De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

222 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1917, 17 Août. De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot. Accès à 09 août 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/v11vd6qw5k/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

DE GENTENAAR - DE LANDWACHT ^)um>19S 39e (aar. 6.DeGraeve,KeteIvest,lS DE KLEINE PATRIOT Vrifdagl? Augushss 1917. Pr5}s S eentiemeji 11 ■ .< u» i « PPJ M. F » »jffc 11* DUÏTSCHE BERÎCHTEN Van het Gpoat fioofdkwas tier Eersîo Dulîsoh barlchî. BERLIJN, 15 Oogst. Westelljk krligstoaneel. Z,o$ers*ankroonprins Rupprccht van Beiersn De stijgende afweerwerl.ing onzer veldaitille-ïie in Viaanc'eren, dwong gisteren gedeeîteiijk het vijandeiijlc vernielingsvuur tôt beperiiing. De ingezetto ammunuitmassa ontlas ta de infanterie. Eerst tejen den avond kon de vijand met voile kracht het ruurgevecht weder opnemen, c!at eanschden nacht in groote hevighti i aan-hield. Door eenen aanv.il werden Engelsche nfdeelingen, aie zich bij Langemarclc ov;:r de Steanbeek hadden genesteld, teruggewoipen. Hevige deelaanvallen der Eniîiischen ten Zuiden vjn Frezenberg en wederzijds het Hcoge Werden afgeslagen. In Artesie versterkte het artilleriegevecht tusschen Hulluch en Lens, bijzonderlijk in de vroege morgenduren. hegergroep van den Dnilschen Kroonprins. Aan de Chemin des Dames mislukten bij Cerny Verscheidene Fransche aanvailen, die tôt voor-bereiding hunner aanvalsstormen sterke artillerie hadden ingezet. Oolc in de andere se'utors en het Champagnefront kwam het tôt leveadi'e vuur-({evechten. Op de beide Maasoevers hield de verhoogde l'rtilleriebedrijvigheid, dikwijls in Vuurstormen samengevat, aan. Ook hier waren gcede uitslagen van de gevechtsbadrijvighciionzer batterijen, door de jtijdeliike verzwakkir.g van de vijandelijke àitillërie, merkbaar. Legerfr. van een.-oeldmaar. hcrto<ï Albiecht. In Sundgau hield de wcderzijdsche verhooging ▼an het vuur aan. Door hunne koenfcei l en kunst hebben zic'a de slsg-eskaders onzer vliegers ontwikkeld tôt een waardevol aanvalswapen ook tegen loopgiach-ten en batserijen. In da luchtgevechten in Vlaan-dereD, die aldaar bijzondeilijk talrijk waren en door afweervuur werden gister 20 vijandelijke luchtvaarders en 9 kabelballons ceergeschoten. OosteHJk krîiflstsonsel. Lsger vin den gemraal-veldniaarschalk Prins Leopold van Beieven. Tusschen den Noordelijkcn Sereth en de Zbrucz verhoogde de luchtbedrijvigheid. Ten Zuid-Oosten \an Tarnopol zakten Russischs aanvailen, die door paniserati'os moesten gestui» worden, voor onze stellingen ineen. Leger front van çenev.-oversle aartsh. Josef Ten Zuid-Oosten van het Trotusdal poogde de vijand door sterke ontlastingspogingen daa terugfocht van den innerlijken vleugel van het tweede Runaeensche leger en van het vierde Russische leger to dekken. Aile aanvailen werden teruggeslagen. Onze troepen drongea vooruit voorbij Soveja. Legerf ront van greneraal-veldniaarschalk von Mackensen. De vijand dis in het bergland aan beide zijden van de Putna lerugwijkt werdt door onze kolom-men achtervolgd. Aan den rand van 't gebergte, werd Stravani (ten Noord-Westen der Panciu) ingenomen. De ze^crijke vooruitdringende troepen deden heftige vijandelijke tegenaanvallen mislukken. In de Sereth-vallei namea Duitsche ardcelin-gen het op den Westelijken oever der riv er gelegen en taai verdedigde bruggenhoofd vaa Baltaretu, Benevens hooge bloedige veriiezen verloren de Russen ea de Rumenen,in het gebergte meer dan 3000 gevangenen, verscheidene lt'anonnen en tilrijke mitraljeuzen. Macedoniacli front. Niets van beteskeni3. Ûfflciaeîe Oostsnrjjkscha bsrichteîi WEENEN, 13 Oogst. Ossiellik krifgstooneel De aan val ten Noorden van Focsani werd met goed gevolg voortgezet. Onze Bondgtnooten bemeesterden het brug genhoofd van Baltaretu, en het dorp Stravoni bij Panciu, dat taaie verdedigd werd. Het vooruitrukken onzer strijdkrachten dwong de Russisch-Rumeensche afdeelingen staande ten Westen van Negulesci Soveja hunne stel-lingen die zij eenige weken geleden.ocder zware offers veroverden, op te geven. Wij achtervolgen den terugwijkenden vijand. Bij Ocna zakten nieuwe aanvalsgolven voor den wederstand onzer troepen in elkaar. Bij Focsani en bij de gevechten in Trotusstreek werden den vijand opnieuw 3000 mannen en verscheidene kanonnen oatnomen. Ten Zuid-Oosten van Tarnopol mislukie eea Russische aanval door pantser-autos geleid. It.îHaansîh kp'Jgslaaiissl» Overden Isonzo werdsn gislerin luchtgevechten vijf vijandelijke vliegers neergeschotea. Balkans krljgstoaneei. Onveraaderd. TER ZEE. Als antwoard op de jongste vliegeraanvallen tegen Pola rosrden in de vroege morgenduren van 11 Oogst een sroot aan'al zeevliegiuigen in samenwerking met landaeroplanen eene oader-neming uit tegen htt zee arsenaal van Venetië, die ondanks de zeer oagunstige weerges'.elte-nissen en zaer sterke te?enwêrking van afweer-geschut en vijandelijke luchtvaarders groot sukses had. Onze vliegtuigen konden van geringe hoogte zeer goede treflers opmerken van zwara en lichte bonunen, van een totaftl gewicht van ongevesr 4 ton, alsook verscheidene branden. Een zeevKegtuig en Uvee landtoes'ellen worden vermist. Vijandelijke torpeJovâartuigen trokken zich (erug voor de vIootaTdeelinq: die onze vliegers beschermde. Vijaadelijk bamman-worpen tsgea die aideeling en op Parenzcj lud geen gevolg. 0e oorloa in heî Oosîen, T«rksoh barlokt. KONSTANTINOPEL, 13 Oogst. — Uit Perzië rukten onze troepea vooruit ia de rich-ting naar Boa?. MENGELWERK.—17 Augustus 1917. 104 De zoon des moordenaars XXV. Jos was blijde alleen te zijn ; voor den eersten keer was de afwezigheid van Mary eene verlichting voor hem. Hij was bijna even verbijsteid als de arme Mary bij deze Treemde ontdekking. Zijn vader, een groot grondeigenaar, een der voornaamste man-ïien van de streek, algemeen geacht — in de vcornaamste kringen ! Zijne moeder, ge'.ijk hij ieeds vioeger uit Mary's biieven wist, Overal gezocht, bemind, bevvonderd 1 Zoo hij een besluit fead gemaakt — eene ge'ofte kon hij wel zeggen— toen hij nog maar eenkiiidwaF.dat hij de schuld van de misdaad op zich zou nemen om zijnen vader te beschermen, die toen een strooper ■was en in nederigeti stand leefde, hoeveel te meer was het nu zijn plicht, nu dat zijn vader aile fxhande zoo diep zcu gevoelen, riu, dat hij zoo hoog geklommen was en zijn val aerhalve des te dieper zou zijn, de schande nog bitteider gevoeld zou worden en de oneer des te grooter zou zijn. Neen, neen, dacht Jos, zou ik nu mijn ▼ader verraden — hem beschuldigen vaa eene misdaad, welke hem op het schavot zou brengen — ik zou niet alleen als zijn mooidenaar worden beschouwd, maar men zou zeggen dat ik het gedaan heb om zijne goederen te erven ; men zou mij aanzien als iemand, dis zijnen vader had opgeofïerd om diens bezittingen te bekomen. Ik zou ontweken, geschuwd en naar verdieuste veracht worden ; de schande dat mijn vader opgehangen was, zou niels zijn, vergeleken bij de oneer van etnen zoon, die zijnen vader aan de galg had gebracht. Nu ben ik dubbel gehouden om in mijn besluit te volharden ; er moge komen wat wil, het geheim zal met mij sterven — en Jos sliep dien nacht rustig en kalm. Den volgenden morgen kwam mijnheer Ttevor in zijne cel. — Ik heb uwe zuster gesproken, Rush-brook, zegde hij, en op haar verzoek ben ik gekomen om u naar mijn vermogen bij te staao. Ik heb vernomen, dat zij sedert hier is geweest, en in ditgeval betwijfel ik niet of zij beeft u verteld, dat gij voor uwen advokaat geene geheimen moet hebben. Uw rechtsgeleerde vriend en raadsman is in dit geval een ware vriend ; hij is op zijne eer verpiicht uw geheim te bewaren ; zoudt gij mij nu bekennen dat gij aan dezen moord piichtig waart, daa zoujuist deze vertrou- welijke mededeeling mij nog meer aanset-ten, om u ernstig te verdedigen. Ik heb hier al de getuigenissen tegen u tijdens den moord en het vonnis tegen u; zeg mij nu opre.cht wat er gebsurd is, en dan zal ik beter de gezworenen kunnen overtuîgen dat het niet waar was. — Gij zijt zeer vriendelijk, mijnheer ; maar zelfs aan u kan ik niets anders zeggen dan dat ik o ischuldig ben. — Maar vertel mij dan ten minsie hoe het gebeurd is. Gij moet zulkî toch weteti. — Ik heb niets anders te zeggen, ik dank U, mijnheer ; ik wil ook niets anders zeggen. — Dat is zeer vreemd ; de getuigenissen waren zeer bezwarend voor u ; waren zij wel juist ? — De getuigen gaven eene gosds ver-klaring, zooals zij meeaden. — En toch zijt gij niet schuldig ? — Ik ben het niet ; ik zal mijne onschuld staande houden en mijn lot aan het eedge-recht overlaten. — Zijt ge zinne'oos ? Uwe zuster is een beminnelijk meisje en heeft mij veel belang ingeboezemd ; zoo gij oaschuldig zijt, werpt ge uw leven weg. — Ik doe mijnen plicht, mijnheer ; wat ge ook van mij moogt denken, het geheim sterf t met mij. "n miii» wnti'i'Hi rr» ■ nar Aan het Kaukasusfront geraakte een vijandè* lijke patroeîja van 32 mannen ia eene hinderlaag; 15 mannen werden geJood en de overige ont-kwamen gekwet;t. Ôp enkele plaatsen ran h.et front liclit infanterie en geschulvtuir. Sinai-îront. Twee vijandelijke kompagniën, die in dea nachtvan 11 tôt 12 Oogst onze iijnen^ën Oosteu van den Gazagroep poogden aan te vallen werden door onze patroeljen tôt terugkeeren ge-dwongen.Smyrr.a werd opnieuw door vijandelijke luchtvaarders aangevallen. Twee vrouwen werdea door bommen gedeo 1, een man, eeno vrouw en twee kiaderen werden gskwetst. De stoffelijke schade is gansch onbsduidend. OI? ZEB. Da varsshsrpte dalkTs39téa-oorI«g| 50 00a ton in dan groad gaboord. BERLIJNT, 15 Oogst. — (officieel) : In da Middellandsche zee werd wederom een groot getal stoomers en zeilschepen met eene totala tonmait van 50.000 brutto-registerton in dea grond geboord. Daaronder bevonden zich eene groote volge-laJen ammunitiestoomer inei koeis naar Port-Said, die na ge'roffen te zijn door do torpédo met eene geweldiga ontploifing in de luctat vloog. Vaa den bewapsnden Italiaanschen stoomer «Esem'prara», werd een S centimeter-kanon bui!gemaak^. Twee stoomers werden uit een blijkelijk voor Sa'.oaiki ba3temd be^tleidings-konvooi geschoten. Een groote stoomer met koers naar iïarseille werd gttorpiljeeid, edoch het konniet vastgesteld wordenof hij gezDnkenis. De chef van den admiraalstaf dermaiiae. HÏÏSSISG3-DUI rSCHE 00BLÔ3' Russisch gevechtsterrein. ST-PETERSBURG, 11 Oo<st. — Aan het Westfront levendig geweervuur in de richting van Liba. Het gVdeelîelijk oflensief van den vijand in de richtin? vaa Brody, in de streele van Dublic en Zarkow, dat den 9 Oogst begon, eiadiïde met een vo'ledig mislukken van ders vijand, d a overal met zware verliezea werdl teruggesligen. Buznsaxiscli fronî: Vijandelijke aanvailen în âe dalen der Sereth en dîr Sirezawa, in de sireek van Tereschteni en Hadiksalva, werden afgeslagen. In de streek van den oorsprong van den stroo m Dobra, gelukte het dea vijand onze troepen een wsinjg terug te dringen. Ten Zuid-Westen van Ocha duurden in dea loop van 10 Oogst den ganschen dag door bittere gevechtea voort. De vijand ondjrnam eene reeks kraclitige aanvailen en dwong tegen het einde van den dag da Rumeensche troepen zic'a ongeveer vijf werstea (l werst ==1055 meters) naar het Oosten teiugta trekken op de iijn der hoogten ten Westen vaa Ocni-Groszeci. In den lojp van den 10 Oogst zelte de vijand zijn offensief voort ten Westen der spoorbaan Hesani-Marasesk i,en noodzaakto tegen den avond onze troepea terug te trekker» over de Susita-rivier. Ten Oosten der spoorbaan werden aile aanvailen van don vijand teru^geslagen. Wij namea ongeveer 300 gevangenen. De strijd duurt daar vojrt. Laat in den avond ondernamen onze troepen eenen tegenaanvalen trokken op zekere plaatsen de Susita over naar den Zuidelijkea oever. Kaukasns front. De toestandis onveranderd. Vijandelijke vliegers wierpen bommen op dq I statie vau ÂiolodeUcUno (Polea),

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Gent du 1914 au 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes