De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

427 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 03 Mai. De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot. Accès à 02 juillet 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/bn9x061h9q/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

DE GENTENAAR - DE LANDWACHT rt'ja». O.P® Gra«vc» Ketelve»M< DE SL1IN1 PATRIOT Vrifdag 3 Mai l»iS Prl|« 8 eentiemen ■ flUîfl. îvh w ja<tr. w.»0 «ri ) ir.ii'.t Jimu MIS»" [ Ouitschs berichtân Hm h«t 3root9 ?î«ofd^'W!ir6Ie?, ■_ Eersts Baitsah bsrioht. ■ Wesieïijk Krljflstooneal. ^■ïtaiiieren groeide do geschutstrijd in de Hors raa Loker en Dranoeier tôt g roots ^Bheidaan. Versch in den strijd geworpen ^Kche strijdkrachten poogd^n te vrrgeefs ^Bratoeter op te rukken. Hun herhaaide l'ai iaktB in ons ruur ineen. Op het ^Beld ain beido kaaten van de Sorame voer-Hvij suksesToile verkenniagon uif. Tochtea He vijandelijke linies ten Zuidwestea van ■' en over het kanaal Oise-Aisne, bij Isverdeu over de 50 gevaagenen op. bet overi^e front niets van beteekenis. ■. In het Gasîen. ■XLAND. — In waahopige çevechlon ^Me ds Tijacd onze lir.ies ten noirdwesten ^■Tavas'shoes en bij Lakti door te brekea. ^Btrzwara verliezen werd hij terup-gesligea. Hck troepsn hebben de voîting Wiborg ■KRANIE. — In de Krim bebbea wij Feo-^■îOïK'cr strijd bezet. H Tweeds Sultsoh berloht. 1 Mei, fivondbericht. — Van de ^■ooneelen niets nieuws. Kh des enrijkschs bariehfen ^ftîNEN, I Mei. — Aan het Zuld-West* ■tejdg'.sterea ook overdag bet gevechts-lovendig aan. Op vela plaa'sea ItaUaaasche verkanningeu verijdeld. ■orlog in h©t Oosten. ^■suoch berioht. ■l', >. 1 Mei. — Aan het Macedonisch front van hat Prespaœeer ea bij het rîofp en in de Cernabocht wederzijdsche ■mbsdrijvighaid dat bij tusschenpoozea ■pas in de streek van Mogleaa.Tea Zuiden ^■j'dorp Tnschin verdreven wij door vuur ^Jtrcii]»,Ten Zuiden van Gewghtli was de :«TC(A6ieiY09i|i9 ust abBinB ra Bfrijfei.w*,I «il liaijailiNBqHpninmBW'- i»: v.cnw vijandelijke artilleriebedrijvigheid laveadig. Op den rechteroever van de Wardar had een pàtroel» jengevecht plaats. Wij namea Franschen ferijgs-geva.^ea. Ten Oosten van da Wardar hield Uat vijandelijk artillerievuur met on:ieminderde hevigheid op onze stelliagen aan. Ten Westen van aet Butkowo-meer verstrooiden wij talrijke vijandelij''» infanteriegroepen. Aan liet Dobrud-*' scbafront wapenstilstand. T#rs«kerpti BuikfcQitsaîirlog BERLIJN, 1 Mei. — Ofïiciëel. — In het ver* «perde gebied rond Engeland werd-het haadels-verkeer onzer vijaoden door het in den grond boren van 83,000 ton zwaar geschaad. Opper-luitenaat ter zes Steindorff had het grootste aandeel aan dit sukses. De boot, waarover hij het beval voerde, heeft in het Kanaal aiieea zas stoornschep^n met zamen 23,000 ton in den grond geboord. Al de stoom?chepen, waaroader twee schepen elk van 5000 ton, waren zwaar ga-laden ea bei?eleid. Twee stoomschepen werden uit koarooiea wegge3choten. Men kan stellig aanaamendat men de ladingen dergetorpedeerde schepen wederom waarderol oorlogama'erieol in groate hoeveelheden voor den vijand vernis-tigd werd. .STOCKHOLM, 30 April. — Luidens > Stock-holms Dagblad » is de Zweedsche Lloydstoom-boot i Soto » (1350 bruto registerton), vôor Flamborough Head getorpedeerd. OP ZBj3 ZURICH, l Mei. — De Amerikaansche A ea-tur bsvesligd uit diplomatische bron. dat de Amerikaaasche transportstoomboot « Chalope » vermist wordt. Voigeus de « Progrès de Lyon» was de « Chelope » een stoombootvan 19,7u0ton. Niet te verwarren met in de haven van Augusta (Sicilië) verzonken Esgelsche stoomboot <> Chelope », van 9033 bruto-regis'erton. Osrlêg h Beîtië ea ia Fraalirijfe. Fraîssoha bsriehtea. PARIJS, 30 A; ril. — Ten Noorden en ten Zuiden van de Avre. in den sektor van Noyon en op den Zuidelijkea oever van de Oise, ISIVI rrifuag «* nai i» ■SBCa^aec Kyi. yrwa tamelijk levefiiîgartlljeriegtvecht. Onzspatros-jen w^ren op aànsch dit.frônt zaer bedrijvij e » he5bea oageveer 15 gevanganen ïogebracht. Op d;;a recliter oever van de Maas eii ia den Opper-Elzas werdon vijaadelijke afdeelins'cn door ons vuar ieruggedreven ; er blevea govangoaea in onze handen. De vijand had geen sukses. Vaa het overige van het front niets te me'den. PARIL, 30 April, avoadbsricht.—Tijdsas den dag hevige b?*chietin'ï vaa de streek vaa Han-sard. In daa sektor van Noyon gaf een vijandelijke aanval,aanleiding tôt eea levendig gevecht. Onze tro°pen hebben don vijand uit da voorsto linies, waar hij bij den eersten aan val 70et had gezst, weder terurgeworpen en hunne liaie hersteld. Op dan linkeroever vaa de Oise patrosljen-botsiarea.Op het overige van het front aiets te melden. Sa^olaohe bsrfoUten. LGNDEN, 29 April. — Na eetie boscbieting van çroote hevighsid, werdea de FrSnsche en de Engelscîie stellisgen vaa af d11: streek vaa Metsren tôt aan het meer va î Zillobeke hedea-morgea door sterke vijandelijke krachten aaage-valien.Verdere aanvallen wareu teg^n de Belgischa stellingen ten noordea van Ieper n ger chf. Een slag van troote hevigheid oaîwikkeide zich sael or het gansche front der geai ieerden. De 25°, 49« en 21e Engelsche divisiën sloegen aile vijandelijke pogingea om in hunne stellia-gen te dringen, vo'komea af ea hielden huane linie, ni ttagenstaaade de oaoadeibroken, op elkaader volgeade vasiberadea aaavallen en dit zonder verliezen. De vijandelijke verliezan warea zeer zwaar. Eveneens werdea de Fransche stellingea op de hoogtea bij S.cherenberg an Moatrouge hevig aangevatlea. Do* vijaad werd afgeslagen. Op eakele puntea waar het vijandelij'< voetrolk er in îiasçda op eeaea kleiaen afitand in de Fransche stelliriyea te driagea, werd het onmiddel-lij i door tsgaaaanvallen teruggeworpïij uit eea grooter steunpunt, dan dat waar het tijdelijk be^'t van genomen had. Ook op het Belgi/che front werden aile aan-vallen na hevige gevechten, tij-ianî welVe d.i ■MENQELWERK. - 3 MEI 1918. 89 Helena Middleton i-1) bleef daar den vorigen nacht tôt lar', fluisterde hij mij, met eene be-stem, in een klein gesloien kamertje ^sfervende vrôuw. sfwijl wij ophet bal waren ! dacht ik TOlve ; en Alice's hand nemende, «'yemet een gevoel van spijt, alhoe* ',(1 weet dat. ik haar nooit noch door r"' coch door gedachten leed gedaan minuten, gedurende virelke zij i ®lt,® P°°gde te spreken, zonk haar Pîkussen van haren zetel, en zij Un ' ^aie handen waren samsnge-L/Uu?n op ^are waDff ! baar door-Lr Weekheid gaven aan hare fijn Biv ne tre^en een uitzicht alsof zij ««e marmer gebeiteld waren, en L^omene rust was zij schooner dan r ««ten had. L3 zaten eenigen tyd stilzwij- ii ,(^ns, ^aar. Wanneer nare regel-Ln ?falj.ng en haar ontsloten mond Kwan î in..eenen diepenslaap ge-I ' stond hij op ea sloot gedeeitelijk de blinden ; hij opende dan de dëur van e een klein zitkamertje en gaf mij teeken hem t te volgen. Ik gehoorzaamde, maar zette 1 mijnen hoed op, en wikkeide mij in mijuen c shal om onmiddellijk te veitrekkeo. 1 Daarop zegde mij Henxi met stiile stem : 2 Nu Helena, kan ik eens met u alleen, zonder stoornis, spreken, en gij moet naar 1 mij luisteren. g Ik antwoordde op denzelfden toon, maar a met vastberadeaheid : — Dit geweld is onverdraaglijk ; ik kan er c mij niet aan onderwerpen ; indien gij mij z zoo dikwijls laten hooren hebt, gij de macht ï en het inzicht hebt mij ellendig te maken, c en het weinig geluk, dat mij nog overbiijft, r te vernietigea, doe voort 1 Ik ben in uwo c klauwen. 1 —■ In mijne klauwen ! rieo hij uit ; in I mijne klauwen!Helena, de tijd is gekotnen, r waar ailes u moet veropenbaard wo.den, I waar er geene geheimen tussche.. ons moeten a bestaan ; al wat ik u vraag is mij te willea x aanhooren. Het is voor u nog mser dan voor i mij, van het uiterste belang zulks te doen. 1 Gister zag ik aan uwe en Edwards manieren r dat onderwerpen van zulke aangelegenheid 2 als degene, die ons ophouden ineengewoon r gesprek niet kunnen behandeld worden, c zondsr eenea indruk te maken, die uwe eer c ou kwetsen ; en gij kunt niet begrijpea hoe lit gedacht mij gekwollen hseft. De vrede iws geestes, uwe faam, Helena, zijn mij lierbaarder dan mijn leven zelf ; en uwe iefde gelijk de mijne kan niet baatzuchtig ;ijn. — Henri, Henri, uwe woordea bsleedigen aij. Ik ben inderdaad in uwe oogen laag evalien, sedert dat gij, echtgenoot eener ndere, tôt mij van iiefde spreken durft. — Niet van zulke Iiefde als de mijne. Gij leakt niet, Helena, gij gelooft niet dat ik 00 gemeea ben van hier, in mijn eigea iuis, met mijne- zieke vrouw in de kamer laarnevens, u van mijne Iiefde te spreken, net een ander inzicht dan om u te bewijzen, lat ik u, uit al mijne krachten, wil bescher-nen tegen de onheilen, die over uw hoofd la-igen. Wees bedaard, Helena l wees edelijk ; ik smeek u, (vervo'gde hij, terwijl dj mijne handen greep en ze sterk va3thield ,lr>of hij in wanhoop vefkeêrde) ; gehesl den erleden nacht sloot Aiice de oogen niot. Na ;roote vermoeienis is zij nu in slaap geval-en, en zij zal misschien verscheidene ur«n usten. Nooit zullen wij zulke gelegenheid orider stoornis ontmoeten, en niets zal latuurlijker schijnen dan hier te blijven, im haar bij haie ontwaking te verzorgeu m te verblijden. 1» rrsjs o eemiemn vijaad zwâre verliezen leed afgeslagen. De slag duurt op versehilleade puntea van de goalliserdé gevechtsfronten voort. Vaa de ovsrige Engelscha frontea valt er niets te meldsn, afgexioa vaa de gewone weder* 3ij 'Ische neschutbedrij vigheid. LONDEN, 30 April.— Een door Fransche troapea, gisterea naraiddag ea 's avonds, uitga-voord» saksesvolle tegenaanval. verdreef den vijand van het overige door hem tijdens den moigead ia de nabijheid van Loker heravord terrein en brachten eea aaatal govangenen ia. H«t gaasche dorp is in handaa onzer verbsn-deaen.Na zijnen zwavea terugslag.gisteran avoad door d«a vijand opgelsopen.verliep de nacht aaa het Noordslijk slagfront bair jkkelijk rustig. Wij brachtea o ize linie tijd«ns dea aacht ten Oostea vaa Villsrs-Bretonneux licht vooruit. Van het overige Engelsch front, baitea weder* zijdsche ariilleilebedrijvigheid in enkele saktors, is niets te melden. Bij een suksesvolle tegeaaanval door d* Franschea in den laatsten aasht bij Loker uitgevoerd, werdea 95 gevangenen geaomen. Buiten pljatselijkegevechtea op verscheideae puntan, had overdag geene Infante:iebedrijvig-heid plaats. V^erdeie meldiagen bevesti^ea dat de vijaade'ijke verliezon bij den vruchteloozea aanval van giîtsren zeer zwaar warea. Tca Zuiden vaa de Somm ; wardon arnica gevaagenea door onze patroe'jea iag«bracht. Buiten de gewone wa i«rïij.ischa artilk-riebe-drijvighoid is aret# te meklen NI1SUWS. Paroohle Sèe Ooleta. — Zuadasr oader d« tweode mis Algemseae Manasa-Kommuaie. Gesne t'huisblijvers. s i' a dsnTbs'w s7 "" Bsste Sohuurpapiâr L't ebtdae aSIIS aan 1,05 fr. Cal\ndsrstraa.t, S, GSN F. 3378 — 39 Sanaaa l'Union du Crédit âa Gaad, Naamlooze Vennootschap, gescicht ia 1355, Maatschappolijken Zatel : 3t-Michielsp'.aats, 16, Bijgevoegd bureel: Viaaadereastraat, 32, Gent, heeft ds eerhfit publiek te be ichten, dat zij van af Woeasdag 1 Mei 1918 een bijgevoegi bureel heeft geopsnd op da Elisabathtaan, 19, Gant. Het bureel is opea : 's morgends vaa 9 tôt 12 uur. ea 's aamiddags vaa 2 1/2 tôt 5 1/2 uur, '3 Zaterda^s namiddaç uitgezoaderd. 4(28 — 2£allï voor witters, metsers, landbouwers ; te verknj<en bij Edm. De Groote-Vyncke, Meulestede-Brng. 4517 — Gavraagil: Goeda Bovenmeid; zich aanbia-dea '3 vooriTiiddagi), Parklaan, 11. Goed looo. 4584 — Znkaop vau moadstukken aaa 1 en 2 fr. per tand, Juweelen, Zilverwerk, enz. E. De Paepe, Brabantdam. 80(b,j St-Annakerk), Geut. 4225 — Voor trouwe baâianins. wendt U tôt dô oud gekeade koffieb. anderij Van Waeyenberghe-Vermeulen, Doakersteeg, 22, waar gij U aller-hande levensmi lde'en kunt ver^chaffe.n, alsook beste Koffie, Tnees en Cacao. 3475 —BehangTpapier S. Wmsel-Janssens, Dampoert-str., Ôl.Kolossale keus. Voordeelige voorwaardea vaor voortverkoopers. Komptanto betalinjjo 2951' — Sîranssl in poalâr, Sàraïasel in flaa-sohen. Indi n niet goad, geld t^ru^. Apoiheek De Muel«aaere, S eeadam, 30, Gent. 3^41 — Perliament en piraflnepapier gevraagii. Zich aanbieden met prijz-a ea sialea, Pri»ster-straaf, 32, tusschen 2 en 3 uur. 4588 — Te koop gavraagd : Meersch. 2 3 hektaren, liafst MariaKerke of l5roagea. Tyman, aotati», St-Jaasvest, 7, Gent. 4591 — Broad- en paataibaïx&ara. — M tijd ta, ▼erkiijgen bij Louis Bracke, houthaudelaar, t», Mariakerke, schoonen droogea Sparreutasaed,, aan niatigen prija. 4595^

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Gent du 1914 au 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes