De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

234 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1916, 26 Mai. De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot. Accès à 19 janvrier 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/p55db80368/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

DE GENTENAAR - DE LANDWACHT 18e laar. Bureelen te Gemt, Keteïvest, 16. - IDE 3S3L,EI3Sr^ PATRIOT - Vrifdag S® Meî 1916, Nusn. 8 96 Oîîicieele Diitt toicltei BEKEffiDMAKIHS De uitoefeaing van de binnenvisscherij wordt i*an ira af toegelaten volgens de daarvoor in jBe'gië geldende bepalingen, echter met de vol-gende bepalingen : 1. De uitoefeaing van de visscherij is slechts foegelaten met een vergunninssbewijsopdrager. Deze bewijzen zijn te verkrijgen tegen betaling van 1, 2, 4 en 10 fr.,bij de plaaisebjkeontvaogers der belastingen. Zij moeten bij het visschen «teeds meegedragen worden. en op verlangen van de beambten en militairen, die met het ioeiicht belas.t-zijn, getoond worden. 2. Ilet visschen is verboden : ;.) Des nach:s ; b) Binnen eea efstand van minder dan 100 m. Tan brugg .n. sluizen, wa'.erkeeringen en los-fîlaatsen ; c) Bini:ea een afstand van minder dan 2 kilo-rneters van de Nederlandsche giens. 3. Overiredinsen van deze voorschriften worden gestraft met eene geldboete (ot 300 fr., of met gevangenisstraf van hooastens dr.e weken. (cf. Verordn. van S Maart 1915, nr 6868, Veror-éeningsblad van het 4e léger, nr 17). Gent, dea 21 Mei 1916. De Etappen-Komm.ndant, Ge. vm WICK. DE GÉLOMARKT VAN CHINA PEKING, 19 Mei. — Tengevolge van den Jan,en duur van den Eutopeeschen oo-log en de ocrust in lu t binncnland was degeldmarkt Van China in dsn laats'en tijd stil en beperitt. Het Kabinet heeft verscheidene zitlingen gehou-den ttn tiare middelen te viuden om den finau-Cieelen toestand te verbeter'eiî. In het be.in dezer maand werd een kab'nets-order uitgeTaardigd dat de intrekking der brief-|es van de Rnksbank en van de Bank van het rerkeermnisterie voorloop g s'aakt en welke de îerugneming van g ldstortingen verbiedt. De beide banken hebben eene reserve van fcriefjes, uitrekking van meer dan 50 miljoen dol!a.s. maar 'eogevolge van het verlangea van liet volk zijn papier in metaal eld om te zetten te de reserve op 35 miljoen dollars gedaald. De geiamenlijke briefjes-otnîoop wordt op 60 miljoen dollars geraam J. Het kabinetorder streeft er niar : 1» eenë groo'e midden-reserve in te richten, 2° eene financieele krisis te vermijden, 3° de terugbe-'taling der vreemde leeningen te verzekeren. De regeering is van zin meer klein geld in omloop te brengen. opperprij'zen vast te stellen en dergelijke middels aan te wenden jjie in Europa den financieelen toestand zoo zeer ver-Iicht hebben. Na het in kracht treden van gezegl order is de algerneeae zakea-toestand in China normaal ge-bleven.Ket volk is met de maatregels zeer tevreden. —, , <a» Het Heldenjraf. O sterv hng! die Iants de akxers dwaalt, Waar 't oog de tombe ont waart, Van h m die sneefde voor zijn land Zoo ver van huis en haard ; Heb eerbied voar 't deemoaîig kruis, Dat rouwi het eeazaam '.re'd, Wsaronder zaoht ds doode rust Ontijdig neêrgeveld. Kom knielen, bid een rozeakrans Op 't gramve, rroute gr if En roaak zijn ziele lelie-rein Gelijk ze tens God hem «af. Hij streed en leel en stierf voor ons Op 't loemrijk ve!d van eer, Ons srneekt hij nu te biddea om te leven met den Heer. O landman ! raak niet 't strookje groad Wa^r 't kruis der tij ien staat ; Zij fier dat er een brave rust Zoolang' uwe harte s!aat.,... Versier het met de schoonste blocm Wel^e in d i tuinen praalt, Begroet het als de morgend kiemt En als de zonne daalt. O sterv'lin.if ! die langs de akkers dw&alt Waar 't oog de tombe ontsva - rt Van hem, die sneefde voor zijn land Zoo ver van huis en haard ; Heb eerbied voor zijn duurbare asch Di"p in der aarde schoot; Want 't graf vau da onvergank'lijkhaid Is 't graf der heldendood. Marcel VAN COILLIE, Beveren (bij Rosselare). OERECHTSZAKEN. Bohtstrafpelijke rechtbank van Gent AîtroggelarlJ. — Jules De Steunder, van St-Amandsberg en Arthur Wieme, van Gant, voor aftrogge'arij eener som van 25 fr., ten nadeele van M. Stopp. laere, elk 3 maand en 50fr. — Cyriel Bogaert, van Merelbeke, voor aftrog-gelarij eener som van 7,50 fr., en eenen krui-wagen, 2 maand ei 23 fr. Voor ûlefstal eener som geld ten nadeele van Ai. Van Heuverswyn, van Aude^em, wordt Achiel Ardennes, van Huisse, varwezen tôt 3 maand en 50 fr. Kolkdoopara. — Worden verwezen Désiré Boore. van J^aarne, en Marie Van Damme, van O^stakker, elk tôt 75 fr. of 21 da;en ; Gustaaf Wil iero, van Laame en Maria Ds Rycke, van Look.iati, elk tôt 10J fr. of 1 maind. BEROEPSHOF VAN GEWT Vsrâalingf. — Ten nadeele van het voedings-komucit der gemesnte Machelen, werd in den nîcht van 8-9 Jauuari iaatst, uit de schuur van dea Jandbouwer Emiel Goemiane, 2000 kilos graan gestolen, aan voornoemd Uomiteit tosbe-hoorende. De boetstraffelijke rechtbank van Gent, veiwees uit dien hoofde voor verheling Lion Simoens, Oscar Pe?rs, Gentil Huys. Henri Vau den Heede en Cyriel Peers, allen van Machelen, ieder tôt 1 jaar gevang en 26 fr., mst onmiddellijke aanhoudiag en Theofiel Van den Bosscne. tôt 6 maand vcnrwaarde'ij c voor 5 jaar. De betichten hadden beroep ingeslagen ; het Hof heeft de straf behouden, doch hunns iûvrijheidstelling bevolan. Duitscha berïchîea ïam het Groot Hoofdkwarîler^ Westel'.|k kpîJasîaoïesï. BERL1JN, 24 Mei, 's middags. — Ten Zuid-Wesîen vau Givenchy-en-Gahelle, hebbsn de Ea.elschen herhaaide malea mat aanzieulijke strijdkrach'en onze nieuwe stellingea aangeval-len.Sl chts eenige hunnar manschappen gelukten erin in onze stellingen te dringen; daarop ontstoa-dea lijf om lijf-goechte'i waarbij zij s ieuvelden. Wij hebben al die aanva len doen mislukken" door aan de Engelschen zeer groot ï verliezea te berokkenen. Wij hebben ins<eiijis min balang-fijk'ï detachem^nten achteruitgesiagen nabij Hullac'u en Blaireville. De Franschen zijn mislukt in hunne onder-nemingen, welke overiarens weinig krachtdadig waren en bij welke zij beproefden ren Z.-O. van Nouvron, ten N.-W. van Moulin-sous-Touvacl en ia het ge.vost ten .KI. vin Protav voaruit te komen. Op den linkeroever der Maa?, hebbaa het vuur van ons voit volk endatgeea o-zér mitrai-jeuzen plots eenen stormloop van dei vijand gestuit wellrea de^e gericht haï tegea da Zui 1 We itehjke hslling van Mort-Hom i». Troepen herkomstig uit Thuri v>o hebben storm znderhand he do"p Cumières ingeaotnea, dat heel dich bij de Maas gele^en is. Tôt heden, h bb-n wij er meer da<-. 300 krijgs-gevaogenen gemaakr, waaronder 8 oSic eraa. Tea O. van dea stro)m beeft de rijaud zijna verwoede aanvallen hernieuwj in da stree c van Oouaumont. Fiij teed d î grootste ver'iezan do^r ons geschut. B.jtn overal hebbsu onze moadige regimenten het te-reia hîrwoanei welk :lui 'iijk verîoren ha lden en da irenboven mee^-d lu 550 iptjgsgevaaganea genotnari. De gevech-tea worden nog s'ee !s roortgczet en. de artillerie noemt cr van wèêrslcanten druk die aan. ^ Oi>st3l;jk irijgstoansal. BERL1JN, 24 Mei. —- la de OTistrakaa vîa Pulkarn (ten Z iid-Oosten vaa R'ga), hebbea Duitsche troep "n de Rus>ea verjaagd uit eene loopïracht geopend tusschen de twee tegenovsr-gestelde fronten, 6S krijgsgevan;e'rlen zijn om i!i handengevallea.Van het overige van het froat val: er niets belangrijks aan te stippen. Balkanlseh oorlogst^r/Mn. BERL1JN, 24 Mei. — De to^staad is aiet voranderd ; dus niets iuark Araardigs te meldea. Officisaie Oastenrij'csshs barishîeii WEENEN, 24 Mei, — OSiciëel v/ordt meda-geleald : Russiseli en g«îd-OQ3Îeïi|k ki»3|gsîî>oiieel. Geene bijzoniereg-beurteniss^n. Ihliaaiiîsîiî kpl^sioaa^I. Tea noordea van Suganadal namen ooze troepen dea hoogtenrug -van Suiubic tôt Burgo ia bezet. Op den grensrug ten z iiden van hot dal werd de djand van dea Kempeiberg verdrevea. Vtarder ten z^iden houienda Ita iaaea op da hoo:ten van Val dAssa d# verscerkte ruitnte van Astago e.i Arsiern bezet. Het paatserwerk Campa Loajo is ia oazi handen. Onze troepen naderden dichter het dal Val d'Assa en het P isuaa-d il. S-^dert heî begin van dsn aanval werdsa 24,000 Italianea, w.arotder 521 oTieisrea. g-- MENGELWERK. - 26 MEI 1916. 22 Schelmsche Liefde VII. Het was een sc'ioone Aprildag zooals Londea er slechts weinige ziet. De zon «chitterde aan den hemel en koesterde de kille aarde met bare stialen. Fijne lichtroode bloesems glinsterden aan de vruchtboome.i en teedere groene bladjes liilden aan beesters en pîanten. In en om de vrouwen-akadernie in Chelsea heerscbte dien dag eene groote îlrukte en levendigheid. Het zware ijzeren cekken stond den geheelen dag open, en voor het b:eede bordes van het gebouw aielden voortdurend rijtuigen stil. la b.et gebouw zelf wemelde het van rnen^cheo, want de verschillende gasten, welke dien dag genoodigd waren om de irinchtit?g (ekomen bezicbtigen, wandelden 0n<Jer geleide van vriendelijke vrouwen-'"jdenten door dazalen. îoende gasten ailes bezichtigd hadden wat er te zien was en hunnen dots! naar sennis voldaan hadden, werden zij naar den ,a, ter bet huis gebracht, waar lady tardaie hen ontving en waar tentea stonden, waar de dorstigen zich laven kondea met thee en verkoelende dranken. Lady Scardale stond op een gesprek, omringd door eene groep vrienden en vriendinnen, terwijl Fidelia Locke hier en daar het toezicht hield of de jongere damss bij het theeschenkea de behulpzame hand bood. Op eens trad een der jonge dames naar lady Scardale toe, Zij had een visietkaartje in de hand en zij gaf aan de giavin le kennen dat de persoon, wiens naam op dit kaartje stond, haar noodzakelijk een oogenblik onder vier oogen moest spreken. Lady vScardale las den naam : « M. Gérard Aspen, 21, Villiersstieet, en Toeûstenclub, St-James Square. » Lady Scardale had den naam îiog nooit gehoord, maar het adres « Toeristenclub » gaf haar te denken. Een lid van de Toeristenclub kwam haar misschien berichten brengen omtrent Fidelia's vader en zij kreeg een voorgevoei dat er iets akeligs moest gebeurd zijn. — Heeft deze heer, vroeg ztj aan het jonge meisje, bepaald gevraagd mij te spreken ? — Ja, lady Scardale. Hij vroeg of jufvrouvr Locke hier woonde — en toen îk hierop be~ vestigend geantwoord had, vroeg hij of hy u een oogenblik kon spreken. — Het is zooals ik dacht, mompelde lady , Scardale in zichzelve. Toea keerde zij zich i tôt de kleine groep om haar heen ea zegde : < — Ocer een paar minuten ben ik, r.aar ik hoop, weer bij u. Daarop het jonge meisje volgende, vond zij daar Gérard Aspan. Lady Scardale bleef langer weg dan zij gedacht had. Eerst na een kvvartier kwam zij in den hof terug, en toen zij dat deed, i was zij niet alleen. Gérard Aspen was bij haar. Lady Scardale zag er bedroefd en ernstig uit, en ook het gelaat van Gérard stond droevig. Hij i had lady Scardale daar juist bekend ge-maakt met de zonderlinge geschiedenis, weike hij dien morgend gehoord had, en. lady Scardale was tôt het besluit gekomen, ] dat het't best zou zijn, als hij zelf ailes aan < Fideiia vertelde. i Zij zag in het rond of zij Fidelia ook ergens zag en hâte oogen ontdekten haar achter in den tuin, waar zij met een paar i gasten stond te praten. Bijna allea hadden thans den hof verlaten, want het werd killig, i en de meeste waren naar binnen gegaaa of reeds vertrokken. 1 Wacht hier een oogenblik, zegde laiy Scardale tôt Gérard. Toen liep zij haastig i over't gras naar de plaats.waar Fidelia stond. — Fidelia, zegds zij zacht, ik moet u evea i spreken. i De lieden mst wie Fidelia stond_te praten, ïamen afscheid en vertrokken, lady Scar-3a e en Fidelia werden aileen gelâtes. Fidelia bemeikte, dat lady Scardale haar ets te zeggen had van ernstigen aard en iaar hait begon sneller te kloppea, daar zij /oelde wat het zijn zou. Zij nam de hand van Fidelia in da hare ea irukte die teeder. Fidelia zag haa - mat oogen vol tra nen aan. îvlijn vader — is dood, zegde zij. — Ja, tieveling, zegde laiy Scardale, hij s van u weggenomen. — Hoe weet ge dit ? — Gmds staat een jongmansch, ant-woordde lady Scardale, die het mij juist comen zeggen. Het is eene zonderlinge ge-■chiede lis. Voelt ge u sterk ge.roag om het îrgste er van te ho or en, of wilt ge liever wachten tôt morgen ? — Neen, neen, antwoordde Fidelia vast-jeraden. Ik zou nu liever ailes hooren. Lady Scardale keerde zich om en gaf jerard een teeken. Hij was op de plaacs waar zij hem vei laten had, blijve'n staaa, er* erwij! hij de oo?en over de twee vrouvreu, iet dwaien. peinsde hij over het zonderling® .oeval, dat hem zoo plotseling ia vertroa-walijke betrekking bracht met de twee. iames, die hij den vorigen avoad voor 1m*' serst had ontmost. IWordt iroortfêxet).

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Gent du 1914 au 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes