De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

463 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 09 Janvrier. De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot. Accès à 12 août 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/w66930qq53/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

US1 êr ■TFilli « 11! 1 ®HHllâ©rl¥ Num. 9. 49e i aar. G.D®Graeve,Kételvesi.M DS KLS1SE PATHÎOT Waensdag t> Janusn I93S ; ; Prî|s » «•ntlemen De Italiaaïischo katbolieken es da oorlog. LTJGANO, 4 Januari. - Graflf Torre heeft eister eene îedevoering uitgesproken voor een groot publiek over «le sieliing der Itahaanscne katholickcn betrekkelijk den vrede, — redsvot-ilag welke c ardoor van groo'e bîtee.iems wordt. ..radat haren tektst onverk'it door de e Osservatore Romano » afgeko idigd « ordt. Giaaf Torre veim.ei het ia te «aan op ao fva va lien te Udine persooclijk tegen hem ge-' r.cht wegens zijne redevoering en zegde onge-veer helvolgende : De aanval]en tegea ue kat-holieken berusten op eeua verwarring welke twee oorzakenheefr. De metnode der katholiekea om op het vola: te ivcrkea opdat het mit, da plicht en de nood-wendigheid inzie stand te houden verschilt van die der andere partijen. Elke andere p i. 11 j spreekt veel van den oouog en van zijne wijduiigestrekte en verwarde doel-einden, die zich dairbij overleverc-n aan een niet a'îijd repast optimisai en spreekt weini.* van den vrede. De katholieken daartegen houden het voor deehnatiçer te sprekenover eenen billijken en fluurza'men vrede, die op sterko waarbjrgea rust, a iBook van eenen vrede, wolke geene zwak-Jifid raEdxaam maakt, zoolan* hij nict gewaar-fccrgd is. en dat doen zij orn reclea dat de volks-zle! z.ch moet overtuigen dat Italië en de Bond-^enooten zoeder imp< ria'istiîche veroverings* Kizichten vooreenen billijken vrede vechten. Zelfs de Pauzelijke no a heeft voor dat doel een nuttig middel aaiîgegeven. Men hesft çchtar de houding der Katholieken tes en een waanzin-ïilg verlatigen naar vrede ten al^en prijzs, zooaîg hem niemand inltaiië wenscUen Van,verwisselt. Wegens het misverstand over de houding der Ka'holiei-en nioeten deze zich verdedigen legen i)ariij-politieke aanvaUen, waarom zij echter aiet de plicht vergetes stand te houden. Graaf Torre wesd bij zijn optreden met ■u!tbundi~e toejuichinger. begroet en het slot îiiner ledevotrina werd met vaderlundsche kreten bejegend. Tôt handhaving der orde was veel policie opgekomen doch er hadden geene voorvallen plaats. HeairaU Ltman o?:r DuiisehîancL De « Secolo » kondigt een ondtrhvad af met den Belgischen gentraal Léman, uit Duitsche gevangenechap octsUgen. Da ger.eraal erkeot dat de Duitscha officieren haai met ridderiijk-heldliebben behandold, en dat hem steeds di grooîste voorkometihf id wt-rd betooùd. In den loop van het gesprek achilderdo de generaal de ongehoorde veiassing, die distijds bij do b.imbardeîrin^ der Belgiscna ferten, de Duitsche 42 centimeter-mortleren veroorzaakten-Ht! grootâte wonder was echter niet het voor. handen zijn dior reuzcnkanonnen.maar de onge-hoorde geheimhouding van al deze dio aan de fabrikatie dcrzolve medewerkten. Duitschland, ging de gen?raal voort, is een stetka wsl geo gasis jerde staat, dia men o^k groot en edel noemen !tan. Ilet sukses van Duitschland berust op zijne militaire org&nisaiic, op de tucht, en op den offerwilligen vo'ksgeest, alsook op de volkemen bewuste eekeihoid dâr zogepreal, aan elken Duitscher van kindsbeea af ingeplaat. -iTiinfr^rTmmr' ^?— ~ Ouifscha berichlsn vaxi hat gi'oîta Haofdïwarliai*. Bsrete Bwitaeîi boriohî. BERLIJN. 7 Januari. Wes»sl§Jk ËpàjssîoQSïcel. hegr.rgro p aan aclcIrnuuracIiHlk kraoupritlâ Rupprecht osn Beieren. In d-s verstorkte bocht tsn Oosten van Ieperats ea in zekere sektors tusschen de wegen welko van Arras en Peroane naar Cambrai gaan, b.sb-ben er 's namiddags gevv'eldige aitilltriegevech-ten plaats g:had. Ook tusschen Mie!ta en de Aisne grf ep va» weerskanten Oraes ea ean den westeSijken oever dor Moselle een hevlg geschut^evecht plaats en werd hot artillerie ea mijaenvuur versterkt. » De s'ri)dendô vrerxoadigtieid van aet voetvoiK bepêrjiîç. zich bij verkenningen, uiigevoçrdoï de grondan, weUtc oumiddel!:jic vsor de s e lir;-gen sele^en zijn. 03st2ï!Jk krlsstossieel Geaa nieuws hoe.;eHaamd. Macsiloaîsoh front en Itailaanseli krHsstQSïîaal D3 loeîra- à heeft geine de miaste wijîip.iop ondf.rgaan. Daitaahland erkeat otfloleeî de rspiilîlisis vati Fialanâ. BERLIJN, fj Januari. — Daar de Russischc roseerlSg verklaard had dit zîj bereii was dade-lijk da onafharikelijkheid vaa Finland te erken-nen, voor zooveel eene motie in dien zfn werd voorgslegd door Finland en nadat de Fiosche regeeiing voetstappea had aangewend in dien zin te St-Potsrsburg, alwaar het vonrstel z^ei guns^ig werd cmthaald, hseft Zijne Majesteit de Keize', den 4en dezer, den kanselier van het keizenijk gelast aan Staatsraad Hjet, aan leo-raar Ehrich en aan bes'.uurder Sario, gevolmach tigden van de Finsche regeerïog, aanwezlg te Berliju, in naam van het Duitsche. keiz&rrijk te verklaren, dat het Duitsche kciserrij'k de Finsche regseritig erkende. Giaaf von HertHng heeft hedsn, integenwoor-dightii van den onder--taats-:ekretaris,baron vou den Bussche, ce û'rie bovengemslde Fiasche gevoimachtlgden ontvaugen ea heeft hun, in naam van âuitschiand, de verzekering gegeven dat Fialand door de Duitsche natie ericead wordt. ïwesiSa Baitsoîi barlc&t. BERLIJN,7 Ïantïavondbsricht.—De verboojds vuurbedrij vigh-îid in de stelUn;sb ~gen ten Noord-Oosten van Xer-erea hou it aan. Van de andere lcrijîstooneaien niets nieuws. @ffîoÏ38l8 0o3iSnri|k8oh3 bsrlc'îîsn WEENEN, 7 Januari. 0«§fc$3ijk krlfssîoonesl. Wapenstils'and. ifallaaassls Upijgstoosisôl. Geene biizoadere gebsurteaissen. MENGELWERK. - 9 Januari 1918. 14 Helena Middleton ik rioo;ae ju ia du r.are moeae; over jmijne kvçaadwilligheid klagen ; harc stem Wâs door snikkeiî otidei brokers, en beefde Van opgewondenheid. De bewcegredeneu die bet kind bij b.acht om ir.ijce tur.schea-tomst \ast te- stellen, waren gansch valsch ; ik\oeldemij een oogenbiik ge,.eigd om haar te volgen en te wederieggen, iuaar mijn tarakter, dat zeer tiotsch \yas en mij de uiîleggiri<;en^of de venechtvaardiging deed halei), hield mij te.ug. Ik hootde dan de stem van Mevr. Midd.eion, stil en ernstig lot haren echtge' oot sprëfeer.de : —- Dit kan toch ;yef, zeidezij ; dit mogen v/ï] ii ic-t langer,du!dei>;deze kiedetenmocea gescheideu wo den,en hoe eefder hoe beter. — Maai ivat is er te doen ? sprak hij haar tegeti-4 Iieîena heeft geene atideie woo'.st dan deze. Ik luisierde adem!oos naar het anlvvocrd. Het scheeu mi.?, in dit oogenbiik, alsof mijn levei> er van sfh ng ; 'inïjn hart hieicT biina ep van k'oppen ; al mijne lidma'en be^fden. — 7a kon vooi' een paar jareiî naa*. de fchooi gastiij was het autwaej'd ; Lct ^al hard vallen zullc middel te nemen, doch voo-ons is er niets te vergelijken mat de gezondt heid.van Julia, Meer hoorde ik niet ; maar mijn hoed opnemende, liep ik tôt het uiterste einde des balkons. Ik knie'de en legde mijn hoofd tegen het staenea leuasel van de gaa.iderij ; elke ader van mij.it hoofd was gezwolieu om te barsten ; ik verbeeidde mij, dat i.k uit eenen gelukkigen droom ontwaakis, om in eenen staat van zaken te treden, die mijrt verstand slecht. kon begrijpen. Was het inderdaad mijne tante ? Was het Mevr. Middieton ? Was zij het, die ge-pro-ken had van mij van haar te vefwijderen — ver vàn E'msley ? Was zij het, die gezegd had dat ik niets '.vas in vergelijking van iiet ei'genzimiig kind, dat ik aileen uit achting voor haar had wille.1 du'den ? ïlet was maar ai te waar. Ik was niets voor haar, steliig was k daar nu van overtuigd. HeLscheen mij in dat ooge ibîik alsof eene schielijkeakdderingmij het hart over-vielen mijn gansche licbaam dooiliep. Ik heb m'j dikwij's met verwanderit;g afge;vrasgd of de gevoeisns van inwe^d:>; verdriet ir: aiTdçren zoo innig als in mij met het lichameHjîc lijden verbonden zij ;. De uitdruikjng van ee:j grieveud iiart is mij aUijci YW.r&ekojaca ais liêbesiide e?ae iet- i terîijke zoo wel als eeae figaarîijite beteeke-nis, er is eene soort van wezenlijk lijden, dat zekere siïïarten des geestes a'tijd verge-zeit ; het is nochtans zeer versc'aillig van aard met het gevoei der pijn, zelfs in haren hoOjTHten graad ; en de teîeurstelling in verscfeeiieue vormen is misschtéà de soort van de smart, die zu k lijden doorgaans veroorzaakf. Ik oudervond in dan tijd waarvan il; spreek, deze soort van lijden op de he?igste wijie. Ik was.onmachtig om mij te verroe-ren, waar ik s tond ; het geUiid mijner eigene ademhaling was verdrukkendvaor mij. Mijne oogeu s'oien zich opdat het licSt der zon,dat zqo helder glansde, ze niet zou aapraken. De kîankea, de geu en, die ik eenige sio idea vroeger zoo gehikkig genoot.werden onVeidraagiaam. Geene stem had mij dan kanae.i behagen, wànt de stem die ik het | meest bemitide, die altijd tôt mijn hart i wooïdèn van vrede en van vreugd gesprpkjn ! had, die stem haï ik daar hooren woorden i uit?almen, die de zegeningei, waarna ik alti?d getracht had, in eenS haiden doen verdwtjnea. G-scae stem, zeg ik. kon mij weikom weze i ! doch waoneér ik de scherpe en t./.'stende btein van Ju.ia hoorde, o Goi, in uwe barmharLgûe d, vergëef mij wat ik i daa gevoeiclç i uorlog m net Oosfan» Tarkaoh berîoSê. KONSTANTINOPEL, 6 Januari, - Op het Palestinifront artilleriorutir ; ook van de ze>2 eit tegen onze stellingea aaa de kust. Vijandal ]kà varkenningsafdeelingen dia tegea oase stellinj' ge'n bij Bise yooruitrukten, wôrdsa vvrdrevoa'» Anders niets van bî'es eaiï. KONSTANTINOPEL, 7 Januari. - Op het front in Paîes'ina werd vaa uit ean vijiad iijte vliegèskader ïan 12 tôt 14 vliegtossreileu, dij een orszer vliegloodsea aanvial, door luchtgç* vecht en van op de aarde twee vijaadelijkfls vliegtuigea neerge3cho:an. Drie inzitteadan zja dood, een zwaar gekwetst. Opdeaangevallea vliegplaats werd geene schade aar.ge JcSt. Oaza vliegers bewierpen vijande'.ijk-- plaatsan mat een 40tal bommen. Talrijke treflfers hadd'an hua doel bereikN Trots hevig ts^enwa?r keerdea al de vllegtoest-dlen terug. Op de overige froatea geene gabeurtenia'ien. Sulgaarsoli bsrioht. SOFIA, 7 Januari. — Op het Macedonisch front, aan de Servena Stena. e-» op de baaa Bitolia-Ressen, was de artilleriebedrijvighâid. levendiger. Op den recht.r Wardar-oeveï poogde eene vijandelijico afdee'iag, o.iza hinder-paien te naderen, doch werden door ons vaut verdievon. Aan het orerige front zwak artillerie"1 vuur. Op het Dobrudschafront wapenstllstaud. Vërsohsrpta DuikbosUn-orleg BERLIJN, C*]an. — Den 22 Dacembsr ' 1911; heefc e^n onzer duikbooten in le Mi idellandscho Zee de hoosovens ea gieterije : van Piombiaa : met aangestiptea goedsu uitsla^ b schotea. 8 stoombooten ea 3 zeilschepen, ta zamea, 38,000 ton metende, zijn in de Middelîa^dscha Zee het slac'atotfer ge^vorden vaa cens a kracht-dadi-;en aanval onzer dui!cboo'-en. Al die stoornbsoten, welke, ter uitzoaderiagj vaa eene enkel», geladen warea vaad5dea-oadtf( beschermd eskort. Eene der stooabooteti wà# met ammunitie geladen. De eo )t zonk bijna: o.nuiddelltjk na het eerste torp ije chot. Da aridera schepea wartn ook meest allea transportschepen bestemd voor Genua. Hua verlies V3 tegenwoord gt voorltïlia eena âanzianlijke scnide in opzic'ût oorloïsvnaterieel. De voowic'atige wij?e en te ons beheudigo tiktiefe welke gèvolgd \v> rd bij het tsrailjeorea der konvODts, wordt bewe en do r bex ïo t dat dria stoombooten getorpedeerd w.;r ion mîddea in cen sterk esk>r', dat een auder koavooi, ba-staande uit twee stoombooten, v is !g,î is ge* worden ea dat twee andere stoomb; ea ia dea grond geboord zij a ge worden doai1 ;:ea rubbel schot in het midden van een auder koavoiôi bia-nea hét verloop vaa 23 miautort, Onder de tôt zinken gebracbt" sc;i«p?n, die aile bewapend warea, beVoad-v: zi-ih twee' Ita'iaanscïie stoome's, de « A-iua'U-' s ;;i teada 4791 ton sa de ft Biaaco » m^teade 6033 toh. Twee der f ezonken zei'sch^pe on 'er welko do Italiaansche sohomer « Gauuo » v/iy. i met salfer geladin, de d r.le had eon • lad.î^slcolea in. Tijdensde beîchietiog van 6et ôPrîÇp zeil«i sebip, werd de diiikboot beScbofetT dooï esno kustbatterij opgesteld nabij de kàap San yilio (Sicilië) ; maar het duurde aiet 1 xng of die batterij werd tôt zwijgaa gebrreh ié:r onïo duikboot. Osrfeg in Balpê m ia Fi'aaSîijk.j Fràasoh^berleaïîa : , PARIJS, 0 Januari. — 0naf.iebrx i ?e-, scbutvuur op ce i5j;e deolea van on? i.rS5x. Vijandalijke ' haadsrepea gerichî ont* kîeine pos'ea ten Nporian vaa den C'SSJun-des-Dama'?, zijn zon '.er g mstigea uitslaa gcblevea* Oveial fciders k&Laa cackt.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Gent du 1914 au 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes