De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

1055 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1916, 30 Mars. De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot. Accès à 28 octobre 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/6h4cn72559/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

DE GENTENAAR - DE LANDWACHT 38= iaar. - Bureelen te Gent, Ketelvest, 16. - DBgLUUMJa aw raaar» lgao. n»»»».». Buitsche berichtea van het Groot Hoofdkwaptier. Westeli]k krîigstoaneel. BERL1JN, te Maart. ('s middags). — Ten Zuiden vanSt-Elooi (bijljperjontwikkelden zich levendige , evecbten lijf < m lijf bij de trechters S oi de Eageisch= ontplofiingen ontsiaan, en aai. de aanslu.tende lijnen. Ovt; der. icestsnd in het gevecbtsgehied van w.:eis>fan-.eu der Maas is niets nu-uws le herich-ten.0>st^l fk kr'jgstoaaee!. BERLIjN 28 Maar'. ('s mkldags). — Opnieuw drevr.o de Rus en versche mas a s legen de Duitsoiîe I >nen bij Po:tawyop.Indapperestand-houriinstrotseerden daar de trcepe-n van t Saar-br'i^.i erkorps. ail? ■noimloopen vand n vijand. Voor de Br ndeburge:s, Hanoveranen en HslUnsern die aan hunne zijde strerien, brak or. der zware yerl'.ezen des (egenstrevers een srormloop van twee Russi-che afdeelingen in h rhaalde aanvallen uitgevoerd. Hetzelfde lot ondergingen de ook 's nachts her-haalde pogingen des aanvallers, om den grond bij Mokrzyce verloren, terug te winnen. BaSkansch krijgstooneel. BERLIjN, 28 Ma art f's middags). — Als gevolg der vijandelijke luchtaanvallen tegen onze stelhngen op het Doiron-meer, trad gister eene Duitsche luchtvloot in den omtrek van Saloaika op en bevvierp de nieuwe haven, de petroolha ven,alsook de legcrplaaisen der En tente ten Noorden der stad overvloedig met bommen. OfficieeSa Oasîenrijksohs bsrichten WEENEN, 28 Maart. — OfEcieel wordt medegedeeld • Russiseh krjigstoosseel. Ten N. van Bojan poogden de Russen, na eenige on'p'offingen in onze hindernissen, her-haaïdelij ; onze stel'ingen binnen te dringen. A lie aanvallen werden afgeslagen onder be-langrijke vijandelijke verliezen. Ten No rd-Oosten der Strypa-monding faalde eene cachtelijke oprukkingspoging van Russi-sche afdeelingen retds op goede werking onzer voor-veldmijnen. Op het Bessarabiscbe front en bij Olyka vuuxde n-1 vijandelijk geschut levendig. Itaiiaanseh krllgsboneel. De : evechten aan het bruggenhoofd van Gôrz dureD voort. Ook in den sektor der hoogvlakte van D berdo, bagon een levendig vuur dei beide irtiUerièn. Vau d<-n Italiaanschen kant vo1gden pogingsn tôt aanvai tegen de noordelijlce helling van den St-iVlichielsberg en bij Sint-Martino, die ge-makkehjk werden afgeslagen. Ten O. van Selz is het gevecht nog in gang. Ook m den Piôckensektor mislukten aile vijandelijke aanval!en. Voor het strijdfront van het dappere Kartnerische veldjagersbataljon nr 8 liggen over de 000 doode Ita'ianen. Op t Tyrolei front waren de kauonnengevech'en enkel in Judikane levendiger dan gewoonlijk. Daar in Veneiié levendiger spoorwegverkeer tegen het Isonzofront vastgesteld werd, bewier-pen onze vliegers eenige puntender spoorlijnen lldaar met bommen. Zuld-Oostelifk kpîjgsiooneel. Geer.e gebeurten ssen. De strijd om de Dardanellen IN MESOPOTAMIE EN IN DEN KAUKASÏÏS. Hit Turksche bran: KOiXSTAN TINOPEL, 28 Maart. — Het ftlgemeen kwartier kondigt aan : Van de ver-tchillende krijgstooneelen, kondigt men geene fcelangnjke toestandsverandering aan. OorSog In Be!|l§ en in Frankrijk. 6iî Fransebe bron * PARIjS, 27 Maart ('s namiddags). — In Argonnen mnnengevecht te onzen voordeele aan de Fille Morte. Bommtngevecht in den •ektor van Courte-Chaussée. Ten Westen der Maas, betrekkelijk kalme oacht. Ten Oosten der Maas onafgebroken artillerie-gevech' aan het Douaumont-Vauxfront. In W. evre, tamelijk geweld g bombardement, namenjk in het gewest van Mouiainville-Châtil-lon. Geen handelend optreden van voetvolk. Kalme nacht aan het overige van het front. PARIJS. 27 Maart, avoRdb=r:cht.— Tusschen Somme en Avre, in de omstreken van Maucourt, na een druk bombardement, heeft de vijand eenen raid p.ewiagd tegen onze eerste linie-loopgrach'-en, maar hij inislukte. In Argonnen duurt de werkdadigheid onzer artil'erie op veischiltende pur.ten van het front voort, r.amelijk in den sektor van het Cheppy-bosch. Onze verredragende kanonnen hebben troepen (.ebombardecrd welke zich bewogen in de richting van Exermont Chatel en deden een Hmmuritie-depot springen. Ten VV. cer Maas werd het bombardement tamelijk druk voorti.ezet aan het Bethincourt-Mort-Homme-Cumières-front. alsook ten O. der Maas in de streek van Vaux-Douaumont. Eenige artillerie-rukbuien in Wœvre. Geen handelend sptreden v,in voetvolk. Ten Noord-Oosten van St-Mihiel hebben wij C]i verren afstand de spo- rwegstatie en de vijandelijke gestichten en ir.richtin^en van Hendi-cotirt, ten Zuiden van Vi^npulles, beschoten. Eene rei waggons is vernield geworden en een geboiuv vatte vuur. Na e^n n betrekkelijk rustigen voormidd-ig, Eam de ar illeriebi-dnjvigheid op het einde van den dag toe, bijzonderlijk cp het Belgisch tnidde-i'ront. liât-lias mm UitRisssiseîte bron» ST-PETERSBURG. 28 Maart. — WEST-FRONT.—In den sektor van Jakobsstadt duurt het gev:cht ten Westen en ten Zuilen van Augustiahof nog voort. Boven hrt gansche Duna-front nam de vl'.eger-bed'ijv gheid 1er Duitscbers toe. Op Dunaburg wierpen zij 12 bommen. De aanva len van onze trocpen tusschrn de Nar .cz en Wi -s^nieuwsce stieten op hard-nekkig n t genstand. De ijand wietp bommen op de statiën Stolpce en Koj lono.v, 75 en li km. en Z. VV. van \li sk. Op t overige front ontmkkeli n .oh gevec > en. Gas en r i] ksch-M ong aarsch-Itaiiaansche oorlog. Uit Italiaanscbe bron : ROME, 28 Maart. — Den 25 nieuw kanonnen-gevecht in het gebied van Rovereto en op den Opper-Astico, bewegingen van vijandelijke troepen in het opper-deel van het Astico dal en aankomst van treinen in de statie van Coldo-nazzo. Deze statie was meennaals het doel vau het vuur van ons geschut. In Opper-Boite viel de vijand, na krachtige kanonnenvoorbereiding, in massa onze sîellin-gen aan van den K'einen Pal ; het gelukte hem eene loopgracht te b izetten. Een hevige tegena inval, welken wij deden op het gansche front van den Kruisb^r.; tôt aan den grooten Pal, bracht ons in het bezit van sterke vijandelijke verschansingen op den Frei-kosel en op den berspas del Cavallo, waar wij 63 gevangenen namen, waaronder 3 otScieren. Op den kleinen Pal houdt de strijd sedert 30 uren verbitterd aan. In woedenden stormaanval brak ons voetvolk met de bajonet in de verlorene stelling en veroverde ze volledig terug. Op het overige front kanonnengevechten die bijzonder heftig waren op de hoogcen ten Noord-Westen van Gorz. "s Voormiddags kruisten vijandelijke vlieg-tuigenvloten over de vlakte, tusschen den Isonzo en den Piave, om onze verbindmgwegen en onze bruggen te bombardeeren. De vliegtuigen door het vuur onzer batterijen gedwongen zich op groote hoogte ^e houaeu, wierpen eenige dozijnen bommen,zonder iemand te treffen of schade aan te rich'en. op ZEE. LONDEN, 27 Maart. — De Fransche stoomer « Hebé » werd in den grond geboord. V^n de 18 koppen der bemanning werden er tien gered. De overige schipbreukelingen werden waarschijn-lijk opsenomen door eenen voorbijvarenden Engelschen stoomer. De Engelsche stoomer Arne werd in den grond geboord. De bemanning bestaande uit zes officie en en 17 mannen kwamen aan land. De Britsche vischtransportstoomer Karlhoum van Hull, werd totzinken gebracht. Twee over-levenden werden opgepikt. Mea gelooft dat de restder bemanning,bestaande uitnegen koppen, omgekomen is. £}a « Minneapolls >. LONDEN, 27 Maart. — De « Minneapolis » werd tien 25 Maart in de Middellandsche zee in den grond geboord. Tien der slachtoffers zijn Engelschen. 28 Maart 1916 Reuter meldt : De stoomer Manchester Engi-neer i= gezonken. De bemanning werd gered. AMSTERDAM, 28 Maart. — De bemanning van den sitoamer « Empress of Midland », die in de Noordzee gezonken is, is te Hoek van Hol-land aangekomen. Duitsche duikbootan In de havan vaa Le Havre? KOPENHAGEN, 26 Maart. - Het blad « National Tiden ie » verneemt uit Christiania : De stoomer « K nniek », evenals de stoomer « Silius » werden zonder waarschuwing in de baven van Le Havre getorpiljeerd. De kapitein bericht dat de torpiljeering plaats had, wanneer het schip reeis 14 ureti in de haven voor anker lag. De « Kannick » was ver-zeke d voor 750.000 uronen, en de koopwaren-v^rzekering bedroeg 2ô! .000 kronen. De lading was in het buitenland bovendien nog verzekerd voor 2.000.000 kronen. Se scheepvaart In het Kanaal De « Nouvelliste » van Lyon verneenit uit Parijs dat de overvaart in de strook Dieppe-Newhaven tôt tegenbevel volledig werd onder-broken. Men verhoopt de reizigers en goederen lacgs de lijn Le Havie Southampton te kunnen overvoeren. Op eene mtjn geloopen. AMSTERDAM, 2 s Maart. —De Hollandsche vrachtstoomer « Duiveland » van Rotterdam is onderwege van Londen naar Hull gezonken. Do bemanning kwam te Sheernes aan iand. De Amerikaansche passagiera van de • Susses » en de « EngUshinan. » LONDEN. 27 Maart. — Het Amerikaansch gezantschap deelt mede dat al de Amerikaansche passagiers van de « Sussex « gered werden. Eenige werden gewond. * # Reuter meldt uit Washington: De Amerikaansche overheden verbergen niet dat de veranking der vaartuigen « Sussex » en « Englishman » den toestand andermaal meer verwikkeld heeft. Men spre'kt wederom van de mogeltjkheid eener sfbreuk der diplomatische betrekkingen met Duitschland. Men is van oordeel dat Wilson de zaak aan het Kongres zal onderwerpen vooialeer handelend op te treden. Ds duikbootenkwsstia In de hoofdfcommïssie van den Duits^heit K Iks Jag. BERLJJN, 28 Maart. — Dinsrlag vcormiddag begon in de hoofdkommissie van den Duitschen Rijksdag de bespreking der begrootingsstaten, met dea begroolingsstaat van het ministerie van buitenlandsche zaKen. Waren aarnvezig : De R'jkskanselier, staats-sekre'aris von jagow, Dr Delbruck, Dr Helffe-rich, von Cn.pelle, vertegenwoordigers van het mi' is erie van o rlog en van andere bes'uurs-■ ertakkingen, alsook ve'e gevolmachtigden der Boadsstaten bij den Sondsraad van het Keizer-rijk'. Benevens de 28 medeloden der kommissie, vol' .llig aa uvezig, woonden ook talrnke rijks-dag'eden de vergadermg ais toehoorders bij. iiij den aanvang der zitting, sprak de afge-vaardigJe Bass^-.rmann, als verslaggever, over den polit ek~-n en militaire î toestand. met inbe-grip der voorstellen betrekkelijk den duikbooten-oorlog.Daarop nam de rijkskanselier het woord, om in lange streng vert'rouvvelijke bewo^rdingen uitleggingen te geven ove; de politiek der rijks-regeering, en de kwcsties door den verslaggever aangeroerd, grondig te behand len. De kommissie zal mogelijks over de vertrou-welyke verhandelingen een officiéel bericht mededeelen. De konfsrencia der Enîenîâ TE PARIJS. Maandag voormiddag had te Parijs in het ministerie van buitenlandsche zaken de eerste vergadering plaats van den gemeenzamen raad der Bondgenooten. Waren vertegenwoordigd : Italië, Engeland, Rusland, Bel,ië, Japan, Servië, Portugal en Frankrijk. Debeiaadslagtngen werden natuurlijk geheim tehouden. Er l an nochtans gezegd worden dat de vertegenwoordigers der verschi'.lige landen in deze eerste zitting hoofdzakelijk de militaire midde-len bespraken tôt het bekomen van eene bepp.alde zegepraal. PARIJS, 28 Maart. — Ilavas bericht : De konferenci i der Bondgenooten vergad rde andermaal Maandag namiddag om3 ure. De verschillende punten aan de dagorde werden naar gelang van hun belang onderzocht ea besproken. Om 5 ure 30 verlieten de konferencieleden, de een na den ander het ministerie van buitenlandsche zaken. Dinsdag voormiddag had eene derde vergadering plaats. Dinsdag middag bood président Poincaré in hetElys::um aan dekonferencie'eJen een ontbijt aan en 's avonds had er een bauket plaats in het Italiaansche gezantschap. De « Matin » bericht in datum 28 Maart : De zitting der ver egenwoordig rs Jer boudgenoo en, gister voorrr.iddag, was gewijd aan ec ne bespre-king van den milita-ren toes'an Î.Minister Br and legde de grondredenen voor die de eeuheid der beschouwingen en handelingen der Bondgenooten noojzakelijk maken. Na eene gedachtenwisseling uitten de ver-tegenwo rligers der verboaden legers hunne meening, waarop men tôt eene volkomen bevre-digende overeenstemmin : kwam, nopens het doorvoeren der krijgsverrichtingen. In de namiddagzitting werden de giondslagen besproken der overeenkomsten op ekoaomisch gebied. Volgens een bericht der « Secolo » van Milaan, verlieten de Italiaansche minister Salandra en Sonmno Woensda? natniJdag Parijs, om zich rechtstreeks naar het Itaiiaanseh hoofdkwartier te begeven en a daar den Koning kond te doen van de uitslagen der Parijzer-konferencie. De ministers zul'en Vrijdag 'e Rome aarkomen, a! waar Zaterd g voormiddag een ministerraad zal gehouden werden. Handelsbrieven. Door plaatsgebrek is het ons onmogelijk de lijst af te kondi,'en der personen van Gent, Gentbruege, Ledeberg en St-Amandsberg, aan wiens adres er koophandelsbrieven, in de !• amer van k ophandel, ter beschikking liggen. Deze personen hebb; n aile gematf om de njst te gaan raadplegen in het lokaal. Wij geven dus enkel de naamlijst van de bestemmelingen der buitengemeenten. Beveroisei Bevere. — Braet, Brug ;e.— Coop-pal, Wetteren. — Caesens, Zele. — Clat-ssens, Courtrai.—Dhollander, Schellebelle.—Dekeyzer, Me'le. —Depauw, Wachiebeke.—E.Decoutere, Deinze. — Dewolf, Evergem. — Depoortere, Courtrai. — Dereuse, Saffelaere. — Deoillecyn, Hamtne.—Filleul, Courtrai.—Gyselinck,Me:rel-beke. — R. Gyselinck, te Melle. — Goossens, te Zele.—Goedertier, Wetteren.—Guis et.Renaix. Haerens, Zomergem. — Lowyck, Brugge. Langerock, Meile. — Ouwerkerk, Overmeer. Mee t, Nieuwerkerken. — Mullié, Zafielare. Meganck, Beveren. — Pauwels, Deinze. — Ruouts, Meirelbeke. — Staes, Dendermonde. Tolli.naere, Zaffelare. — Uyttendaele, Meirelbeke.Vandenbrulle, Meire. —Vanheden, Wetteren. F. Vervaet, Meirelbeke. — Vandervennet, Evergem. — Vandecasteele, Kortrijk. — Vanhaver-beke, id. — Vanlancker, Scheldewindeke. — Vanhecke, Safïelaere. — Verbeke, St-Gilies-Waas. — Vannieuwenhuyse, Aarseele. Zaeyen, Btugge. — Zeloise, Zele. Brieven voor Loochristi : Bogert, J. Bracke, Bracke gebr., De Bruyne, P. Deschryver, J. Deschryver, Aug. Devreese, Stevelinck, V. Vandeweghe, Vanhecke, Wulteputte, Van-denheck gsbr. Wielrlfden. Velodroom Gsntbrugge. — Ziehier het volledig programma voor Zondag 2 April om 3 1/2 tire, van den koers van 80 kilometers in iwee reeEsen, met 4 Kiassemen en : Marcel Buysse, Pier Vandeve^e, Jules Vanrentfrghem, Cytiel Josse, Adolf Demuynck, Fernarid Maer-tens, Aviel Cocquyt, Jules Dhondt, Maurits Bauwens, Henri Dejagher, Basiel Matthys, Camiel Weewauters, Gustaaf Debeul, Cyriel Debacker. Daarna 10 km. voor beginnelingen met Go t-gebuer, Vandaele, Derudder, Rej'niers, Deher-der, Daytschaever, Max Ve^eecken, Joos Dierickx. Prijzen der plaatsen: Pelouse 1.50 fr. ; tribuui 1 fr. ; virage 0.50 fr. ; volkspl. 0.25 fr. In geval van slecht weder wordt de koers 8 dagen uit-gesteld.QERECHTSZÂk'EN. Boetstraffeltjke recutbank van Gent Voor aftrog-g'aîaïij eener som van 350 fr. ten nadee e van ,vl. Prudent Dhooge. van Gent, wordt Maurits-Karel Van Steenkiste.bloemistgast te Gent, bij vers'ek v r vezen tôt 3 maand en 26 fr. Voor diefstal vau veldvruchten te Drongen, worden Louis Mestdagh en Au^ust De Puy'dt, beiden van Meerendree. verwezen ieder tôt 1 maand. BEROEPSHOF VAN GENT. STagen aaa de poïicî®. — Karel Besteel en Aloï ; De Decker, weritlieden te Kortrijk,werden voor slagen en smaad jegens de policie, door de rechtbank van Kortrijk verwezen de 1° tôt 2 maand en 50 fr.en de 2e tôt 1 maand en 50 fr.en 8 dagen en 26 fr.In beroep werd de st. af van Besteel gebracht op 4 maand en 50 fr. en deze van De Decker bekrachtigd. stâdsnTëuws. Stedelijk Werk der Voedinsr. — Door dea dieust van het Siedelijk Wtrk der Voeding worden deze week in de aangeduide lokalen dei broodkaarten uiigedeeld. Dit zal iu 't vervolg elke week regelmatig geschieden. Deze broodkaarten mogen door de bakkerijen en ba.-kers, die de ondersteunden hebben gekozen in ont-vangst genomen en tegen hun eigen broodjetona of kaarten verwissel J worden. (Medegedeeld). St-Amandsberg'. — Diefstallen. - Teu nadeele van M. Sclioânvedt, WestvelJ, hebben onbekende dieven bij middel van beklimming eerien zak met haar gestolen, ter waarde van ongeveer 25 fr. — In den schosmyinke1 van M. Lebrocque, AntwerpschensieenWeg hebben 's nachts dieven gepoogd in te breken. De dieven zijn op da vlucht gedreven, de venster was reeds half opengeduwen. Een postuur dat voor het venster stond vond men 's morgends op den steenweg terug. Zwljnaarde. — Bericht. — De aanstaanda kontiojl-ergaàering voor weerplichtigen heeft plaats morgen Vrijdag, om 10 ure voormiddag. Iederren m jet aanvvezig zijn 10 minuten vôôr den aanvang. Edkloo. — Messteksn. — De wijk van het Snuifmoleken, was Zondag avond het tooneel van eene bloedige kijf- en vechtpartij. Een persoon die buitengestokee werd uit de herbarg van Alfons De Steur, heeft aan dezen laatste eenige messteken toegebracht en nog andere personen bedreigd. Hij werd aang houden, doch kon o::tsnappen vooraleer hij in verzekerde bewaring was gebracht. De wonden van het slachtoffer zijn gelukkig niet erg, hoewel hij nog onder geneeskundige behandehng blijft. Olsene. — Op 9 April, zal door Mej. Irma Van Houtte, eene voordracht voor den Boerin-nenkring gegeven worden. Begin om 4 ure, in de bewaarschool. 6571 ' HLLBRL6Ï» Hst Amsrlkaansohe lôger. Uit New-York wordt gemeld : Het Afgevaar-digdenhuis heeft het wetsontwerp der leger-hervorming, waarbij het leger met 700,000 man werd vermeerderd, verworpen. De militaire kommissie anderzijds nam een ontwerp aan gesteund nagenoeg op de volgende grondslagen : Het leger zal bestaan uit een régulier korps, de nationale wacht an de bonds-vrijwilligers. die al te zamen nagenoeg eene stencte zuilen hebben van 700 000 mannen. Daar-van zijn er in het regulier leger 170,000 mannen, 425,000 mannen in de nationale wacht (d e echter eerst na Sjarendie getalsterkte bereikea zal) ; de rest zijn vrijwilligers. Juanoh'kaï verzaakt aan don keizerat.iîsK Officieel wordt uit Peking gemeld : Bij twee edikten van den 21 en den 22 Maart, verklaarde de presi lent det Chineesche republiek, bepa ld te verzaken aaD de keizerlijke waardigheid die hem den 11 December laatstleden werd aange-boden. Terzelfdertijd wordt het volk tôt rust en kalmte aangemaand. Hsueschigang werd herbe-noemd tôt minister-voorzitter. Sterfgevallen. Maandag verleden is in de parochiale kerîï van de HH. Simon en Judas, te Gentbrugge, plech'iglijk begraven Mevr. Odile Cambry de Baudimont. weduwe van M. Irenee ridder Le Fevere deTenhove. Gesproten uit eene familie waar van ouds eer en deugd gepaar i gaan, en diep doordrongen van de ware grondbeginse'en van het kristeîijk leven, had zij dezelve ook weten in te planten in haren huislcing en om^eving. Teedere moeder als zij was, leefde zij slech' s voor het geluk harer kindsren. Goedhartig voor de armen, was zij steeds bereid om heul en troost te brengen waar de nood was binnengedrong^n ; en aile goede en liefdadige werken verliezen in haar ec.ea mi'den steun. Ook zal haar aandenken in zege-ning blijven, niet alleen onder hare kinderen en naastbestaanden, maar onder de gansche bevol-king van Geatbrugge, die er dan ook aan gehou-den had als blijk van erkentelijkheid in zulk overgroot getal de plechtige begrafeais bij t« wonen.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Gent du 1914 au 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes