De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

652 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1916, 05 Novembre. De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot. Accès à 22 octobre 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/rn3028sw78/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

DE SEHTENMR-DE LAMDWACHT £3* 33 PATBlO^^feS^ea Maaadag 6 November I9t8. Niaan.26S f--:.; Ouitschs berichlefs van hei Groot MoofdkwaFtie?t BERLIJN. 3 November. Westelijk krljgsiooneel. s De Revechtsbedrijvighei i b'eef in 't algetneen tiinnen de matiga gren.^ n. Aan enkele sektors Van het Somme-gebied b erk artillerievuur. De fcuizen door oas te Sailiy , enomen, gingen gister jnotgend vroeg weder verloiea in gcvechten lijf em lij f. VijandeliiVe aanvallen ten Oostea van Gueu.de-tourt in het Noordelijk gedeelte "Van heî Sint-Pieter-Vaaslbosch zija mislukt. Het Fr< nsche vuur tegen de vesting Vaux Terflauwde gister avond. BERLIJN, 3 November. Ojstalifk krlfgsiooîseel. Legerf ront vau ueldmaursclialkprins Leopoid oan Beieren. De Russen leden buitengewane hooge ver-liezen bïj hunne tôt zevenmaal herhaalde-vruchtelooze pogingen, ornons deop 30 0ktober ftormende hmd genom. n stellingen ten Westen Vau Johv Krasnolisse (links der Narajowka), Wedtr te oatrukken. Front oan generaal der kav.aartshertog Karel Aan het Zever.berssche zuidfront werden Jîussische aanvallen door vuur en in bajonnet-«trijd afgeslagen. Ten Zuid-Westen van Predeal en en Oosien van den Rooden Torenpas zatea •» ij de Rumenen op de hielen en namea meer San 2500 gevangjsDen. Balkansch o^rlogstooneel. Geene gebeurtenissen van bijzonder belang. BERLIJN, 3 November. — OfficieëL — In #en nacht van 1 tôt 2 November ru!; te lichte jDuitsche strijdkracfatea van de Vlaamsche «teunpun'en uit, vooruit tegen de handelsvaart-D&an Theem? en Hoîland, hielden verscteidene ftoorriers aan voor onderzDek en brachten twee derzelve die veidicht waren in de haven binnen. Èen derde stoomer dieeveiie ;ns daarheea moest Volgen is niet binnengevaren. Bij den terugtocht weraen eenige onzer torpedobooten korten tijd door vier Engelsche kruisers beschoten. Onze Sirijd racht n zijn voitallig en onbesc'naligd terugge.iet rd. Officiasse Gostenrijkscha bariciitan . WEENEN. 3 November. Oasielijk krljgstooneel. Front oan den generaal der ruiterij anrtsherlog Karl : -In Noord Valachis vieiea de Rumenen gis ter l>p talrijke plaatsen aan; zij werden overal terug-teworpen.Den vijand achtervol,ende, wonnen onze {roepen îen Zuid-Oosteu van den Rooden-Toren 3ergpas en ten Zuid-Wtstea vaa Predeal, Bpnieuw veld. Op het Zavenbergsche Oostfront en in de Wald-Karpa hen was do strijdbedriivi^heid ge- Sing. ,es;ers van generaal-o Idmaarschalk prins Leopoid oan Beieren : Op de Bistritza Solotvrenska, voorveldga-▼echien. Op <:e Narajowka p jogden de Russen, zeven massa-stooten de iteilingen die zij op SO Oktober tegen onze Verbondenen verlorea «ebben, te herwinnen. Aile stoimloopen des vijands stikten onder de zwaarste veriiezen. Ten zuiden « an Hulewicze op den Stochod, Terdreef de jachtkommando der Oostenrijksche landweer eene Russisehe voorpost. Iîallaanseft kpijgstooneel. Op het strijdfront in het kustenland werd ook fis'er met groote verbittering gevochten. Bij ongehoord groote aanwending van men-»chea en ammunitie zetteden de Italianen hunne lanva'lea voort. la het Wipnachdal waren onze stelliagea in Panowitzer Woud, bij Sober en tea Oosten van , Vertojba opnieaw het doel van 'voedende _ aanvallen. Overal koa de tegenstander terug- j geworpen worden. , | Het Guulaer Landsturmregimeat 3 en het j Daim tische iandweervoetvolk-regiment 33 hielden op de taaiste manier stond. Op de Ka:st-hoogvlakte werd in de ruimte van Lotica, een nieuwe Italiaansche massa-voorstoot, die langs de hocgte Peciaka en langs de straat naar KostTnjevîca aang^zet was, onder de zwaarste veriiezen voor den vijand tôt staan gebracht. Twee bafterijen, d e het tôt het uiterste vol-liielden, vieien als man en peerd overweldigd waren in's vijands hand. Op het Zuidelijk deel der hoogvlakte stikten voor het front van het dappere landstorm-regiment 32 en de voetvolkregimeaten 15 en 98 aile vtjandelijke aanvallen. Het aantal gevangena Italianen is tôt 2200 maa gestegen. ZuId-OostelIJk krijgstooîteal. Niets nieuws. Gelîeuptenisseu op Zee. Op 1 Norember, 's avonds, hebben verschei-dene onzer luchtsmi-ldeelen Cervignano, San Giorgio di Nogarp, Pietis, Grado ea de Adria- j fabriekea bij Monfalcone deeltreffend aaage-vallen. Er zijn ta! van voile treffers in de militaire doelea ea spoorweginrichtingen in de eenoemde plaatsen, alsmede in de luchtvaart-loods van Grado waargenomen. Op 2 November, 's voormiddags, heeft eena zeevliegtuigenvloot de Sernaphorstatie ea kolen-stapels van Vies e en de Radio-statie en hej kamphuis van Torre-Porticello welgeslaagd. met bommea beworpen. 's Avonds viel eene zeevliegtuigenvloot de statie-inrichtingen van Ronchi, de militaire inrichtiugea van Selz, Doberdo, Staranzano ea de batterij Galametta aan. Er we. den vele raakschoten vastgesteld. 0a oorlo3 în hsi Oastaa, Tiirkgohe berlohtan. KONSTArNTINOPEL, 3 Noveraber. Froat vau den Saphratea : Onze vrijwilligers hebbsn eeno linie va,» vijaadelijiiie verkeaners aang-;vallea en hebben hun groote hqeveelheden oorlogsmateriaal ea 1€0 stuks hooinvee ontnomea. Froat van dan Tiger. Unz: luchtvliegers hebbea bommea gevvo-pea op vij^n^elijke sîe'lingea. Onze vrijwilligers hebben ec.ien hangar voor vliegtuigen aange-vaîlûn ia de buurt fran Scheick Said en hebbeu opnieuw een vijandeljk vliegtmg veraield. Uit wêerwraak hebben de Engelschea bommea geworpen achter oaze stellinges maar zonder uitslag. Front in Ferziô. In de richtin-r van Seadschan, hebben wij in het Noord-Oosteu vaa Bidschar vijandelijke ruiters en voetvolksoldatea teruggedrevea. SaiîkaausfroJît : In het centrum eu aan den liaker vleugel schermutselingen welke guasti? voor ons afliepen. Wij hebben eenige vijaadelijke- sol-daten krijgsgevaagea sfenamen. CralioJsch front. De Russen hebbea nieuwe aaavallea bewerk-stelligi den 31 Oktober ea dea le November, om te trachtea de stellingen te hernemen welke wij den 31 Oktober bemachtigd hadden. Die aanvallen werden totual afgeslagen net gelijk de voorgaande. SXacedoniaoh front : Aan net front vaa het krijgstooneel in Mace-donië hebben wij eenen aan val afgeslagen, wei-ken de vijand dea 31 Oktober had bewerkstelligd tegea onie troepen, die aaa het front der Struma vochten. Bulgraaraoli barioht. Maeedonisob front. SOFIA, 3 November. — (Ambtelijk bericht vaa 2 November): Zwalcke vijandelijke afdee-lingea, die tea aoorden van het Malik-meer wd-rsa doorgedrongan, zija door oaze troepea in Ojstelijke richting verjaagd. In de bo^ht vaa de Tserna hebb a wij een zwakkea vijandelijlîen aanval afgeslagen. Aan den vaet van het B lasitsa-gebergte en op het Saoema-froQt wisseling vaa zwak ge-schutvuur.Bij de gevechten op 31 Oktober in 't Stroemadal he-ft de vijand zware veriiezen geledea. In het va'k tasschen de d jrpen Giristos en Barakli Dzoe-maja hebben wij meer dan 500 onbegraven lijkea van vijandea gevoaden, boveadiea tal van , versohe graven on eene groote hoeveelheid weg-geworpen uitrustingsstukkea en wapens. Aan de kust van de Ejeïsche Zee heeft een vijandelijke monitor vrvicliieloos oaze steîliagen bij Orfan» bescho'en. SSoeciaeaaoh front: De toestaud is ouveranderd. Vier vijandelijke oorlogsschepea hebben 20minuten la-ig de stad Constanza beschoten. ■ Oaze kustbatterijen hebben hen tôt den aftocht gedwongan. Geen slachtoffers, gaen schade. Aan dan Donau wisseling van geschutvuur bij Rosst.ijoek en Swistof. QorIo| ia ES LUS ss FEANHRIJK Franaoha berlohten. PARIJS, 2 November. — Ten Noordsn van de Soram", ondanks het bestendig slechte weder, hebben de Franschen hunae vorderingen voort-gezet. Tusschen Lesbœufs en Sailly-Saillisel. De Fransche troepen h'îbben het veroverd ter-rei.i rers:erkt, verschillende steuapuaien ver-ot rd en Duiische mitrailjeursnesten geslecht. Tijdeus dsze veriichtingenhebben deFranschea ..136 gevangenen, waaroaier 8 officier m geao-men, hetgeea h-et aantal doordeFranschen slnds gisteien in dezea sektor genomen krijgsgevaa-geaen tôt 536 do-t stijgen. Op dea rechter-oever van de Maas betrekkelijk kalme aacht. Nievs aaa te stippeaophet overige -frontgedeelte. PARIJS, 2 November. — Vanmidiag hebben wij aanmerkelijk terrein* gewonnen iusschea Lesbœufs en Sailly en bovendien 200 gevange-nen gemaakt. Sinds gisterea bedraagt het aantal gevaugenen in dit vak 736, o. w. 20 officieren. Wij hebben ook 12 maciiien^ewerea buit geinaakt. Sngelaoh feerloht. LONDEN, 2 November. —De vijand heeft sns front bij Kébaterne ea Atrecht beschoten. Onze artillerie is ia de weer geweest tea Zuiden van Armentières en ten Noordsn van Ieparen. Onze luchtdienst heeft gisteren eea aaatal vijandelijke battarijen gebombardeerd. Oostenrijksch-ïiaiiaanstiha oorseg Itar.aan.aoho bariohtsn. ROME, 2 Novemb ;r, — Aaa het Giulia-froat hebben onze troepea gisterea de sterke vijaadelijke veidedîgiagswerkea op de hoogiea tea oostea vaa Go^z en eene aieuwa liaie vaa veel-voadige verschansiagea tea Oostea vaa de Va loaa op den Karst aaigevallea. Gedureade dea ochtend heeft onze artillerie door e ;n nauwkeurig gerieht verdelgingsvuur groote bressen ia de vijandelijke liaies gescho-ten. Om 11 uur giagea onze iafaateristen tôt den stormaanval over. In het gebied vaa Gôrz hebben zij, na de maeilijkhedea van het door de jongste regens in een moeras herschapen terrein en den hardnekkigen vijandelijken tegen-stand te hebben overwonaen, uitgebreide ver-schansingen veroverd op de Westelijke hellin-gen van de Tivoli en den Saa Marco en op de hoogten ten Oostea vaa Sober. Op den Karst hebben de dappere troepea vain het elfde legerkorps stormenderhand de woesia beboschte hooeien Velikiriba (hoogt e 343) en hoo,'te 376, ten Oosten van den vorigen, ge-nomen, zoomede den Monte Pecinca en hoogte 308 ten Oosten vau dezed berg, en zijn tôt onge-veer een kilometer ten Oosten van Segeti voor' uitgedrongen. Ten Zuiden van den weg van Oppachiasalla naar Costagnevia hebben wij op verscheidena panten de sterke vijandelijke linie doarbrokea en ons daarna tegen hardaekkige tegeaainvallea gehandhaafd. Wij hebben in het geheel 4731 gevangenen genom;n, o. w. 132 officieren, twee batterijen, elk van drie kanonnea van 10.5 cm., machiea« gew. rea, veel paarden en vee, alsmedi krijgtuig van allerlei soovt buitgemaakt. Vijandelijke vliegtuigen hebben bommen geworpen op enkele plaatsen aan dî beneden-Iso izo. Te Pieria is een hospi'aalsoldaat gedood, 4 gewond ea een kapiteia van gez ^ndheid ge-wond. Allea behoorden tôt het Roode Krais. Eea smaldeel van 16 Caproni-vliegtu'gen, ver-gezeld door Nieuwpirts, heeft vijandelijke kara-pementea ia het Frigid >-dal met tvvee ton oatplofbare stoffen gebombardeerd. Ondanks het vuur vaa verscheidene afwear-batterijen ea hardnekkige aanvallen van vi]an-delijke vîiegerszijnalonzestoutmosdige viisgert oa^edeerd in hun kampen terugge'.ceerd. RÏÏSSISCH-DUI rSCHB 0QEL0& . Rusalsoh barloht. ^ Sr-PETERSBURG, 2 November. — Aan de Stochod zijn gisterea gevechfen geleverd ia d« streek van Witoniec, Michaflofka en Alexan-drofka. Wij sloegen de eerste aanvallen op Witoniec en tegea de hooîten ten Zuiden d*ar-van af, maar tegen 2 uur 's middags onderaam de vijand, na voorbereiding door roffelvuur, een nieuwen aanval en vermeesterdo een op den linkeroever van de Stochod vooruitsprinîend punt onzer stellingen en onze vooruitgeschoven schansen in de streek vaa Witoniec ea meer naar het Zuiden. Dea 29 Oktober is de dappere luitenant-kolonel der sappeurs Poiznak zwaar gewond en kort daarop bezweken. In de Bosch-Karpa'hea heeft de vijand tea Westen van den berg Capul de stellingen vaa een onzer regimeaten aaagevallea en hot een weinig teruggedrongen. Dort daarop 'a aij echter door toegeschotea versterîtiagea verdrevea. OP 2^:3 33. Bti33lsoh liuleaohlp op aeae snîjn geloopsa. KOPENHAGEM, 3 November.— Berlingske Tidiade maakt eea bijzonder telegram open-baar uit Stockholm, volas welk een Zweed-sche zaakhandelaar, dte vaa e ^ae zakeareis uit Rusland en Fialand is teruggekesrd, berichtte, dithst Ru^sisch lin;e3chip Sebastopol (23,4â9 ton groot), vôôr acht dagen voor Helsingfors op eene mijn is gestooten en tea deele werd rat-n.el 1. Daitsche onderzeeërs vertooaJea xicfe den h.iveningang vaa Helsiagfors. Rond middea Juli zou eeae Daitsche torpedo-jagersflottiel;e_ voor Uto, aan de Aalaadeilandea verscheaea zija en de bevolking die bezig aan he'. bouwea eeaer haven, gedwoagen heb-bea het werk te staken. In de omstreke* Helsiagfors werktea 20,000 Ckiaeczsn aaa kâî aaaleggea eener spoorbaan. * *** LONDEN, 2 November. — De « Daily Teîe-grap'a » meld: dat de Noorsche stcoraschepsa « Caerîoch » en « Riva > zija ia dea groad geboord. De bemaaaiagea xija aaa land over-gebracht.LONDEN, 2 November. — De EugolseM treiler «Nellie» is in den grand geboord; de bemmning is gered. D j Noarscke slooraschepe». « Del'.o » (3183 toa) en t Tromp » «751 ton) ggfe. in den grond geboord.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Gent du 1914 au 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes