De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

922 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1916, 24 Août. De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot. Accès à 28 octobre 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/ww76t0mf2x/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

DE GEMTENAAR - DE LAHDWHCHT 18 iaar. Uitgever (hD© Graeve.«©ai, Ketelvest, I®. D3 TTT.^HsT-B PATSIOT Donderdag » * Augusius 191#. Nam. m . imiii mmi-Tin--.- n «v < uwm—ii n i 11" irrrr"m —r nrfr-rT" naill i Bekendmakingen. In den morgen van 26 Mei 1916 stclde een* Ïegpatrcelje op het gebied de r rçetaeentc aiegem \ ast. dat over kder der beide ijzei n-Iregrails dcr baan Zott< gem-Melle, elk eene ^zeren dwarsbalk gelegd was ; bovenclien waa tepcogd gtworden eene waarnemingstaiel of en weg gansca om te werpen. Een onderzoek aaar den dader is zonder te vols gebleven. Enkel ionden voetsporen vastt.e teld worden, volgens tewelke de dader van Balegem moest gekornea aijn. Daar op de aangeWezen streek dagelijks i iokaal'reinen verkeeren en bij hun gewichl ,tn elk 150-200 kgr. de balken wel van aara S'a! en eene ijzerenwegtrein te doen ontriggeîen ï op bevel van h; t Armee-Opperkommando 4 hgeu de gemeente Balegera voor dezen aanslaj den ijzereawe-; eene boet opgelegd tel sSedraçe van tien duizend mark. Dit woidt ter openbare kennis gebracht. De Etappenirspekteur, von UNGER, General der Kavalerie, * * * A an de, aardappels-vocrtbreng?rs wordt bi; !&ge nogmaa!s bekend gemaakf, dat zii verplichl t n, i-an aile ter hunn r bescbikking staand< AÏrdappelen aan de gelaste handelaars af t« %'«ven. Als « niet beschikbaar » wordtn diegem janzien, die de veertiendaagsche behoefte aar H>ijsaa dappelen van de voortbrenger voorstellei jacals de heel kleine aardappels, die vooi ^cedssl geschikt zijn (10 p. c. van den oogst) VVie het verzuimt zijne beschikbare aardappel: ms aan de handelaars aan te bie 'en heeft t< : rwachten dat zijne aardappels aan vermin âsrden prijs weggenomen worden. (Ld. nr 1003.. Cent, den 12 Augustus 1916. De Etappen-K©mman<'!ant, von wick, Oberstleutnant. Aan «tue Lezers. losse nummers 3 ceniiemc». Per week 15 cenHemen, iîètngèlwmrk.— 24 Augustus 1916. 7s Schelmsche LfeHa Het was een herbeig vaa de gemeenste îcort, even vuil en srnerig als de straat-ïHjpers die haar op den dag bezoefaten. Nu was daar ailes in diepe rust. Geen lichtstraal glansde hem uit de ge-lîo:en deuren of ramen toe. Hij moest dus sog verder. Was de weg slecht geweest, hij Werd nu hoe langer hce erger. Was het eerst donker geweest, de geest ier duisternis scheen hier opperheerschappij Sevoeren. Granton strompelde voo;t, zich îelven verwenschende dat hij er niet aan ïedacht had een lantaarn mee te nemen. , Het was alsof het verrseste ijzer, al de ge-sroken roeispanr.en en iekke schuiten van se wereld hier bijeen Jagen, om hem, die ?sl roekeloos waagdezicii in deze buuiten * begeven, de beenen te brelcen. — Aïs de kerel mij hier wil vermoorden, îadhij geene betereplaats kunnen uitkiezen, aompelde hij. Mijn eenige troost is dat hij eveJ? moeilijk zien kan als ik hem. lerwijl Granton die opmerking maakte, «noof bij uit. Zijn voet stootte tegen een teen eu deze viel met een kletterend geluid S het water. tfuusGna eericmea San het Groot Hoof^kwarttsr» Wastellk krljastooneel* BERLIJN, 22 Augustus. — De gevechten t«n loorden van de Somme hebbea waer eene rootera uitbreidiog genomen. Tusschen Thiep-al en Poz;ères sloegea wij verscheideno ïngelsche aauvallen op onze vooruitgelegen telling af. Een vooruitspringende hoek is ver-)ren gegaan. Ten N.-O. van Pozières en nabij het Fouroanx-osch zakten vijandelijke stormkolonnen in oas uur in elkaar. Er outstonden verbi.terda ga-echten om het bezit van het dorp Gûillemont, caarin de vyand tijdelijk voet krecg. Hat Vurtembergsch infanterie: egiment « Kaiser Vilhftlm » heeft aile aanvallen zeegrijk afge-lagen en in het dorp stand gehouden. Tusschen Maurepas en Cfery mislukten tal-ijke op zich zelf s.aande aanvallen dec Fraa-chcn. Ten Z. van de Saaame viclen versch aaa-evoerJe Fransche strij Jlrachten aan in den ektor von Estrées tôt Suyécourt. Loof>grach-;n die tijdelijk verloren Waren gegaan, namtn rij door een tegenaanv.il teru0' ; wij maaktea aarbij 1 officier tn 80 rainderen tôt gérant,enea. §»steljk krljgstooneel. BERLIJN, 22 Oogst. Legergroep van gêner an l-ueldmaarsclmlk mon Hindenburg. Aan de Stochoi zetten de Russen hun hard-ekk'ge aanvallen in de streek van Roedki* Jzeiwisz -ze voort. Beiersche ruiterij en Oos en-yksch-Hongaaische dragonders we rJoa dea ijand af en brachtea hein z.vare veiliez' n toe ; ij name» daarbij 2 afficieren en 270 m an gevan-en en maakten 4 machUnseweren buit. Bij geslaagde ondernemingoa op vijandelijke oerpostea »abij Smolary werden 50 gevangeaen n 2 machieageweien bisnengebracht. In den -oeh- en Graberk. sek or en verder zuidwaarts, akten Russische aanvallen doo gaans reeds in ns spervuur in elkaar. Nabij Pieniaki en iv.ynyn kreeg de vijand voet in korto lonp-racht ^tukken ; nabij Zwynyn is hij nog niet jruggeworpen. ICI CÏVUi .pCU» — Als hij mij niet zien kan, dan kan hij mij (en minste nu hooian, dac'at Granton, en a s hij de kunst van schieten verstaat in de richting van een geluid, ben ik er lee'ijk aan tce. Op datzelfde oogenbîik flikkerde er een licïit in de duisternis. Dit is het teeken, dacit Gianto \ Daar moet hij zijn. En hij stapte tusschen al de houten en ijzeien hindei-palen, in derichting van het licht voort. Van de werf, welker verrotte pîanken bij elken stap kraakten, kwam hij op een ellen-dig brugske, dat naar eene hut leidde. Een flauwe lichtstraal die uit die richting tôt hem kwam, bewees dat de deur Tan de hut op een spleet stond. — Hier zijn wij waar wij zijn moeten, dacht Granton ; het is een typiek moorde-naarshol.Hij bleef een seconde op de brug staan, om te zien wat er nu verder zou gebeuren. Uit de hut kwam geen geluid tôt hem. Nergens was een teeken van leven behalve het roode signaalvuur, dat hem als het oog van een cycloop tegengluurde. — Ik zou wel eens willen weten wat hij gaat uitvoeren, dacht Granton, terwijl zijne vingeis de pistool, dat in zijn zak stak, omkieiaJen. Hij heeft een afschuwelijke plaats uitgekozen om mij naar de eeuwig- £• j c/itl UU.il (Unxna.îi anrlshertog Karl : Heihaalda tegenaaavallen aaa weerszijden vaa den Czimy-Czeremo^z op onze stel'iDgîn op d : Stepausky- ea op de Kreta-hoogte liepen op nie!s uif. Bilkanseh krllgstoaneel. Al de Servischa stellingea op de MalkauiJze Planina z'jn veroverd. De aanval gaat voor i.t. Nab:i de Dzemant Jery en in het Mogîena-gebied deed de vijand tageaaanva len die bloedig teruggesla^en werden. Tusschea het Boetkowa-en het Tachino-meer werdeâ Fransche s*r<î 1-krachten over de Siroema eeworpen. Verder Oostwaarts is de kam van de Smijnica veroverd. Officieele 0ostenri|ksah3 faariohlsîî Slassîseh krijgsîaan^el. Front oan generaut der kao.aarixliei'tog Kurel Bij Zabie, Systrzee en in het bereik van den Tartareupas werden verscheideae Russische aanvallen afgeslagen. Tan zuid-westen van Ziclone brachtea oaze afdeelingen in welgeslaagde gevechten 100 ge-vangenen en twee machienengeweren in. L^ger oan Generzal-Veldmaa.rscha.lk von Hindenburg. In dea sektor van Terdelniki Bieniakai begon de vijand zijne aanvallen tegen het leger van Bvhra-Ermolli. Afgezien vaa een klein stuk lo(ip0iachten, om hetwellc nog gevechten wordt, z /a aile stellingen oadanks de zwaarste Russische opofferingen in onze hand. Op . a baan van Sarny naar Kowel en bij Schmolary, verloor de vijaad eenige vooruit-lisgetide loopgrachten, waarbij twee mitral-jeu/e i buitgemaakt werden. Bo Rudlca-Czerewiscze deden de Russen ook g'st r <'e grootste inspanningen, om op den w stelijken oever van den Stochod veld te winnea, maar werden overal volledig afge-slag«n, verloren duizenden strijders en lie» n tw: e officieren, 270 man en vier mitraljeuzen in ea7.e kand. Strijdeade te midden der Beiersche ruitenegimealen, toonden zich onze keizer Frans dragonders weder hunne gevestigde faaia wa rdig. Italiaansch en Zull'Oosfelljlt krilgstaonael. Oaveranderd. he.d te helpen. Maar hij mag niet denken dat ik bang voor hem ben. Toen hij tôt dit besluit was gekomen, liet Granton een luid « coee » hooren, een geluid dat hij zoo dikwijls door den wind van de Australische wildernissen had laten voort-éragen. Dit « coee » werd terstond beaut-woovd, door een stem, die zegde ; — Gekomt laat. — Dat zal waar zijn, antwoordde Granton koel. Als ge in z'oon oamogelijke plaats verblijf houdt, moet gij uwe gaslen tijd geven om het hol te vinden. Hij lachte terwijl hij dit zegde, daar hij zich wetkelijk een oogenblik vroolijk maakte over de ont-vangst van zijn gastheer. Die lach scheen Ëlaad kwaad te maken. — Ge zijt er toch gekomen, zie ik, zegde hij. en dat is het voornaamste. Toen liet hij hem binnen en grendelde de deur achter hem. — Zijt gij bang dat ik weg zal loopen, dat gij de deur zoo zorgvuldig achter u sluit ? vroeg Granton. — Ik grendelde de deur, omdat zij niet sluit, zegde hij. Dit huis is geen paleis.... — Dat zie ik, antwoordde Granton, msar ik ben nog wel in slechter holen geweest dan dit — eu zelfs in slechter gezelschap. Da oorloj in St Oastônr^ Turksoh berloht. \ KONSTANTINOPEL, 21 Oogst. - Hef hoofdkwartier maakt bekend : Op het Irakirofti en in Perzië is de toestaad oaveranderd. K AU K ASUS FRONT: Op denrechtervleugol voorpostengevechten. Da vijaad, die ten N. vaa den Bce^lan-pas onze '/ooruitgebrachte stellingen aaa viel, werd verdisvtn. Wij namen eenige Russen gevanjen ea verniclden door oas vuuj eene seiekte b.tterij vaa de.a vijand, In het csntram en op den linkervleugel^ onbeduiiende plaatselijke vuu'gevechtea. ïeâ onzer vl'egeniers heeft ia d-i Zwarte Zee twe® Ru-si:c'ae torpedobooten aangevallea en mets goed gevolg met bom.nen bestookt ; wij steldesi vast, dat de bammen op het dek van de schepsÉ roakwol ;cn dedsa on staan. Den 17 Au; us.us k'-vamea acht viiandelijk© schepen de bochten i j» N. en ten Z. van hei eilaad Siny binnen^evaren : van «sa transport» schip en vaa zeilschepea, die hen vcrgezelden* laadden zij daar ongeveor 300 roovers, waar» onder zich ook enkele soldatea beroaden. Dezs werden door onze afdeelingen ainsevallen ea sa een gevecht van drie urea naar hua bootea teruggedreven. , De vijand verloor 50 mannen aaa dooden. Detï* 18 Augustus werd een Engelsch schip ia da streek vaa Alexandrette ia den grond geboord» Van de bemannin? werdtn. 18 mannen, waar> ouder de kommaadaat en 4 officieren, gered ea gevaagea geaomea. la fîgijpte ea op de overigg frontea is de toestaad oaveraaderd. Bulgaarsoh berloht : SOFIA, 22 Oogst. (Bericht van 21 Oogst vas den Generalen S'.at). — Onze froepen die in het Stroemad'al tusschen het Tachiao- en het Boet* kowa-meer opereeren, rukten dea 20 Oogst vooruit eu wicrpen den vijaad op den rechter* oever van de Stroema terug. Wij hebb.a op den liakeroever de darpea Hasmat r, Baraklinyowmaya, Koemli, Eliosan, Todorowo, Newolen, Yen keuj, Bala, Christiaa en Kamila bazet. Wij versirooiden de Franscha brigade Pertier, bestaande uit het 1«, het 4» ea het 8® regiment Afrikaansche jagers, 3 zoeaveu. bataljons en eene afdeeling bereden artillerie» Wij namen tiea gevaagenea, waaronder ee^ kapitein, eefi kompagaieaaavoerder, an eea vv IJ uaiut;u Vi^u uaaiuuuvi kapitein, eefi kompagaieaaavoerder, en eei| ,-gS-.?q£5p:-^0Tfïï-mcwt** Bland deed alsof hij deze hatelijkheid oie|< hoorde. — De^e hut is geen paîeis, zegde hij nog<i maals, maar zij is wel paleis, voor het doeij waarvoor wij hiersamen zijn. \ — Maar wat is dat doel eigealijk ? vroesp Granton. Bland wees naar een leegea stosl, eeai^e ils iu de kamer was. — Ga zitten, zegde hij. — Neen.er is er maar een,zegde Granfotr^ — Ik zal hier gaan zitten, zegde Blandî eenige ruimte makeade tusschen de papiereni, die op da tafel lagen. Hij was lang ea d« tafe' waslaag, zoodat zijne voetsn op dea gtond bleven, vlak tegen die vaa dea man»! welke tegeno?er hem zat. I Granton bemerkte dit'en zag oak hoe ge< makkelijk deze houding hei voor zijne tegen-] partîj maakte om op hem te springen.Bland! begreep wat er in Granton omging en zegde:: — Als ge niet durft zitten, ga dan staanL Granton ging zitten en kruiste zij ne beeaerÈ over elkander. '' — Ik bea niet bang voor u, zegde rustig. Ik zit aiet voor de eerste rnaal vaqi mijn leven in het gezelschap van moords-, naars. Ge vergeet dat ik de eer heb gehad^ uw vader te ksaaea. , ,:; (Wtrit »OMrtgif£ttK\

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Gent du 1914 au 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes