De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

525322 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1917, 25 Fevrier. De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot. Accès à 01 fevrier 2023, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/hd7np20t9z/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

DE GENTENAAR - DE LANDWACHT 39eJaap. Nam» 48 ti.ue Uraeve, aeteivess, a§ DJS KLElfttt FAiSlUI' £onla3 sa Maaraaag ®a> rearuari 1911. wr^ewwnn^x-.^ct.^.. 'S*fV»Xm*kéTxiotr" <»■:■ -*«' r .■<*.***. *** VXSHOK3Cj Jfi-jjs s esïtïiemsp fhrilsoto feerlâfefe&a f^a tuft ©reot Ka sîdkw Eersie Duitsoh berioht. EERLIJN, 23 Februari. Westelijk Krljgstooneel. Bij nevel en regen verliep de dag in de meesta frontvakken rustig. Op enkele piaatsen van het front in Artesië ea aaa de Somme, alsoo<c tusschen de Maas en de Moesel, lcwam hst tôt j^ïaatselijke ge vécut en tusschen vcrkennings-tfdeelingen. Wij maakten verscheidene gevan» Oosteîljk krijgstooneel. Leger dmï den gsneraal-veldmaarschklk Prins Leopold van Beieren. Nabij Smorgon (bewesten Loeck), alsook tusschen de Zlota Lipa en de Narajovka was het geschut- en mijnwerpersvuur levëndiger dan 5aSrgewoonte. Nabij Zwyzyn.beoosten Zioczov, «Sïongen onze aanvalstroepen de Russische stel-îing binnen.lieten daar vier mijngangen springen sn keerden met 250 gevangenen, waarofcder 3 officieren en 2 machiengeweren terug. Ten Zuid-Oos'.en van Brzeczany voerdan onze ver-kenners eveneens een geslaagde veorwaartsche beweging uit. Léger front oan gen.-coerste aartshert.Jozef Niets van belang. LegerfrontoanveldmaarschalkoonMackensen In de Sereth-laagte bii Korboel weerden onze dekkingstroepen verscheidene Russische kom-pagnieën af. SEaeeâoaigcIi iront. Niets van beteekecis. Tweede Buitsoh berioht. BERLIJN, 23 Februari. — (Avondbericht). Van het Westen en het Oosten zijn geene bijzon-dere gebeurtenissen te melden. Qfficieeîe Oostenrijksche bêrichlen WEENEN, 23 Februari. ©estelijjk krifgstoonoel. Logergroep van gen. veldm. von Mackensen Ten Westen der Buzeu-monding mislukten pogingen der Russen om onze stellingen te ûaderen. Legerfront van Generâal-overste aartshertog Jozef. \ Bij vocrtdurende vorst, geringe gevechts* handeling. Legerfront van generaal veldmaarschalk prins Leopold van Beieren : In verscheidene frontsektoren verhoogde geschut en mijnensfrijd. De bedrijvigheid onzer jachtkommandos had ook gister veel succès. Groote oaderaerningen van dien aard werden uitgevoerd bij Brizeczany en ten Noord-Westen van Zalocze. Aan beide punten verrichiten de aanvalstroepen een grondig vernielingswerk. Bij Zalocze werden bovendien drie officieren, 250 mannen en twee mitraljeuzen uit de vijaade-lijke Joopgrachten gehaald. Iîaliaanscïi eu Zuîd-Oostelljk kraigstooneel,, Niets te melden. Da oorioj in hst Oostaii, Turkach bericht: KONSTANTINOPEL, 23 Februari. — (Ambtelijk bericht van 22 Februari).' Front aan den Tiger : Geschut-en infanterie-vuur over en weer. Kaukasusfront : Zwak ge-«chutvuur op geheel het front. Een verkennings-afdeeling van den vijand ooogde te vergeefs op een plaats aan te vallen. Een vijandeiijke toipedoboot, die onze troepen begon te beschie- * ten, werd door ons geschutvuur gelroffen en moest terugtiekken, Ea!ga?=rsoh bericht, SOFIA, 23 Februari.' — (Ambtelijk bericht van 22 Februari). Macsdonisoh front : Vrij zwakke geschutbedrijvigheid op het ge-heele front. Een En ,elsche afdeeling van onge-veer 100 man, die vannacht onze draadversper-riagen nabij Matsjoekovô hadden kucnea naderen, werd uiteengesîagen. In een gevecht met bommen werd de aanvoereade officier der afdeeling gekwetst en gevangengenomen. Rumocnsch fcnt : Nabij Isaccsa, vuur over en weer tusschen de posten aan weers;.ijden van het kaatal van St-Georg. Oorlog in BEL1IS sa FRAMBÏJH S'?s,E-.aftb.e bsriohtan. PARIjS, 22 Februari. — Orcr het gansche front kalme nacht. Een Duitsch detackement dat Bethincourt (iinker oever der Maas) verliet werd door het Fransch geschut orider vuur ga-nomen en ukeengedreven. PARIJS, 22 Februari, avoxdberxht. — Duit-sche paîroeljen, die trachtten onze liniën ten Noord-Oosten van Nieuwpoort te overvaîlen, zijn door ons vuur verstrooid. Lever.digs geschutsirijd op d ;n rechter Maas-cevcr in de streèk van dën Peparheuvol. Engôlsoli bsrloht. LONDEN, 22 Februari. — Vijandeiijke aan-valspogingen beooslen Vermclb s en btz.uiden Nieuw Capelle zijn vancchtend met go&^ gevolg afgeslagen. De vijand leed veel veil efea en liet gevai-genen ia onze handcn. Het geschut blijft naar gewoonte aan den gang, vooral ten Noorden van de Somme en Zuidelijk van Iepïren. RÏJSSISCH-iQÏÏIISCHE 00EL0I . Russisch gevtchlsterrein. SINT-PETERSBURG, 22 Februari. — Ten Noord-Westen vanDoraa Watra is een vijandeiijke aanval mislukt. Ûostenrijksch-Stalïaaiîssha oorlef Ztaliaaasoli bsriolit. ROME, 22 Februari. — In den nacht van 20 op 21 dezer, hebben vijandeiijke àfdeelingea op de hoogvlakte van Asiago opnieuw onze linies in de streok van dea Monte Zebio trachten binnen te dria^en. Zij zija geheel ea al t^rugga-slagen en verstrooid. Gisteren was de a:tillerie naar gewooEte in touw. Een kieiae aanval van de streek beoosten Sober is afgeslagen. OP ZEIS. KRUS33SISOOBI.OQ der CUISSOGÏH2T BERLIJN, 22 Februari. (Ambtelijk.) Een onzer duikbooten heeft op 17 Februari in de Midcîellandsche Zee het Italiaansch troep n-transp..rtschip « Minas » d*or een torpedoschot te zinken gebracht. Het schip had 1000 man troepen,een groote ladingammunitieea goud ter waarde van drie millioen mark voor Saioaika aan boord. De bemanising vaa het sebip en de aan boord zijnde troepen zijn alien omgekomen, met uitzondering van slechts twee ma», die door de duikboot gered werden. (Het in den grond boren van de «Minas werd reedsop 19 Februari gemeld. BÈRLIJN, 22 Februari. — Onze duikbooten hebben de volgende schepen in den grond ge-boord : Op 4 Februari, het Noorweegsch stoom- ' schip «Soltraken,» met 3470 ton tarwe van Buenos Aires naar Cherbourg onderweg; op 6 Februari, het Noorweegsch stoomschip « Ellavore, » met vruchten en wijn van Napels naar Loaden onderweg en denzelfden dag, het Noorweegsch stoomschip « Harjard », met aardnoîen naar Duinl erke o derweg. LONDEN, 22 Februari. — De Engel-che stoomschepen « Corso » en « Rosalie », zijn ia den Kiond goboord. LONDEN, 22 Februari. — Het Zweedsch stoomschip « Skogland » (2903 ton) en de goelette « Teerwyn » werden tôt ziakea gebracht. LONJJÏÏN, 23 Februari. — Het Engelsch s oomsc'nip « Perseus » (672,8 ton) is in den grond geboord. — De treiler « K. L. M. » is in den grond gebo?rd. BERN, 23 Februari. — Uit een bericht vaa het Fransch ministerie van Zeuwezen biijkt, dat het Fransch schip «Algérie» in den grond geboord is. (Nota : Er bestaan drie Fransche schepen met dien n am, een van 4035, een van 3386 en een von 2401 ton). GENUA. 23 Februari. — Het Genuaanfche ' dagbîad «Caffars » geeft da Italiaansche ver-liezen aan sch^epsruinite van 1 ^tot 15 Februari met 85.000 ton asn. BERLIJN,-23 Februsri. — Aan het Berîiner Tageblatt wordt uit Stockholm gemeld : De prootste stoomer van Helsiagfors, Skogland, 2500 ton ' ie vaa Amerika nair Italie onderwege v/as werd in de Middellandschs zee door eene duikbo t in den grond geboord. KRISTIANIA, 23 Februari. — De middag-bladen vermelden eene menigte nieuvre verzia-kineen.Volsens Parijzer en Londenïche telf grammen werden 8 sebepen der bondgenooten, 3 onzijdige stoomboooten ea 5 vijandeiijke wachtschepea ih d< n grond seboord. STOCKHOLM, 23 Februari. — « Stockholms Tidsr.de » meldt : Tengerolge der Duitsche duikbooten-sperring, bltjven de uit Rusîand komende en voor Engeland bestemde pakken, brieven en druksels in Gotenburg liggen, zoodat danr reeds groote massas poststukken opeeagehoopt zija bevattende 1200 groote zak-ken en talrijke afzonderlijke stukken. AMSTERDAM, 23 Februari. — Volgsns een Lon lensch bericht van een plsatselijk blad, is de Hollandsche stoomboot « Àmbon » (3598 ton) op 21 Februari door eene Duitsche duikboot opgehouden en verzonken geworden. Volgens Lloyds zijn da visscherrs'oepea « Monarch »en «Energy » verzonken geworden. ■ r~ -rrrrr-iT"-' -"rrnf>nn De verscherpte daifebootea-oorîôg ! A&ierîka ea PHilsehland. S s ammimitisleveringea. Staatssekretaris Lansing heeft de nota van den président van Mexiko, Carranza, waarin laatstg"noemde de schorsing voorsloeg van den ammunitie-uitvoer uit Amerika naar de oorlog-voerenden, beantwoord door eei eenvoudig bs-wijs van ontv-ingst der mededeeling. Amarikaansobe sohspen onder^agr. De Faiijzer b'aden melde» da afvaart van nog andere vaartuigen osder Amerik?.ansche »lag, benevens de « Rochester » en de' « Orléans ». De gsjnoidssÈemmiag in Amerika. BERLIJN, 23 Februari. — Aan het «Bcrliner Tageblatt » wordt uit den Haag gemeld : Zooals de Hollandsche « N:euwe Bureau » uit Washington meldt, heeft de vlootkommissie over het wetsontwerp betrekkelijk het bouwen van 68 duikbooten een gunstig advies gegeven. Dasrentegen is het voor s tel, dat Amerika zich in beginsel voor scheidsgerechterlijke behande-l;ng vaa aile internationale vragen zou verklaren, op zijde geschoven. GENEVE, 23 Februari.—Volgens een bericht nit Washington aan den « Matin » van Parijs, bevinden zich onder talrijke aangehoudesatf wegens spioneering, ses leden van eene oudste Am®rika^scne familiën. | GENEVE, 23 Febr. — Do Âgencie. « Radio à verneemt uit Washington, dat de Seaaat eaM wsîsvoorstel heeft aungenomen, volgens hetwel|| de Voorzitter gemachtigd wordt de ammuniti® verzendingen in beslag te nemen, die bestemi zijn roor die natiën die zich ia oorlogstoèstaMt bevinden met Mogeadhedea met de Vereenigdë' Statan bevriend. Wilson voor den ve^plio^iscdon Slsaslfc, LUGANO, 23 Februari. — « Central News »j meldt uit Washington: Opraad van den min'stei^.' van oorlog, deed Wilson in Kongres een voor^ stel betreffende de invoering van den verpiiehf tenden diansfplicht. Onlustïii in PMladelpbla. jj LONDEN, 23 Februati. — De New York et,• korrespondent van den « Times » meldt dat irt" Philadelpbia wageas de hoose prijzen det levensmiddelenoniustenzijnuitgebroken,waaibil een man word gedood en twaalf zwaar gekwetst; Men vreest dat in andere Staien ook onlusteâ zullen uifbreken. Eaae srooie Ko grearaûo van Wilsoa ia bat zloht. ) Luidens de « Basler Anzeiger » meldt « Le' Matin » uit New-York : j Wilson -zal Ziterdag, ten langste Ma an dag eene groote redevoerir-g houden in het kongres. Xi s Spaanaohe aoîisspvaart. BERN, 22 Februari. — De « Journal des Débats » meldt uit Barcelona, dat de Compigni» Transméditerranéenne, die 55 stoomschepeut besit, be^ioten heeft de schecpvaart naar hot buitenland te staken en de geheele handels'.'îoot te Barcelona en te Vâlencia samen te trekken. Het stoomschip « Antonio Ferrer », dat nnaï Cette afreizers moest, heeft bevel gekregen te Valencia te blijven. Watarvliegtulgen tsr begelei&ing «2ar Engelsobe bandalsvaartaigen. De « Baseler Aazeigsr » bericht : De Parijzet uitgave van den New-York Hérald meldt, dat1 •watervliegtuigea de Etigel^che handelssch^pen -in sekere streken begeieide», voornamelijk vaa' de Iersche kust uit aaarhet Westen. De nau'irâle vaartoigan blJjvsn în da havsna. GENEVE. 23 Februari. — De Geneefjcho vertegenwoordigers der groota verzekerings-maatschappijea, die met de Europeesche onzij» dige Statea en ook met de Russische en Eoitel-sche verzekeringsmaatschappijen in nauwa betrekking staan, meldea dat in den loop der laatste weken ds onzijdige schepen de bavens niet verlaten hebben daar de bemannin^ea weigerden aan boord te gaan, la den loop der laatste week s:jn buitenctian van de zee verzekeringsmaatschappijen niet alleen in Geneve, maar ook in het buitenland, volgens de berichten van -wege hare Geneefscha ve-tegenwoordigers ingekomen, geenerlei zea-verzekeriegen gesloten. MADRID, 23 Februari. — Het bl id « Accion » meldt: Tengevolge der ve'zinking van dea Noorweegscben stoomer « Nordkap » die met eene lading ijzer van Bilbao onderweg was naar Frankrijk, hebben andere s'.oomsrs, met gelijk» aardige lading ea bestemming hunne afreisver-daagd.Het blad A. B. C. meldt uit Valencia dat twee Zweedsche vrachtstooraers weigeren uit ta varen. De voorbereidingen tôt het inrich'ea vaa e.ea regelmatig scheepvaartverkeer tusschen Valencia en Cette nemen een gunstig verloop. In Beneœarken. KOPENHAGEN, 23 Februari. - De Deen-»che matrozen op de schepen voor b:n en-vaarten h> bb n de alg intniïe .i k rj voor

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Gent du 1914 au 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes