De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

220 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 07 Fevrier. De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot. Accès à 26 janvrier 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/kh0dv1fc2k/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

DE GENTENAAR - DE LANDWACHT m..». 4» jAciaiP fi nafiraMA. Kftffilvpsf.ïS RS KLEINE PATRÏQT Danderdaa ï Februari 1318 Prlîs 3 cesitienisn @FFICIEELE DUITSCHE BERICHTEN VEROEDSNIÎή la aarssluiting tjt da verordeaing van 27 Junl 1917 (Vc /ordeningsbîad vcor het Etappsagebied van het 4e îe^er, blr. 707), bestem ik al3 *°lst : Het maadaat <5rs griffiers der provincie West-V.'aanderen, A. Veiougt'raete, wordt met terug-«verkecds kracht van af 1 Januarl 191S tofc 81 Dsccmber 1918 veriengd. A. H. Q., 27 Januarl 1918. De oppcrbeveihfbber, SIXX von ARNIM. Keneraal der Infanterie. BIJVOEGSEL tôt de verordening bsireSende het gebrui< van beendfien. (Verordeningsblad vo:>r het Etap* p neebied van het 4e Ifger nr 255 vaa 24 Okto-ber 19H) en nr 29S van 2 Maart 1917.) Ter wijziginsr van cijfer 3 der verordening van 84 Oktober 1916 wordt er bastemd als vol^t : De door de opkoopers betaalde pryzeu be-dragpn 13 fr. voor 100 kilos leenderoubij hoe-Veel'aeden beneden de 1000_ kilos ; 14 fr. voor 100 ki'os beenderen bij hoeveelhedea bovenda 101 0 kiloï. E. H. O., den 23 Januarl 1918. Der Etapoeniaspakteur, I. V. MULLER Geaeralmajoî EÏÏITSCHE BEBÏCHïSir van het Sroot HaQfJkwaïtlep Kersis Baitsoîs bsrloht. BERLIJN, 5 Februaii. Westallfk kr^gst»oaQ3Î £e<r«r na» kroonprms Rttpprechl van Beieren Van de kust tôt aan de I.e'e kanoiiBenstrijd, die 's avonds op de baan van Boeslnge naar Sta-den. bij het afweren van eenen Enjelschea tian val, alsook tus'chen Passchendale en Bece'are aanmerkelijk toenam. Ook ten zuiden der Le'eaati het Bassée-kanaa! en aan deScarps leefde de vuurbe IrijvUhoid tijdelijk op. Bij Welgeslaagde verkenningan ici zuiden van aHWU.Mli >»«IH|I»>IW1I»IIIW.II W inH'WOMBWTrwrnUiUMWI W Armsntières en bij Grainecourt werden eeaigo Eagelschen gev*;j£en genomen. Legtrfront oui der. Duitschen kroonprlns Badensche stormtioepîn drongeaten Zuiden van Bcaumont diep ia da Fransche stel ingen ; brachten den tegoastaoder zwara veriiezentoa en keerdea met 33 gevangecen terug. Legsrs oart oeld.-nmr. aarlsherlof Aibrecht. Opde Maashoogten ten Noorden en ten Zuiden van St-Mihiel, loefde de gevechtsbedvijvig-heid 'g namiddags op. Van deandereoorlogstooneelen: Geen nieuwa. f«73adô Oaltsob barlobt. BERLIJN, 5 Febru^ri. — (Avocdbericht). Van du krijgstaonee'en nie'ts nieuws. Gfficiedla Oss enrijksclis barichlen WEENEN, 5 Februari. — Geene bijzondsre gebeurtcnissen. Se Terschsrgte duikbooten-oorleg BERLIJN, 5 Februati (OfEcisal). — Ilct rijan"felijke transpjrtyerkesr nasHjet Oosten en raar I alië werd do >r onze duikboîten in het inidden- en bijjoatlerîijk In het Ooîtelijk desl der Midd'jliandschezea door vernialiag van rier stoomboo'en en vier zeilschepen wear ernstig benadeeld. Een (1er verzonkene stoombooten tcîiijnt de Engelscho bawapendo stooinboot « HîmpsteaJ » 4347 ton, pawsest te zijn. Het vernielie Italiaansche zeilscliip had fosi'aat ga-laden.De ch. v. d. adm, der Marine. 0§ri§g ia iglfiê sa ia Franlrijl. Fransaha barlohtoa : PARIJS, 4 Februari. — Na herige ar:il'erie voorbereidiag: poo^de de vijand gis'.eren arond ln den sektor ten Westcn van Fresnes (ten Noord-Oosten van Couchy-!e-Cnâteau) eenea haa^gre>p te doan, wslka gemikkelijk werd tertigses'agen. Op dea recater Maasoever wsderiiljdsche arlilieriebedrijvigheid. >. PARIJS, 4 Februari, avond'oiricht. — In den loop van den dag natn het ariillerieijevecht eene buitengesv'oae hevigheid aan op het l'roat ten Noorden van de Aisne, in den omtrsk van Corcillet, in den Opper-Elzas en in de Argonnea. Sngreluoh bsrloht. LONDEN, 4 Februari. — Twee vijande'ijke aanvalspogiagaa, pisteren ma'gead ui gevoerd in den sekror van Poelkapelle, mi'lukten door onsmachieageweervuur. P«stro3ijeontmoetingea verliepen voor ons gunstig. In den voorgaanden nacht iusschenpoozend vijandelijke artilitrie' beirijvigheid in clen omtrek van Mèricourt, tisn Zuiden van L«ns en teg«n La Baequeria. Wij 8'oegen gisteren aror.d ee.io aanval af op een onzer kleine posfen in 't Polygoonbosch. Wj hadden ga^ne vcrliezen, rnasr de vijand wel. Bediijvigheid der Duitsche ar.ilierie tiidens den dag tsn zuid-oostfn vai Epehy, aan d3 baaa Arras CaTibrai, ten zuidsn van Arméntière3 ea ia den sckîor vaa Ieperea. O&stoijkscyuliaaoselis eoFiog, Ztallaaîisoîj. barloht. ROME, 4 Februaii. — Matige arfilleriebedrij-vigheid van Stilffsrjoch tôt aan de P^ave en levendig aan de beaeden'oop vaa den stroom. De vijaud deed te vergsefs twee mijnen sprin-gen in da,n omtrek van do Monte Pasubio. Begunstigd door het prachtig weder, wai de b3drijvighaid oazer v i gers op het vijandelijk krljgsgsbied aanzlcnlijk, ' iSO--- ■ * » ■ ■ — I3ST 21XJ3L A.XnJID. Tari'stooht 09? Bolaohawlkia uifc Oekranlâ. BERLIJN, 5 Februari. — Een telegram zon-derdraad uit Kie.v vaa 2 Februari meldt, dat Mohilew, standplaats van het Russischa Opper-bareî door Poleabszet en de O^perberolhebber Kryleiko met gan^ch z'ja stif aaagehoadea i9 gsworden. Volgans denzelfden teleg'au werd een opstan l der Bolsch«wi<i in Kiew door Oe'creaers onder-drukt. Aan het hoofd van h;t nieu.v ge'îozea MENGELWERK. - 7 Februari 1918. 37 Helena Middleton — 't Was wonderlijk genoeg, madame, herbaalde hij, dat niemand in de wereld wist dat de kruidenier — de oude Tracy. zoo hij genoemd werd — dertig duizer.d pond verzameld bad, zonder er geheel zijn leven befer om geweest te zijn. j —Noch als hij stierf.dacht ik bij mijze've, en ik vroeg of geheel die ïom bezet was aan die jufîer, weike zoo spaarzaam leefde. — Neen, Madame, alleenlijk de helft,was het antwoord; haar b.-oeder heeft haar vijf-tien duizend pond in k'inken speciën achter-ge'alen ; maar er is in Salisbury niet veel volk, die eenen rooden duit va i haar gezien heeft. Zij zal haar geld bevvaien eu ver-ir.eerdere i zoo lang zij leeft. — En waar zijn de andere vijftien dui-Eend pond naartoe ? vroeg ik. — Zij zijn in de handen van eenen bankier te Londen. geloof ik, Madame. Men zegt dat hij die andere he!ft van zijn geld aan sekere familie die ginder leeft, bezet heeft ; doch ik ben daarvan niet zeker. Ik ging voort met hem te vrasren of hy »isl vrçlks oteikoaisi iufvrouw Tracy ont- vangea had, om te ontdekken, indien 't mogelijk was,-of Alice zich bij haar be-vond, en of zij nog in Salisbury verbleef ; doch mijne menigvuîdig vragen maakte mij beic'aaamd ; korts daarop veegde de waard wat netter de (afel af, stelde een of twee sîoelen op hunne pïaats, schikte het vuur, dat niet noodig was geschikt te worden en mij met eene buiging groeiend. Mijne nieuwsgierigheid was zoo opge-wekt, dat ilc mij niet kon inhouden van aan Mejufter Hatton te vragen of zij iets wist van Mevr. Tracy die in vroegere tijden, mijne tar.te's meid geweest was, doch zij had iiaar nooit gezien, e.i zij kou er mij niet over inlichten. Wij mossten 's anderdaags, om negen ure's morgends veitrekken, en ik besloot, tôt mijne voldoening eer wij vertrokken eens naar juffer Tiacy's woonst te gaan. Bijgevo'g, na den naam der straat en den nummer des huizesj door den waard ver-nomsn te hebbsn, vertrok ik om acht ure en hoe meer iknaderde, hoe meer mijn hait door ver'.egenheid, angst en nieuwsgierigheid klopte. Ifi tiok aan de bel, en was te weeg heen te gaan, wanneer ik haastige stappen tôt de deur hoorde naderen. Deze werd geopendeer ik koa wegloopen, .ik vroeg aan d«L blozende meid die voor- kwam, of jufvrouw Tracy daar woonda ? — Ja, antwoord Je zij, wat bsgeert gij, madame 1 — Woor.t jufvrouw Alice Tracy met haar ? — Ja, zij woont met haar. — Is zij te huis ? — Neen, zij is in de kerk, maar hare grootmoeder is te huis. Ik gevoelde mij den moed niet, om de kennis met Mevr. Tracy te vernieuwan ; ik herinnerde mij te wel hare ontvangst ia het buitengoedje van Biidman, en haie t'erug-slootende houding had eenen diepen indruk op mij gelatei. Daarom trok ik een stuk papier uit mijnen zak, en schreef er haastig mijnen naam op ; ik ging het aan de meid geven, toen het mij inviel dat het mogelijk was dat er twee Alice's Tracy op de were'.d koaden beslaan, en dat ik in aile geval beter zou doen mijnen naam niet te geven. Hierom scheurde ik het geschreven desl af, en op 't overgeb'.evene stuk teekend; ik eene passiebloem, en verzocht de meid die aan jufvr. Alice Tracy bij hare terugkomst te overhandigen. —Maar hoe is uw naam.madame? vroeg zij. — Denk daar met op, antwoordde ik ; jufvrouw Alice zal hem didelijk weten, indien zij mijne jufvr. Alice is,en is zij hei niet, dan is mijn naam niet noodig,,.. en ik vertrok. O:kreensohe m:nisterie wer J de voorjitîer d<;r Oekreeusche vredesafvaardiging te Brest-Li'ovvsk Holubowicz, gestcld. AHe Oekreenscae troepon kozen pa-tij vo">r de Midden-Radx van Kie,.v.DetroepinseJe l'en dsr B ^lschewiki ;re'iken ten sueV.e uit Oekraûj* naar Ruslaad af. Bij Kiew zou een half m ljoeD Oekrcsiî?cl>9 troepen,o:iderbavei van offiiclerea,veizimeîds'in. Ook de bur/f.-rlijke bevolking zou ge wapead zijn. De pest b.eidt zich uit in Zuid-Ruslaaa. ST-PETER3BUKG, 5 Februari. — Uit Malt® wordt ge.neld dat de psst g e;el eeao geraar-lijke uitbreidinç neemt. Ooic i l iîaukasus zou-den pestgevallen voor^okonaen zijn. Het raods kruiî zoad eenen gezondheiistrtia met onîs'net-liagsmate.'iaa' af. Charkow bezet. BERLIJN, 5 Febr.— Naar de «Voisisch® Zeitung » verneemt, bezetteden de troepea der Rada, Charkow. S'.aatssekreiaris Holnbo'.vicz heeft eei nieuw- ministerie sameng^steld, dat in tegen3 ell ng met de bes'issing van Oskraoj» tôt heiea e< nOmen, van zich met de Maximalis-ten te \o.taaa, geea enkel BolscheWikiscl» lid telt. ■. .i ALLERLEI, Sol3oh3wlklsoï6 propasaaâa ta Parlja. Volgtns een bericht van den Figaro wrrd ta Parijs een ziakgelastigda der Bolsche wikisch» propa^anda, die de gedachten der Mamimalistea pDogd» te venproiden, isi hechtenis genomea. Verdere aanhoudingea zijn te vexwachtsa. Antwoord van IToorwsgan. Het antwoord van No^rwegen aai ds voor-' ste'lender Vereeaigde Staten, bstrekk-lijk dea toevoer uit de Veresnigde Statsn naar Noorwe-gen, bïtoont den vastea wil vaa het Noorscha volk, neutraal te blijren. Daaroai kan Noor.ve;eTi in zijne handel3-poli iek de gîmîenîch p met een der oorlog-i voerenden met verb ek^n, zonder te mo:ten! vreezen dat daardoor zijne neatraliteit in het aljemeen niet worde in stand gehoudei. Het antwoord bsroept zich verder op de groote dieasten dij Noorwagen aai de Vereenigdo S aten en do Entente ree is he ft bewejei. Hat oparatloleg'ar ûar Bondgaaootan. De « 1 ribuna » verneemt uit Loaden dat het operatislegsr der B «ndgenootea als reeds ge-vormd kan beschouwd Word ;n, doch dat het nog niet sameTgetrokkea is. Het operatiels^er zal rechtstreeks onder de leidiag sta&n vaa dea. krij^sraad vaa Vorsailiai. — ■" ■■ ■'« STADSNIEU W8. Grooîen aîsSag. 1,95 fr. Calandsrstraat. n. 3, GENT. 3183 — Voor trouwa ba.iiaalnj, wendt U tôt da oudgeksnde koffieb'aadarij VanWaeyenb'.rghe-Vermeu'.en, Donkersteeg, 22, waar gij U atier-haade levensmidde'en kunt verichaffen, alsook beste Koffie, Thees, Cicao ea S-ùkerijei. 3475 — Inkoop van mond takken aan 1 en 2 fr. per tand, Juwaelen, Zilvorwerk, enz. E. De Paepe, Brabantdam, 80(bij St-Annakerk), Geat. 3274 — Zaden die seffens leverbaar zijn: Andijvie, Biesloo'r, echte, Boonen, lage en stok, Erwten, Kervel, Konkommsrs groote en kleine, Krop-salade vroege.zom^r en \viater,Koolrapen, W,t a Koolen, Prei nu in pakjes half dees miand ia 't groot, Pos'e'.ein, Peterselie, Raap'toolea, Romeinsche Salade, Saijsalade, Savooicn, Sel-derie.volribbiga en kaol, Spruitkoolen.Wortelen en Zurk;l half dees miand. Prei on Rooda Koolen in 't groot, 2j, hoîk der Statiestraat ea Graaf van Vlaanderanplaats,. 3ôi5

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Gent du 1914 au 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes