De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

1108 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1916, 04 Juillet. De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot. Accès à 30 juillet 2021, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/319s17wv5m/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

DE GENTEMJIAR - DE LAHDWACHT tfr jaar. Uitgever G» De Qraeve, tSeni, Ke tel vos t, 1 tt. 3DE3 TZTSElT'ïsrEl PATRIOT Pinsdag l Juli 1918. Num. 15» 18e iaap. Uitgever G» S>e Ggaevç» STERFGEVÂLLEN. îsterdag avosd te 9 1/2 ure, is alhier fiod-truchtig overiedea, na versterkt te zijn door de H. Sa trament en der Stervtnden, de heer Gustaaf Verbeke, eerste-voorzitter van het Beroep-hof te Gent. Gtboren te Kortrijk den 28 November 1343 lad hij dus den cuderdoaa bereikt van omirent 13 jaar. , , De geachte aflijvige was bekend om zijne fiepgrondige, rrchteilijke kennissen ; in ae rechit rlijke- en advokatenwereld stond hij aaa-jeschreven als een man van groot gezag, wieas juridiek oordeel dikwijls ingeroepen, geraad-j>lt egd en gevolgd werd. Zijne belezenheid maakte van hem een ouzer feekwaamste en gewaardeerdste rechtsgelcer-ien, wieas afster.en eene groote leemte zal laten. , , , Dcor zijn goedhariig en zacnt gemoea werd kij geacht en bemind door allendie hem kenden. hij maakte deel van den kerkraad vaa 5te-Annaparochie, alhier. — Te Gent is Zaterdag morgend godvrucîitig overleden M. Guillaume Janssens, onze iever ge verkooper te Zelzate, vroeger verkooper te Ët-Lievcnshoutem en omtrek. Gedurende de lange jaren dienst in onze inrich-îing was Janssens een der voorbeeldigste wer-kers. Ook werd hij van eenieder en inzonderheid Èoor z. ne werkgezel'en, geac'a't.Wij bieden aan aijne \rouw en kmdtren onze innige deelneming. STADSNIEUWS. Leening van ~jo miljoen (i8g6). — Maancîag, 8 Juli, om 11 ure 's mo.gends, ten sUdhuize, « uitlodng der obligatiën. Du-ische berichleii fSH het Graot ilasfdkwartlSTi Wastîiijk krljustoonseL BERLIJN, l Juli, ('s middags). — Na eene krachtige beschieting en gasaanvallen of mi. n-•ntploffingen, hebben Engelsche en Fransche veikeniiin<safde8lingen, ook 's nachts, op veie plaatsen gepoogd vooruit te komen, doch zii werden overal teruggeslagen en lieten meer-«aals gevangenen en materiaal in onze hauden. Vanochtend is de gevechtsbedrijvigheid aan weerszijden van de Somme merkelijk gestegerf. Ten Noord-Oosten van Reims en ten Noorden tan Le Mesnil rnislukten kleine ondernemingen ier vijande ijke infanterie. Ten Webten van de Maas werden plaatselijke fcvechten geleyerd. Op den Oostelijken oever foogde de vijand onze s ellingen op den «Kouden Grond », bij en in het pan'.serwerk van Thiau-. mont, te heroveren ; te dien einde liet hij, even-*ls den 22 en 23 Mei tegen Douaumont in dichte orommen storraloopen. Eveuals toen, heeft hij aok vannacht, nadat hij in het begin eenige •nbeduideade plaatselijke voordeelen had be-kaald, in een amb elijke mededeeling voorbarig otiicht dat hij het werà had herovtrd. In werke-hjkheid echter, is zijn aan /al overal en onder de "zwaarste verliezen in elkaar gezakt, Zijn içanschappen, die op enkela plaatsen tôt in onze linien werden vooru.tgedreven, namen wij ge-vangen. In het voormalige pantserwerk, inzon-r» -id' z'jn a^'een gevangenen binnengekomen. iîuiische patroeljen deden geslaagde onder-pemmgen ten N. van het Parroy-bosch en ten «V. van Senonnes. Z. M. de Keizer hec-ft aan luitenant Win'gens, ®ie gistçren ten Z.-W. van Château-Salios een ^ranschen tweedckker neerschoot, als bliik van •aarcleering voor zijne koene daden tijdeos •ciugevechten, orde « Fout le Mérita • rtt- Seiû, Ketelvost, 1 «. 3DH leend. Een vijandelijk vliegtuig werd bij Bras door ons geschutvuui, een ander in de streek van het werk Thiaumoat door oas mitraljeuzea-vuur buiten gevecht gesteld. Vijandelijke smaldeelen vieîea Rijsel aan; zij brachten geen militaire verliezen te weeg, doch vooral in de kerk van Saint-Sauveur hebben zij talrijke offers onder de burgerbevolkirig Remaakt, namelijk meer dan 50 dooden en ge-kwetsten. Ook in de steden Dowaais, Bapaume, Peronne en Nesle werden talrijke Fransche inwoners gedood en gekwetst door het Engelsch en Fransch geschutvuur, alsook door bommen van nit vliegtui^en geworpen. BERLIJN, 2 Juli, 's middags. t- Gisteren, na eêne week voorbereiding met zv/aar geschut en het gebruik van vergiftigende gas, is op een front van omtrent 40 Kilometers, op de beide oevers der Somme en der Ankerbeek, de groote Fransch-Engelsche massa -aanval begonnen, welke voorbereid was siads verscheidena maan-den, met onbeperkte middelen. De vijand heeft niet eea noemec s .vaardig voordeel verkresen, maar heeft integendeel zware veilieziyi geleden van aan Gommecourt tôt in de streek vaa La Boisselle. Daarentegen is hij erin gelukt op en' ela plaatsen in de vooraangelegeae liniën te dringen van de twee aMeelings-sektors, welken hua steunpunt hebben aan de Somme, derwijze dat wij verkozen hebben die afdeelingea uit de vooraangelegen en volkomen kapot geschotea loopgrachten te trekken, om haar terug te brea-gen in de stelling der versperringen, gelegen tussch n onze eerste en tweede stellinç. Gelijk altijd in die gevallen, is het materiaal, dat stevig werd vervaardigd in oaze meest vooraangelegen linie en daarenboven onbruik-ba$r gemaakt was, in dat gevecht verloren. In verband met die groote krijgsverrichtia? hebben er menigvuldige artillerieaaavallen plaats gehad, alsook talrijke ondernemingen meer of min belans/rijk op de aansluitenda froaten en ook ten Westen en ten Zuid-Oostea van Tahure. Al die aanvallen zijn overal mis-lukt. Aan den îinker oever der Maas, hebben wij gedeeltsn van Fransche loopgrachten genomea aan de helling 304 en eenea Franschen granatea aanval afgeslagen. Ten Oosten der Maas, heeft de vijand, met aanzienlijke, versche renfortîroepen, gisteren verscheidene keeren en ook dezen morgend, van in de vroegte, de Duitsche linie aangevallen op de helling Froide-Terre, voornamehjk aan het geb!inde-:rde front van Thiaumont en in ons versperringsuur, maar hij heeft zich met de grootste verliezen moeten teru^tre';ken. De dienst der vijandel jke luchtvliegers he^ft eene groote bediijvightid aan den dag gelegd. Onze luchtvloten hebben, op verscheidene punten, den vijand gedwongen te vechten ea hebben hem zware verliezen Derokkend. Vijftien vijandelijke luchtschepen werden binntn onze liniën neergehaald, waaronder acht Engelsche en drie Fransche, voornamelijk in het gew. st van het aangevallen front en in de streek der Maas. De eerste luitenant Freiherr von Althaus heeft zijnen zevenden vijandelijken vlieger neergehaald. Wij hebben geene vliegtuigsn verloren, alhoewel eenige loodsen (stuurlieden) of verkenn?rs gekwetst werden. 0 >steli|k krljîjstoonael. Lesrers van genvraal oon Lissingen. Onze troepert veroverden Russische stellingen ten westen van Kolki, ten zuidwesten van Sokoel en bij Wiczny. Ten westea en ten zuidwesten van Loeck zijn voor ons gunstige gevechtea aan den gang. De Russen verloren daar gisteren aan gevanarenen 15 officieren en 1.365 minderea, zoodat sedert 16 Juni op dit frontdeel 86 officieren en 3. t65 man aan gevaDgenen in onze hand gevallen zijn. De vijand deed ten zuidwesten van Tloemaes op het legac van graaf voa Bothmcr vruchtc- T.KJ PATRIOT Dinsdag - i i m i ii » 1 1 ' * ' i1 looze ruiterij-aanvallen die hem op zware verliezen kwamen te staan. BERLIJN, 2 Juli, 's middags. Lesfers oan generaal oon Linsingen. De aanval gaat vooruit ; het g»tal krijgsgevan-geneuen is vermeerderd met 7 officieren ea 1410 soldaten. Op verschillende plaatsen werden vijandelijke tegenaaavallen glaa afgeslagen. Léger uun generaal graaf oon Bothmer : Duitsche en Oostenrijksch-Hongaar che troe-pen hebben stormenderhand de hoo :te van Worobi jowka, ten noord-westea vaa Tarnapol ingenomen ; de Russen hadden oalangs die ho ig'e ingenoinen. Zij ontnamen aan de Russen : 7 officieren, 892 soldaten en miakten 7 mitraljeuzen en 2 bommenwerpers buit. Balkaaseh oorlogsîoonteel. Berlijn, 1 Juli ('s middags). — Geen gebeurt#-aissen van bglaa^. BERL.IJN, 2 Juli ('s middags). — Géen hoege-naamd nieuws. # * » BERLIJN, 30 Juni (Ambtelijk). —■ la den nacht van 20 op 30 Juni, vielen Duitsche torpedo-booten Russische strrjdkrachten, bestaaade uit eenea pantstrkruiser, eenea beschermdea krui-sei en vijf torpedobootenvernielers, die openlijk ter verstonng onzer handelsschipvaart ui'ge-zonden waren, tusschen Haefringe en Landsort, met torpédos aan. Na een kort gevecht trokken zich de Russische strijdkrachten terug. Trots heftige beschieting zijn op onze zijde noch verliezen noch beschaiigingen te vcrmeldea. Officisele Qostânrijkschâ berichten Rasslssh krifôjstooneel. Bij Tlumacz werdea Oostenrijksche-Hon-gaarsche troepen van het leger van generaal graaf Bothmer door eea 3 kilom.breede en6 kilm. diepe ruiterijmassa aangevallen. De vijand werd uiteengeslagea en leed zware verliezen. Anders in Oost-Galicië en Boekowina niets ▼an beteekenis. In Wolhynië gingen de aanvallen der verbonden legers vooruit. Zij verdrongen den vijand ten Zuiden van Oegrinow, tea westen van Torczyn en bij Sokoel terug. Sedert het begin van Juni werdsn ten Zuiden van Pripjet 158 Rusische officieren, 23,075 man verscheidene kanonr en en 90 machiengeweren opgebracht. Italiaansch krijgsiotmeel. Op de hoogvlakte van Doberdo verminderde de gevechtsbedrijvigheid in de Noordelijke streek na de hevige gavechten, in dewelko onze troepen al hunne stellingen behielden. In het zuidelijke gedeelte zetten de Italianen hunne aanvallen ea, nadat dezs afgeslagen waren, het zeer leveadig ge-chutvuur voort. Aan gevan<e-nen werden 5 officieren en 105 man opgebracht. Aan het KarinMsch front vielea Alpini-afdee-lingen ten Noordea van het Sewbachtal te ver-geefs aan. Tusschen Brenta en Etsch rnislukten vijandelijke aanvallen tegen onze stellingen in de streek der Cima Dicci en vaa den Mont Zebio, dan tegen Mont Interroto en Pasubio, in het Brand-dal en aan den Zug:.a-rug. Arco stond onder het vuur der Italiaansche kanonnen. Onze watervliegtuigen bestooken de door den ▼ijand bezette plaatsen San Canziani, Bestrigna en Staranzo, alsook de Adriatische- ha'-eas uit-bund g met bommen. Oostelijk krijflfstooneol. Niets nieuws. Rîissîscsi krîJsjstooneel. In Bukovina bij onveranderden toestand, gcene bijzondere gebeurtenissen. Tea Westen vaa Kolotnea ea ten Zuiden van den Dniester ontwikkeldea zich hevige gevechtea.L Tea Noordea vas Tarnapol veroverden [ 1 Juli 1918. Num. 15 9 Oostenrijk-Hongaarsche en Duitsche batalj onS de zeer bevochtene hoogte vaa Worbyowka terug. Zeven Russische officieren en 982 man werdea gevangen ; zeven machiengeweren ea 2 mijaea-werpers we den buitgemaakt. De aanval der verboadene strijdkrachtea oader het bevel stsaude vaa generaal voa Linsingen werd ook gister op talrijke plaatse» merkelijk voorwaartsgebracbt. Het aan: al gevaugenen en de hceveelhelj buit worden grooter. R-us i - cKe legenaanvallen rnislukten. ItaU.iaiissh k^ijjjjtooaeel In dtn An ddijkdn sektor der hoogvlakte vaa Doberdo zetteden de lta'ianen het heftiga kanonnen -mur en de aanvallen tegen de streel» ten Oosten van Selz voort. De pogingea des vijands, ook 's nachts voort-gezet; ble. ea, dank raa het taai volhoudea dei verdedigers zonder gavo'g. Tus chen Bre îta en Etsch werden de vruchte* looze voorstooten tegen talrijke stellingea vaa ' ons front herhaald. In het Marmorla'a?ebied sloegea onzetroepea verscheidene Italiaansche afdediagea af. Gister werden 500 Italianen, waaroadeï 10 officif ren ge"angea ganomen. Zaid-Oostelijk krlfgsiooaeeL Nieis nieuws. Oorlog in hst Oosten. Tarluoh berioht : KONSTANTINOPEL, 30 Juni. - Het hoofdf kwartier maakt bekend ; Op het Irakfront g"ea verandering. De Rus.ische s rijdkrachien, d;e ten Oosteit Serm l achteruit getrokken waren, konden doo» onze krachtige achtervolging ook in hun stellingen bij Kerend niet stand houden ; ten wastea van Kerend verdreven wij Russische achterhoe-den.Onze troepen trokken door Kerenden achter* vo;gden den vijand in de richting van Kerman-schah,KAUKASUSFRONT : Opdenrechfervleugel, geene bedrijvigheid. In het centrum, patroejje-gevechten, waarbij wij eenige Russen gevangea namen. Op den linkervleugel doen onze troepeo nog steeds geslaagde ondernemingen en verove-ren zij op dea vijand verdere stellingen. On» geschut beschoot hier met goed gevolg het kamp va» een vijandelijk bataljoa ; het ba.aljon werdi verstrooid. Drie vijandelijke oorlo^sschepen, die in d« wateren van Smyrna kruisten, slingerden zondeï gevolg granaten naar de kust. Ons geschut ant-woqrdde. Op de andere fronten niets van betea» KONSTANTINOPEL 1 Juli. - Hat hoofd-kwartier maakt bakend : Op het Irakfroat is da toestaad oaveranderd. Aan de Perzische grens poogden de uit Kerend ver.dreyan Rusdscha strijdkrachten tegenstand te bieden ten W. vaa Kesrevabad, tusschen Kerend en Hatoeaabad, op den weg naar Kermandschah. Na een gevecht van 8uren, moesten de Russea in de richting' van Hatoanabad vluchten, na zvvare verliezea te hebben geleden. Onze troepea zettea d* achtervolging voort. KAUKASUSFRONT : Afgezien vaa een onbeduidend vuurgevecht in het centrum, is et aldaar, evenalsop den rechtervleogel, niets «aa belaag gebeurd. Een vijandelijke vliegenier, dis den aanval van een ten strijd opstijgend vlieg* tuig vreesde, za? zich gedwongen te landen. Op den linkervleugel viel de vijand met een deel zijner strijdkrachten vruchteloos de stellingea aan die hij vroeger verlaten had. Onze troepea voerden een tegenaanval uit en veroverden eea beheerschende hoogte. Wij maaktsn daarbij drie machiengeweren buit, zoodat wij thans, bij de gevechtea m den linkervleugel, den vijand in net geheel Gea machiengeweren aigenomen hebben. Overistas is niets t« raelden.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Gent du 1914 au 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes