De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

538 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1916, 29 Septembre. De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot. Accès à 02 decembre 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/wp9t14z40c/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

DE GEMTEHAAR - DE LKIOWSCHT 9.Qi Ïl2£*w ^■m.rtr^Trt fZ 9%^ tfw *» O* tf=k Tir <£* - iiAnf «A T-»a T?T T5T-NT-C1 -Q A TltSTl-^TI Veillai] 99 Sft¥lf«1ïirl«a» IOIA Nnm *a> '» M Ï£l laaï. liitgever G«Bô Graeve» Gen UHM1»Il 1 -- ^««oaw-êtWMt Du'tscha bsrïohîeB «an hei Grooi Hoofdkwarlls^a BERLIJN, 27 September. er Wastîl'Jk kr'Jgstaoneel. ^ %cgerfront v„n v Idmaarschalk kroonprins Rupprecht van Btieren P De slag benoorden de Somme duurde 00k q ;jis'eren Vf ort ; het kwam daar weerom tôt eea ,]< "iiiurst kru.cmigea g< schutstrijd en tôt verbi - st "terde iofanteriegevech'en. De vooruitspringecde scherpe hoek vaa Thiepval gicg veiloren. Aaa m w eisidjden van Courcele.te kon de vijand, na jn vcrschtidene viuchle'ocz-3 aanvall n, die hem _ .zware ver! e^en kosten, tea slotte terrein wia- y ne n. V< rd'r o stwaTrts werd hij afgeweerd. De vijand fce ft uit zijn op ?5 September be' aa'de voordeeîen geen nut kunnea trekkea. A'-leen in het dorp Gueudecourt h^eft hij voet y ge1 re, en ; daarentegen hebben w'j zijn hevige a?nvaUen van uit Le'bœufs en het front van . Mor\al tôt bezuiden Bouchavesnes, deels bij °( fevechten van lijf om lijf, bloedig cfgeslagen. 'en Z. van de Somme, mislukten de aanvallen vaa Fransche handgranatenwerpers nabij Vermandoviliers en Chauines. Gisterea en f; ïersisleren hebben onze vliegeniers a^n de Somme 6 vijan ielijke toestellen reergeschoten ; c;< een zevtnde vliegtuier werd gis'erea in Chain- ^ •^agne na?r beneden gehaald. a OjsîeLlk kpljgsîoanael. BERLIJN, 27 Sep'ember. Leger o■ rs den gmeraxl-veblmaarschulk Prins Leopold van Beieren. s. De tcestand is oaveranderd. K Front van luitenant-veldmaarsch&lk a»rtshertog Karl : Tea Noordea van de Kaipathea gceae ge-Jeurtenissen van beteekeais. N euwe gevechten in den I,oedova-sektor zijn 1 fens te met-r op een bloedige neerîaag voor de Lussen uUge^oopen. b Zevenburgsch krîîgsveld. * Onze aaaval nabij Herœannstadt gaat goed I •fooruit. s y_. "♦ooruit. MENGELWERK.—29 September 1916. 20 Voor f Jeid ï VI. Het was negen ure 's avonds. In het salon van den rijken bankier was Juist het avor.dmaal afgeloopen. —- Cornehe, zei de baron, ik ga nog voor eenige oogenbiikken naar de Reunion; ik heb sedett verscheidene weken den ciub niet bezocht ; Allons kan u gezelschap iiouden, indien gij geen bezoek verwacht. De dame zat nog iri harea leunstoel, bezig Diet baren hazenwind beschuit en lekker-nijen te geven, terwijl deze zijrie pootea op het zwart satijnen kieed der meesteres ge-legd had. — Ga maar naar uwen club, vriend, ant-woordde Corneiie glimlachend. Het zou waailijk wreed zijn ind en ik u wilde weer-houden. Ge hebt na de zorgen en de hitte van den dag uitspanning noodig. Indien mijnheer Alfons met mij een klappaitijtje wil doen, zal het overige van den avond ^ioedig voorbij zijn. — Ik beu iot uwen dienst, sprakde jonge-die achteloos zij a seivetopdetafel vvieffl, Geni, Keteïvest, I «. ID£312DL.SX3ST Balkanseh oorlogstooaeol. > c Leg^rfront van veldmaarschalk von Mackensen : BERLIJM, 27 September. — Luchtschepea eavlieg uigea hebben ncguaaals Bockaiest aaa- j ' pevailen. j ^ Hasodonisolx front : S ■ 1 lien 23 Setember werden ten O. vaa het ] ; Prespa-m< er vtrdere voordeelea behaald ea tea j , O. van Florina vijandelijkeaanvallenafgeslsgen. • ' Gisteren vieien de Bulgaarsche troepen nubij J _ den Kajmakt.chalan dea ten aanval gereed ] [ staanden vijand aan, wierpen hem achteruit «a ■ 3 achiervoltjdea hem ; 2 kanormea, verscheidene J macbiengewerea ea myawerpers vielea daarbij 1 in kuai.e hand. . - ©ffioissîs Oosl'nrijksoho bsrishiân r WESNEN, 27 September. • Oastelffk krifgstooneeL • Front tô£3a KurasaiiS. In de nabijheia vaa Petroseny kwam het ; gisteren enkel op den berg fulisini toi: gevechts-' voeling met de Rumeaen. " B;j Na; y Szeben (Hermancstad-) ncmen de • gevechten voor ons een ganstig verloop. J Op het Zevenbergsche orsifroat staaa op tal-rijke puaten oazeveiligheidstroepeniadea s'.rijd. In het Bistricloava-gebied werdea Rumaen-l schc en tea Necrden van Kirliba'oa en in dsa omtrek vaa Ludowa Rusîische voorstootca afcesiagcn. Ve;d< r tea Noordea niets vaa belaig. It iiiïiasîh krîjgstaoaes!. Geene groote gevechten. Op de KaTsthoogvlakte staan deelen oazer steliiagea bij poozea onder sterk kanoaaea- en jaijnwerpersvuur. ZuiJ-Oasieîîjk krij^siouneel. De toestind is onveraaderd. ^ 03 sar!o:i in haï Oasiau, n Turkaoha barlahteu. « KONSTANTINOPEL. 27 September.— Het boofdkwartier maakt bekend : Op het front vaa Felah:e maakte.a wij dea 2-1 September eea viiandelijkea vuuroverval tôt zwijgen. Op het d Perzisch front vielea Russische troepea oaze ste'lingea aan, 12 kilometers beoostea Hama- | W.V AiV UCJUCtCU LJ.CIUI4' 20 Koenraad Siegwart, een groote eu defti^e ~ heer met witte haren en zware bakkebaar-den van dezelfde kleur — hij was reeds over de zestig — stond op, kuste zijne echtge-noote op het voorhoofd en verlief, zijnea stiefzoon groetende, het salon. — Mijn Ged 1 zuchtte Corneiie, als de ïS deur gesloten was en terwijl zij den hond van zich wegstiet. Mijn man neemt onge-3r hinderd zijn vermaak. Zijne vrouw moet ik maar zien hoe zij zich tegen verveling bo-ib hoeden kan !... ip — Waarom, vroeg Alfons, hebt ga mijn-;t. heer Siegwait niet verzocht om bij u te ig blijven. r- — Omdat ik al te wel mijeen toestaad >p begrijp... Ik kan het over mij niet krijgea e- datgece te verzoeken, wat mij van recht> wege teekomt. Siegwart zou mij mijn ver-,t- zoek niet geweigerd hebben, want hij is» in iu weerwil van zijne hooge jaren, nog een be-r- leefde echtgenoot, maar denk aan den te toestand... daar zit de geeuwenda echtge-in noot, hier ligt de slaperige hazewind... ik je moet luidop voorlezen, om de vreeselijks .d eentoonigheid die alsdan heerscht te ver-mijden. Ach ! ik voel eene zwaarmoedigheid e- over mij komen die mij al de to«3taadea ia ?• de zwartste klearea YQarstelt.j,, dan ; wij wierpeu hea door tegecaanvallea terag. Op dei liakervleugel weerde ons vaur eene vijandelijke overrompelingspoging af. b ! Op dea liaki rvleugel van het Kaukasusfront, s | poôgde do vijaad onze loopgrachtca te over-va'len, dcch onze troepen drevea hem bij eea j tegenaaaval met de bajonet weer achterait.Ia de Dabroed?cha weerden onze troepen op 24 Sep- c tembi-r e a vijandeiijk'n aaaval af; zij narnea 30 man gevaatiea. Den 25 September vieien onze tro. pen, samea mat die oazer verboadeaen, daa z vijan i aan en dronsea tôt Amoezazia voorait. ° Ea'g'aar io'a b arlo'iî. v ROEMESNSCII FRONT : AandeDoi aurust. h In de Dobrceischa is de toastand oaveraa- t derd. Onze trrepen ^ersterken zich ia de door t hun vcrsti-rkte steliiagen. i Aan de kust van de Zwarte Zee rust. SOFIA, 28 Septemfeer. — Officieei : 5 S&osdaaissM iront : l Op de hoogte vaa Stara Neretsjka P'aaina j he ft een onzer Icoloanes ia de îichting van het j dorp Br* snitsa een b»Ja'jon van het 242" Fran- f sche regimeat o verre m : eld ea het verstrooid. , Eenige dozijnea gevangenen, eea machine- | ge vter, ttntea ea veldkeakens zijn ingeleveid. j Bij het dorp Krowni's hebben wij met da , bajocet vijandelijke schaasea geao-mea, waaria j wij 30 gs*se*veWen voaden. In de streekierdorpen Pisodere ea Armens'ro hebben wij eea t geaaaaval gedaaa op dtie , vijandelijke feataljoas, "die ia wasorde terag-trokkea en talrijke doodea ea gewoadea lietea liift'en. Tea Oostea van Lena (Florina) hebben wij .3 achtfreenwdgende aanvalien van Fraascha troepea afgeslag- n. De vijaad is met zware ver-lie^en t^ru.^.etiokkea. Na 10 dagen van onafçebrokea gevechten, waaria de S. rvlscke Drina-di isie de verbitterd-steaaavalica teg;ndea Kaimaktsjalan uitvoerde, hebben wij den vijaad gedwongoa op hetgeheela front terag te trekkeo. De s'rijd wordt met groat succès voor«ïS vooriee^et ; onze troepea vallea met kr^cht e i geestlrift aan. In het Mogleaitsa-dal geschutstrijd ; wij hebben tal van vijaadelij^e baiterijea tôt zwijgea geb-acht. Aan w-.erszijdea van dea Belasitsa Planina is he^ rustig. Op dit oogenbiik kwam Karel, da be-dieiide, binnen. — Waar bevee'.t mevrouw het licht aan le steken ? vroeg hij. — In mijn boudoir. Men opene 00k de nieuwe piano, die dazen morgend gebracht is.... Alfons, gij moet het speeituig bepree-ven... De groote piano, in de zaal speelt te zwaar. Ondertusschen had de knecht zich ver-wijderd.— Laat de gouvernante komen, zei Alfoi.s, ik luister zoo gaarne als zij speelt... — Mijn God, weet gij 't dan nog niet ? — Wat zou ik moeteu weten ? — Dat ik die kokette uit mijnea dienst heb ontslagen ! — Wanneer ? — Dezea morgend ! — Ik hoor er het eerste woord van, ver-zekerde Alfons met gekunstelde verbazing. _— Hebt gij Anna dan niet aan den maal-tijd gemist ? — Inderdaad, het was alsof er mij iets ontbrak... m3ar aan de gouvernante heb ik nietgedacht. Uw onderhoud was mij zoo aangenaam, meyrouw, dat ik de steeds zwijgende Anna niet gemist heb. Mag men de reden van deze ploiseknge verdwijaing .jvetea? *9 September 1919. Num. 934 g. Aaa het Stroema-front zwaar artillerievuar. le Aan de kust der Egeische Zee levendige bewe<ingea v^a kruisers. J: Sorlog in BSIiSIS sa FSAHSRÎJK Fraasoha berlo'ataa. - pt PARIJS, 26 Septemb r. — Tea N. van da Somme hebbea de Fraasche troepea, aaa da zoomea v^a Fregicsart gekornea, het dorp ia »a zijn geheel veroverd. la dea aa«fet zija voorait-gtschovea Fraasche elemeate» ia het kerkhoE vaa Combles biaaengedrongen, terwijl aadere verkenniDgsafdee'ingea de zuiderzoomea vaa st. het do: p bereiktea. Eea dez- r de'achemeaten .a- heeft zich meester gemaakt vaa eea loop^racht or tea Z.- W. vaa Combles ea maakte eeae Daitscha ko.npagnie gevaugen. Of>deove>.fcre punten vaa het froat hebbea de Fraasche (rcepen de verorerde s'elliagea iageticht ; de Duitschers hebbea gereageerd tea Z.-O. hiervan, waar hunne tegenaanvalîen gi te-ren op het eind vaa dea dag op de aieuwa iet Franscheloopgrachteatusichende baaa Béthu^a ea de Somme, werden teruggeslagen. Het aaatat la' weerbare gevaagenen dat gisteren genomea ea thans geteld is, bed>aagt S99 man. Op dea rechteroever vaa de Maas fcebbf a de Duitschers ,.a gisterea rond 21 ure een verwo&Jen aanval ge-ria richt tasschen feet werk vaa Thiaumont ea , Fleury. Het Fransche sper- en machinegewecr-? vuur heeft dea vijand prompt gestuit, dis tla ernstige verli zen leed. ^ PARIJS. 23 September (Avondbericht). — e1^ Tea Noorden van de Somme is de .slag hervat. De geallieerdea hebbea hua terreinwiast aaa-merkelijk uitgebreid ea al'e vo*r dea tweedea gevech'sdag gestelde doelea bereikt. er" Terzelfdertijd dat c'a Franschea vanochtend het deel vaa Combles tea Zuidea ea tea Oosten ;Ij> vaa dea spoorweg bemrclsti'de», wernten hua patroeljes samen met de Engelschen die het , ' Noord-VVestelijk deel van Combles van vijandea e!® zuiverdan. Kort daarop is het geheele dorp genomea. De ■ea huit is groot, daar de Duitschers reusachtiga ammuni'ievoorradea ia oaderaard&che gaagea e0" haddea opgestapeld. ea Er zija 1C0 g< wonde Duitschers gevonden ia het dorp, dat vol lijkea vaa Duitschers ligt. 1IS Onze troepea, vaa huons v«®rdeelen gebruik makende, hebbea dezea aamiddag z'.ch meester gemaakt vaa eea kleia boschje, geletrea tea be- noordea vaa Fregicourt, haifweje i:aar Morvo.L noorden vaa Fregicourt, haifweje naar Morvo.L ! —Ik mag het meisje niet benadeeiigen, wijl ze de dochter van eeaen geachte t s schrijver is. Da oude man is waarlijk te be» klagen. Aan u, nochtaas, Alfons, op w'eas geheim'ioading ik reke.ien mag. zal ik da ! eigeniijke reden me^edeelen : de gouvernante heeft mij besto'en 1 Alfons, die eene sigaar aan de vlam der kaars wilde ontsteken, trok zijne hand terug. — Besto'en ! herhaalde hij. — Ja, Ja, l Ik mis verscheidene voorwei-pen ! .. — En Anna Groban zou die zich toege-eigend hebben. — Niemand anders is in de zaal en ia hst boudoir geweest. Mijne dieastboden zija vertrouwde menschen, 't zijn deze fde die mij siuds jaren dienei. Nooit is er eeaa naald vermist geweest. Sedert de gouvernante, welkeik een bijzondcr \e tiouwe.j schonk, hier is, miste ik aanvankelijk klei- ; nigheden, later ko .tbare voorwerpen. : —'c Is treurig.meer dan treurig.mompeida ) Alfons. Het meisje gaat eene vreeselijka i toekomst te gemout. Ik beklaag haren armea i vader, wiens s^eschriften ik met genoegsu lees. Maar bewijzen 1 Hebt ge bewijzea. UVactU

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Gent du 1914 au 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes