De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

709 1
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1915, 10 Septembre. De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot. Accès à 04 decembre 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/6m3319wb1j/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

87 e JAAR Friïdag 10 Sepfember 1915 K! 215 DEGENTENAAR-DELANDWACHT DE KLE1NE PATRIOT .n. iiii n 'i'i, 1 ■|mim!'j,lik Burselente Osai nr 16 KetelvosS Kantienen naar Duitschland Het is de belanghebbenden ter kennis ge-bracbt dat Kantienen aaa de volgeadc knjgs- gevangenen toegekomen zijn : Canonae Edm. - Vandevalde Remi. — T. Ed. Desmedt. — Laroy M&urits. — J. Van Gesrs-daele. — Van Beecke Al. — Lippsns Maurits. Notebaert Maurice. — Vandecasteele Henri. Piatteau Gustaaf. — Willyn Hector. — Legein Em. — Van Geluwe Guillaume. — Van Hoye René. — Mesure Konstant. — Denolf François. Van Damme Charles. — Feys Edgard. — T. De Rycke. — Thienpont F. — Vanden Eynde Jean. Schelfaut Gustaaf. — Van Hoecke R. — Vaa der Berghe Oiitaaf. — Tige Michel. —■ Ponev. Nestor. — Lowagie P. — Moerman Michel. Médaerts Theofiel. — Moens Onitr. Leopold De Jaegher. , _ , Baes Tiiphon. — Gosthals Katnlel. — Jacobs August. — Dias Pierxe. — Volcknert Alberic. Bourdeaux Alf. — VanBuynderJ. — Bo^aert iean. — Fennier Edfard. — Schrara Gustave. i'Hondt Alb. — Polfliet Léon. — Desutter Alf. Î.Ogarrt Hector. — Ghuys. — Bollaeit Gustaaf. îeckfoout Léon, —» Vander Linden Ed. V an der Sluys Lieven. — Haumont. — Four Jean. Proodt A. — De Kesel Aug. — Halmet L. Tergauwsn G. — Vçlaert Alf. — De Cock: Am. Van Damne R. — De Raeve Em. — Autrive J. Hollaert Edm. — Vcrdonck Edm. Adriansens Ad. — Van Osselaere Achille. Mesure CoHSiant. — Van Hove René. — Ivarel Wuytack. — Bolle Kamiel. — Tbys Gustaaf. Tyncke Gustaaf. — Stackmaa Arthur. — Albert Stepman. — Op de Beek J.-B. —Ogez Arthur. Rochette Jean.—Meerschaut Jules. — Tanghe Victor. — Vansteenhaut Fr. — Van Meerbesk Em. — Van Reysegem Emiel. —Van Laere Em. Vermeîr Félix. — Vereecke Jules. — Van Over-fcergh Jules. — Bepoorter Prosper. — Alfor.s Van Dolsens. — Botterman Theofiel. — De Mey Jules. — Henderink Albéric. — Buysse Michel. Poppe The»fiel. — Delbove. — Debruicker Fr. De Bruycker L.-Remy. — Cocquyt. Willems. — Deroo Léon. — Ge -rlandt Remi. Gysels Karel. — Hendenck Pr. — Leroy Léon. Comtois Paul. — Van Hecke Jean. — Achiel Fiiebsrfhe. — Gelas Emiel. — Heffinck Daniel. Van Hecke Gust. — Van Hoecke Edmond. Verrecas Edmond. — Verstraeien W. — Marien Maurits. — Volkaerts Ose. — Weustenraed G. Wybeauw Oscar. — De Pannemaecker. — De Deurwaerier Alf. — De Snoeck Pr. — Karel Vudemaas. — Crepin A. — Parosentier Eug. Vandemoere. — Van Walleghem Jules. — Rich. Berten. — Fobert J.-B. {'I Veroolgt). Pakke teruf oit Oflilschlasd. De pakken, bestem l aan de volgende krijgs-gevangenen, zijn teruggestuurd, Bagattanstraat, 6bis, Gent, waar men ze kan afhalen : Jules De Rudder, verzonden door Jozef De Rudder, Fuchsiastraat, 26, Gent. Edmond Geirnaert, verzonden door eenen onbekende. Theofiel Calle, verzonden door Clotilde Van Laere, Beirvelde. Victor Descamps, verzonden door Van der Kaa, Karpelstraat, 97, Gent. Ivo De Clercq, yerzonden door De Clercq, Zwijnaarde. Adolf Van de Velde, verzonden door Van da Velde, Exaarde. Jozef Reoms, verzonden door Theod. Rooms, Hamme-SteAnna. Benoit Van Waes, verzonden door Van Waes, Melle. Oktaaf Pieters, verzonden door Aline Collyn, Herzele. Albert Van Hecke, verzonden door het Insti-tuut de Kerchove, Gent. Virije tijd la dezen tijd van oorlog zijn er vaa den. eeuen kant menschen, die tôt hunspijt over veel vrijen tijd beschikken ; het zijn dezen die geheel of gedeeltelijk werkeloos zija. 't Is ongelukkiglijk het grootste getal. Er zijn andeien, de mannen der « werken# godsdienstige, zedelijke, maatschappelijke, bestuurlijke, die de handen meer dan vol hebben. Voegen wij hiertusschen, dat beneveiis de gewone werkers op dit veelvoudig gebied een legioen menschen, mannen en vrouwen zijn bijgetreden om te voorzien in de talrijke nieuwe behoeften door den oorlogstoesïand ontstaan. Hulde en dank voor al die toewijdingen 1 Er is moeten gezorgd worden voor de vluchtelingen, voor de gekwetsten, voor de krijgsgevangenen, voor de werkloozen ; voor de nabestaanden der soldaten aan het front ; voor de kleine bedienden, voor de kleine burgers, voor de bevoorrading enz. enz., en Goddank voor al die buitengewone diensten heeft men personen aaugetroffen d;e belangloos hunnen invloed en hunnen persoon ten dienste der nieuwe vereischten en behoeften. Nochtans komen wii een nieuw beroep doen op de offerwilligheid van sommigen, om nieuwe en gewichtige diensten te bewijzen. Er zijn vele werkloozen,. vooral jonge lieden van 16-17 tôt 24-25 jaren, zijn zonder bezigheid en moeten den tijd dooden ^niet door de straten der stad te s'enteren. Men neme in acht, dat wij vooral voor de staa schrijven. Weldra komen de avondea aan, welke velen misschien zonder licht zullen moeten doorbrengen. Men heeft gezegd en men zegt tôt die jonge lieden : leert, studeert, volmaaktu in uwen stial; leert het eene of andere nieuwe bedrijf. Dat is heel goed, maar eerder gezagd daa gedaan. Om met vrucbt te studeeren, eeft bediijf of ambacht aan te leeren heeft men eene richting, een program, eenen leiddraad of leermeeiter noodig. Men kan zeggen er zijn nijverheidsscholen, ambachtscholen, be-roepsscho'.en, huishoudscholen in groot getal voorhanden. Zeer waar, maar toch zou men in groote verlegenheid zitten indien de massa der werkeloozen zich in die scholen moest aan-bieden. Voorzeker zou de noodige plaats ontbreken. Daarbij het overgroote getal der jonge werkeîoozen zijn niet bekwam om de leer-gangen dier scholen te volgen. De meesten zijn van hunne 13 jaar op de fabtiek of in een werkhuis gaan arbeiden ; zîj hebben veel vergeten van hetgeen ze wisten toen ze de school verlieten. Wat de massa nog kan, is lezen en min of meer schrijven — dit laatste hebben ze nog weinig gedaan sedert zij op het werk zijn. Vau rekenen en het metriek stelsel schiet bij de meesten niet veel over. Nochtans is de kennis daarvan eene eerste vereischte voor alwie zich in het beroeps-onderwijs wenscht te volmaken en een ambacht grondiger te leeren. Het is niet genoeg te zeggen : ga naar school — men moet eene school kunnen aanwijzen, die aan de krachten der nieuw-soortige leerlingen past. Het ware eene dwaling te verondarstellen dat de jonge werkeîoozen in het aigemeen de kennissen bezilten van het program der lagere school — zelfs aïs zij al de klassen hebben uitgedaan — wat zeer weinig het geval is. De leerlingen die de klassen der lagere school doormaken gaan als van zelfs naar eet:e hoogere lagere school, eenebe;oep3-schaol, eene school voor volwassenen enz., 'en werken later voortaaneigenevolmaking. 't Is niet voor die dat we moeten aandrin-gen. Voor de min-ontvvikkeldan en de min-geletterden, die reeds veel vergeten hebben en die nu over vrijen tijd beschikken, zou men we! dienen bijzondere lessen in te richten welke zouden uitgaan van de ver-schillige graden van ge!eerdheid der leerlingen.Ze zoo zouden moeten iager'cht zijn dat de ieerlir g die voelt dat hij te hoog of te laag geplaatst is, naar noodzakelijkheid eene klas kan dalen of klimmen. Het inrichten van zulke klassen gaat niet alleeft ; daarom doeis we eenen oproep tôt de bevoegde menschen van goeden wil om klassen voor werkloozen tôt stand te brengen, die niet alleen eene ge'egenheid zouden zija tôt verstandelijke ontwikkeling maar ook een uitmuntend middel van opvoeding. Tôt aile jonge lieden die vrijen tijd hebben zeggen wij : oistwikkelt u, bretdt uwe ïkennissen uit.oefent u in uw bedrijf zooveel het mogelijk is. Zijt ge weinig geleerd, hebt ge veel vergeten, schaamt u niet weer naar school te gaan. Uw verstand heeft zich ontwikkeld; ge zult gemakkelijker verstaan dan vroeger, ge zult spoedig weer aanleeren wat gij vergeten hebt en zonder moeite veel bijleerea. Dat de ouders hunne kinderen naar school zenden ; ze zullen ze onttrekkea aan de gevaren van het rcndslenteren en hunne kinderen zulien nuttige lessen opdoen. Om te sluiten, we maken onze geene begooche'ingen : we verwachten niet dat de klassen voor werkloozen zullen opge-propt zitten met leerlingen. Toch zullen wel eenigen naar onze stem luisteren en ter scho'.e gaan. Dat zijn de moedigen en de krachtdadigen : ze zullen de vruchten p'.ukken van "hun willea ea werken. Inlichtingen w Defamilie Vaa Schoorissa, te Kniishautem, vaaa^t inlichtingen over MelanieVan Schoorisse iu 't, bsgin van Oîctobsr 191t verblijvende bij Madame De Thomas, op de Villa Eurenie, rue de Vienne, 19, te Middelkerke, bij Oostende, en sedert dan geen nieuws meer oatvangen. Ant-woord aan « De Lnndwacht ». 4530 Inlichtingen worden gevraagd over de vjl-gende soldaten : Remi Van Rumbîke, van Sijsseele, 2 ' koaip. der pionniers bij de yenie, 6e legerafd. Adolf Sabbe, 2= regiment artillerie, 7e battef klas 1910, 29172. Vrouw Maekelbergh vraigt nieuws over harea zo m Jan Maekelbergh, sergeant-majoor, Ie Unie, nr 56618, 5e div. ; over haren echtgeioot Léon Maekelbergh, maréchal des logis-fourrier, corps des transports, 5ediv., en over haren jongiten zoon Paul Maekelbergh, sergeant-m ijoor, 2S reg. karab., 6° divisie. Gabriella Rombout, vr. vau Alfred De Wilde, won. bij hare ouders, Stokstraat, Zele, vraagt inlicht. over haren man Alfred D; Wilde, sold. bij het 303linie, 4° legerafd., nr 54225. — Over ds vol^ende personen worden inlichtingen gevraagd door hunne familie : 1° Lucia Lonnsville, wed. van August Van Dierendonck. echtg. van Antoon Vereylen, ge-boren te Ste-Kruis-bij-Brugge, thans verblijv. te Brussel ; 2° Jozef Van Dierendonc'r, zoon van •wijlea August Van Dierendonck en van Lucia Lonneville, voornoemd, mogelijks so'daat ia het Belgisch le^er. — Voornoem le psrsoaen moeien in bezit komen eener erfenis. De familie Hoste, welvarend té St-Laureins, vraagt inlicht. over de fami'ie Vincke, Zedelgem. De fa-ni!ie van Edward Kindt, te Eekloo, vraagtof Gas'aaf Stubbe nog altijd in Oudenburg is, of ailes er no? goed is en of mad. Thiberghien zich ook nog in Oudenburg bevindt. Frans Van Daninck, soldaat, vraagt nieuws over Van Dhaniuck-Alen, Larume-Gheel, prov. Antwerpen. Désiré Deleu en vrouw, van Woumen, verblijvende te Ri.iselede, vragen naar Cyriel De Meyer, vrouw ea kind. Antwoord « Landwacht-Gentenaar ». De gezusters Florions, van Ruiselede, vragen inlict.tingen over hunne zuster, de eerw. Zuster Jozefine, van het klopster teBoesinge. Antwoord sturen aan « De Genteaaar-Landwacht •. Louis De Raedt, wonende Antwarpschea-steenweg, 20, te S-Aman Isberg, vraagt inlichtingen over zijnen zoon Filemond De Raeit. Irma Van Dorpe, Heurne, kan inlichtingen bekomen over hare familie, te Gent, Ottergem-schensteenweg. Heviqe aardbeving In Heidelberg werd door den sismograaf den 7 September van 2 ure 33 tôt half vier ure 's morgeads eene geweldige aardbaving waargenomen. Het center der aatdbeving moest volgeas waarnemingea 9509 kilo-meters van Heidelberg afgelegen zija. Bandietenstrekea TE QUATRECflT. bedert geruimea tijd zya de wegea aimer zser onveilig. Vaa 's morgends vroeg, als het nog niet klaar is, liggea daar kerelsop loer en vragen da menschen naar geld. Een onzer verkoopers werd zelfs over eenige dage.i aangesproken door drie mannen. Zij vroegen naar geld, doch onze ver-kooper kon er geen geven. Zij lieten hem geiukkig gaan. Dat bepaalt zich echter niet alleen bij het aanvallen vaa voetgangers, maar ook van de voermans. Da bandieten vallen op de Brusselsche baan meest de voermaas aan, die regelmati-gea den vervoerdienst doen tusschen Gent en de hoofdstad, of plunderen dezes wagens tijdens de stalling der paarden. Nu, Maandag avond, om 10 ure, was zulks te Quatrecht weer het geval. Een voerman bestatigde te Oordegem, aan de afspanning « De Zivaan », dat vaa zijnen wagen, veel gestolen was en dat voor de darde maal. Bijna op het zelfde uur kwam Verschafïel, van Wetteren, ook afgereden van Aalst en verkiaarde ook aangerand te zijn en met een revolver bedreigd. Maar na onderzoek van zijnen wagen, liet men hem gaan, daar hij geene lad.ng op had. Intusschen was een derde voerman, welke ook naar Aalst moest, te Quatrecht afgestapt en verklaarde aan de Duitsche wachten die aan de barreel stonden, niet verder te dur-ven rijden, daar hij ook meermalen aangerand en bestolen was. De wachten verzochten hem voort te rijden en volgdea hem. Wat voorzien wap gebeurde ; aan de wijk « Kruisen » kwamen verscheidene bandieten te voorschijn en wilden op den wagen klimmen. Doch de wachten ziende namen zij dezen voor aardappeiwachters en schoten in hunne richting. Daarop vuuraen de Duitsche wachten tetug en konden drie kerels aanhouden waarna er Dinsdag nog twee aangehouden werden en naar Wetteren gebracht. Na een naarstig onderzoek der poiieie kwam men tôt de ontdekking eener gausche lading gestolen koopwaren, onder andere : 2 zakken tarwe gedorschen en ongedorschen, verscheidane koepons stoffen, 3 hespen, veel boilen kaas, boter, 30 flesschen wij a en likeuren. Verder allerhande meubelwerk, waaronder 5 prachtige eiken saionstoelen. De dieven hadden hunne dépôts in de kelders en gemakken dei aïgeb.aude huizen » welke^Staten waren. Er waren kelders die vol koopwaren staken. Eene huiszoeking bij de aaagehouderea gedaan leidde tôt meerdere oqtdekkiag vaa koopwaren. Andere kerels zijn voortvluchtig en me» verwachtnog andere aanhoudineren. Faiïiiliadrarria in DuifsohlanC De apotheker Waagen, sinds jaren t« Pastng bij Munchen wonende, vermoordde Dinsdag, in zïjae villa der Klarastraat, zijna echtgenoote en zijnen twaalfjarigen zoon. Daarna poogde hij zichzelf te dooden en kwetste zich levensgevaarlijk. Waagen, die vroeger eeneapotheek open* hield te Karlsruhe, had bij eene haudels-onderneming, een groot deel van zijn ver-mogen verloren. » t;izrfrwc-rïmaiSi .1- hiuwmj—«—i Overstroomingen in Italie. Pe s*a4 Bari, gelegen op de Italiaan» sche Oostkust, werd deze laatste dagen erg geteisterd door overstroomingen. Ôp som-mige plaatsen*bereikt het water eene hoogta van 5 meters. Ilet treinverkeer is oaderbroken ; 19 personen zijn gedood en een groot aantal werden gekwetst. De spoorweglijn Bari-Matera is erg be« schadigd. De overheden zija ter plaats om de reddingswerkea te besturen. De miriister-v oorzitter heeft aan de prefekt, als eerste hulp, eene som van 10,000 lires overhandigd. De onder-staatssekretaris van het ministerie van openbare werken is ter plaats getfeest. «a«—— 03 snesuw in da Aipsn, Uit Karlsruhe wordt gemeld dat het in geheel de Alpenstreek, sedert twee dagea geweldig sneeuwt. Voorai in de Gothard en in de Hooge l'gt de sneeuw 25 centimeters hoo?. In dan sektor van Tonale, zijn de voor-naamste Italiaansche krijgsoperatiën door de overvloedige sneeuw erg belemmerd. GEREGHTSZAKEN. 0EROEPSHOF VAN QEWT Diefst;alt8n ta Emelgsm on ta Ardoola. isel .ngnjke diefstallen van kiekens, konijnen en geiten werden 's nachts in de maand Mei laatst-ledea gepleegd in de gemeeatea Emelgem en Ardooie. , pl'cht.i«'erl aangehouden, werden door de boetstraffelijke rechtbaak van Brugge, in zitting vaa 31 Juli laatst, verwezen : Alberic Priam, van Ardooie tôt 4 maanden gevang ; Jaa Seyaaeve, van Emelgemea Achiel lJopulier van Ardooie, ieder tôt 3 maanden. In beroep werd het eerste vonnis te niet gedaan en Priem vriigesproken ; de strat van de twee aaderea werd vermiaderd op 2 maanden en 26 fr. Voor diefstal van konijnen gepleegd te Ardooie werden Ssynaeve en Populier door dezelfde rechtbank verwezen ieder tôt 6 maandea gevaag. Tegen dit voanis hadden ook da betichtea beroep mges'agen, doch de straf werd door het Hoc behouden. Voor diefte van kiekens en konijnen werden beynaeye en Populier nog verwezen ieder tôt 3 maanden en 26 fr. en Seynaeve kreeg d iarea-boven door de leohtbank van Brugge, voor diefte van eeae geit te Ardooie ia de maand Juni, nog 4 maanden gerang. Het Hof heeft al de :e straffen in eerste vonnis ultgesproken, bekrachtigl. Siynaeve eu Populier waren en blijven aangehouden. SPORT VOETBAL. Haïrslbeke. — Uitslag van Z<ïndag5Sep-temoer : F. C. Albert (Dorp) 7-tegen F. C. Jon g maar Moedig (Gemeeate) 0, beiden eerste elt-tallen.F. C. Albert 2-F. C. Jong maar Moedig 0, beidca tweede elftallen. iSL B. — Zondag 12, Maandag 13 ea Dinsdag 14 oeptember ter gelegeaheid der kermis zj.J men het kampioenschap van Meirelbeke be-twisten onder de 6 clubs van Meirelbeke op het speelplein van den F. C. Albert, Meirelbeke. Mella. — Zondag aanstaande, 12 September, om 2 1/2 ure, (M. E. T.), De Zwarte Leeuw, Meirelbeke-statie tegen De Flandria, Vogel-hoek ; daarna de tweede ploegen. tiijnvîssehsn. Gent. — Dekenij Koora- en Graslei ea Omlig-gende Straten. — Zondag 12 September om 5 ure (M. E. T.), grcnte wedstiijd voor het Lija-visschen in de wateren der Leie (Tusschen d ; Gras- en St-Michielsbrug), ten voordeele d r KrijgsgevangeneninDuitschland: Ieprijs, 10 tr., voor het grootste gewicht ; 2= pr., 7.50 fr. ; 3« pi-,, 5 fr. ; 4°pr., 2.50 fr.; 5e pr.,een visschersstoelt; , geschonken door den heer G. Van de Caveye, Lammerstraat, handelaar in visschersartikalea ; 68 pr., voor het grootste getal, een prachtige i I vis'jeliers-emmer, geschoaken door den heer

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Gent du 1914 au 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes