De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

251 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 06 Fevrier. De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot. Accès à 15 septembre 2019, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/zc7rn3220d/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

DE GENTENAAR- DE LANDWACHT m 3? ifl< iasp. '••p^TT.I C-JWÏ V¥6ia ) fv.lïsi fîpjspivn. Sf «tit«Iwncî. S S DE KLBINE PATRIOT Wasiisdag S Fekraarl 1918 Prljs » eeatiemen W* fc5, ' C S-Pjrwcr - sor-t-T.v^irTWSM, eUBOBOt Sfficiësia Duiîschs Berichtsn. VEROBDÏNXK0 çrccr haS Opsrxtiag-ebisâ vais het 4e lsger. § 1. — Ilet veiwerven of verrreemden van militaire kleedings- en uitrustingsstukken of van andere roorwerpen toebehoorende aan hf;t leÀerbesluur. is aan debevo'kin? verbodea.voor toover r.iet de bewijsbare toelating van cen t&îlitair bestuur ertoa verleend werd. g 2. Het oubevoegd bezit van militaire klee-oi.its- en uitrustiogsstukken of van andere vooiwerpen toebehoorende aan bet legerbs-Btutir is aan de bevclking in het algameea ver-bedîn ona 't even of de voorwerpen achterge-laten, gevonden of door eenen militairea of civielen persoon tôt verkonp, tôt geschenk, ter verwerkitg of op eenige andere wijze aange-boden en geneven werdea. Al dergelijke voor-werpen welke op ne eene of de andere wijz3 in îiet bezit der bevolking loaieu, moeten telkeas onmûfâellijk aan de b ivoegde Orts-Komman-âantur afgeleverd worden. S 3. — ïnwoners die in strijd met deze vtror-tl ning van zulke voorwerpen gebruik maken, ze vr rvreemden.in bezit houden ofdoen verdwijnen of h:erbij &!s bemiddelaars of om het even hoe ir.edehfIpen, worden, foor zoover voSïens «nd'io stiafwetten geene strengere strafien toe-j>asseiijk met len hoogste één jaar gevangenis tn geldl-o'te tôt 30t,0 Mark, of met ééne Uezer fctrafi'en ges'raft. Elke pogii'g is strafbaar. Zijn b-vofgi de militaire besturen en militaire Stec'utba kea. A. 13. Q., den 27 Januari 1918. Der Oberb.feMshaber, SIXTvon ARNUM, gencraal der infanterie. -47» " DUITSCHE 1SEÏCHTSN van îiei Graut I^ol^kwartier 'Çf'wssda Sult ioîi berlGvii vaa 3 Febrnarl. BERLIJN, 3 Febr., arondbmcht. — Van do Isrijgstooneelen î.ie'.s nieuws. -Sarst3 Buitaoh bsriobt. BERLIJN, 4 Februari. Wesî»l',}k krîisstsaneel Op vele plaatsen van het front kanonnen-bfd rijviah i\ die namelijk in Vinaideren tus-Echen het Hou'.huhterboscb en de Leie, alsook ▼an vceer3!<anten der Scarpe 's avonds heïUer Werd. Ten Westén van Be'lecoart ini-:lukte eej Sterke verkennefsvoorit ot der Enicischen. Op de A'ilette ten Noorden van Brave drongen de Franschnn tijdelijk on?c poster.ste'lingen binnen. Ons voetvoik en piitiers h:a!den ten Noord-Westen îan Bezonvaux IS gevan^enea Mit de Fransche loopgracliten. In luchtgevechten en van op den grond wer-«Jen :n de_ beide laitste dagen IS vijanïel.îk' rliegtuig:ri- en twee rasle luch ba'ljn neder-Ée3chote •. Ihlhaascli kr'gsf^'jnsel. 1 Tusschen Et.ch en Piarc dikvrij!s kai;or;ren-^evechtpn.Van daar.d.re krijsstooneelen nitt? niemvs. Officiesia Oos enrijksche bjrlchisn WEENEN. 3 Februari. Op de hoojvlakte der Zevei Gem ei'ca liiel 1 «ie Ieveadige artilleriebîdrijvigheid aan. Oorlog in het Oosten. Vurksoh bsriobt. KONSTAN l'i NOPEL, 3 Februari- — Ophet Pelestinafront drongen eenige. aanvalstroBpen op twee p!aa'6en, ten Oosten de baan Nabhis-Jeruzaîem in de Enjelscne stellin^en, bracht den vijand bniteugewona bloedige verliezen toe en maalvtan wapoBs en miteriaal buit. De toestaad is anders onveranderd. Eulgaarooh berioht. SuFlA, 3 Februari. — Op het Macedoniscn front bij Dobropoljeeu ten Zuidrn van het dorp Huma was het artitlerievuur levendig. Ten • Noorden van Doldschel! korte vuurovervallen. Langs beide zijden van hot Doiran-meo-r en in het Stroema dal wsrden tafrijke sterke Ensel sche verkenneisafdeelingea door onsvuurver-jaagd. Op het Dobrudschïfront wapenstilstaud. Tersohsrpts* Duikbootsn :orîog BERLIJN, 4 Februari (Officieel). — Dulk-booten-uitslagen op h«t Noordelyk oorjogs-tooneel: 13000 bruto-registertoanen.Do sc'nepen waren b'jna allen diîpbeladen en werden ten grootstea deels in het kanaal vernield. Onder andere werd hier ean groote stoomboot vracht-stoom^r air een konvooi goschoton. De Engel-sebe stoomboot « Hunsjroyo » 3033 B. R.T. kon bij naam vastgestcld worden. De ch. v. d. adin. der Marine. EONDEN, S Februari. — De bewapende Engclsche troepmtraisporl-stoomboot Louvain werd iu de Oostelijke Middellaodsche Zee op 21 Januari ?etorpedeerd en is gezoaken : 7 offi-ciîrea en 217 man zijn verdronken. OsrSèg h Bfilîiê ea is Fraalrijk. Fraasohs bsrialiisa : PARJJS, 3 Februari. — S'.erk afgeteeVeade bedrijri^heid der twee anill®riëu aaa bet front t n Noorden der Aisne en in bet frewest van Four-de-Paris. Handgrepen door den vijand beproefd en gericht tegen onzefcleine posten len Zu den van Èomba'rizijde en aan den rjcbter oever der Maas, tea Noorden der heliiag 344, in Lorreiiien, ten Noorden van Bure-; en in Elzas, in d« streek van het Kanaal der Rhiae naar den Rijn, zijn miîlukt. PARIJS.3 Febr.—'s Morgends heeft een oazer dîtachementen.in den sektor ten Nooid-Westen van Cour.eçoa (s'.rcek van Ailette) eenen hanl- — - — graep ultgevoerd gericht iegea eene kleine vijaa-dslijke aioep,welke het geheel en gansch binnen onze liniën heeft ge jracbt, zoodoinde 13 krijgi-gevangînen nemen'de ea materiail aanslaaade. Uit bijgevoe^de inlichtingen blijkt dat da viiandelijke handgreep welke door ons werd afgeslajen verleden nacht ten noorden van Bureb, voltrokken is geworden door e«n den-chement van omirent 200 man. De verliezen van dea vijand zijn bijzoader zwaar gewee.t. o I]>T 3DTTITSCP3:LiA.'(Srr>. BiiltsQU-OoBtsurlJ&aoîi-Hoas'aarssba beraaâvlaslâgen t» iierHjji, Uit Bsrlijn wordt gameld : Maanda? kwanen stAatssekre-tirie v. Kuhlminn, minister graaf Czernin en geneiaal Ludendorff te Berlija aan omxieel te nernen aan eane b-raadslaging over polit eke ea ekonomi^cbe kwest ea dto de gemeenschappeiijke beiangen be'reffen van Duitschland en Oo:tenrijk-Hongarië, in zîktre s'treken. Ook de Duitsche gezmt '.e Weenen, graaf Wede!, werd voor de bespreking te Berlija verwacht. Gasae bijeaurosplng1 vaa dan SVjksias. BERLIJN, 4 Februari. — Volgens h-.t « Bar-liner ïageblatt » verneemt, is nu nac da twee Eociaal-demokratische f.aktiss van dsn Rijksdag, dij bij den Voorritt;r aangedronjren hadden op de onmiddeîlijke samenroeping van den Rijksdag, het antwoord van dea Voorzitter toege-kcm^n. Het luidt dat allé voorzittfrs der andere Rijksdagpartijen zich te^en hst voorstel heb'oea verk'aard ea dat de Voorzitter erdus ge^a gevolg kan aan geven. ALLERLEI. Eagelsohe noofllsrast aan AmerlSt*. PARIJS, 4 Februari. — « t#: Journal » meldt uit New-York, dit de Engelsche leveasmidde-lentotzichter aan dea Amerikaansch sn leven;-mid ielantoezich'er telejjTdfe *.rde : Zoolaug t?e ni t ia staat zijt, oas nog 75 miljosn bussîls tarwe te leverea b;n i'c nier in staa', borg te zijn dat wij als overwinnaars uit dezen oorlog zullog komen. Do Boad^eaootsa-Soaforaaol» ta P&rljsi. PARIJS, 3 Februari. — De werkzaamheden der konferencie van ds Boadgenooten warea Zaterdag namiddag gecindigd. De besluiten in den loop dei zitunj genonea kwatnea uit op eeae volkom:ne ovceenstemniing der iazic^tea der Entsnte-mogendhsdea ea zijn vaa aard op de leiding van de laatste oorlogsphaîe esnea grootea invloed uit te oefenen. Eene officieele bedenkmaking «al daarover vermoedel jk Zondag avotid ta Rome, Parijs en Londen geschieden. Llovd George, Orlando en Sonnino uamen te Versailles afscheid vaa Clemencsau en keerden naar huaae hoofdstedea torug. PARIJS. 4 Februari. Zooals de « Echo da Paris » verneemt. houden îich de militaire -raden vooral bezig met het afweren vaa hôt Duitsche oflfensief in het Westen. Aitraden van den ETanaolien oadersta%t339ïretaria GadarS. GENEVE, 4 Febr.— De ond rstaatssakretaris van het gezondheidsministerie, Godard, is afge-treden.Da zooas vaa Aaqalth. BERLIJN, 4- Febr. — Nadat Asuuith resds zijnen eerttea zoon in dea oorlog heeft verloren, is nu, naar uit Den Haag aan hst <c Berliuer Tageblatt » gemeld wordt, zijn tweede zooa zoo erg gewond feworden, dat mea hem den voet heeft moeten afzetten. Asquith bevlndt z:ch io Frankrijk. —> QERECHTSZAKBS1. BEROEPSHOF VAN GENT. Voor sataad jegens dsn hesr policiekom-missaris'. an St-Amandiber^, werd Henri Van Maldeghem, koDpaian te St-Amkndsbe'g, door de rechtbank van G^nt verwezen tôt 3 maand en 50 frank. De bstichte ha 1 berjep iogeslagen, het Ilof heeft de straf beh4aden. —- ^ ■-■»h3aî,.U.,-'V Tijr V^UaBCggl MENGELWEREC. — G Februari 1918. 3( Helena Middlefon — Hij 'iseen satan's ki:id; maar ware hi; de daivel ze'f, ik zoj hem r.og eerst de ooge: uithalen, aatwoordde dô joaste man me gramschap. — En hij z.ou u vaitgrijpen, ea u aan de policie overleveren ; dat is niet goed, kame-raad.— Aï, aï, aï ! maar moeder Tiacy, met he: stuk papier dat gij weet, zal eeri gevaarlijke kalant zijn ; doch, «riend, laat mij het u zeggen, q;ij hebt maar ééne kat-.s. Hier wetd de stem der sprekers zoo sti dat ik geen woord meer kon begiijpen. Di twee mannen keken op naar het weder : nadat zij de stiaat aan aile zijden, en de luclit met hare dikke grauwe wolken bezica-tigd hadden, veistonderi zij dat er geet bïteren aan was ; zij verweuschleu het weder en stapten vooruit. In diepe gedachten ve:s'onden b'eef il aan het taarn zitten, tôt dat juf vrouw Ha'ton mij \erwittigde dat de thee opgedtend %vas I ; had inderdaad reden genoeç om na fe denken ovei de weinlge Dfrooiden, die deze maniiesi geiegd hadden ; de gadachten, dis zij znij ingaven,waren zeer iadrukweiikead. Zij hadde i van A'ice Tracy gesproken, want zij hadden duideiijk hare j;rootmoeder genoemd. Volgens lien, bevond zij zich iu Salisbury ; deze twee ruwe en zelfs weinig fatsoenlijke mannen waren methaar bekend. i Een heer, (om hunne uitdrukking te ge-bruiken) begeetde haar; maar de jongste der twee meende dat hij zich nu aan eene andere igubevolen had. Zou die heer Henri Lovell niet kunnen wezen ? Ware hij laag en ge-meen gemeen genoeg geweest om dat lief k-ind, wiens schoonheid en onschuid aan eene andere wereld dan de onze scheen toe te hooren, te willen ten onder brengen? Was het zijne genegenheid voor mij, die zij in hun gesprek bedoeîd had len ? Wie was die mensch, wiens dood zij schenen at te wachten, Ik doolde in mijne verondetstellinget), waarvan de ijseHjkste was, dat Alice een stachtoffer van Henri Lovell's sfchandelijke vervo'ging zou worden. Maar wat hadden zij wille.i beduiden met teze^gen, dat die hee., wie hij ook zij, in de kîauvven van Mevr. Tracy zat ? Ik kweidj vruchteloos mijnen geest om uit dte korte samenspraak wiis te worden. De arme jufvronw Haitoti moest nvj wel in staat vindep. om te kunnen zwijgen, n-et allceri in een rijtuig, maar ook daar buitea, bijaldien zij over mijne tegenwoordige stil-zwijgeudheid ooideeide. Toen de waard den thee kwam afji enen. vroeg ik hem of hij in Saiisbury iemana kende met name Tracy. Hij kende alzoo niemand, zegde hij, doch lnj zou e: inlichtingen over nemen ; toen hij buiten de kamer ging, kwam hij in cens îerug, en de kruk der deur met de eene hand .vasthou-dend, en de andere door zijnen dikken haar-bos trekkend, sprak hij : — Is het een titeinaam, dien gij meent, Madame ? — Neen, iemand die zich zoo noemt; kent gij zoo iemand ? — Er iseeae oude vrouw Tracy,Tsîadame, die in de naburige siraat woont ; zij was de zusler vau den kruideaier, die twee jaren geleden gestorven is. — Weet gij niet of zij eenige faîni'.ie bij haar onlangs gehad heeft? — Ik gelcof ja, Madame : want zij huarde over drie maanden een bed, eenen sloel en eene tafel van eenen mijner<broe.1ers, dio meubeîen uitîeent ; zij doet geeac kosten ; het geld va;i haren overledenen btoeder zit vast genoeg in hare handen. Daai ik met zu'k belang naar die uitgaven van jafnouvv Tracy luisterde, sloot de waard, die zeer gespraakzaam was, de deur ' en kwam to! de tafel tet ug, om hier en daar een onzichtbaar kiuimeUje vaa 't mahome-biad af te va«ea«

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Gent du 1914 au 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes