De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

802 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1916, 01 Avril. De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot. Accès à 25 octobre 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/tb0xp6zg4s/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

DE GENTENAAR-DE LANDWACHT 3S jnnr. — Bureelen te Cent, Keteîvest, 16. — IDE IKLIEUSTE IP.A.'X'.R.IOT — Zaterdag î April 1SÎS. Nuin. 7S. ^inn——mM hwiiii lin m m i iiiiwii i "l""""l "'-"ill.!. libwwiuu.i—wkwwiw ~ Clfficiëele Du/tsche berichtesi VERQRDENING AUe met huiven of kappen rorvrzien p*ïarden-tijtui en tnoeten van achter in het overtrek eene op<ni'g h bben, welke het aan den geleider laogel jk H3aikt,van ziine plaats uit naar achteren de steenwes te o verzi n en de signalen der hem van achterop inhalende automobielen te hooran. Geladen w gens, welke ai den bo'c het u.tzicht en h<at hooren. naar achter niet mogeltjk maken, moet; n van den koetsier te voet ^e'eid of door een anderen persoon te voet be ;eleid worden. Er wordt nog tens op het houden van den rech'erkant der steenwegen en liet tijdig uitwijken gewfzen. Oïs t edmgen van boveristaande Verordening worden met eene el Ibo te tôt 150 mark of met eene vrijheidss raf tôt 6 weken gestraft. Gent, dea 23 Maart 1916. De Etappen-Kommandant. BEKENDMAKIM Door ooraeei van h» t veldkrijgseerecht der mobie'en Etappen-Kommand mur Gent Ô37/VIÎI) van 25 Maait 1916 is da mijnwerker &er.é CAN7E ni Ra'\eem, wegens onthouding van wapens TSB 300Ï5 veroordeeld geworden. Het voniiis >" rd d or de ondergeteeke-nde rechtjheer be r ich rgd en de doodstraf is den 28 vlaart 1916 door <-)■ n kogel voltrokken. Gent, den 28 Maart 1916. De Etappen-Kommandant, von WICK, Ob rstle itnar.t. LANDBOUWERSBOND van tiu»T-vijAA^wiiKE.«. Vergudaring van 3i Maart. M. Maenhaut d'-el mede : ."'Salskoek, vosdermesl. ceréaliae, rljst, gm-ut en 2:0 IX) kilo grills, ziju beschikbaar. PawâàJiïand — 35u.0v0 kilos zijn «evraagd uit H 1 and a s p antgoed. Wie er b g ert, doe de aanvraag — zon roeinig mogelijk — aan M. DeC v'uwe. P'iis r og onbskend. Plant-aardapp sis. — Eene zekere hoeveel-he d •• ordt ,-t ev, d door de kommandanturen aan 8 frankt — uit Dut schland. Die aardappels zijn als terut-gave voor de aardappels vroeger opgeëischt. De stad Get>t heeft 00k eene zekere hoeveel-lieid aaidappels ge regen om a's plantgoed te geven aan werklieden die een hoe»je grond bcvfrken. Degenen die plaataardsppels kriigen ziin ver-plicht ?e te plariten — wie het niet zou doen zou erge mot iltjkhed'-n kunnen oploopeti. Mea moet veel aardtppels planten opdat er toekanenH jaar ge ne te t ort zijn. M. DeCalowk.— "vif-n heef; gevraagd waarom de aardappels, verleden week aangekondigd, niet zijn kunn- n ^ft;e everd worden. Dat is omdat ze bestemd w ren voor de Dui'sche over-heid, om ze te verdeelen in de kommandantur Gent. Andere aaidappels ziin aangekomen en er k< m n er tk g — maar ze zuilen ongeveer 21 fr. per 100 kiij's kosten. — Ze kos'.en 27 fr. in Hotlaa D- getneeafen die er ontvangen, znllen eene waar o g n'oct n stcrteu evenals voor den amm in ak-sulfaat. V.<n '-«aaad»g zul'°n wij planten. afleveren aan merise-hen v^n de star] en omtrek. M. De C \lhwe. — Si Wien oa veldfeoonsa. Het is gsed er vee) te i>lantea, daar het vleesch schaarsch is, en dat m&n ze kan planters z-ondor Stik- ofmest. Wie <-r begeert, zende mij eene aanvraag ten aller aat t<- Vf f!a?. Kalkoyanam âa — JVfen kan no? over 50 tôt 60 ton besct.i» k -n, maar het is duur — 130 frank. Het beiat 18 0]l) siikstof. Vragen onmiddellijk tedtjen. In iichte gro^den moet men het 14 dagen vôôr het zaaien str -oien, anders gaat het zaad kapo'. Niet mengeien met superfoslaat. Vlessolirasel — Beschikbaar toekomende v/eek. Nu»er 1 idslaan, 117. Ammaiiiak-sulfaat. — Vijftig ton zijn aan gekomen. Aflevering toekomende week; het beticht zal in deda,;bladen verschtjnen. Botsr. — Een s'aal bo er. ûoor eenen lani-b uiwe.r gele^erd, is erg vermenad met margarine — het is enkel goef om wagens te smeren, niet voor op bo'erh rnimen. M. Maenhout. — Ped'grées. — Als men er vraagt m >et men zeer juiste lalicntin^en g;ven en namelijk zeer juist ond~r welken naam het paard ingeschrevea is in het sta Ibo îk. And°rs hebb'm wij te ieel inoeilijkhiden. Bssr. — De stad heeft op onze vraag geant-woord. Zij be^iit met te z'ggen dat de la d-bouwpro lukten 3 maal zoo duur zijn als vroe 'er w it onjuist is voor aardanpels, hooi, s roo, enz. Verders is de vraa? n^ar beer zoo gro t dat de aanvragers zelf. den prijs d jen opslaan. Magassiavetta. — Voor goede vette, zle 4e blz. : Entbi. 6472 VOBTB&Ti. Eaoisg: Club a3nt. — Zondag 2 Aprîl heb-ben wij op on^ spo tplein te Gen brttgg'-Noird twea belangrij e ma'chea van h't handicap-toernooi van Racing (1= diviste-spelers) : om 3 u'tr F. C. Eendracht Standard F, C.. scheids-rech er Strubbe ; om 4 1/2 u. F C. Vriendsc iap-Raciïig C ub A, schei isrechter Van de Lee;t. 's Morgends om 10 ure scho'ierenmatchen : om 10 u. Racing III-Racing IV ; om 11 1/2 ure, Raring I-Racing TI. Headraoht Gsnt. — Zonda? 2 April, om 2 1/2 aie, vrienJenni -tch v»n veteraans : F. C. Vr e d^c'aap t-n F. C. Eendracht. . Om 4 ure match tussehen Ie équipé juniors F. C. Racing t-gen F. C. bendracht 2® ; injang-prijzia 20 en 10 csatiemen. QE8EGHiSZAKB^. Boetstraff"lijke Rechtbamk van Gent. Eijwieldlef. — Georges De Bruycfeer, van Geat, aan«ehoiiiien, voor diefsta) van een rijwiel ten nad el« vaa M. Ver-iegam en M. De M' yer, 1 jaar « 1 trraa s:eldbo*îten fan 26 fr. Bl^ srs&rek aaiapaîraol. — Gust. Mouton, van Gem, die «e&rek hid aaa pîtrasd, st'jol ten 11a !eele van M. Drieg'ne, 100 kitos carbure, wat hem 3 ma and gflvang kost. Veor dleistal va» e«n pak broderies ten nadf ele van ai. Grymonproz, vaa Gsnt, krijgt Jozef De Groote, *aa Gent, 2 m^and en 28 fr. STADSNIEUWS. Borloht aan ptibliak. — Esnige intich-tinsren n >p m de nieuto • broudrantsoeneerint*. Het aieuwe rantso&as alsel Tan brood wordt op 2 Apiil aanstaande toesepa t. Het voorziet 3u0 gratnmen brood per hoofd en per dag of 2109 grammen pjr wee't (2 brooden v.-.n 1050 gr.) Om brooi te bekomen mo^ten de ve bruikers gcea e k<l stuk aan den bj.k«:er voorle^. en. De bakker-.-h»bben iij3ten welk;de k teateel in bijzonderhcden b-helzen. Deze lijsten zijn op-:emaakt vo g ns da gegeveaa van het rond-schtij en dat destijds door te®t publiek is in«;e-vuld. Enkele wijcigiagen zija echtsr daarom-trent aan^el>rac!»t. Deze, we ke v»a w«ge de beDnghebbenden, re-ie i tôt klac'.tea ge»ea. zxl m-'n naderhand welwillend oadersoe cea. Hetze fde geidt voor de gez Jtskiarten. Het pabhek zal bij middel der ■iagbla Jen icrwittigd ^ ord :n van de dagen en ureïi va» ont*aag»t distr kUchten. De bal k rs zuli«m or«r e no voldoende hoe-veelhei 1 meel beseliikicen om al hunne klanten volg ns het v -stgestelde rantsoen te bedienen. Zij hebb n dus volstrekt «een recht brooi aan eeaen klant te tnreigerea on ier voorwendsel van gsbrek aan meel. Er kaa eckter geen spruak zija, mse meel to-"î te ksnaen da 1 wat er voor het rantsorn noodig is. Diensvo gens zal het v nwe.<e het pubhei orerbodig zijn maer brood te vragen. Daar het de baWers opgelegd is dagelijks dezelfiie hoeveelheid meel te versrerken, zal het tantsoen over de 6 îrerkda^e.1 verdeeld worden. GEWICHT : Het brood zal mi'istens 1050 of 525 grammen moe'on wegeti, «eene enkele afvvijking van gewicht, zelfs niet voor dubbel bakken of andere redsn is toegela en. Het p-ibliek wordt aang-spoord het gewicht van het brood regelmati-î ni te zien. PRIJS. — Ue prijs blijft vastgesteld op 42 cen-tiemen per kdo. Daar echt t het gewicht van het biood wederzijds vaa 50 gr. en 25 gr. is ver- meerderd, wor^t de priis in deze'f le mats v»r-hojg l en vast<es eld op 44 ce itinmen voor het brood van 1030 grammea eu 22 ceatiiiaan voor d tt van 52) ijr wim ^n. KLACHTEM. — AUe gegronde klachten, d >or bewjzen gestaafd, zuilen 's nami Idatrs van 2 tôt 3 ure ter Lacenhaile (oureel nr2) ont <an-genworlen. ( vfed^gede 11). — Stpdplijk Werk der vo:,dinif. — Ver ni's van Zoadag iaas aan le, 2 April, de brooden het nieuw gewicht va 11030 gr. m je en hebben.wor lt de a tndacht vai de on lerg-s eund'n van net Steielii c Werk df.r voedi ii er 00 geve tigd, dat d? je ons of kaarten hun door het Voedin swerk uitsjedeeld, dus enkal g ; d'g zijn t >t en m*.t Za'er Ja^ 1 April. Naas>t d e je ons of kaarten moe en natuur ij ; even ils voor de andere i-swo-ners der stad, de raa soenbons atn de bakkers b'e^even wo.den. (VIedegedecld). — 1 .i .m » Dit Mal!3. — Doodgereden.— Uonderd«u{ avond, om 8 1/4 uie, is ae he^r Delacourt, jongeling, uit Melle terugk.»erde, d.ior een tr-imrijtuig doo ig relen. D ; w mman die nietj g -zien had, teng-jvo ge der dutster idoch een aj«ge scaoïc gewiar werd, stopto da ielijk. Het rijtuig moast op^eieven worden, om het vermorzeld lij < er vm onderte halea. Wa-samaastar-Saitar. — Dandietpnstrsek. Vier zwartgemaaiite m naen zija Zoadaga^ond in de woni ig ran Joiet M,iessc lalK, la id bouwer, N^erstrait, gedrongen. Onlerdoods-bidreigiagen h bben zij he n verplicht al <îijn gel i af te geven. Zij eisch;e i duizend frank. De landbouwer htd si :chts veeni; fraak in huis. Daar hij aan de ban lieten, b j mid tel vai zijn spa.trboekje, b-nvijzen kon, dat zijn gsld op de sp arkas stonl, lieten zij hem met ru t ea ver-trok 1&1. II ;t parket van Deadermoade heeft d3 zaak in han len. ïîQiaaa. — Voor onze krijgsgeoangnnm. De vetteoop van h-:t kl viersiuk in gavot-stijl «Zoo wijd van hier» (Si liin de nous), vtn J. iJaems, vern.oopingiricht me" di hoog otf dijke m dawerkiug wau lieV Jad ge jufvrouwen, geheel tan voordeele der krtj<sge^an^enen van D i ize e.-s van Petegem, b acht de -o n op van 266,20 ft. wa .rva \ 4S fr. j-oor drukkosten. Ajp3Ï3. — Ùiefstallun. — Bij K. De Smldt, bee .twuwer, werden dcht hespen gestolea ; de die/en zijn Dianengadr Jagen laugs li;t venster, waar zij eeae mit nsbbea uitgesne le 1. — In het Gemeeatahuià werden acht kiekens en een ha m gestolc». K£aria-Jaî»ar'3bak3. — De hond°rdiarige. — De vr m v di ,• nog s.ee ls in net ilaoster verbl jft is iiaar 102°jaar iagetredea. Zij is nojf mimer w lvjrend. Haarna.— Oosrledart.— Jules De Vlaemiuck, 28 jatr, soldait bij het 2-ja;ers, ii ia he: gast-huis van Calais ain zij ne woadei bezwekea. Een plechtige lij dien-,t he-'ft Dmjdag plaats ^ehad. Kszeaaxaa.— I)i fstxl. — Het parlent van Ou teneur de is ter pla »ts gew^est, on een ge-wichtigen diefital te onderzo^ken, gepleegl in 't m iga^ijn via 't roediagikomttaii, Een iawoner m tt 7 zikken meel nxar Gent rijdende, werd te Eyne uitgeplundîfd. De plunderaars zittea vast. SSoaar^Qiî. — Oosrleden. — Maaodagl.l. is godvruciitig in den heer oa'sbpe 1 L® lis Da Smet, 19 jaar oud. De j.»age s n4«Qt or«laad te Gent in de lostschool van S -Aiamd en wis vanaldiehetn keîdea jfciacht en bemisi. Hij was de eeaige zaon vaa den alom geëerien en bemindea burg.îinees'er van Z» no gem ea vaa viei/rouw De Stnet Vaa det Berghe. Gansch ûegeme^nte rieeiai e-ngrajtdeel in dei diepen rouiv. Wij bied- n dus, in naam dîr bevolking van Zomergem aan din heer Burgeme^ster, aan zijne Dame e 1 Juafrouw a s >o< aan de familiën De Sm^ît en Van dan Berghe onzs geroelens van inni e deelnarning. HPaulat&sai. — Diefslallen. — Stoutmoedige dieven ztjn Zaterdag a^cht ingebroken op het hof van tiaimond Van der Massen. De dieven hebb^n 280 tûlos vleesch, 2 potten smout, boter, rijst, 15 brooden e 1 andere vvare.i gestolen al'es ter waarde van rond de 160J fr. De d even heb-ben de ijzerea staven moeten uitbreken om binnen te ;eraken. — Bij E. De Clercq heeft mea voor ruim 150 fr. gezaagd hout gestolen. Verders heeft men te Munkzwaltn, Ste-Maria-Lathem en te Hunde gem kiekens en konijnen gestol^n. Gudaaaarde. — Aançeslugen. — 4590 kilo meel, voortkomende van een handelaar uit Etichove, werden op de tramstatie ia besla£ genomen. — !)? mautcchipn] « Bur;er/în,filang » heeft een fonds ges ichtouj noodUjdena» iileinburgjr3 ter hulp te kom ; 1. — Opvtand. — Eene bende gevangeien heeft in het celgeving de b ;wtk ■ s aaagjvallen en ee cwetst, met h-ît inzicht uit het gevang ta ont-snapp^n. Hunn • po;i ig is raislukt. ïiaarae — Diefstal. — In h god^hnis alhiac we d do ir dieven de varkenss al opsagebrokea, eûn vari:en gsdood en medegenomen. ■ ■ .«m.niunnrn 0ii:tssh9 berichîsn vas? b.?A Grooî lîo;.fdkwapiler. Wj3i 3Î Jk krï|j3t j351321, BSR ^IfN, 30 Mïart, 's m ddagî. — In da omstreken vaa Liiions, heeft een kie n Dui sch detachem *nt e-rn voig^e mi itaire ha;d;reep, b werkitelii<d tegen de vijandelijka s eldng, en heeft als r^rij^sg ivangenen 1 icapiiein ea 57 iaaa-nei raedegebricit. Ten West'nder Maas hebben ds Fr-inschen verschetd-ine op elkair votyende aanvalleti bewerks'elligi, we'ke vio-bereid wirei d>jr een krachtdadig kanjnvuur en we k® vo ir doal haiden de herneming de : stelîiag van h ît b isch. g -legen ten Noord-Oosten van A recourt ; zij wer len afiesla«ren. In d-;n Zaid-Opuelijksn ui'hoek van het bssc^ ha Idm er, zelfs 's nac'ats hardnekkig î lijf om 1 jf gevec^iten p'aats. o >k daar wa? de rijaaî gedwougen zich dszen rao 'ge id teru» te treick sa. Het ardllsrie^e/ecnt duu t vo^rt m?t aea g>-o >t ge velt aan dî twee os/ers der Maas. Ttjdïns een lucht^evecht ten Ooatsn via Bipiu'ae heeft luit-nmt Immslmian zija twaifie viiandelijk vliegtuig buitea .çeveclit gesteld ; heï was een Eng>!sch trfeevlas, waarvan 4e mzittendea thaas onze krijj-3gevaa-genen z'jn. Te Metz werd een soldaat gedoii ea rra-dea ver ohîidjne and-re ge csvets do >r bo nmaa welke geworpen werden door vijandelijka l«cht-vliegers.O )st3l |k ferj^sto^îss»!, BERLIJN. 30 Ma -rc. — Gi,t ren, tau Zaiien ran hat îï noc2-meer, heba-m de Russ sn zich onth .-udan vaa aan te v Ulaa, maa'' i a dit g î yest gelijc ten W:«ea vaa Ta obftalten tea ffoor-den van Wi'se/ lîîde hua ie artillerie eeaa gr iote w -r czaam'ieid aa i d ;n dag. Û3 kaltata heerscht opiie 4>w n abïj Po vt awy. Balkaassh kptffsîasHasl. BERLIJN, 30 Maart. — Gaea niaiiwô k»es;a-naam i. Olfici^la 033l3iîrfj'<t33iî3 bsn^lan WËEMEM', 30 Maatt. — 03icie»l wardt medegedeill : ilasslsak kp!fg3i-»oîsseI. Metho iisena «'oorpoateage/echc>.*n. Îialiaaasslî ki* i jsi jsas-ei. In het Gorzis:;he wer l vve ler«m daç aa aacîit heftig gestreden. Aan hef bru-rgsnh-soW mtn-jn van weerskantea swrke krach'ea d ;«1 aaa haS ge^echt. O tze troapen naaiaa hier 350 Iialiaaaa, waaronder 8 offici.tr an, gevangaa. la dsa se-ktor der hoo vlakte van D > )erdo, is hac kano iaen-vuu uiterst levandig. Op da ho t*t* 0#s+ea van Sely, werd om eeaiie lo->pgra^!jtea r#<jrt-gev ichien. Eene vl »t onzer ze ;v ieg'niget» be wierp ds vijaalelike batt«rijea a a da S lobb imon ling o^ervloalig mat bom^a n. la d; Fella- en Plëcken-sekiOrs op h?t D»l«Ea.Hea-Troat en bij Riva, kaamaeagav-clve<9. Zuid-Oasisrik kri^sbsasel. Geene gebaurtenissea. 08 sîrî] j Gin da Dardanslisti IN MU39P0TA.MÎ8 M W DM KàUKâSUS. Uiî Tarkseh<î îjpsaï KONSTANTINOPEL.30 Maart.—H«t kxvsr-tier generaal meldt't volgetide: Geane b langrij ce krijgsvet tichtingen op ds ve schi lenda froaien. Den 27 Maart is een onze luch vlia^ers ovet het eiland Lemnos «e-rlog n en heeft vier bota-men op eenen han<ar of looJs voor vliegtuigen ia de ha7en van Mudr >s geworpe n; de vier bomtnen ontploften in d n hangar. Vetrweeckaaonnen aisook een vijandelijk oorl ogschip dat geaokerd lag in de haven openden het vuur doch hnnne schotea bleven zonder uitwerksel daar zij hua) doe! mis'ei.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Gent du 1914 au 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes