De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

310 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1916, 28 Septembre. De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot. Accès à 12 août 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/1g0ht2kf09/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

•Jf^. Kfttfiî«^^r^nTTT=TTsTT3 PATRIOT Donderdàg «8 September 1916. Nam. 93J Oniîscha herichless fan het Groot Hootdkwarîias^ Berlijn. 26 September. Westîljk krlfgsîoonee!. hegerfront v-in v Idmanrschalk kroonprins Rupprecht van Beieren De Engel'che en Fransche infanterie is gis e-Ten, den vierden dag van den geweldigen ge-fchutstrijd tusschen de Ankerbeek en de Somme, ien algemeenen aanval overgegaan. Het gevecht begon 's middags en duurae met onverminderde hevitjhtii ook 's uachts ^oort. Tusschen de Anker en Eaucourt l'Abbaye *werd de vijandelijke stozmloop reeds docr ons -vuur verstikt of zakte hij voor oi;ze stelîingen felo dig in elkaar. De voordeelen, door den vijand ten O. van Eaucourt en met de verove-ïing van de dorpen binnen delinie Gueudtcourt--JBouchavesnes bebaald, dienen erl.end ; doch Tronral on'e heldhaftige trofpfn komt hooge lef $oe : zij hadden hier het hoofd te bieden aan de jamengetrokk en En gelsch-Fransche hoofdmacbt iie over zooveel materiasl beschikte, als de «orlofisnijverheid der geheele wereld ten kosta Tan ve!e maandea arbeid had kunnen voort-Arengen. Nabij Boachavesnes en verder zuid-^vasrts tôt aan de Somme, is de dikwijls her-feaalde stormloop der Franschea in weerwil »ûn de zwaarcte ofïers rnislukt. Oosielîjk kpljssîoyïieel. î,egerf'ront oan generaal veldmaarschalk prias Leopohl van Beieren : BERLIjN, 26 September. — Nabij Manajow fcepen sterke vijandelijke strijdkrachten zesmaal atorm ; zij werden telkens volkomen terugge-tlagen en lf den zeer zware bloedige verliezen. Èen onzer vliegeniers heeft na een vinnig ge-<*echt nabij Borgoeny (ten W. van Krewo) een Kussisch vliegtuig van het grootste medel neer-geschoten. In dezelfde strtek werd ook een Xussisch send» kker bij een luchtgevecht geveld. Legerfront van gsnernsl der kavallerie Aartshirtog Karl. Wij hebben in dea Loedova-sektor nogmaals gyrî»nji^migBje JMJ hevige aanvallen en meer Zuidwaarts, op zicn zelf staande ondernemingen afgeslagen. Eevenburgsoh front : In den sektor van Hermannstadt (Nagy Szeben) gaan onze trcepen aanvallen'1 vooruit. Roemeensche trcepen namen de grcns'noogten a'<.n weerszffuen van de gevechtslijn Szo«rcoek-Voelkanpas. De bezettingen zelf der beida pas* sen sloegen aile aanvallen af : van nacht werden zij op bevel teruggenomen. Baïkansah krligsioaaesï. Legerf ront van generaal-veldmaarschalk oon Mackent>en. Geen bijzondere gebeurtenLsen op dit front. Luchtschepen en vliegeniers vielea nogmaals Boeliartst aan. Ma^edosilsela front Op 24 September werden ten O. van het Piespa-meer kieine, voor de Bulgaarscha troe-pen gunstig verloopenda gevechtea ea, aan weeiszijdeu van Florina, Mer en daar levendige geschutgevechten geleverd. Officiels Oostanrijkscha barîchlan WEENEN, 26 September. OîstePjk kptjgsîoonseî. Front tojoa Buaiaula. De Vuluan-bergpas en de Siurdak-bergpas werden voor uitgestrekt aangelegde omvatting raa sterke Rumeensche kracSteu oatruiind. Bij Najjy-Szeben (Hermannstadt) ontv. ikkelea zich nieu'.ve gevechten. Oostenrijksch Hongaarsche en Duitsc'ae (roe-pen vielea aan. ' Op het Zeveuburgsche front kwam het plaat-ieh^ter wijze tôt botsingen. 'I en zuiden van Szekhy-Utrorhely (Oberkelleu) versloeg een kroatisch landweerbataljon ver-scheidtne aanvallen af van meeikrachtige afdeelingen in verbitterden atrijd. Het legerfront van luitenant-veldmaarscha'k aartsherlog Kartl Op den Drielanden-hoek ten Zuid-Westen van Dorna-Watra werden Russisch-Rumeensc'ao opoearschen verijdeld. In yen zuia-Uo«tnoeK van rancis zeneue us , v'm'i 1 7. ;ne aanvallen met onverminderde hevig-heid voort. .iii po,,ingen stikten op den heldhaftteen weers'aad der Duitsche troepen, die in het Ludo .vgebied strijden. Legerfront van den generaal-oeldmaarschalk prins Leopold van Beieren. Ook gister stikten ten Xoord-Oostea van Kerepoiniki ta'.rijke aanvallen vaa den tegen-strever.Bij Waten (ten Oosten van Swiniachy) werd een Russisch Farmangrootvliegtuig door onze vlie;;ors op de vlucht gedreven. Ikiîiaaiassl» kivjgstooaecl. De Zuidelijke helliDg der Karsthoogvlakto stond bij poozen ontler sterk vuur van hec vijandelijke geschut. Op het Fleims-dalfront bsschoten de Italianen het werk Dossaccia on den sektor Cirdinal-Coltorondo.Op den Cauconagol werden 27 Alpini, waar-onder 2,officieren, gevangen genoman. De wapenstiistandaangeboden toc reddingder bedolvenen in den Gimoae, werd door den vijand afgewezsn. De nota's sçewisseld mat dat inzicht bij middel tan eenen Parlementai^ luiden woordefijk : I. De bevelhebber der Keiztrl. en Koninklijke Oostenrijksch-HoQgaarsche strijdkrac'nten in het §ewest van het Tonezza Cimone-gebied aan d«n evelhebber dar tegenoverstaande Koninklijke Iialiaansche troepen. Onder de puinen van den Cimoneberg,welken wij in de lucht deden vliegen, bevinclen zich nog een groot aantal Italiaansche soldatan dis om hu'p roepen. Wo zijn be.eid hen te helpen en za uit hua graf te bevrijden,indien het Italiainschageschut en voetvolk, heden 25 September 1916, tusschen 2 ure namiddag en 7 ure 's avonds het vuur tegen den Cimone-ber< s'aakt. Natuurlijk betreft dat eveneens de Italiaansche batterijen in het As'ico-dal, evenals degrena op de hoogten tea Wssten ea tea Oostea vaa de^aa v^et. sclionkt cii verfrnmvfîn aan vrnuw. dia , MENGELWERK.- 28 September 1913. 19 -¥o©r 'f geld I Laura,die de tafel dekte.fluisterde baar toe: — Met mijnheer is het niet behoorlijk te ^ïreken ; hij is weder in eene kwade luim. — Laat hem maar gerust ; ik zal het wel aaet hem in orde krijgen. — Maar, ook gij, sijt ontstemd, mejufTer. — Breog het eten op en wees voorzichtig. Laure ging naar de keuken. — Ik zal wachten.dacht Anna; het oogen-%lik is niet gunstig om te onderzoeken ; het leeten meet ik toch, hoe mevrouw Siegwart fich gedragen heeft.Ach, indien Alfons zich ^an mij ve^rwijderd had, ik zou eene prooi ier wanhoop zijn!... Maar ik wil moed cemen, en de dingen diekomen, zullen wij t»edaard afwachten.Zooals de misdaad vroeg Of laat aan het hcht komt, kan cok mijne •nschuld niet lang verborgen blijven. De doktrr ging haastig in zijn kamertje Sieen en weder, men hoorde duidelijk het ferucht sijner voetstappen. Piotseling deed ij de dflur opsn. — Anna, nep hij. Kom eens hier bij mij. Anna verschrikt over dezen barschen toon, «ehoorzaamde, en sloot behoedzaam de Seur achter zieb toe. Korts daarna trad i.aara binnea met de soep. — Het zal stormen, fluisterde zij. Aan het JKKirhoofd van deo dokter hangen donkere wolken, ik ken dat... Daar breekt het resda los !...IIet arme meisje !... Ik zou wel wiiieu weten wat dit ailes betsekent... Zij zette de soepschotel op de tafel en naderde voorzichtig de deur om te luistereu. — Anna, riep zeer ernstig de dokter, ik kan dezen toestand niet langer verdràgeu. Bezorgdheid en twijfel pijnigen mij schier tôt den dood. Ik moet nu met u spreker» en eene verzekering van u. hebban. Heeft mevrouw Siegwart u werkeîijk de brieven-tesch gegeven ? Eenepoos van stilzwijgen ontstond ; niets bswoog in het studeervertrek des dokter?. Had Laure's b!ik door de deur kunnen dringen, dan zou de huishoudster gezieu dat Anna doodsbieek tegea de boekenkast îeunde en oribeweeglijk op dea gronc! slaarde. Christiaan Groban stond voorhaar, beido handen op de borst drukkeude. Het scheen alsof een vreessUjk gcvoel hem dreigde te stikken. Vervolgeas barstte hij los met deze woorden : — Meisje, kunt gij uwen blik niet meei tôt uwen vader opheffen, dis voor u gezoïgd, fewerkt en ontbeerd heeft ? Verplettert il et bewustzijn uwer schuld. — Neen, vader, aatwoordde zij beslissend, uwe vrceselijke achterdocht verplettert mij ! Gij kent mij van kindsbeen af en weet in we.ke grondbeginselen gij mij hebt opge< ?oed.,.,en even wel gelooit ^ij mij niet, jaaax er op uit is om mtj in 't verdarf te storten. Bteng al de omstand'glieden bijeen, en vraag uzelven af of ik zou gehandeld hebben, gelijk ik gedaan heb, ind>en ik slechta xnzichten had gehad. — Mevrouw Siegwart verzekert dat sij da brieventasch nooit gezien heeft 1 — En ik zweer bij den almachtigen God, dat deze vrouw mij de brieventasch gegeven heeft, onder het voorwendsel dat ik u heb opgegeven !... Meer kan, meer wil ik nia zeggen... Het werd weder stil in de kamer. — Er wordt over eene brieventasch gs-sproken, mompelde Laure. En Anna spreek van slechta inzichten. Er moeten toch be-derikelijke inzichten zijn gebeutd, dat da gouvernante zoo plotseling het huis van den rijken bankier heeft moeten verlaten, bij wien zij zulke fraaie betrekking had. Neen, deze zaak behaagt mij niet. Ik zal haar niet bijstaan... men kan niet genoeg op jonga xneisjes letten... Het hoofd schuddende, keerda zij terug en bracht de tafel in orde. — Het eten is klaar, riep zij luidoç. Na vijf minuten kwam de dokter binnea. Anna volgde stil en onder worpen. I Da senvoudige maaltijd was spoadig taa • einde. De dokter ging naar zij ne kamer ora i een noens'aapje te doen. S Aaaa nam haar borduurwerk ea Laure • hield zich met huiselijke zaken bszig. uhisl umcu nia mugoa ziuuiieeae îcauaansena patroeljea tusschen dea Astico en dea Rio Breto over hunna versterkingslijn vooruitbewegea. Zooniet zullen wij het reddingswerk staken ea den schietstilstand voor gebrokea aanzien. In geval da Kon. Italiaansche bevelhebber hieron niet iogaat worden de Italiaaascha soldaiea aan hua lot overselaten. Hat nierop batrekhebben I antwoord kan tôt 25 Sep'ember, 12 ure 's mildags, bij onze vooi- Eostenlija bij Forniafgegevea worden. Spoadig» ode. Sektorbîvelhebber Bedescala, 25 Sppternber, 10 ure voormi ldig. Overwegende. dat da Oostenrijksch-Honijaar-sche troepen,evena!s zij hunne gewonden ts hulp koa komen, in den langen tijd tusschen da mija-ontpîoffing en den aanvang van hat Italiaanscha vuur, uit measchelijkheid ook de Italiaanscha gewoaden hadden kunnea helpen, aaszir.t het Zijne Excelîer.cie de Le^'erbevelh- bbar ah zijna plicht, da verlangde staking vaa het vuur nie* la te willigen. De Ch"f van den Generaloa Staï Geaeralmajar Albricci. ZîiW-Oostelifk kplfgsîoaneol. la Albanië aiets niauvvs. m\Q4 h haï Qositîfî, Turkaoh barloliian. KONSTANTINOPEL, 26Sept. — (Ambfolijk bericht van 23 September, met vertragin^ aai» gekomea). Het Hoofdkwartier maaktbekead; Op het Felaliie-front, infanteriestrijd ea sre-vechten met handgranatea. Perzisch front : 35 ki'.ometer benoorden Ilamidan sloegea wij vijandelijke afdeelingen teru*, dia tegea onza troepen in Coridjan posgdea op ta ruksen. Wij hebben Bane bezet. Kaukasusfroat : Op daa rechtervleugel, schena.itseliniai* ; op eakela plaatse î hadden ook geschu'gerschtea p'.aa s. Oaze verkeaniagspatroaljes brachten een aantal gevangenea bianen. Vaa de an^ere fronteazja geea gew.chtige gebeurtenisssa te vermel lan. Onze troepen nam«;n op 21 September ee î werk-zaam deel aan het terugslagen vaa krachtispa aanvallen van Roe.neaascha afdeeliagea nabij! Eughezi. KO.MSrANTIMOPEL, 23 Sept«mber. — (Ambteîijk bcricht van 2t September.) — Het hoofdkwartier maakt bekend : Op dea rechtervleuiel vaa het Kaukasusfront, de gebruikelijue scheriautse'ingesi ea af <n toa onderbtoken goschatvuur. Dea 22 Sep^eraber landden vijandelijke solJatea onder d^kk;ag vaa eenlge luchtvîartuigea ia de otagevin? vaa het schiereiland vaa Akyol, om daar te pluade-ren ; zij werdea teruggedrevea ea ledea verliezen. Naar luid van de laatst iagekomea berichtea leed de vijand zwara rarliozen, toaa v/i] hem d-.vongen nabij da bua raa larala (beoostea Saez) achteruit te trelckea ; hij liet op zija teru^tocht een hoeveelheid 'suit achtrr. Vaa de andere fronten zijn geen gewicktige gobs.;r-tauissen te vermeldea. KONSTANTINOPEL, 26 Sep^. - Bericht van 25 September. ICAUKASUS-FRONT : O? onzen rechtervleu^el werd een verrassenda vuuraanval des vijands gestikt en door ons go* schut tôt zwijgen gebracht. Voor het overige hadden op dezen vlatt ,û| schermutselingen, kanonnen- ea voetvolkv-iur plaats met onderbrakiagen. Wij wezea eeaea overval teïen den liaker-vleuge1, weike de vijand met zwakka krach'an ondernam, met verliezen voor hem af. Ga-.îua gawichtiga gebeurtenis van de andere fronçât^ De Russea onderaamen oç 21 SepteBiboty nadat zij onze troepen op het Gallicische fn>a*i onder het hefti^e vuur van hun Hcht gescH^I genomen hadden, met overoaatig sterkero kracV ten eenen aanval tegen hen. Deze vijandelijke aanval, die dea gansche» dag voortduurde, stikte volledig tegea daa hsîw» haftigea weerstaad oaaet uaepoa.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Gent du 1914 au 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes