De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

1235 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1915, 30 Juin. De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot. Accès à 05 mars 2021, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/rf5k934m0m/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

37e JÂÀR Woensdag 30 Juoî 1915 Nr 153 DE GENTENÀAR = DE LANDWACHT DE KLEINE PÀTRIOT Eïspeeîen ta Genl nr 18 Ketelvest De Kantien vaa dsn soldait of îist Pakje van doa krijgsgevang&ae. ©31e pakje. — Van onzen ver- Fr. 5 kooper YVetteren-SchellebeUe, 0.50; Maria Richet, Schellebelle, 2 tr. ; T. D. S., Auwegem, 0.50; T. Bl..f Merelbeke, 0.50; Pieter De Beer, Balegem, 1.25; V. S. M.,0.25, samen SîSSe pakîe. — E. H. De Roo, pastooi, » 5 3 S 3e pakje. — J. V. H., Water- land-Oudernan 95 ©^4° pakje. — Van wege M. René Mof.'aei t-Claeis, van Maldegem . . » •» 3 îB 5i: palife. — Alfons Vierstraete, Poucques * ® S îS 6e pakie- — Bachte-Maria- Leerne, M. \V., 8 ° ©37e pak|e. — Van Eechaute, Deinze 9 a 3 8§" pakje. — Georges Forment, Bossuyt(VVest-Vlaanderen). ...» 5 3 39= pakje. — Brusselsche Was- scîienj, Gentstraat, 41, Deinze. . . » 5 ©49' pakîe. —Adolf Peers, Deinze, 1 fr.; Gérard Oppeel, M, 1.25 fr.; Arthur Lambeit, :d., 0.25; Jules De Graeve, id., 0.50; Clara Dierickx, id., 0.50; Vrouw Theoûel Janssens, id., 0.50; lima en C!aia Jansseus, id., 0.50; Maria Schoubroeck, idem, 0.50; samen * S 341e pakie. — AJfons De Witte, De.Dze. 0.50; J. Coibisier, id., 0.50; Cyriel Bovyn, id., 0,50; Pi". Strobbe, id., 0.50; Maurits Van Geluwe, Petegem-Deinze, 1 fr. ; Napoléon De Smet, id., 1 fr.; Cam. Vertriest, id., 1 fr. ; samen » 5 843e pallie. — Louis De Boever, Petegem-Deinze, 1.25 fr. ; M. V. D. A., id., 1.25 fr.; Th. Vermeire, id., 0.50; Wed. C., id., 0.50; Theof. Waraan, Deinze, 0.50; Naamloos, id., 0.20; Gustaaf Van Gheluwe, id., 0.50; Naam'.oos, id., 0.30; samen. . » 5 ©48»e pakje. — De leerlingen der Vrije Huishoudschool, Sint-Lieven- straat, 174, Gent. » 5 3 4 -8e pakje. — Idem, Idem. . . » 5 S-fi 5= pakje. — Gifie van vier Koornb oemea » 5 3 16e pakje. — Ed. Van Ric-De Vo::, îieirvelde » 5 S &7e pakje. — Een lid der scherm- maati.chappij « Jeanne d'Arc », Gent » 5 »<a §e pakje. — Wed. De Mechelier, Ilam, 139, Gent » 5 3 S9e.pakje.—S. C., Gent. ...» 5 3i0e pakje. — Ongenoemd, Zwijn-aardê, 2 Ir. ; Aug. Godderis-Claeys, Mariakerke, 1 fr.; Gez. Thienpont, Sc'aeldewindeke, 1 fr. ; Mej. C. Van Darome, dienstmeid, 1 fr. ; samen . » 5 ©5 ie pakje. — Ongenoemd, voor Raes »5 353e pakje. — Ongenoemd, voor Pot:é » 5 3 5 3e pakje. — VVegens de knech- 'm J. B., Spar.jaardstiaat, Gent. . » 5 351= pakîe.— Maatschappij Oud- Soldaten, Evergem » 5 355e pakje. — L. H,, Gent, 2.50 fr.; Gazemeterstraat, 14, Gent, 0.50 fr.; L. S., Gent, 2 fr. ; samen. . . . » 5 3gs»e pakle. — De dienstmeiden Corahe, Marie en Julio, bij Gent- Zuid » 5 3 57e pakje. — Eerste rondeken, in den « Rooden Hoed », Gent. . . » 5 3 58e pakje. — E. D. B., Meirel- beke (Statie) » 5 3 59e pakje. — Mad. W., Brussel- ècheîaan, 18, Gent #5 3g3e pakje. — Ongenoemd, Gent. . » 5 3G Se pakje. — Leden der A. S. L.H. . ! <5 363e pakje. — Idem., Idem. . . » 5 263e pakje. — M. L. De Marteau, te Oesteibergen. » 5 264° pakje. — Mej. Alida De Maiteau, te Destelbergen » 5 235e pakje. — Mejuffer Irma Bral, Bouchaute-Hoven #5 238e pakje- — De oude Wapeu- broeders xan Lemberge » 5 281e pakle. — Idem, idem. ...» 5 268e pakje. — Idem, Idem. ...» 5 239e pakje. — A. Coppieters-Van Geybe, gemeente-ontvanger, Ovet-œeiie ...» 5 279e pakîe. — F. P. en S. S., 1.50 fr.; Leonie Jacobs, 1.25 fr. ; wed. Van Ov'ermeire, 0 50; Kamiel Dauwe, 1.25; Frère Orbanlaan, 0.25; E. D., Gentbrugge, 0.25; samen »_ 5 272e pakje. — R. De Coclc, Ledeberg, 0.50; Meid, Lieven De Winr.estr., * Gent. 1 fr.; Meelstraat, Gent. 0.50; j P. H;, verkooper van de « Gente-naar », 1.50; Mej. Maria-Paul a Mat-teîé, Lourdes, 1 fr. ; Bleekerijstraat, Gent, 0.25; Amedée V. d. Bossche, 0.25; samen 9 51 272epakje.—E'odieWindey, Sinaai. » 5 273e pakje. — Naamloos, Oost- Vlaanderen 9 S 274e pakje. — M. De Backer, burge- meester, Rooborst # ^ 275e pakje. — Idem, Idem. . . . » 9 278e pakje. — De Ciercq-Vossaert, Limburgstraat, 32, Gent » 5 277e pakfe- — Idem, Idem. ...» 9 27§e pakje. — Eerw. heer pastoor i Buysse, (Jitbergen » Q i 279e oakje". — M. A. Visart de Bocarmé, burgemeester, Uitbergen. » 5 280e pakje. — Mad. M. A. De Saer, Uitbergen » 5 282epakle. — Uitbergen:M. Gustaaf Blanckaert, 2.50 fr. ; B. D. S., 2.50; samen . » ? 282e pakîe. — Uitbergen : Mad. wed. A. De Bruyckër, 2 50 fr. ; Ongenoemd, 1.25; T. B., 1.25 fr; samen. » ï 283e pakje. — Uitbergen : Ongenoemd, 1.50 fr.; K. Thiery, 0.50; A. V. De Wie'e, 0.75; Ongenoemd, 0.50; A. B., 0.50; D. De Vleesch-houwer, 0.50; Wed.Goeminne,0.25; F. D. P., 0.25; Sylvie Goeminne, 0.25; samen » C 284e pakje. — Uitbergen : Onge-roemd, U.30; Idem, 0.15; C. D.,0.10; Ongenoemd, 0.10; Sofie Rosrchaert, 0.10; M. De Vleescbhouwer, 0.25; Melanie Claus, 1 fr. ; Leontina Stevens, 0.50; E. V. D. Breemt, 1.25; G. Claeys, 0.25; F. De Marte-laeie, 0.50 ; Maria Steveus, 0.50 ; samen »5 23Se pakle. — Uitbergen : E. Van de VViele, 1.25; F. M., 0.15; G. Van den Abeeie, 0.10; C. Van de Velde, 0.25; Ongeioemd, 1 fr. ; Idem, 1 fr.; Ch. V. S. D.,0.25; Ongenoemd, I fr.; saine i » 5 383e pakje. — Uitbergen: Ongenoemd, (5.40; Idem, 0.50; Id., 1 fr. ; Idem, 0.50; P. D., 0.10; P. V. G., 0.10; Ongenoemd, 0.30; Idem, 0.10; K. B'ancquaert, 0.50; Ongenoemd, 0.50; K. Biancquaert, 0.50; Ongenoemd, 0.20; G. D. B., 0.10; Ongenoemd. 0.20; samen » 5 387e iîalîje.—O-.bekend 0.10; onbe-kend 0.10; onbelcend 0.10; onbekend 0 25 ; J. en O. Van de Wieïe 0.20 ; voor s!ot der giften uit Uitbergen, 1 tr. van onzen verkooper aldaar, Kamiel Braem ; onbekend, Gent, 0.25; Karei Poupaert. verkooper van Landwacht-Kleine Patriot, Ouden-aatde-Eine-Eename-Edelare 0.50 ; Ernest Huys, verkooper van De Landwacht,Tetdonk 0.50; M. D. B. Winke!-St-Kruis, 1.00 ; H. D. S. Winkel-St-Kruis, 1.00 fr. ; samen . » 5 388° pakje. — P. R., Winkel-Sint- Kruis » 5 389e pakje. — Een gezin trouwe vaderianders, van Landscauter . . 5 399e pakje. — Dokter Eeman, hoog- leeiaar, Gent d 5 39 ie pî?kje. — Idem, idem. . . . b 5 392e pakje. — M. Ernest Verhulst, Priuseahof, Gent » 5 393e pakîe. — Idem, idem. ...» 5 39 4e pakje. — Idem, idem ...» 5 395e pakîe. — Idem, idem. ...» 5 393e pakje. — De dienstmeiden van Kl. Verhulst, Prinsenhof, Gent . . » 5 397e pakje. — De Katholieke Werk-manskriug Sint-Antonius, Hernis- Gent, tweede omhaling » 5 39S" pakle. — Voor Van Micyerot, Scheilebelle » 5 31>S5e pakje. — M. S., Gent, l_fr. ; Kanunnikûerg, 10 Gent, 1 fr.; Hoek Koile Meerschstraat, Geat, fr. 2,50; Wondelgem, 0,50 ; samen . ...» 5 380° pakje. — Voorslot dezer lijst en iiaitc.ijk dank.van wege De Gen-ifiiiaai-Landwacàn-Kleine Patriot . s 5 De volgende isjst van palejes. te beginners met '■1 301, zai ve schijneu in ons numacr van Zondag en Maaadag a. s. *** H. B. Petegem Deinze. VerScTiilIencIe benooàicheden ( waarde 6.25). Madame Den Haese, Ledeberg, zeep, » Eaaiette, enz. 6 paar kousen van den Eerw. Heer Pastoor van^Poesele. Een cervelas, M. C. Lindens, Lede-Aalst. 1 ik ' Je M. De C-roote. Kaart ontvangen uit Munster van wege J. Deygers. Wij zulîen zorgen dat dien jongea een pakje outvangt, wees geruat. Langs dezen weg verwittigen wij de ouders van Jan Deygers dat hun zoon sedert 7 Septemuer krijgsgevangen is en hij nieuws van zijne familie ver'angt. Zijn adres is : M. Jan Deygers, Belgische krijgsgévangene, 9e groep, 7« kompagnie, Mùnster-îager Westfalie, Duitschland. Vo'geris v?ij vernemen zouden de ouders van Deygers Belgen zijn, die iu den omtrek van Roubaix wonen. Inlichtigen. — De weduwe van Karel De Necker, Eugenie en Alida, afkomstig van Woumen, veiblijven te Eskloo, Scatiestraat. — Emma ïherssen en haar man Maurice Vaudersypt, van Brasse!. Alfous Van de Wieîe, onder-officier, 2e régi ment karabiniers. Maurice De C!e:cq, van Eine, Ie linie. Aifons De Cocker, van De Pinte, 11e linie. Richard De Weirdt, vervoerkorps. Prosper Joos, van Meirelbeke, 4® linie. Ado'f Van den Bossche, Ie linie. Henri Van Steendam, van Cherskamp, artilleur. Michaël Van G'abeke, 3® jagers te voet. Achiel en Honoré Van Gîabbeke, 8e linie. Achie! Cîays, van Melden, 8e linie. Jules Ve'ile, schilder, van Thourout. René Ru'raert, geudarm te Wolverthem. Mau its Huys, 22e linie, van Lovendegem. Gustaaf Weymeersch, lansier, woonachtig te Wette.en. Frar.s Sack, Ie regiment grenadiers, van Oostakke -Lourdes. R'Chaid Van Bost, Ie regiment. Albert Breemersch, 3e linie. Léon Va! Viekhem, van Sint-Lievens-houtem, 2e jage:s te paard. Aifors Van de Cappelle, van Ste-Maria-Oudenhove, karabinier. Alfied Haegeman. van Ste-Maria-Ouden-hove, 3e jagers te voet. René en Cyriel Vaa den Berghe, van Ocmberge >, gevluchtin Oktober 1914. De echtgeuooten Gustaaf Verfaillie-Wen ebrouck. Clementi.ia Plahoux, Westende. — Gaston Veihegge, wonende te Gent. Coppieters Herman, wonenne teOostende Steenweg van Nieuwpoort, 187. JuHa Duiie, Désiré Durie en Thérèse Verbaëghe. Prudent Gehière, van Petegem-Deinze, 2elinie. — Emiel Martli, van Knesselare, 2« linie. — Madame Jeanne André Meilsma en haar zoontje Henii. «MM — — ■ -- — SB Geaelsïe Lszeps ï Vcpgeei oaze brijasgevangensn nieî. 1 t- r--. - ^ ^ -» Priesterlijke lîeiioemliîgeis Bîadom Gant. De eerw. heer F. A. Bruggeman, onder-pastoor van St-Baafs te Gent, is pastoor te Hansbeke beiioernd. GERECHTSZAKEN. Boetstr.vffslijke rechtb.vnk vaît Gext. DiefsfaI te Kruishonîe'îî. — Adolf Van den Abeele en Jan Ploegh, beiden van Wetteren eu Florimond Van Hecke, van Maicq-en-Bareuil, aile drie aangehouden, die in den nacht van 20-21 Mei laatst, ten nadee's van Kamiel De Boel, bij middel van braak en beklimming een paard hebben gestoien, v.'oiden ieder verwezea tôt 1 jaar gevang en 2G fiank boet met onmiddellijke aanhouding. Poglng tôt dieîÉe^te Balegem. — Gustaaf Jolie en Jozef Goudepetine, beiden van Sche devvindeke, voor poging tôt diefte van geld bij middel van braak of beklimming ten r.adeele van Euphrasie Giilis, te Baele-gem, den 15 Maart 1915, kiijgen ieder 1 roaind gevang. tiiefghfl va^e!!egeed?P3n te Gent. Aus{.ist Colman, van Gentorugge, voor diefstai van eilegoederen ten nadeele van M. C uyp'àiit-î, fab ikarit te Gent, wordt vciweien to; 1 jaar gevang en 26 fr. boet. i Charlotte Meganck van Ledeberg en Frans De Neef en Cecile Strobbe, beiden van Gent, voor verheling der gestoien ellegoede-ren krijgen de Ie 6 maanden en 25 fr. ; do 2e 8 maanden en 26 fr. en de 3e 3 maanden en 26 fr. BEROEP5HOF VAN GENT. Bekvaehtlgd. — Gustaaf Vande Sande, aangehouden, door de boetstraffe'ijke recht-bank van Gent, verwezen voor slagen en kwetsuren aan Paul en Louis Terryn en het dragen van verboden wapens, tôt 3 jaar gevang en 100 fr. boet en voor bedreigingen tegen Julienne Terryn en Elvire Delmot tôt 2 maanden en 26 fr., had beroep ingeslagen. Het Hof heeft het vonnis van den eersten îechter bekrachtigd, voor wat de schade-vergoeding betreft beloopende tôt eene som van 5750 f r. door den eersten rechter toege-kend, deze blijft ook behouden. De betichte voorziet zich in verbreking. ■«^3— ■ - OodsdieDsiige pleclitigkden Kerk dsr 3H. PP. Auguatljnsn, ta Gant. Jaarlijkscha plechtige n jveea ter eere van O.-L. Vrouw van Goedea Raad. Or de der Goddelijke diensten : Vrijdas: 2 Juli, Opening dsr Noveen, om 9 ura 's avondszeer Pleclitig Lof waaronderOpenlngs-sarmoen.Zaterdaj 2 Juli : Om 6 ure 's morgends H. Mis met onderrichting. Om 10 ure H. Mis met sang en fransclieonder-richting.Zondag 4 Juli : Om 6 ure H. Mis met oader* richtin?. Om 11 ure de H. Mis ter eere van O. L. Vrouw van Gotden Raad, na het Evangelie franscha onderrichtin;'. 's Namiddrgs om 5 ure, plechtig Lof waaronder Seririosn. Maan la? 5, Dinsdag 6, Woensdag 7, Donder-dag 8, Vrijdag 9 Juli: Om 6 ure H. Mis met onderrichting. Om 10 ure H. Mis met zang en iranscho onderrichting. "Om 9 ura 's avonds,plechtig Lof met Sermoon. Zaterdag, 10 Juli, om 6 ure, H. Mis uiet onder-richiing.Om 10 ure, H. Mis met zang en fransche ondeirlchting. Zoniag 11 Juli : Om 6 ure, H. Mis met onderrichting.Om il ure, de zeer plechtigî Mis, ter eere van O. L. Vrouw van Goeden. Raad, opgedragen voor de weldoeners en weldosnsters, ieveraara en ieveraarsters der godvrucUîige vereeniging, waaronder fransch sîrmoen. Om 5 ure, zeer plechtig lof, sermoen, Pauze-lijken zegen en Te Deum. (Ailes M. E. T.). Al de onderrichtingen en sermoenen zulîen eepredikt wordea door den Z. E. Pater Isidorus Van Inthoudt, prior van het klooster van Gent. Paraohialo karls van Sîar.'.akarka bll-— Op St-Pi.-tersdag (29 Juni), begon de plechiig i-novens ter eere van dea H. Cornelis, Paus en Martelaar, bijzondere patroon tegen de sekskens, kinkhoest, vallende ziekte, zenuw-ziekten, ziekten derdieren, enz. , Orde der goldelijke diensten : Op St-Pieters-dag, de eerste mis om 6 ure ; de 2e om 8 ure ; de Hoogmis om 10 ure. 's Namiddags Vespers en Lof om 4 ure. Den Zoadag 1 Ju'i : de 1® Mis om 5 ure ; da 2e om 6 1/2 a:e ; de 3® om 8 ure en de Hoogmis 03) 10 ure. 's Namiddags plechtig Lof om 4 ure. Gelurende de week • de Missen om 6 1/2 ea Sure; het Lof om 6 1/2 ure. (Ailes Middea Europeesche tijd). Hog d? schrikkelijke moord t? Zulte Het is niet Kamiel De Waele maar wel Henri Lefevre, wel gekend onder den naam van « Henri De Walle, » welke Zonda? 20 Juni in zijn huis vermoord gevonden werd. De ongelukkige was 73 jaar cud en woondc sedert den dood zijner vrouw alleen in de Leihoek, te Zulte. Na het onderzoek door het parket ingesteld, dat hier tweemaal ter plaats is geweesl, werd het lijk van den vermoorde ter aarde besteld. Verscheidene personen van Desselgem en Harelbeke zijn ondeihoord. ■ ■ ■ i u i m Stadsnieùws Bes'ieîit aan het pnblîek. — Binnen een paar dagen zal in de magazijnen van het Provinciaal Hulp- en Voedingskomiteit, versch rundsvleesch te koopgesteld worden, dat ons door Amerika werd toegezondea door tusschenkomst van de C. R. B. Dit vleesch is van de allerbeste hcedanig-heid en heaft een prachtig uitz.'cht. Er wordt geschat datjuistop dit oogenblik dit vleesch uitstekend te pas zal komen aan onze bevolking. Het zal verkocht worden aan 2.50 fr. de kilo. Hlet trouwboekje zal van de koopers geëirc'it worden daar het komiteit het opkoopen ten sbengste wil tegengaan.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Gent du 1914 au 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes