Remy, he«ift onlangs ia het westelijk dcsl van het Kanaal en aan de Fransche wesstkust 8 stoomers en 2 zeilcrs met rond de 28000 br. r.*. tôt zinken gebracht. Vier sloomers worden uit sterke konvooien geschoîen, daaroader de En-gelsche stoomer Arrino 4481 br. r. t. ean stoomur van ongeveer 6000 br. r. t. van de type der City-Li> ie. Twee endere stoomers werdeu voor Cherbourg vernield. Beiden waiea diep gsladan en voeren nair Cheibourg, hoos'stwaarschijnlijk met oorlo^s-materiaal ftan boord. 2 aadere stoomers, daar-onder de Fransche stoomer Union,hadden k^len voor Frat.krijk aan bo rd. Vaa da 2 gezonken zeilers had de eena 315,000 liters rhum van Martinique naar Bordeaux a U iiding; de andeie, de Engelsche schooner i Charles », bracht ijzercrts uaar Svansca. Da overste van den Admiraalstaf der Marine. 41 leelijk zoa geweest zijn ; geen Ieelijk gezicht hadde zoo wanhopig lastig kunnen zijn. n\Và;e hij maar een oogenblik kwaad en siechtgezind kunnen worden, ik had moed genoeg gehad om ineens zijn gesprek af le Dr- breken, en mij om te draaie i ; doch de m, inaaitijd was bijkans geëindigd eer ik eeue lat nieuwe geiegenlieid vond om met Henri te er spreken. Deze einde'.ijk vond ik in de toevàllige let gebeurtenis, (waarna ik zoo vurig getracht ne had) van eenen stapel rood en witte baziëa omver te werpen, die in aile richtingen over :k- de tafel ro!den en aan Sir Karel de kar.s >d. gaven zijne goedwillige beleefdheid te m, toonen. Henri nam onmiddellijk dit gunstig sr- oogeiiblik waar om ons gesprek, aiiioewel les op eenen anderen toon, heraan te kaoopen. de — De zaak is, dierbare Hele.ia, dat ik bij n- mij ne aankomst te Londen mijne.î zaak-ig- waarnemer afwezig vond; en dat mijn vader of naar eenen zijuer vrieuden te Hertfordshire en vertrokken was. Ik had eene aîgerrveene en uitnoodiging in deze streek ; en 't scheen mij, achooa ik misschien ongelijk h&d, dat n- het voor mij een verzet, en voor u eene m verkwikking zou wezen, hier eenigen tijd, lij tus.chen eei.en kring vieemdelingen door te n- breuge/i, ea er eenen vriend te vinden, zoo ik ei veiouderàtel dit ik mijze! eu lioemea mag. « UK ^ A 5JJl iîlj » £ t&iiruai 1 ■t.'ji'iMWPBWiiIMW h ij'T I I II » ■' BERLIJN, 10 Februari. — Officieel. — In da Manche werden door onze diukbooten bij sterk vijandelijk tegenweer, vier stoombooten en twee zei'schepen tôt zinken gebracht. Al dsze stoombooten waren geladen en bawapend. De zeil-» schepen waren de Engehcha schoener «Louis Bill» en « Henr?etta Williamson». E«n der duikbootsn geiaakte op 5 Februari dicht de ; Fransche Noordelijke kust, mot een vijands-lijk3 motorboot in een gevecht, ia welks verloop do motorboot door dea:til_rie van den ondor-eeeër naar alla waarschijalyk'ieid varnietigd werd. ; Oarlig ia iel|ië en ia Ffaairijl. J Fransohsbsrlslitaa: ' PARIJS, 8 Februari. — Niets te melien : buiten a:n handgreep, die wij met goed gevolg-op eînen vijandelijken voorpost ten Westen vaa ' Fo-ges (linker Maasoever) uit /oerden. PARIJS, 8 Februari. — Avondbsricht. Ttn Noorden van dan Chemin-des-Dames en ia dea Wœvre en ia den omtrek van Fnrey sioegea wij lichto vijandelijke aanvallen op onze voo:-posten terug en brachten de aanvalsiroepea ver-liezen toe. Het wederz;jdsch artillerievuur waï gedursnde den dag levendig op den rec'nter Maas-oeveren aan eeni^e plaatsen van do Vo^ezsn. Op het overige front is niets te meldea. Engslsohe barleîitsa. LONDEN, 8 Februari. — Eagelschs troepaa deden in de vroegte eene haidgreep op een vijandelijken poat ten Zuiden vaa Queant. Een deel der bezet'ing werd Redood of gevangen. r Eene vijandelijka afdeeling die ten Westen van La Bassée onze lijnea aad«ida %veri terug-geslagen.Bedrijvig'aeil der vijandelijke artillerie in de oragevin? vaa Le Perrier, tea Noordwestei van St-Qutntin ea ten Oosten van Moncay-le-Preux. LONDEN, 9 Februari. — De vijandelij're artillerie was 's nachts in de nabuurschap van Flesquières bedrijvi?. 3 Aan het overige front niets bijzoïdars. Een vijindeiijke aanvalsafderlini poogdo heden vroig, ia onze linie lea Zuid-Oasien van Hij zegde dit ailes op zulke liefelijke en rechtzinnige wiize, en zijn gedacht was inderdaad zoo vriendeiijk geweest, dat ik waarlijk over mij zelve beschaamd was ; onder dezen invloed keerde ik mij tôt hem met eeaige aandoening en zeide : — Gij zijt zeer beîeefd ten mijnen opzich" te, Henri, en het spijt mij dat ik u onaange-naam, ondankbaar geschenen heb. — Enkeiijk wat te gn'ilig, antwoordde hij ; en ik zou uwen minzamen glimlach zoo zeer achten, dierbare îîelena, indien eene vooibijgaande wolk mij deszelfs lieflijkheid niet kostelijker msakte ? In dit oogenblik gaf Mevr. Brandon het teekea om op te slaan ; terwiji ik mijne handschoenen onder de tafel zocht, fiais-terde mij Henri : — Nu dat ik mijne tegenwoordigheid hier heb uitgelegd, danîc aaa de schade, welke aan Mevr. Brandoa's baziçn toegebracht heb, zal ik u, op mijn gemak in den salo i, mijn gedacht kunnen zeggen nopens 't ge-zel-.chap dat zich hier bevindt. Ik verzoek u over niemand te oordeelea vooraleer ik tôt u kome. Ik yerliet de eetzaal beter gezind dan bij het intieden ; ik nam piaats bij de twee jufvrouwen Farnley, aan een rond tafeltje, waar tijdschiifteû eu aibums op iagen. 111 Ew « 1 ÎJ9 VVHIIVUIC» la Arras te naderen, doch \rcrd echter door on« rk vuur verdreven. Kort voor het aaabreke>* vaa se den dag viel een andere vijandelijk® afdaeling n- een onzer posten bij Oppy aan, Een onzer inaa- 11- nen wordt verm'.st. Da vijand liet een aantal i9 dooien voor onze postiiji. ?e ôasîaarijksck-ltaîiaaaselie aorlogi Ifcallaaasoh bsrloliS. ' RO.VIE, S Februari — Vaa Stilifer Joch tôt aan de zse matig artilerievuur. Eenige p ttroel-' j»ondernemingen tusschen Etsch en Brenta. Tijdens een luchtgevecht schoten Enge'sc'aa r vliegers een vijandelijk toestel neer. De vij^n-delijke vliegars hebben opnieuw Cilvi ano (Zuid Oo.ten van Brescia), Bassano, Trevisa en 2a Mestro gebomb irdeerd. De onïploffi. ige» ïg habben weinig schade veroorzaakt, mair eeaige aa perso-aei werdon gekwetst. Een onzsr vliegluigen ondîrtiam §a dea 1t> laatsten nacht eenea aanval op het vijandsbik iâ vliegplein van San-Giacomo dl Begîii (Zuil-ea Oostea van Vitorzo). Er werd een ton boni .usa met gioote outploffingskracht geworpsn. îr. ROA1E, 8 Februari. — Wij vereenigda ': onze a3 kleine kaliberkanonaen tejei de vijandel'jke JS. verdedigincrss'elliHgen tan Noardea vaa Monte .at Salorolo. Er hadien. tamelijic levenligs on ler-nemingen piaats tusschen voorposten in den sektor ten Noordea de Moite-Crappj ea in da Allona-vlakte. In dea nacht vaa Q tôt 7 Fabruiri 3a overvloo^ eaa onzer vliegtuigsxi de vijandel.jka en vliei»p!ait3en aan de Li^anzi, waar zij met en sterke weiking talrijka bormaan wierpsn en ii. ke;rden daa allen ongtdeerd naar hua uitj n^s-an punt terug. ig- " 1 '* t " O' . un I3ST SISrC2-SXJA.^TI3. Bq vsrklarlas' vai lord îsanlalowaa oirsr zijaaa brlef. LONDEN, 2 Februari. — la zijn an'.wjord aan den redakteur en socnlisti3che afgevaar-diglen, die lord^Landsdowae wegsas zijnen brsef aan den Daily Tele^raph een adres van hulde ert erkentelijkheid haddîn overhandigl, ze^de lord Laalsdo,vne vu-rder, dat hij ovo.tuud is, dat sonder een verplichtend var.irag, eeae ovr.reîa-korasf, hopens een Internationa il scheidsgo-rechtsliof, 'wairtoe mia. thans aan 'de koafereacieîafel komen zou, sen onzeker bis'aan habben zou. Edoch een der^elijk verJrag 've-rgt vooraf-gaandelijk eene overef n5tammin«; over ds g oad-sla^en, volgens aralke de hoofdiakeiijke «ro.id-gebiedsmoe 1 jkheden dia de mogendhidpa scheilen, zouden dieaen g^regsli te wordj.n, eene rege'ing die niet op grove wijze de b.iltjk-heid en de vnjh^id kwatsea zoj ; het war.» onbillijk tegenorer da regeering en te^enoïer da Bon Igeaooten in dien kider te oaderzoekca welken weg bij die regelinï dient ge/oLjd te ■wordea ; hij is ech'er t'aickoîrd ai;: Lloyl George, dat zij moeten gcri^eld worden op grond van het na'ionaal zîlfbestemmingsrecht. Hij is van meeuing dat de vredsskonferencio zich met die kwesties op grond dier princiep n most beiig houden ea dat zij de groo'.a ver-wachtlngen niet zal teleursîellea. Edjch, voegde Lloyd George erbij, men zou van mij kunaea ze^gea dat ik uair de m iaa grijp, naar zakea die zoover baitaa ons b ,-reik ligjen. Men kan mij naar de redîvoariag rantie t ing verwljzen en i<c geef toe dat die redefojiin{■ grootehjks ontgoocheld heeft. Ik ban eveawal geneijd iets i-an Hertling tea goeds ta duiicn. Immers terzelîderiijd sprak graaf Czernin zijna redevoeriog uit die reel msar hoop liet door-schemereiï.De ba'aeken's der diskussie tusschen ons l'tft i daaiin dat.zi) bitwiste punten aaa beile zij lea

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Gent du 1914 au 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes