De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

952 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1916, 31 Août. De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot. Accès à 22 octobre 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/4b2x34qv02/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

DE GENTENAAR - DE LANDWACHT 38e |aar. JMCMMaaamMneNOTMi EJîSgeves' G. Da Graeve» Geat, Ketelvcsî, Iti. HDI3 EEXiSX&TB PATEIOI Donilcrilag 31 Aagaslas 1510. Nam. 3s©9 Sfficiësla fMtscha banchtsQ i *12 VerorclsniBi la aanvul'îng der Verordening van 23 Juli 1916 over de stapalopneming van weefàtiJs, gemaaktc >S3 gebreide goederen en van lintwaren in het gebied van het 4® leger, veider lcortweg « Verordening » genoemd, wordfc bepnald : 1. Behalve de in de Verordening opgesomds voorweri en, raoeten eveneens aangegeven worden : a) haaddoeken van elke scort (b. v. toiletta-handdoekcn, beukenhanddoeken, badhanddoe- - ken, enz.) bij hoeveelheden_ van meer dan zestig stuk van dezelfde hoedanigheid, om 't even weike de kleur, de teekening en de afmetingen eijn ; b) zakdoeken bij hoeveelheden van meer dan ôO stuk van dezelfde hoedanigheid, om 't even welke de kleur, de teekening en de afmetingen sijn ; c) beddelaken3 bij hoeveelheden van meer dan 15 stuk van dezelfde hoedanigheid, om 't even svelke de kleur, de teekeniog en de afmetingen ûjn ; d) heerenhemdea bij hoeveelheden van meer dan 30 stuk van dezelfde hoedanigheid, om t even welke de kleur, de teekening en de afmetingen zijn ; e) gebreide en gemaakfe handschoenen, wan-ten uit stof, vcor heeren en jongelingen, bij fcoe-veeihedsn van meer dan tO paar van dezelfda hoedanigheid, om 't even welke de kleur, de teekening en de afmetingen zijn. Dehiermede in Strijd zijnde uitzonderiagsbepaling van paiagraaf 2 tumuif r 5 der Verordening is opgeheven, zoo-ver zij op handschoenen betrekking heeft. f) sjerpen voor heeren en jongelingen bij hoeveelheden van meer dan GO stuk van dezelfda hoedanigheid, om 't even welke de kleur, de teekening en de afmetingen zijn. 2. Beha've de in paiagraaf 2 der Verordening opgesomde voorwerpen, moiten niet aangegeven worden : a) dameszakdoeken, die geboiduurd of van kant voorzien zijn ; b) gernaakfe gestikte dekens ; c) kinderbretellen. 3. Indien de stapels der stofTen, op?esomd onder paragraaf 2 nummer 28 van de Verordening, de voor'ianden lcoepons erbij begrepen, de aldasr b^paalde hoogfta hoeveelheid voor een en dezelfde hoedanighe'd overireflen, zoo nioet de geheele stapel van de betreffem'e hoedanigheid, dus met inbegrip van bedoelde hoogste hoeveelheid, aangegeven worJen. 4. Aan paragraaf 4 van de Vert rdenicg is achter lid 3 fceî volgende toa te voegen : « Het voorschrift van îid 3 is niet toepasselijfc op firma's, die tôt dusver kleedingstukken voor den rechtstreekschen verkoop voor eigt n gebruik lieten maken in haar naaiplaatFei of aan huis. » _ 5. De fermijn voor de aanciite (paragraaf 1 lid 1 der Verordening) en voor de sche ding p. p, (paragraaf 6 lid 2 der Verordening) is tôt den 25 Augustus 1916 verlengd. 6. De lijsten van aangifte en de stalen moeten vrij van porto- en vrachtkosten ingtzonden I worden. 7. Het « Militari chesTextil-Beschaffingsamt » j is gemachtigd, zelfstandig toelichtingen tôt de ; Verordcningen uit te vaardigea. A. H. Q., den 20 Augustus 1910. Dec Oberbsfehishiber, Herzog Albrecht von Wurltetnbcrg. Aan onze Levers. Los se nummers 3 Per week t S STADSNIEUWS. Boterdienst. — De verdeeling van botsr in den Stedélijke winkel nr 5 <Augustijr.onka&i), zal gescliîeden op Hç,den Dond'Çfdag, van 9 tôt 1 ea van 3 tôt 6 ure, «b*or de : 8* wijk, van de nommera 34101 tôt 39255 ea v©or de 9° Wijk, van de num. 39601 tôt 4402t. Da koopers moeten voor?ign zijn van de çen-zelvigheidskaaft en da sfedelijko gezinskaart (roode kaart). — Been çebroken. — D© 10-jarige Frant Craye, wonende Ottergemschensteenw--g, 3Î3, vverd op de Stropkaai, al spelende het besn ge-broken. De knaap werd naar het gasthuis ovex-gebracht.— Gekwelst. — Maria De Vreese, 38 jaar oud, wonende Vorksfraït', 112, was op da Pcrt-Art-hurlaan op eenen stapel sparran geklotnmea, om ze te ontblooten van de schors, toen zij eensklaps uitgleed an daardoor aan doa rechter voet werd bezeerd. Na verzorgiag door dokter De Smet, werd â» vrouw huiswaarts gebracht. — Tentoonstelling van ambac/ttan en nerin-gen, Holstraat, 30. — Dinsdag beliepen de ontvangsten aan iakomkaarten, het getal 1350. Wij hebben gemeld dat de « Kantata Klokke Roelandt » Zaterdag en Zoadag, a. s. te 6 lira zou uitgevoerd worden op dan grooten koer der tentoonstelling. Zaterdag, zal, bij uitzondering, de tentoonstelling geheel dea dagopenzijn. 's Morgeads is de inkomprijs 10 centiemen maar 's namiddagi is het 25 centiemen waarvoor men de uitvoering der kantate mag bijwonen. Den Zondag, 3 September. bepaalde sluiting der tentooost£llina', is de prijsvoor gansca dea da? bepaald op 25 centiemen. Van af 2 ure 's namiddags is de toegang tôt den grooten feestkoer voor het publiek afgesloten. De tentoonstelîiagzalen zullen ta 5" 1/2 ura gesloten worden. Heden, Donderdag, om 7 ure, na de sîuiting der zalen, groote monstertombola voor de kiade-rea, zooveel kindereu, zooveel prijzen; aile kinde-ren krijgen een lot. Abonnéeskinderen betalen geen inkom?e!d ; aniere kinderen, 5 centiemen ; voor volwasseaen is de tcegang 25 centiemen. — Gasdlunst. — Ten einde in de mata van het mogeliike voldoening te kunnen geven aan de talrijke abonaementsaanvrageu v< roorzaakt door gebrek aan petrool, heeft de Gasdienst aï de gasmeters, in huring geplaatst, en ook de bijzondere meters voor verwarming doen weg-nemen, derwijze gansch het gasverbruik in eena woning op een enkelen meter overgebracht is. De dienst is er in gelukt zich op deze wijze meer dan 3,000 meters aan te schaft'en, en heeft aldus 3,000 nieuwe abonnenten kunnen bediensn. Daarenboven heeft hij 9,8(0 meters aange-kocht ; maar da levering dezer toestellen geschiedt zeer langziam, tsrwijl ncchtans do abonnfmentsaanrragen blijven foestroomen. De toestand op 20 Oogst was de volgende . Voor de 2823 abonncmentsaanvragcn, opge-scbreven v66r 1" Oogst laatstîeden. 1495 vertakkingen zijn gelsgd en d? msters zulleu gepiaatjt worden naarmata huane aan-kornst, waarschijnlijk 200per week; 1328 veitakkingen zullen binnen kort ge'e'd wo:den, 50 per dag, maar men mo?t dn aan-komst der meters afwachten om het ga$ te kunnen leveren. Men mag dus veronderstellen dat de aanvra-gen, in^eschreven vôôr den 1 Oogst, voliedig zullen uitgevoerd zijn bianeT 14 weken, het is te zeggen einde November. Indien de verzendin-gen sceller kunnen geschieden za! ook die datum kunnen verfroegd worden. De perscnen bij wie de vertakking rreds is gelegd, zijn dus veizakerd bediend te worden, maar z j moeten geduld nemen tôt einde Oktob. Wat de vra'g'jn betreft ingediend vôôr in Oo^st voor dewelke de vcrtàl.king noch niet ffelegd is, mag men rekenen âat die vertakiun-vdôr einde September zullen kunnea ge-piaatst worden. De klachten, indien er zijn, zou den dus na 15 September moeten gedaan worden. Wat betreit de 1278 aanvragen ingeschrevon tusîchea den 1 en 20 Oosfst, is het onmo<elijk zi«h te verbinden vôôr November de ve.tak-kinsjea uit te voeren. Ailes zal afhangen van het getal gasmeters en buizen waarover de gasdienst akdaa zal beschikken en ook van do lioeveel-heid gai wslke hat gesticht zal kunnen voort_ brengea. In dea loop van September zal men kunnen vaststellen hoeveal nieuwe abonnenten nog cullea kunnen aanvaard wordea. Ne. een onderzoek ter plaats bij al de per» sonen welka hunno aanvraag sedert 1 O gst gedaaa hebben, zal er beslist worden welke aanvragen, bij uitzandering en voor spcciale reden nog kunnea aanvaard worden. Geen» nieuwe aanvraag zal ontvangen wordea tusschea 1 Oktober 1916 en einde Maart 1917. — Ziek geoallen. — Da I7jarige Georgina De Kaeef, wonende te Gentbrugge, Hundel-gemsehe steenweg, 19, werd Maandag avond op de Kniperskaai, pîotseling ongesteld. Na ver-zorging werd het meisje huiswaarts gebracht. Fma-jeiesïa Snlîeliîingsn. Voor inlichtingen over Dj-a/.Uiaaaaelia en Kauadoesohe waardon ; Drazil Railways, Port of Para, Port of Havart», enz. ; Inkassee.ring en inlichtingen over koepons : Kas dar Elga-na&rs, Russische, Japansc'ne, Argentijnscae, Nijverheidswaarden, eaz., wendt U tôt G. WTTERWULGHE, aangonomen wissel-sge.nt, 59, Coupure, linkeroaver, dicht bij da «RefugeSte-Marie», Gaat. 7913 Dultschg bericfiteiî v}'jn Groot HooldkwapSie^ BEÏILIJN, 29 Oogst. Wastalljk krlinstooneeL In verscheidene sektoren van het front legdo het vijandelijk geschut een verhoosfde bedrii /ig-heid aan den dag. In het Somme- en Maas-gebied was de geschutstrijd weer zeer vinnig. Ten N. van de Somme vielen de Engelschen nogmaals met aanzienlijke strijdkrachten tus-schan Thiepval en Pozières aan ; zij werden bloedig afgeslagen. Op enkele plaatsen kwam het tôt gevechten van man tegen man, zoo ten N. van Ovillers, waar verbitterd voortgevochten wordt._ Nabij het Delville-bosch en ten Z.-O. van Guillemont weerden wij de aanvallen van hand-granateuwerpers af. Rechts van de Maas vielen de Franschen aan tusschen het werk Thiau-mont en Fleury, alsook in het Bergbosch. In hetvuurvaa ons geschut, vjn onze infanterie en van onz^ mitraljeuzen, zakten hun aanvals-golven in elkaar. Zwakke ondernemingan van den vijand ten Z. en ten Z.-O. van St-Mihièl liepen op niets uit. Bij luchtgevechten werden 3 vijandelijke vlieg-tuigea neergeschoten : éên ten Z. vau Atrec'nt ea 2 nabij Bapaumo. Een vierde vi 1 beoosten St-Quaniia onbeschadigd in onze hand. Oiistsïîjk krijgsiaoneel. BERLIJN, 29 Oogst. — De algemeene toestand is onveranderd. Op enkele plaats:n was da geschutbedrijvigheid eea wsinig heviger. Ten W. van de Stochod, nabij Roedka-Czer-wiszcze, kwam het tôt infantsriegevechten, Ten N. van dei Dniester weerden wij zwakke Russische aanvallen af, waarbij wij meer dan 100 gevangenen maakten. In de Ivirpathen, hadden botsingen plaats met Russisch-Roe-meensche voorui'gezonden troepen. Tijde !S een luchtgevecht nabij Boersztyn a/d Gnila Lipa werd een Russisch vliegtuig genoodzaakt t® lan len. asamaniscti oorlogstQprsî.-î. BERLIJN. 29 Oogst.— Geene gebeurteai* sen van belang. BERLIJN, 29 Oogst. — Officiëel. — Zijns Majcsteit do Keizer heeft, door allerhoogste kabinstsorder van heden, den overste van den alfiremeeneu staf van het veldleger, geaeraat der infanterie von Falkenhayn, uit hoofde van be-kleeding van eene aadere plaats, uit dat ambf ontheven. Tôt overste van dea algemeenen staf van b.et veldleger haeft Zijne Majssteit den gRn'-iaal-ve'.dmaarschalk von Beneckendorf ea Hiaden-burg beaoemd, tôt eersten generaal-k-.vartier-me-:ster, dea luitenant-generaal von Lu-lendortï, ond-r bevordering tôt generaal der infanter a. OïficieeSô Oosîenrijkscha b^rlsMsii Oasîelijk kpijgstaoneËl. WEENEN, 29 Oogst. — De Donauw-monitor Almos vernialde door vuren bij Turn-Severi» verschei iene militarische werken. Aan aile overgangen van de Honîaarsch-Rumeensche gren^gebergten, 600 k!i;ometers lang, zijn onzo grensverzekeringstrospea in gerecht gekomen. De vijand liep.daar waarhij op onze bataljon* stiet, bloadige koppen op, namelijk rea Noord-Oos cn van Cracva, bij Petroseny, in hetgebied van den Vorocsteroiiy (Roode Toren)-!:crgpas en op de hooîten ten Zuilen Brasso, op -welke het dappe e Szegler voetvolk-regiment nr 82 den vaderlandsch n bodem verdedigda ea in het Gyerghogebergte. Enkel htt breede optreden van sterke Rumeensche omsinceîingsko'ommen was ia staat onze vooruitgelegen afdeelicgen ta be-wegen stell'n?en te betrekken, achteraitgelegent en methodisch aangewezen. In Bukowina eiT in ds Gallischa KarpàVhea goene bijzondere gebeurtecissen. Bij de gevechten, gister ten Noorden van Mariampol gemeld, werden meer dan 100 man en oen machien?ewesr ingeb'acht. Ten Zuiden Zborow verijdelden onze troer^n Russische naderingspogingîn door tegen.aaav il. Levers van oeldmaarschalk-generaal von Hindenburg. Bj Szelwow stikte een Russische aanval ia ons kanonnenvuur. Bij Rudka-Ozerwlsscge, kwam het tôt voetvolkgevechten. Ualiaanssh krijgstîsnesl De bedrijvigheid van den vijand in versefaei* dene fronisektors is levea:liger goword -n. Onz • steilingen op de. Fassanner-Alpen staan on jer voortdurend sterk kanonnenvuur. De aanvallen tegen de Gauriol-Scharte en dea C;:c-top werden atgeslageû ; de Cauriol-top viet na hardaekkijj strijden in 's vijaads hand. Op het Dolomietea-front stikten verscheid^n» vo .1. s.uoten der It^lianeu tegeu onze Ruvretio-s.eldnsjen.la het Piôcken-ssktor en op het Kustenlaftd» sche front tusschea den bergp-is Santo en Nowa Bas, poogde vijandelijk voetvoik, op verïchai-deno plaatsen, met krachtige kanonnen-ondeï>« staunin? op ta rukken. Die pogin«en werden ovaral verijdold. Zaid-Oostellfk kr.!JgsÎ9i>3î3e!. Onze Donauflotielje schoot eena petioolraâi* uerie bii Giiargin in brand. Oorlog ia BEL/IS FMHURIJIS Fraasolia barichtaa. PAR1JS, 28 Oogst. — Meerdere pogingan va» de Duitschers tegen de Fraasche stellinge# gericht voor het dorp Fleury werden gem ■ ska-lijk af^eslaçen door de Fransohc greuadiers. Overai elders, kalme nacht. PARIJS, 28 Oogst (avondberlcht), — Artille» rieactie op het front aan de Somme. I Op d^n rec'.i erba'ver van d? Miaj hebb°n de

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Gent du 1914 au 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes