De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

163 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1915, 01 Mai. De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot. Accès à 18 septembre 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/m03xs5m389/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Nevele. — Broodrantsoeu. —< Van af L Maandag, 3 Mei, zal de brood- en bloem- bedeeling in onztf gemeente geregeld zijn 3 r]s volgt : Ieder inwoner heeft recht aan ongeveer g, 1,2 kgr. bloem en meel of 1,6 kgr. brood per week. ti Brood- en bloemkaarten voor 7 dagen . zullen door de inwoners moeten afgehaald 1 worden den Maandag van iedere week, in den winkel van het Komiteit. De personen wier namen gaan van A tôt en met M, van 9 tôt 12ure; degene van N tôt en met Z, van 2 tôt 5 ure. z! Maandag aanstaande moet iedereen de ™ bloemkaart medebrengen, welke het huis- Vi gezin nu bezit en die kaart bewarea voor iatere bloem- en meeluitdeelingen voor 7i huishoudelijk gebruik. ° Melsen. — Zondag, 9 Mei, groote bede- j, vaart naar de schoone kapeî van O.L.Vr.van j£ Lourdes, opgebouwd door de weledele 3 familie van de Kerkhove-d'Hallebast, in geest van dankbaaiheid. j, Ieder jaar komt er veel volk, doch wat zal j het ditmaal zijn, daar men zal komen mede bidden om het einde van den oorlog te ^ bekomen ! s1 De welbekende kanselredènçar, den eerw. gl heer Arnould, onderpastoor van Dikkel- a venne, zal het sermoen prediken. De stoet zal om 3 ure de kerk van Melsen „ veiiaten. _ § EEKLOO. — 29 April. — Boter, de kgr., h fr. 3,10 tôt 3,25 ; Eiers, de 26, fr. 2,50 tôt 2,70. s1 m Oorlog in B@Igië l en in Frankrijk. ] d Duilsche berichleri a van het Groot ffooîdkwarfier. k W Westelljk ks>ljgstooneel. d BERLIJN, 30 April.— Aan de zeekust r< hebben de vijandelijke luehtvliegers eene v< groote bedrijvigheid aan den dag gelegd ; te Oostende hebben hunne bommen geen lv Btider uitwerksel gehad dan ernstig huizen v< te beschadigen. s! Gisteren hebben onze kanonnen'de ver-Bterking van Duinkerke beschoten. In k Vlaanderen îs de dag voorbijgegaan zonder o bijzondere gebeurtenissen. 's Nachts heeft ei de vijand onze troepen aangevallen tusschen ri Steenstrate en Het Sas y het gevecht duurt voort. In de nabjjheid va Sreeiastrate en Het Sas, hebben wij op den VVestelijken oever van het kanaal op stevige wijze het brughoofd ingericht, waarachter wij stand j, houden. j. TenOostenvauhet Kanaal en ten Noorden sj van Iepeien, hebben Zouaven en Turcos gepoogd onzenrechter vleugel aan te vallen; hun aanval werd verijdeld door ons kanon- n vuur. p In Champagne, ten Noorden van Le § Mesnil, zijn de Franschen er niet in gelukt g het standpunt te herwinnen, welK wij hun eergisteren ontnomen hadden ; die groep versteikingen, hebbende eene breedte van 1000 meters en eene diepte van 300 meters hebben wij ingericht, en is geheel in onze *-<nacht gebleven. In Argonnen, ten Noorden van Four de Paris, hebben wij stormenderhand eene o Fransehe loopgracht ingenomen en 1 officier b en 30 soldaten krijgsgevangen gemaakt, Wij h behielden het veroverd terreiu niet tegen- n Btaande verscheidene tegenaanvallen. In de nabijheid van Cornay aan den d Oostkant van Argonne werd een vijandelijk S Vliegtoestel neergehaald ; in den val werden r< de loods en zijn makker gedood. Tusschen de Maas en de Moezel, hebben de Franschen gisteren vruchteloos de stellin-gen aangevallen welke wij veroverd hadden v op de Maashoogten. Ten Noorden van Flirey heeft insgelijks een vijandelijke aanval schipbreuk geleden ; de verliezen waren aanzienlijk. „ Tijdens de gevechten op de Maashoog-ten, van 24 tôt 28 April, hebben de Fran-Echen verloren, — indien roen slechts reke- u ning houdt van de krijgsgevangenen, — z 43 officier en, waaronder 3 kolonels en o omtrent 4000 soldaten. Wij hebben, dezen nacht, bommen gewor- b pen op de versterkingen van Harwich, ge-legen aan de westelijke kust van Engeland. z Oostellfk krijflsfooneel. ^ 30 APRIL. — De voorwachten onzer S( troepen die werkzaam zijn in het Noord-Westen van Rusland, hebben gisteren op ,j eene groote front-uitgestrektheid de ijzeren- 5 weglinie van Dunaburg naar Libau aange-Vaiien. De Russische troepen in dat gewest gelegerd, onder andere de overblijvendea der plunderaars, die deelgenomen hebben aan den invai van Memel, hebben tôt nog toe geenen ernstigen wederstand geboden. U Op dit oogenblik wordt er te Szawle gevochten. fo In de nabijheid van Kalvaria, zijn tamelijk Bterke Russische aanvallen mislukt ; de ver- A liezen van den vijand zijn groot. Wij maakten K B officieren en 500 niet gekwetste soldaten h krijgsgevangen. a; Meer naar het Zuiden, tusschen Kalvaria s< en Augustowo, zijn de aanvallen der Rus- n sische troepen insgelijks afgeslagen en mislukt. v Opperste Krijgsbelieer. U it Fransehe bront PARIJS, 29 April. — Het bericht van ure namiddag zegt onder meer : Op de Maashoogten en in de Vogezen îbeusde niets nieuws. De vijand beschoot bij middel van vlieg- tigen de stad Epernay met brandgranaten. )@ veldsiag bij leperen De korrespondent van den Times, in oord-Frankrijk meldt : De strijd op de gansche lijn ten Noorden m leperen is zoo woedend geweest ais ellicht geen gevecht van gansch den duur in den oorlog. Zaterdag en Zondag scheen de toestand ;er kritisch te worden. De Duitschers voer-en zware artillerie en houwitsers naar de bôrste lijnen en wierpen granaten op ;peren. Het regende vuur op al de banen tngswaar onze troepen moesten en kon-en versterking krijgen. Bij deze gelegenheid is vast en zeker, ailes t leperen met den bodem gelijk gemaakt. !r staat nog slechts een enkel huis recht. Aan onzen uitersten rechtervleugel be'o-en wij gedurende 48 uren, de vijandelijke :ellingen bij La Bassée, met artillerie bs-;hoten. De infanterie is eveiiwel nog niet inva'lend opgetreden. De korrespondent der «Exchange Tele-rafic Compagny », die ooggetuige was van en slag bij leperen zegt dat de aanblik van et slagveld César en Napoléon met vei-:omdheid zou hebben geslagen. Het is onmogelijk te zeggen hoeveel ommen en houwitsers er ver bruikt werden. Aan eene kleine brug over het IJzerka-aal, was het een strijd van 20 Duitsche anonnen tegen 18 Fransehe. De Fransehe kanonnen vuurden zoo snel at het een onophoudend verduizendvou-igd dondergerommel geleek. Het verbruik van ammunitie was fabel-:htig. Zoo ver als men met den veldkijker Dn zien, ontwaarde men de witte rook-■olken der schrapnels, de grauwe wolken sr Duitsche reuzenkanonnen, en de fladde-inde pluimwolken der afweerkanonnea 3or vliegtuigen. In de lucht vlogen Duitsche en Engelsche ichtyaarders heen en weer. Des nachts ;r'ichtten de vlammen vele mijlen ver, de tijdplaats. De toren der Halle van leperen en twee ;rktorenspitsen teekendeii zich bij de ndergaande zon.scheip af tegen den heme!, 1 uit de stad stegen de vlammen van tai-jke oplaaiende huizen omhoog. Te leperen. De Times verneemt uit Noord-F rankrijb it'tengevolge der laatste gevechten, de stad ;peren thans volledig is verwoest. De [aile is volkomen vernield ; een enkel huis aat nog recht. Poperinge heeft 00k erg geleden. De statie, waar de Engelsche gekwetsten aar de treinen worden gebracht, ligt in uinen, zoodat de gewoaden in de kelders ïr naburige huizen, in veiligheid moeieu îbracht worden. Luohtoorlog. hsitsshe luchtschepen boven Engelasd. LONDEN, 30 April. — Een luchtschip E een vliegtuig wierp heden morgend vroeg randgranaten op Ipswich en Witton. Drie uizen werden vernield. Menschen werden iet gekwetst. Verscheidene luchtbommen werden 00k oor een Duitsche Zeppelin 00 Burch t-Edmunds geworpen. Twee huizen ge-lakten in brand. Te Duinkerke. LYON, 30 April. — De «Républicain» erneemt uit Duinkerke : Drie Tauben logen Woensdag, om 6 ure, om 1 ure en m 2 ure, boven de stad Duinkerke en wier-en bommen af die stofïelijke schade aan-chtten, doch niemand verwondden. uitsche vliegîuigeîi over Nancy. Volgens een bericht van « Le Temps » it Nancy, kon een Duitsch vliegtuig, dat îer hoog vloog, het center van Nancy vervliegen. Drie bommen vielen in de nabijheid van et paleis van justicie. Dtie personen werden gedood, zes andere waar en andere, wier aantal niet bekend is, cht gekwetst. Het Duitsche vliegtuig werd hevig be-:hoten en verdween snel. Ook volgens « Le Temps » werden Dins-ig bommen op Nancy geworpen, waarbij personen gedood werden. Éilii-flgeie oorlog it OasîenpIJksehe bron s WEEN EN, 29 April. — Officiëel wordt ekend gemaakt : De algemeene toestand is onveranderd. an het iroDt in Russisch-Polen en in de arpathen hadden in verscheidene sektors evige aitiileriegevechten plaats. Onze tillerie beschoot met zeer goede uitwerk-:len, de Russische schanswerken en voor-ladplaatsen.Ir. het Operdal waagde de vijand na een ruchteloos geschutvuur van verscheidene ren des nachts eeuea aanval tegen de hoog- I testellingen onzer infanterie, doch werd na een kort gevecht, op gansch de lijn afgeslagen.WEENEN, 30 April. — Aan den alge-meetien toestand is niets veranderd. Over» dagartilleriegevechten enschermutselingen. Hernieuwde hevige Russische nachtaan-vallen in de Orawa- en Oportdalen werden zooals vroeger onder groote verliezen voor den vijand afgeslagen. Uit Russische bron: ST-PETERSBURG, 29 April. — De Russische algemeëne staf deelt onder andere mede : Ten Noorden van den Niemen naderden vijandelijke voortroepen die langs Rossijenu vooruitgerukt waren, in den morgen van den 28 de linie van de Dubissarivier. Op het gansche front kwamen wij in dichte voeiing met den vijand. Het kanonnenvuur was in de laatste dagen heviger geweest. Er hadden groote voorpostengevechten plaats. Ten Westen van den Niémen en ten Noorden van den Narew ondernamen de Duitschers den 27 en den 28 op talrijke pu'iten afzonderlijke aanvallen. Bij Starowzeba werden Duitschers bij den overgang tôt den aanval in een zeer verbitterd gevecht gewikkeld. In de Karpathen ondernam de vijand aan den bergpas van Uzsok in den nacht van den 28en eenen aanval op de hoogte ten Noorden van Lupnia. ûp ZEE. De Engelsche stoomvischsloep « Lily-Dale » werd volgens esn Reuter-bericht aan de monding der Tyne, door eenen Duitschen onderzeeër in dea grond geboord. De bemanning werd gered. Ook de kolenstoomer « Nobile # werd volgens een beiicht uit dezelfde bron, door eene duikboot, nabij de Hebriden-eiianden, getorpiljeerd. De bemanning bleef behou-den.■ ■■ ■ ■1 De Zuid-Amerikaansolib Staten. Uit Rio-de-Janeiro wordt op 29 April ge-meld aan Le Temps van Parijs : De Braziliaansche minister van buiten-landsche zaken Lauro Muller heeft eene cmreis aangevangen naar Uruguay, Argen-tina en Chili om met de ministers van litenlandsche zaken dezer landen een auwer ver bond te bespreken tusschen de Zuid-Amerikaati sc'tra Staten. De noodzakelijkheid hiervan is door het Mexikaaasch-Amerikaansch konflikt ge-blek en. De stikkende bommen. Op dezen oogenblik wordt er veel ge-sproken over de stikkende op stinkende bommen die naar de loopgrachten van den vijand geworpen worden om hem te be-dwelmen of te vergiftigen. Ziehier eenige inlichtingen daaromtrent. Eeuwen geleden gebruikten de Chineezen reeds deze bommen en konden er uitstekend mede te werk gaan. De « stinkende potten » (Hi-Thu-Tschang) waren een geduchtig wapen van de Mon-goolsche zeeschuimers. Zij wierpen er zooveel mogelijk op de schepen die zij wilden bemachtigen en wachtten dan tôt wanneer geheel de bemanning het bewustzijn verloren had om den aanval te beginnen. Deze stinkende potten waren kleine kruiken met zeer dunne wan-den, voorzien van eene kleine verzegelde opening. Wanneer de pot naar het doelpunt ge-slingerd werd en brak, verspreidde er zich eene olieachtigemassa op den grond, waaruit eene stinkende en verstikkenderook opsteeg. De samenstelling van deze « stikkends potten » was een geheim der zeeroovers ; doch men heeft vastgesteld dat er in de olie een mengsel was van assa foetida, sulfer, bedorven mossels en haaigal. De Chineesche regeering heeft eeuwen gedurend hevig gekampt tegen deze wijze van oorlogvoeren, die 00U te land-; door de bandieten benuttigd werd en vaardigde de doodstraf uit tegen de personen die de « stinkende potten » fabrikeerden. Eindelijk was zij er in gelukt met mede-hulp van de Europeanen dea handel van de stinkende potten « in het Chineesche rijk » te keer te gaan. In den huidigen oorlog gebruikt men nu hetzelfde onder eenen aaderen naam, 't zij bommen mec verstikkende gassen. Deze bommen worden geworpen door een nieuw werktuig. Het staat op een stalen vork, die in den grond gestoken wordt. Met een schroef zet men het werktuig aan en het ontspant zich dan als een katapult. De tôt 270 meters ver geworpene bommen zijn zoo groot als een voetbal en de uitwerking van de dampen doen zich tôt op eene mijl afstand gevoelen. Deze bommen zouden chlore en zwavel bevatten. ' ' 1 ■ Il ——I Italiaansche luchtvaarders verongelukt. Twee Italiaansche militaire vliegers zijn Maandag bij Pallestrina door 't ontplofien van den motor in een moeras gevallen en omgekomen. Dood van den prias d'Ârenberg Men bericht uit Turijn: De jonge prins d'Arenberg is, in den oudérdom van 28 jaar, op het slagveld in Champagne gevallen. Na tweemaal gewond geweest te zijn, was hij voor den derden keer naar het front terug-gekeerd. De prins werd te Parijs geboren, hij was reserveluitenant van het 32° reg ment infanterie. Hij wasgehuwd metmej. Thérèse de la Rochetoucault. Het Belgische Hoofdkwartier* De Telegraaf van Amsterdam meldt : Ingevolge het onverwacht ofïensief der Duitschers in Vlaanderen werd het Belgische hoofdkwartier van Veurne naar Frankrijk overgebracht. —1 * Aflôvermg van Maïs. Te beginnen van Woensdag morgend, 5 Mei, zal men de maïs afleveren, aange-komen in de Voorhaven, voor de landbouw-afdeeling van het Provinciaal Voedings-komiteit. Volgens de belangrijkheid der aan-vragen en naar 't belang der plaatsen, met betrek tôt de landbouwnijverheid, ?al men er omtrent 1500 tôt 4000 kgr. per gemeente kunnen afgeven, aan fr. 32 de 100 kilogr. Aile belanghebbenden worden verzocht goade zakken mede te brengen. die 100 kiiogr. iedere kunnnen bevatten, voor 'tge-mak van afwegen en om belemmeringen bij heï opladen te voorkomen. Men kan van af Dinsdag de betalingen doen en de bons afhalen, bij de gebroeders Terryn, Dok, 29, te Gent, die zich met de aflevering gelasten en waar men zich voor aile verdere inlichtingen kan wenden. Voor de Landbouwafdeeling van 't Provinciaal Voedingskomiteit, P. DE CALUWE. IffODEÀRTIKELHN, in '1 pot lli — Fafes'iek van FORMES. - J. Delfour-Cracco I o Crroote Keus van Laatste Nleuwiglieden» 30, Dierentuinlaan, (Zuid-Statie) GâSWT Burgerstand Gentbrngge Van den sa tôt 28 A prit. HUWELIJK. — Louis Moulinay, oud-kleer-kooper, Passijnstraat, 90, en Filoména Praet» v/td van Alexander Praet, zelfde straat. OVERLIJDENS. —Juliaan Loessaert, 9. j., Vredestraat, 83. — Karel Areudt, 69j., ingénieur, echtg. van Maria Renard,Klo';straat, 27.—Maria Tondeleir, 47 j.,echtg. van Adolf De Kuysscher, Zakstraat, 23. BURGERSTAND VAN LOKEREN. Van s3 tôt 3o April. TROUWBELOFTEN. — Oktaaf RamanP landbouwer, Oadenbcsch. met Maria Van. Peteghem, landbouwster, Zeveneeken. Emiel Bonnaerens, metser, Schoolstraat, met Esther Borgers, z. b., Kouter. OVERLIJDENS. — Paulina Bogaert, Z. b.» 52 j., 8 m., echtg. van Prudent Van de Sompel, Zelestraat. — Jozef Caluwé, blokmaker, 55 j., 26 d., echtg. van RosaliaDe Munck,Lindestiaat-Louisa De Maesschalck, z. b., 36 j., 9 m., echtg» vanCyriel Van Kersschaver, Zelestraat.—Jozef Den Tandt, 14 d,, Bergendries. — Karel De Schryver, metser, 58 j., 6 m., echtg. van Maria Callebaut, Zelestraat. CiEBOORTEN. —10. SMijnheer en Madame Alfons De B Lathauwer, geboren Eieonora Saelens ; gS| Mijnheer en Madame Arthur De ^ Lathauwer-Kesteleyn ; Mejuffer Mag- gB dalena De Lathauwer ; De familiën De SS Lathauwer, Saelens en Kestelyn, melden UEd. met diepe ôr.»efheid het H pijnlijk en onherstelbaar verlies dat zij iM komen te ondergaan do^r het afsterven ^9 van hunnen teergeliefden zoon, broeder i» _,-J en schoonbroeder, Wiliem-Charles-Marius I DE LATHAUWER B i Korporaal bij het ie reg. karabiniers W& ^ Geboren te Gent, den 22 Oktober 1890, gevallen op het veld van eer den 22 S SU Oktober 1914, en aan zijne wonden in lli Ihet hospitaal in Engeland overleden, Pli den 1 Januari 1015. Het lijk zal later afgehaald en met een plechtigen lijkdienst bijgezet worden rS in den familiekelder te St-Amandsberg. Brusselscheasteenweg, 149, Ledeberg. Em Wees hem indaohtlg. 3111 fp GEDES8TIWE f DOODEN GROOTE KEUS VAN ÇRAFZERKEfl blf P. DE CLERCQ-NEVEJANS 139, Ottergemschen Steenweg, 139, GENT. Hailge prljzan. — Spoedige bedienlng. 2841

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Gent du 1914 au 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes