De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

493 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1917, 16 Mai. De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot. Accès à 04 juillet 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/f47gq6sp8s/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

DE GENTENAAR- DE LANDWACHT fa» tnnr. Mnm.115 G.DeGraeve.KetelvesMS D2 KLEINB PATRIOT Wo3n3îîag S6 Mîi 1317. PiOjs 3 eentiemen ï#IïfCHr'BM!C«M van het Gsrool Hoofdkwai tier Twsôâa û .ilisoh bwliLi van 13 Ksi. BERLIJN, 13 Mei, avondbtricht. - Bij Airas tevendig vuur. Godeelitlijke aanvallea der Eneelschen 'agea het park van Oppy en tegaa Bufl ecour», zij a mislukt. Aaa het Aisne- en Charopagnetront toestaad «nveranderd, Eërata Dalt3ch berloht. BERLIJN, 14 Mei. Wistarjli kpl|35t33neeï. £,egergro p u/m ocldinaarschalk kroonp: in* Rupprccht osin Beiartn. Asn de kust, in de frontbocht bij IJperen en Wijtscha'e, ram de geschu'.bedrijvigheid soms îbe>. Op het slagveld bij Arias wa»hetgeschut-vuur in den loop van dea dag vei flauwd ; des i|,vonds nam hft ech'er tusschen LensenQuéaat jpnieuw een htvig karakter aan. Op z chzelf jtaande voorwaartsche bewegingea van da Engelschen bij Oppo en Fampoux liepen op ^iVs uit. De gevechten bij Bullecourt werdea Jhçt verbittf ring voor'gezef. Na een taaien strijd iij'n wij meester geb'even van de puinhoorei *an he- do p, in weerwil van heihaalde vijaude-Jijlte aan vu lien. Te St-Quentin richten de vijan-«elijkc gia>. atea dagelijks meer vernieliDg aan. Legers aan den Duitsche;i kroonprins : . Op he front aan de Aisae is de toestand onge-Vijzind, In Champagne werd de geschuts'rijd, tusseben Prunay en Aubeiive, met zerr grooto kracht ge-. oerd. * * * . Te vijand heeft gisterea 12 vliegtuigea en R kabeil al'on veilcre''. Luit«nant Wolff vdde âaarbij zija 30e, luîtenant viijheer von Richthofen jùjû 24° vijand. Qosteliik krljgstocmeel. Gerin^e gevechtsbedrij1- igheid. aesdonîsoh front : , Tusschen het meer van Pre~pa en de Wardar, alftef de geschutbedrii"fghekl lcvendig. Op da ènkele puofen waar de vijand onze stelliagea aanviel, we dbij afgewcerd. i LL^'"l,^ïw ioTA BERLIJN, 14 Mei.—'Avondbericht. — Afwi seleqd sterk g.-scliutvuur aan ds strijdfx oa'lt in het Westen. Bij Craonella, Corbenç en Berry au Ba bleven franscha gedeeltelijke opmsrpchi zonder gtvoîg. ( Offlcleela Oostanrljkseha berienti WfîENEN, 14 Mei. Oosteliik en Zulû Oostelijk ks^Jgstooneel. De toestand i3 ongewijziçd. Italiiaasîli krijjstoonsel. Op het Isonzo front duurt de art lier «si: onafgebi eken voort, Af en tôa neemt het vjire een uiierst hevig karakter aan. De IlaHaankcI infanterie i oogde b:j Plava een ondernerait uit te voeien op t en onzer hoogtesteuapueter onze tror p a deden echter teistond een te;,e aanval en \erdreven den rijand. 09 ooiisi in ha! 0o$îa& Bulgraargoîi barlchî: SOFIA, 13 Mei. — Àmbtelijk bericht va 12 Mri. Kaoeâonlsoh front. Tu-, schen h -t meer van Presp-1 en do Czcrc. zwak teschutvuur. De vijand ondernarn tf 9 ure 's voormidd igs in de bocht van da Czein na een hev ge voorterHding met het geschut e met de mijnwrrpers, een aanval op hoojte lt-îl hij werd echter door ons vuur en dee!s ia le gf-vecht van lijf ora lijf leruggeworpen. Beoos'en de Czerna, op het fror.t Stradina. ■ Trnova, lie^'ig f eschu'.vuur. Iti/den loop van . e roormiddag we-d eeh vijandelijke aanval dqc gordiji-vuur, deeis in een bommengevei,' teruggeslagen. De vijand oadernam 's aanif: dags noi? d i" aanv ilien, wanrbij hij echif telkenmale bloe !ig afgeslagen werd. In de str^ek ran de Moglena heerrchte «;<1 zeer iev ndi?;c geveci.tsbedrijv'gheid. Na o • on-fgebroken gtschutvuur, dit reeds 's mi gends inzet'e en tegen 3 ure s namidda^js i rofifelvuur ove-g'ng, vi l de vijand herlua'.; dcch iergcefs o .zo stellingea i ; de richting và Dobropolie aan. Op dit oogenblik is daar no een nieufir gevrcht aan den gang. In de overige s. rakken van het Moglena-front hebben wij her-.a haalde vijandelijke aanvallen afgeweerd. Bewesten de Wardar heerschte een tamelijk c levendi ,e gev, chtsbedrij vigheid. In een schitte-■à renden teeenaanval verdreven wij da Fransciea bezuidea het dorp Iloema uit eeco reeks loop-grachtea.waaria zij z'.ch hadden kuaaf a neste'en. H Ds vijand leed daavbij zeer zwàro verliezen : ia en vôôr onze loopgrach an liggen een 1000-lal lijkea van Franschen. Wij maakten 27 gevaa-genen.Ons geschu'- en machienge weervuur hield zondt r taoeite nieuwe aanvalitn ia bedwang.dia de vijand 's middags en 's avonds ondernarn. Be^sten Aitsca Mahie, tea Zuiden van Geigeli, poogde de vijand tegen onze vooruitga-■S lej,ea postea op te rukken ; hij werd echter door :I* ons vuur gestuif. Tusschen ia Wardar • ;i het meer van Doiran, zwakko gevechtsbednjviiheid 'Sf dio alleen door flauw geschutvuur en door ! valroeljegevechten op h«it terreln voor de s'e'.-i- lingeu gekeûmeikt was. B j Belasitza en aia de beaeden-S'roema tamelijk he .ig g' schutvuur. SOFIA, 14 Mei. — Bsricht van dea gen'ralen staf van 13 Mei : In c'en om'r-lc van Bitol!a zwak kaaonvuur. a In de Csinabocht poogden verscheiden« v'jandelijke afdee ingen tegen or.z3 ste'lin^ea opdoho^rtî 1050op t3 rukken, maar werdea a do^r ons vuur getnakkeb'jk afges'agen. Q Vcrderj de gowone kanonnenbc'.rijvighei 1. i, In de streek van Moglena toonden de Sîrb:a n eecezeerlevandlge s'rijdbsdrijvigheid. ); Tef.ea Doljo Polje den ganschen dag heftig a kanounenvuur. Tcgm dea aacht giagïn de Serben tôt dr:e woedende aanvallen over. — Z.j weriea '.elkearaa'e door ons krach'dadig n vii ir neergemaaid. De overlevendîi wien het ,r geîukte onze loopgracht?n te bîrei'isa WcrJea it met de bajonet afgemaakt. i- Ilet dappere voetvolk-regimaat Zigura 32 ir jriarp dur eiaen glaazeudaa tegeaaaava1, gro 'e S^rbische afdeelingea 'en slotîe terug, e wel'îs ei.n gelukt warea a.cli ia e^ni^e onior a loc'P^r-ic'a'en vast te zetten. Op dû o eri«;e s_k:ors van het front van n Moglena sl^egen wij herhaalielij't Sarbischo i, aaaval.en teoia^Kelijk af. a Tea Oostea vaa den W-'riar weidiideadag g door he iga ge/ecliten afgejpaelJ. De teeei- MENGELWERK. - 16 Mei 1917. 20 De Zoon des Moordenaars Order het naar huis gaan overwoog Rush-b: ook wat er was voorge\ ailen en maakte de ^evoigtiekking dat niets beter had kuni en hitvalTen voor hem ze!f, boa het ook voor jos zou afloopen. Deze ovestuiging s(e de liem gerust, en toen de geburen met hem «wamen kouten, was bij zeer koel en over-'egd in zijn antwooiden. Or.deriusschen îiad de boschwachter, na in aller haast wat geëten te hebben, zich met zijne helpers en .epeurhonden op weg begeven en doorzocht het borch tôt den avor.d zonder gevolg. lletgeweer nochtaus, het.velk Jos in de SÎoot had geworpen, was gevondea en naar de herberg gebracht door eenige boeren, *e ke van hun werkteiugkwsmen. Niemand ftei.de het geweer, want Rushbiook ha i het tiooit aan :emand îaten zien. Een uur later kwam Lucas, de boschwachter, binnen en nam het terstond in beslag. Alhoewel het dik snceuwde, was gelijk men wel * eronderstellen ka", de herbeig 4ien avc-nd proppensvol. De vermoedens fver het verdwijnen van den marskramer en V- <• • J o- waren van al'e:i aard= De bo"ct\- 1 M< MS89I wachter zeide openlijk van meening te zijn» dat er kwaad spel achter zat, en niet voor m ddernacht was de herberg led'g en werd de deur gesloten. Rushbrook en zijne vrouw gingen naar bed, ui'geput van angst en aandoeningeù, en voor eenige ttren vergaten ?Xj ailes ia eenen o rustigen xnaar niet verk'.vikkettdeu slaap. XIII. Nauwelijks ?cheen het dagliclit over da aarde, of de bo chwachterea zijne helpers waren opnieuw op zoek. De gror d was drie tôt vier duimhoogmet sneeuw bedekt, en vvijl mea den voiigen daghetbo:ch zorgvuldig onderzocht had, iieX men dit nu iiggen en zocht men meer in de richting, waar het geweer gevonden was1. Dit voeitde hen naar het kreupelhout, waar de honden driftiger begonneni te loopen, en toen de wachten hen inhaaldon, vonden zij hen bij het bevrozan en verstijfde lijk vau den marskramer. — Een moord, ge'îjk 2k gedacht heb, j zegde Lucas, ter.vijl men het iijk oplichite en er de sneeuw van afschudde. Recht door het hait, arme man ; wie zou zoo ietsi j van dieu kleine i schurk verwacht hebbe - ? Ziet rond, jorgens, of wij soms iets rneer ! vinckin. Û'at^raaft Nabdaar o"> ? E^n zi'c ; ' neem dien op. Martin, ga lieden ha!en oa 't lijk naar het dorp te voeren. Binne s een kwartier waren de lieden ter p'aatse en het lijk werd werged>a ;e >, terwijl d; bosdr.vachtei in al'.erijT da over-J heid gi.ig verwittigen. Zoodi-a Fuiness, de sciiool meester, dez<3 ontdekking vernomen had, ijlde hij naar do woning van Rushbrook om de eerste ta kunne-i zijweike het nieuws bracht. Maar Rushbrook had van achter zijne woiing het l'jk zien vervoeren en was op aile? voorbe-reid.— Goede menden, il: bea erg baJroef J, maar hat is xiiel aaders ; geloolt mij, ik deel in uw leed — uw zoon, mijn leerliug, haeft dea maiskrainer vermooid. — Onmogelijk ! riep Rushbrook uit. —■ Het is maar al te w iar ; ik kan niet ver-staan hoe eeu knaap, op^evoed door mijue vvaakzaamheid — neen, madame Rush-broo'c, ge moet n!et weenen — opgevoei, mag ik zjggen, ia zulke juiste bsgrippen van zede'ijkheid, zoo veel beîoovenu, zoo schoon bioeiend. — H j heeft dea marskramer niet ver» moord 1 snikte Jane, met het hoofd in haren voorschoot verborgen, — Wie zou het aan hebben kunnen dosn ? vt F<irr.^- — — ""1 - J Istrever piogde meermaa's tôt dea aanval oveÇ te gaan, maar werd achter elke maal door oa* vuur t jt den tcrugtocht genoodzaakt. Eerst in dea namiddag tegen 6 uur geltikts? het da Kranscher, na tamelijkheftigekanomeu» voorbereidingî dea aaaval le doea in verschei* dene ach ereeavolgde golviagen tegen da hoog*'' tea v.ia Jarebina ea Bissilkowa (ten Zuidea vaa Hinni). i Mjermaa's herhaalde aanvallen der Franschen werdea met bloedige verliezea voor de Fraa\ schea afgî'.lagen, di'i op htt gaasche froat genoodzaikt warea terug te trekk-a, hier e® daar in wanord?. , Bij^Oitscha-c Mahlë ea bij Scowo (tea Z.;iIo5 van Gewgiie ), kanoaaenbedrijvigheid. KimsanoU front: Bj Tu cïa zwak kaaoanea-,geweereamaciiia»' nen je weervuur. B j Is;.a :cea afzanderlijke kaaoaschoten. Oario^ ia BEL3I3 ea KMHiiRUS Franaolie barlohtan. PARIJS, H Mei.— Dj be'de artilleriëa vvaran tameli kdruk in touw in Jei loop van deanacht tu3cch-n Saramî en Osa, evenals op het front vaa de Ai ne. Dazen mor^en hebben de Du t-sohers hevig; aanvallea geduaop le hoagvl de ta van Crioa- e, benoorden Reims ea ia de streak vaa .Via soai-de-Gliaaipagne. A! diea3nvalieî» werden georo<cen door het Fraasche gescaut- ea geweervu.u-; zij st o >m.lea terug na zw.-e verliezen te iiebbea gelelen. la de streek van V«.rdua hebben de Fiansehea twee overvalien uitgevoerd die volkomen slaagden, en dto hua een aantal gevangea :a opleve.dea. Kalme naclit op het o/erige front. PA RI ]' S, 13 M ri, a-otilo aricat. —Taaaelijls kalm -. dag ovt r gt heel h t front. Geeu vo t /oik-geveolaten. Met Fransohe gescaut heeft zijn veraie ingsvuur \Oirgezet op de werdea eu iai'icuiingea vaa de Duitschers. Het D'.itôaha gesclaat heeît maar zwak geaatwoord. Eu^alsch borloht : LO^UtSN, 13 Mei.—De strijd duurt noga't'j^ voort ia Builecourt. D ; lingel=chea sélîoven hunne lin e eenigszins voor ut tijdeas dea naca: bezuiden de Scarpe en verbeterden hunita stsl-lingea op de Wertelijke hellingea van din Groenlandheu-,-el,benoordea de rtvier; zij na nen eeniga gevangeueti. Vro »g ia dea nacht werd eea vijaalelijke te.<eaaaaval beao te.a het kerk'a >f vaa Rœax teiuggeslage.o. O igcverr 50 >jjavaa« geven bievea in onze hindea achter. OP ZEE. Dd 7j?sch9rpt9 daikbootsa-oorlo?. - BERLIJN, 13 Mei. — Onze ,dui!ci»o>t«n| heSb;n ia dea Atlaaîischea Oceaan anderai:at| 5 st jouiseaepen, 1 zci schip en 2 tr.ileis,) meie .da samea 22,033 b^utotoa, in den g.owf ge'ojord. i Daa.onder zijn : da Eagelschc stooinschepeiï «Thia'ea 1 », 4133 ton, met eeaelaling salaetar aan bourd en « Patagoaia », 3332 ton ; de Ea;8K sohe s ooiatreilers « Ncrbeit Castle » « Nas-tor » ; het ItaliaauscÛ stoomschip « Giuseppaj Accama », 322 i ton, met 330J t^n maïs vaiaj Roiario op ,ve< naar Geaua. Hei iid-n gr <n<t geboord zedschio braou^ oa^eveer 2âJ0 toa man a.tar E.^elaad. CASTELLON DE LA PLANA, 13 Mei. Uit geloofwaardiga berichten bl j ;t, dit de baot, die den 'ienst ttisschea Oran ea Marseille ver-; zeker', getorpedeerd werd. Een zeker aaattt; opvare i ! a zou daarbij verdroaken zijn. KOPi^NIIAGEN, 14 Mai. — Hat minUta'K»; van buitcnlaadscha aakea meldt datdeDeenseha. driemaster « Sophie », op rais met ba'.last, tus-, schen Eugel3Che havens, ia dea Atlaaîischea Oceaan ia den grond werd geboord. BERLIJN, 14 Mei. — Omcieel. — Een on'W daikboo'oa die -.ver'ct in de Vt il à tlau lsa|i>' re-i. O - V ;■ ;; ; .,,1 , î Z tfr

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Gent du 1914 au 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes