De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

323 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1917, 07 Juin. De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot. Accès à 22 septembre 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/pk06w99q47/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

DE GENTENAAR-DE LANDWACHT 45e iaar. Nam. lia ©.Ss Graeve, aeielvest, 1$ Pli &LbiK» Jr A tiCl v » D^nderdag 7 Junl 1317. Prlfs S ceatiemsn DïïITSOHI BSEÎCHÏIi van het Grost H eofdkwas Uer Eerate Buitsch barlotit. Westelijk krîis$to»nedI« BERLIJN, 5 Jum. Leaerfront van vtldmn&rschaih krojnprint Ruppreckt uan Beier^n. Aan hrt front van Vlaanderen is do toesand «nverauderd. In den bocht van Wytschaete on ia de naburig© sektors steeg de artilleriestrijd '« namiddags tôt de haogste hevigheid en bleef tôt h t m den nacht vos: .daren. Opinarschea der E gf îs'chen om de uitwerksels der rijando-lijke : rtiiierie vast te stellen zijn steoîs afge-Slagen geworden. Bij de kust en tusschen bat kana 'l Tan La Bassée en do straat Bapauais-Cambrai was ook gisteren de artilleriestrijd levendig. Hier bleven evei.eans aanvalien der Enseischcn zonder uitslag. Legerfront oan der. Buitschen kroonprins. Langs de Aisna en in westelijk Champagne beeft sttlliRgswijze weer de artilleriestrijd toe-fcenomen. Bij Braye weiden twee opvoigeade ■van heftige vuurvoorbereiding voorafgegane aachtelijke aanvalien, onder zware verliezen voar de Franschen, afgeslagen. Oosteiijk der Hanvals e.ling haaldenonze stormtroepcn gevan-{cnen uit de vijandelijke lo jpgraciiten. Legerfront oan gtnernal-oeldmsarschalk ■ lier las Albreclit von IVurtemburg. De rliege.s waren bij dag an bij nacht zeer Werkzaam gezien de gunstige weeigesfeltenis, ï)e vijand verloor gisterffn door afwoervuur ea luchtgevechten 12 vliegtuigea en iea kabel-çallondior geschutvuur. Luitenant Voss schoot fcijnen 20e, luitenant Shafer zijaen 34e en lui'e-#ant Almearodor zijnea 24e tesenstrever nec-r. Op het OasteîSjk krljgstooneel is er buitea de hernemende gevechtsbedrjvig-»£id op vele plaatsen, nieis van groo.era ge-■fjchteu te melden. Kaceiloiiiaoh fraat. Buiten voorpostangevecliten zij a er geene bijzondere gebeuitenissen. Tweeila Buîtaoh beric'ût. BERLIJN, 5 Juni.— Avondbericht. — Aan •weerszijden van Wytschaete duurt de artilleriestrijd voort. Aan den Chemin des Dames, i* bij Braye eon derde aanval der Franschen, en aan den Winterberg ®jn sterke op.narsch mislukt. Verder niets bijzonJers. IffieiâdSe loslenrijksâhâ bsrichtoi WEENEN, 5 Juni. Oastalljk ait Zuid Ûaâtsîïljk krifgsÊoaneel Onvereraadeid. iiaKaanâ&h kr'jgstossusL Ten Zuiden van Jamiano,haiverwege tusschen Moniiicouo en Hermada, veroverden onze troepea bij t e;ien stehelmatig voorbereidea on uitgevoerden tegeaaanval ean belangrijk ge-dtalte d r loopgracliten terug, die voor 2 wekoa door deItalianenindien sektor werden genomem. Tevergeefs wiexp de vijand zijne te vo t en met autornobiels aangevosrde reserven in den gtrijd, om ons het gowonnen terreia weder te ontrukkîn. In eenen strijd van dag on nacht, die hedea rnorgend vroe» tenge7ol^e van kst vooruit stuien van nieuwe Italiaansche reserven tôt groote heftigbeid steeg, bleef onze keldlnf-ti»:e infinlerie zsgerijk op gansch de hjn. D« vijand werd overal terugçewurpen. Ook de pogingen der Italianen om hunnen zuidelijken vleugel door aanvallau bij Costanje-vica, op den Faitje Hrib ten Oosten van Gorz te ontlasten, mislukten volkomen ts^euo 'sr den taaiea v/ederstand onzîr troepen, Het aantal geyangen^n gisfer bij Jamiano ge-aomen belra-'gt 171 ofScieren en G500 tnannsn. Het gezamentlijka to'aal in het jongs^e b»richt gemeld is aidas tôt het voor senen afwe^r-veldsl ig buittjngewooa gotal gestagen ran 22000 gerangenen. Een vijandelijk tweevlak werd in luclitstrijd bovea Ortina d'Ampezzo, aaar beneden ge-scho'on.9a asrlai i t hâ OssEan, SurksôJi bsrloht: KONSTANTINOPEL, 5 luai. — Vangeen enkel front worden „ewichtiga gebeurtenissen gemeld. Bolgaaraoke bsrlolitsn. SOFIA, 5 J uni. — Bericht van den generalea s'.af : HacsilGulaob froat : Op den rechter Wardar-oerer ten Noord-Oosien van Alcak Mahzakten herhaalde, tôt het laatste uur voortgezettaaanvalien vanden vijand volLornen ia oas vuur neer. Gisier avond poogden de Franschen,nahevige kanomxenvoorbereidiug, opnieuw vier aanvalien te doea die echter met bloedige verli^zen voor hen afgés'.agen warden. Te^oa 8 u.e 's avonds ruk.en afzonder'ijke kleine af Jeelingen vooruit; zij werden echter onmidde lijk do jr ens vuur ineo -.gîscliotea. Een kalf uur later rukte eaa geheel bataljon op dat echter evenesas volkamen terusrgeslajen werd. Daarop werden nog twee andere aanvalien oadernomsn welke misluk en. Deze '.vasihopige hardnekkigheid der Franschen d e voor hen met eene volkomene neer* laag e^n ligde k»3tte hua zware veidiezea. Tôt hiertoe werdea ongeveer 300 vijandi'ijka lijken yoor onze drjadversperringen gsteld, ïeielf Jer tijd poagdan afzonderlijk î Engdlsc'ao voe'volktrospea in het middanpuat van den seï<tor tusschèn de Wardar- en Doiranmerea op te rukken. Zij werden door oas vuur gemikkelijk var-jaagl.Om middernacht rukto eene En?els6he kom-pa^aie te<;8a onze vooruitgelegaa posEea tea Zuiden van Saires op. Ze werd echter door vuur verdroven. Op het overige front zwak kanoanenvuur. wfr i m iin— m iiniiiii«iw*mi»»nan™m« ri -itt-i MENGELWERK. - 7 Juni 1917. i6 zoon des moordenaars — Zoodus, Peter, guig vrouw Chopper ^oort ; gij moet goed oppassen ; wa it dikwijls woid ik boven geroepen voor tvaschgoed en dergelijke zaken ; en dan Bioet gij opîetten, en eoo men iets neemt, moet gij hetaanstonds opEchfîjven. Gij zalt gaandeweg wel leeren wie gij kunt vçr-vouwen en wieniet ; waat ik ken meest al îaijr.e ka'ânten. Eene vrouw moet gij nooit ^ertrouwen, ik wil zeggen eene van ds Biatiozenvïouwen, of ik moet het uzegge-i ; gij moet bijzoï'der streng bij faaar opîetten, 'want zij fcebben allerhaude streken ; gij tooet naar alîe kantei te gelijk zien. — Maar wie moet ik dan vertiouwèn ? — Wel, kiiidlief, gij zuit dat gauw genoeg <>ndcrvinden ; maar onthoud eene zaak, Vertroaw nooiteen laugen mageien malroos .^Iszijn naam met op de boeken staat, die toannen betalen i ooit. Hier is het boek, petxvelk de arme Peter hield ; en gij ziet de jDamen boven iedeie rij, Ik^eloof ten ml-n-fte dat het zoo is, ik heb re'f geene geleerd-geid, maar ik bezit een goed geheugen ; ik fan !ezen noch schrijven ; en daarom was .» eter irtij zoo van dienst. Nu vraren zij tegen een sebip gaaa ligfge», I wgiiii iimiwi i mu iiiiii sn de matrozen kwamea in de boot on nameu verschillige zaken op krediet, terwiji Jos het regelmatig opschreef. Zoo ging het den heelen dag voort ; de boot voer van schip tôt schip om verschillige benoodigdheden te leveren ; in vele ge-vallen werd er gereed geld voor bet3ald, in andere raoest Jos zijne bedreveaheid tooeen en ze in het boek opschrijven. Eindsiijk, omsîreek$5 ure was het vat bier ledig, de iuhoad van de verschillige manden nagî-noeg verdvveaen en da boot volgeladea met waschgoed, scheepsbeschuit, ledige âss-schen en andere ruilartikelen. en beval vrouw Chopper aan schipper Willem cm naar wal terug te keeren. Zoodra de manden en andere artikelea ia huis gedragen waren liet vrouw Chopper volgens haie ^eregelda gewooate het etea uit eene nabtjge'.egen gaarkeuken halen, Jos at met haar en na den maa'.tijd gaf zij nem verlof te gaan wandsîea ea zijae beenen ees^a uit te rekken a!s hij lu"jt had, terwiji zij het waschgoed verzorgds. J03 woldeed 6:eraan met genoegen, waat zijae beenen waien geheel stijf van zoo !ang vastgepakt te zittea tusschen manden mat eieren, gerookte haringea en wie weet w&t nog al meer. Vrouw Chopper was de weduwe van eenen bootsman, die haar e«nigen tijd voor zijuer. dood met zijne spaarpceaingen in die zaak had gezct en seieit w*s zij op denzelf- den voet voortgegaan. Men zegde dat zij rijk was, doch îijkdom -is betrekkelijk, en wanoeer iemand vaa haren stand in eea zeestadje 200 of 300 pond sterling op de bank heeft staan, wordt die voor rijk gehouden. In aile geval was zij rijk in slechts en twij* felachtige schulden, want zij had wel zeven of acht van die groote boeken, gelijk dat-, welk Jos voor haar dea ganschen dag vo'-schreef en waarin zeer vee! _ rekeningen warea opgeteekend, die wel altijd onbetaald zoudan blijven ; maar zoo er al vele oude schulden waren, zoo was de winst naar evenredigheid, en met de oude rekeaingea, die somwijlen betaali werden, het gereed geld, dat zij iaderen dag ontving en haren voordeeligen ruilhande!, scheen zij eene winstgevende zaak te hebbea, alhoewel het zeker is, dat bijna de helft vaa hare artikelen weggegeven werden. Het is de vraag nog of die boeken met kwade schuldsn geene bron van genoegen voor haar waren, want elken avond nam zij eei van dio boeken voor zich, en, ofschooa zij zelve niet lezea kon, waren zij haar zoo aanhoudead voorgelezea, dat zij ieder blad van buiten kendo en bijna regel voor regel koa opsommen, wat iedere rekening bsvatte dan volgde er aliijd een verhaal omirent den schuldenaar, aan wien zij werd herinnetd en toen zij eenmaal met Jos eigen geworden was, brachten. zij gewoonlijkzoodeavaaden door, zij met ?ertellen en hij met luistwen. In de vlakîe van Sazichoban wierpen vijand»' lijke vlijfituigen braadbommoa op dea S.oveld« staandea oo jst. Sumeeasah front i Bij Tulcea root 't oogenblik geweervuur. 0»loj ia E2UII sa Fa&M&Uf rraasohe barlohfsa. PARIJS, 4 Juni. — Da artilleriestrijd is hevig geworden gisteren op het einde van den dajj tea Noord.vesten raa ds hoeve Froidiaont. Eea Duitscheaanval, gisteren roa l 22 uur ged aa op een voaruitspringen l puat der Franschs liaie, is er in geslaagd voet te krijgaa ia eakels ' vooruitt;eschoven elementea. Op ha', front der hoogviak en van Vaucle.c en Califoraië, (na hun bloadigo nederlaag T.«a gisteren), hebbea da Duitsc'iers hun pogmg nlefc herhaald. en hebban er zich bij bepaa'd de Frsa-sche steilingea tam-îl.jk tiovig te beschio en. la Champagne habben de Franschen esn, overval uitgovoeru op de Duitsche loopgrachtera tea Oostan van de a Téton. De Franschî» m.iakiea 3 mitrailjeuzsa buit, ea namsa gerangenen.PARIJS, i Juai (Avoadbaricht). — De !?e-schutstnjd bleef zeer bedrijvig bewestea Braye-ea Laonnais. Tussc'aenpaozsnd boinbardeŒsnt tegen onze voorst# liuics bij Craonaa ea Che-Taux. Ba^^lsoh berioht. LON DEN", i Juai. — Wij hebbsa tea Z.-W. vaa Cherisj' eea post harnomea, die 2« dezer ia handea van den vijand was geblsven. In ien nacht zijn vijandelijke overvallen afgeweard tea Zuidwestea van La Basses en Nieuw CapeliSi Be3osten Vermellas drongea wij ia do vijf.ads-' lijke schansen. OostsnrljKsch-IfaHaaiisshi sor!i| Itaîiaaaaeh bar'obt ROME, 4 Juai. — Beoos^ea Gorz eu op de i Karstheoft het rija'îdelijk geschutvuur, m de rorige dagen reeds vermeld, gisterea ia krach.t gewonaen ea zich. van Vartoibizza tôt de xe* uitgebreid. Tegen oize steilingea op dea b-îrg' Saa Marco, tegea de linies op Dosso Faiti ea beoosten Flondar bereikte bat eene buiten-gewona hevigheid. Oazs schotea baantwoordden dis dsr tegas-pirtij ea dwaràboomiea poginsea der vijandelijke infanterie om ia oaze iiaies binnen .te breken. Op de Westelijke hellingea van èra San Marco slaagde de vijand er in, na met zfj» artillerievuur de verdedigingsîtelliagen oacr linias volslagen te hebbea veraield, ia eea door dromiaen uitgevoerden aanval eeaige vooruit-gesch^ren schaas^n binnen te dringea. D^or het snelle iagrijpea van versterkiegaa tôt statn gebracht, werd hij vervolgens ia tegeasanval mst ernstige verliezen zondsr îei in zijastellingen teruggaworpen. Hij liet 82 %<s-vangenaa, o. w. drie ofScieren, in oaze hindsa. RUSSÏSOl-BUirSGHS 0QSL03 ST-PETERSBURG, 4 Juai. Russtsch geaechftterrein. In d« richtiag van Kowel, in do streek fan Nowi Mossor, zijn Russischa verlcenuers oa-dsr aaavoering van Rikofsk, luitenant der kozakkea, door vier îjzcriraadliaies heengebroken. Zij hebben oonaa Duitschaa veidpost verstrooid. In de Karpath.ee, in ds streek vaa Prewi, baanden Russche verkeun ngsafdee'ingen ouder leiding van onderluitenant Odmtsof zich ondank» het vuur yan mackiocgewefea ou gewereo des vijands_ eea weg do»r het ijze.draad, verdrevsa don vijand uit zija schansen en beraacht'gdea eon inachiengeweer. Bij den aanval is de dappero ond#r-luitenaat gesaeuveld. Russisch-Tarksch gjoechtsltrrtin. Onreranderd.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Gent du 1914 au 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes