De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

285 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 17 Janvrier. De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot. Accès à 28 octobre 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/gb1xd0sg98/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

DE QEITEIMR-DE LAIDWUCHT Nam. 12. 48ciaar* G.DôGraeve^lietôIvesMS DE KLEINE rAlRior Dasmeraag ti Januari liiS ïtJJs s centiemeit ^ „ «LKLO^yj— IlI ■ pT»fc>M«rea»n«agq«iapggm^A!^ja;^ ."MMWWi.' H J'1 rwmiajUiuaaM^iri»MlMnciTM^wwa'«^^regw«^<3agfa^^ ©FFiCîEELE DUITSCHE BERICHTEN VEHOBDïKZNG t»?er de inbeslagnemiag en de stapslopr.aming van en den handel in wcefsels, gemaakte en g--tr<:ide goederen enlintwaranlnha'Beigisch gsdeelte van 't gebied van liât 4° leger. Onder opheffing der verordealagen van 83 Juli 1916 (V. bl. voor het Etappeugebwd van feet V- leger, blz. 324 eaz.), van 28 Juli 1916 (V. bl. blz. 375 enz.), van 20 Augustus 1916 (V.b . blz. 318 eaz.), van 3 Sepiember 1916 (V. bl. b!z. 405 enz.), van 25 Oktober 1916 (V. bl. blz. 457 enz.) en van 9 Junl 1917 (V. bl. blz. G93 enz.) over de stapelopneming van on dea handel in weefseia, geaiaakta en gîbreide goederca en lint-wsren in t gebied van het 4e leger, van attikel 1 B cijfers 3-9 der verordening van 4 Mei 1917 over c;e stapeiopneming van ••n den handel ia dUrliika en plantaardige vezels, de eruit ver-Taard'igde haïr- of geheel afgewrrkte fabrikaten, en de àf vallon ervaa (V. bl. blz. 623 enz.), alsook der \erordecicg van 13 Augustus 1917 (V. bl. blz. 873 enz.) over de stapolopnacaing van eu den handel in gemaakte kleederen, verband-Etoffea en andere weefsela in het Belgisch gebied van het 4e leger. wordt vcor het Ba'glsch gedeelie van 't gebied van het 4« leger besteœd bis volgt : Sa beslaguatalES. Ai tikel 1. — Ai «îe op den da? der bekendma-fcirig dtier veroidening (proefdag) in het Bel-gisch pedeelte van 't gebied van het 4° leger voorhanden wa.renvoorrsdc-n van den in lid 2 îiânge iuiden aard zijn in beslag genomen. Vallen onder toepassing der in beslagaemjng : 1. Weefsels, gemaakte en gebreide «oederen as lintwaren van eli-e soort ait pîan'aardige ea dierbjkc stoffen, zonder onderscheid van kieur, tieksning ea afmetingen, doortrokfcen of niet doortrokken, naar inaat geweren, gesneden, tifgewerkt, gezoomd, enz. ; 2. de uit in cijfer 1 gencerao'o waren vervaar-digde, l.eteij afgewerkte of halfafi'ewerkte ge-tneden of caar maat gesveven voorwerpen, zonder onde: scheld van kleur, teekening, afmetia-gea en rca&ksel; 3- linten, snocren, gorderlint, veters, lisch-Loord, tresssn, b:etels, rijgveters, elastieken, ctr*ffp»n wacrln^V lîhAVum Tilt, met een weefsel beplakt of toebereid papiar, i tupijten van bepaalde afmoiin?en, vlaerkleedjes. i loopers, gordijnea, ook tulen gordijaen ; 1 4. zelldoak en dekzeilet», nieuw en gobruikt, 1 wajenhuiven en waffenkleadeii. 1 Artikel 2. — Vallen niet ondar toepassing der i inbeslasneming : 1 a) Al do voorwerpîn en waren, die voor het 1 grootste dael uit zijde, halfzijde en kunstzijde 5 gemaakt zijn. Als ha'fzijde worden enkel be- ï schouwd stoffen, waarvan ketting of inslag utt- 3 sluitend hetzij natuur- hetzij kunstzijda bevaten l halfiiidantfluwael. b) Echte en nagemaakte kant; c c) kleedingstukkcn, welke voor het grootsta des'. ^ uit pelswerk vervaardijfd of met pels gevosdsrd \ of overtrokkon zijn ; d) borduurwerk mît do i hand of met do machien semsakt, indien d« 1 waarde van het geborduurd wîrk de waardo van 1 4e stof overtreft ; e) ruchea (plaoikraagjes), ^ jabats, dassen ; f) afgscsaakt passementwerk, r zooale belsgsels voor mantels en klsedoraa, z handtaïchjeï met of zonder beugsl, lampe- kappsn en lich'schermen ; g) regen- en eonae- s schermen en de foedralen daarvan; h) kaurs- g lijvcn (korsetten), vrouwenhoedea ; i) echte ï OoîtersCha tapijten en echte K'obelins; j)p.npieran > weefse's en daaruit vervaardigde voorwtrpen ; r k) al de voiiwerpen, welke in het bîzit zijn van r privaatpersonen en in dan gebruikelijkea ï omvang tôt dszer persbonHjk gabruik dienen. t Art. 3. — Wie voigena srtikkel 1 in beslajga* « nomen voorwsrpen ia b^.waring heeft, is ver- l plicht deze zorgvulJig te beiivarea ea behoorlijk * te behsndelen. r Elke rechtszakelijke beichlkking over do ïn < beslagçenonien voorwerpen, de aan- en verkoop het gebrùiken er»au en elke wijziging eraan zal * alleen met verg,'.nuiDg van het « Militaerisches * Textil-BeschaFiungaamt » ta Gent toegolatan. i, Voor hat vervoer erran is de (oelating van den ,c «Wirtschaftsau schuss» der Elappïn-iuspsktioa 1 4 nood'g, ook indien dit binnen dezelfde plaati 1 KeschieJt. c St&psîaaaglfia. J Artikol 4. — Wie volg;n3 artikel 1 ln besla?- g gaaomaa weefsels, gemaakte en gebreid1! goede- c ren en lintwaren op den dag der bekendmakiag s dezer verordening (p^oef Jag) in bewaring heeft, r s verplicht de op dezan dag voorhanden vosr-adea met aanjifta van den eigenaar en da iswaarplaats op te gevea. De aangifta moet tôt .7 Januari 1918 gedaan woriea, te Gsat bij hst : Militarisches Textil-Beschaffungsamt». nr 53, Sivaaastraat, ia het overige legerieblsd b:j de isvoegde Orts- of Etappsn Kommaadaatur, velka de aldaar i-.igeiiende aangifien tôt dea Z Jaauari 1918 aan het « Militaerische^ Textil-îeschaffuagsamt » te Gsnt en op de Orts- ea Ïtappaa-Kommandanturen kosteloos verkrijg-iaar zija, en most, overaoakomstig de aaadui-ingan von het formalier, een overzicht geven ail de soort en de hosvaîlheid der voorhaadea 'oorwerpea.Wie voar^varpea ia b iwaria? hesft 3 verplicht, op verzoek ran het « Militaarischos rextial-Beschaffuagsamt » te Gsnt of van de isvoîgde Orts- of Etappon-Koainaandsntur, rachtvrij eakoiteloos stalen aan het «Miliiae-isches Textil-Bajchaffungaamt » te Geatiate eaden. Op grond van vroegere varardealazen resd3 aa^e^evea voorwerpen mosten niattemin, op rond der door deze varordsnlng bepaalde ver-'lichting tôt aangifte, nogmaala ain^e^evea irord«n.To; aangifte verplicht zija natuarlijkeen echtsp^rsoasc, vereeaigingea van privaat-echîelijke of openbaarrechtelijke nataur, landels- ea nijvarlisidsbedrijven, alsook aile isdrijven en inrichtlajen van S aat, gemeeatea a kerk, welke in beslagje roman waren voort-irengsn, verwarken of aaderzins in bewariag lebbea, om hat evea ot sij al din niât de e:g3-~ iaars vaa dezî waren zija of het recht hebbsn r over te beschikksn. A-1. 5. — De na den dag van hèt van kracht rordea dezer verordaaîng toakomenda, maar eeds véôr dezen dag verzondaa waren van dea a arlikel 1 geaoamdea aar l, alsook de earst na len proefdag in het Belgisch gsdoalte vin [ gebiad van het 4= loge: iageroe.de of aldaar ■ervaard'gda waren vaa dea ia artikel 1 genosm-lea aard, moeten binaea de 3 da^an na dat sij oegekomsn or afgawerkt zijn bij het « Militae-isc'aea Texïil-Besc'naffuugsamt » te Gent aan-egevea vvordoa en zija aaa de beîtemmiagea [ezer vorordeaiag evaazoa oaderworpen als de ,an te gevea voorwarpea welke op doa prosfdag eeds voorhandaa z ja. IvIENGELWERK. — 17 Januari 1018. 20 Heieng Middlefon Ik las dit bladje met allerlei wondere ge-vcelens. Zou de schrijver de waarheid weten ?, dacht ik vooreerst, ea dit gedacht deed inijne wangen blozen.Daaarna dacht ik wederom : 't Zij hij ze kent of niet, hij be-wondert mij loch. Een bittere glimlach kwarr. op mijne lippes, evenwel het was een glimlach ; en lioe œeer ik deze regelen overlas, hoe meer gij det! !oop mijner gedachten veranderden. Voor deeerste maal zegde ik tôt mijzelven: — Er zijn nog andere zaken in de wereld tocc dewelke men mag leven, buiten degene «lie ik verloren heb, de vrede des geestes en het gerust gcweten. Er is vernuft, dat, zoo hij zegt, boven het verdriet drijft: er is kracht, die het vernuft vooitbrengt om het zegepiaiend te doen heerschen en de wereîd naar zijnen wil te schikken ; daar zijn mach-tige orrtroeringen der ziel, wanaeer çij naar fïezag slreeft, wanneer het geluk haar be-ti-.velmt, wanneer eerbiedbewijzingen haar betocveien. Indien verdriet, tchuld of ^wanhoop aaijne oogea bekoo-.Iijker eu mijne stem scherper gemaakt hebben ; indien zij mijnen verborgen geest ontwaakt hebben ; het zal niet te vergeefs zijn. Ik wil volop aan deze nieuwe bronnei van vreugde zoo niet van geluk drinken ; ik wil den last van zulksn angst achter mij werpen ; ik wil met het verledene, met het vreeselijk verîeder.e afbreken, en een nieuw tijdvak beginnen. Dan nam ik het blad, dat op tafel lag, en verliet in allerhaast de boekzaal. Wanneer ik den hoek, die dan oostkant der ga'.eris uitmaakt, omdraaide, zag ik Edward aan het venster zitten, waar wij den vorigea zomer zoo dikvvijls te zamen den zonnen-ondergaog bev/onderd hadden. De laatste stralea van het verdwijnend licht omringden hem, ter wij l hij in gedachten ver> slonden was; een boek lag op zijne knieën en scheen uit de handen gevallen te zijn ; zijne voimaakte wezenjtrekken, zijn liefalijk ge-vormde mond, de aangename kleur van zijn haar, en het licht dat zich rondora hem als een sttaalkroon verspreidde, gaven hem in dat oogenblik het voorkotnea van eenen dier heiligen, welke Raphaël en Domeaichino zoo prachtig hebban afgemaald. Dit scheen mij als een visioen.In de opge-wondeaheid, w«aria ik mij dan bevoad, dacht ik biina dat het wezenlijk zoo was ; de woelige stroom mijner gedachten nam eene nieuwe richting ; de tranen kwamen mij in de oojen, ik keerde terug, met een zachter gevoelen des hartea als dat ik haar sedert lang geproefd had. Wanneer ik de deur naderde, werd Edward door het ruischen van mijn kleed opmerkzaam gamaakt ; hij riep mij om de vurige tinten des heme's, waar roode en purpere woîken in eenen gouden dampkring zachtjes dreven, te komen bswonderen. Ik ging naar hem toe, en wij bleven eenige stonden te zaman, tôt dat de zon gansch ver-dwenen en de kamer in eene betrekkelijke duistornis gekomen was. Daarna verwijderde ik mij, en het was slechts toen ik in mijne kamer kwam, dat ik gewaar werd dat ik het papiertje, waarop Henri's geschrift stond, verloren had. Dit was zeer verdrietig voor mij : ik keerde terug naar de boekzaal, maar vooraleer ze te bereiken, ontmoette ik Edward : hij hieîd in de hand het bladje, dat ik kwam zoeken. Ik hoefde het hem niet te vragen, want hij reikte het mij dadelijk toe, en sprak zeer oaverschilîig : behoort dit u toe ? Ik was verlegen ; ik iooehende het niet, en wilde iiet ook niet bekenaea. A.XJXJ BBLBI In Spa*îjo. BAZEL, 14 Jaauari. — De Parijzer « Journal • meldt uit Madrid : la Barcsloaa leidden dnurte-betoogingsn tôt tamelijk hafiiga ops'oiten. De schouwburgan werdaa door de ùjenis:''* bestormd, da koffiohuizea gepluaderd. lintal aaajahoudenea i3 groof. En Portagal BA.SEL, 14 Januari. — Us Parijzsr. bladea œeldsn uit Lis:absn : Da demo'iratische- e« omwanteiia.ïspartijea hebben bsslo'ea, aan den aaastaandea kiesstrijd gean deel te neniîa, ons alzoo va:zet aaa te leakanea tegaa d ; Groad-wats-avertreliag door dea voorzitter der Repa« bliek. la Hsllanâ. AMSTERDAM, 13 Jaa. — H?ien nanîd'iagf kwam hettotbetooxiageTtegendeg breklsiga ea oaroldooade loveasmiddïleaverdto'i ig. Dù be-toog'ng duurde varschaidaae uren zonder dat hat tôt welkdanigâ ernstige voorvallsa kwam. Ba l'aïljzar-konfarenols. BAZEL, 14 Jaiusri. — Zooals « Le Matin » meldt zal do Parijzer Bondgenooten-beraad-slagiag plaats hebben op einde Januari. Vooraf zullen Soanino en waarichijalijk ook Orlanda eane verklariag doea over de oorlo^sdoileiadau Taa Italië, ïa Amsritea. DEN HAAG, 14 Jaauari. — De « Tiflias * meldt ull New-York : Do leidar vaa hït Amari-kaaascha levenimlddalen ministeie Hovec vraagt strenge toepassiaï van da levensmi ids-len-wattea. Hu wil da uit3luiting der \Y3akeraar endaachtsrhaadia.î vaa levensraiddclan-bsUa-tea, ea voorz'.et tagenover haa eaae gelda raf van50D0 dollars en 2 jaren gevaag. Hoover denkt het varbruik van tarwa diar-door te bepsrken dat in plaats vaa tanire, ver-vangings-artikelen verschaft wordoa. Meahoopt op die w jza in oanea zomer 75-90 milj. bashels tarwa ta iruanen besparen, dia daa aan de andero Enteate-Staten zulien kunaea ovorgemaakt worden. la da laatsta vijf mianden zija 25-50 miljoaa bushels uitgespaard, die uitgevoerd werden. Hat Vatlkaan wil sSrsag on^ljaig zJjsa, BERLIJM, 15 Jaauari.— Betrekkelijk de ba-woriag vaa ze'iore blad.n, volgens wslke da H. Stoel jegens dea oarlog van houding zou veranderen stelt de bastuurder der 'Osservatora Romaao» vast, naar de Berliasr Lokal-Anzeigor uit Bazal vornoamt, dat da H. Stoal niet voor-nemaas iS, af ta vvijkaa vaa zijaa gidragsl jn vaa stipte oazijdigheid. cf.. » i i i » ■ n»— Ouitscha biriohlsn Fan hat groata Hoofakwaïtls?* Esrsîa Siiltsaâ barloht 3ERLIJN, 15 Januari. WesîsîîJ^ krI|3sÎ39iî33l Leger front van o -'dmanrschalk kroonprint Ruppreoht oun Buieren Geaae bijzoadere gebeurteaissea aan te stip-pea, allaau arliilerietTvaegevecht op verschil» leada plaatsea vaa het front. Osstslijk krliiistosnss], Gaea het miuate nieuws aan te slippen. êïaosâonlaaîi front. Da toestaad is niet gewijsigd. lîallaanseh krljgstosnesl. Krachtdadige aaavallaa welke da Italiaaea bewerkstelligd hobbaa to.^en da Oostenrijksch-Hoagairach'! stalllagea, am dea Asoloncbarg ea aan don Perticaberg, zijn met zware verliezsn afgaslagaa. Da artUleria-twaegovachtsn, dia

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Gent du 1914 au 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes