De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

452 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 12 Mai. De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot. Accès à 05 juin 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/5t3fx7733g/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

DE GENTENAAR - DE LANDWACHT il & abM i biiHHMn « usa* LiftniiJnffiwVV 1 Hubî, 48' jaar. G.Oa ttracve, Keiclvest.ii S3E KLSI^E PATRIOT Zjalag a * e.a Maiiiaj S S M;i IMS Prijs 3 centiemen l| Duitscha baricta n !i9ï droits Ho3filrwa?l'.«r, %sâa BaUs9h bsriokt van 9 S£s!. LIJN, 9 Mil, avoudber'çh'. — Vaa nn«elen ni«ts liisuvs. Esrsta Baitaob. fearloW. LIJN. i') '--Ui. WesîaWi liP^gstasaaeB. de gevechtsfroaua was de «ftillo Igheid alleea in het cebied van dea K< i?s bside zijdcn van de Luce-baak en istelijkea osver vaa de Avre levan : 3 stijsiag rau het vuur in. deze va kl irolgd door vijandalijka aîavallen. ?ser «n bij drukks verkenaiagsbadrijv mcn we gevangaaea. Tegeu don ave ura.de den nicht nam de gescnutstr a don IJz r on de Oise msermaals toe le overige franten bleef de gevechts eid op veikennisgfgavechtea bepe-nieuws van de aa iere krijgstooaeal ïwesâa DaUaoîi barleàt. LIJN, 10 Mei. (A.voadberic'kt.) — 1 a van Albert wer«d een Engelsche tegi atgeslagen. Evenaens mislukte « le aaaval ia het boâch van Aprémo L,IJN, 9 Mei. Officieel. — Dcamidc 18'Mei en's avonds vialen sterRfe vij cliagtuigeaeskaders d« pier en het d( ;,e met bammsn aan, zondrr milita toe tebrengen. Doord-i vlicgerbomm stk yan Zeebruggj werden due Bels : kiuderen gedojd, twee zwaar ea v Ickt gowocd. Op h t landfront van 1 ;orps werdcn daor onze jachtvlie; jandelijka vliegtuigen en bovea de ; is afceschoten. UJN, 10 Mei, officieel. — Eagalsc ich'.ea ondarpamen dea 10 Mei 's m m 3 i:re, nâ haVije beschieting opais' sperring/aanval tcgaa Oos,teade. V ne Tijandfclijke schepea, die onder di i kunsimatigen raist in da havsn wild , werden daor ha. voortreSelijk bastuui m onze kusiba tarijen afgeslagen. E uiser ligt jeaeel inaengeschotea bui water voor da haven ten gronde. ;anj i3 ten voile oniehiaderd.Aan boc : gcstrande schip werden nog enl aangetroffen. Twee overlevendsa wai ord gesprongen ea zijn gerangen i Naar de inlichtingen tôt hiertoe ia werden ten minste twee vijaadelii oten vernielden een monitor zwaar 1 1. Da poging tôt versperring is .alz n verydeld. Nog.naals heeft de vijând . meàschenléveus en vaartuigen op, I8Ï0 0os!-3iirS]ksoh3 bariohîi NEN, 9 Mei. — Aan de Piave was o het wederztjds geschutvùur levand t gebïrgtefront '.varden op talnj i Italiaansche v^rkenningen verijde NEN, 10 Mei. — Gesne bijzoadere s ssen.. eorloa i:i hst Ossîia- h bariofeîsn. îTANTINOPEL, 9 Mei. - Aan 1 iftont wederzijdsch m ti {ariillerievut g patroeljenbîrir'jvigheid op den Oas' ;ver yan de Jordaan. 8ij Ain Linjawe adelijke vastUà'geade lucatbal brande :hoten. Onze v!ie,'ers vieUn op ee vaa 300 matcr3 vijandelijke ruitei enten in i^dàl van de Jordaan suks; btîrrffien en macbiengevvcrea aan. ( ^fronton uiets vaa beUrig. DuïkbaateaîorlQg i" K^^sULÏÏN, 10 Mei. — Da ond<?r het koi m < ilo'w-v ^rpitein-lniten .nt voa Gîase^a] t m.Xfa;if;^Fâ;;boot h«eft in de stark bewaak rscheZea ea haie toegaagswegca met d ■istçau'.tslag gewerkt en aan hat trausportvc Wsr\an onze vijandoa opni :uw çevoelige r< Hhsa toegeb: acht. ■iJoor voorzichtiga ea krachtda-liie lelding t 'n optreden van da boot gelukte het d< ■v'elhebbar zeven stooinschepsn — voor ei Hleel e uit beveiligeni geleide — en drie ze Biepen rnit te zamen over ds 2ù,000 ion in d K)nd te booren. ■Waardevol vijandelijk oorlogsmatari^al ■or de oorlogsleiding gewichtige grands'ofFe ■perertB, ijzererts, kolen ea kurk, werden in ■ ladingen dsr schepen vernield. ■De volflende namen werden vastgîs'eld ■îwapend Engelsch stoomschip « Laudonia ■04 ton, lading 3500 ton ijzererts naar Giasgo' ■e leider van het geschut van het stoornsch ■erd gevangen geaomen ; « Baron Hsrzies ■610 ton, lading 1C00 ton kopererts en 2000 bab ■urk, -, oor G!a?gow ; de tweede offioier van h ■toomschip we.d gevangen genoaien; verder h ■îngElsch stooraschip «Latuna», 4641 ton, ea < ■Engelsche schooaer « Et'nel > mat eene ladb ■kolen, ■ LONDEN, 10 Mei. — Een Engelsch sch ■fiât dienst doit als mijnsn visscher, is op 1° $[ ■op eene rnijn geloopin en gezonken. 3 officié ■ ea 23 8îldaten, metinbegrip der koopvaardijt ■ Esaning zijn omgekoïnen. ■porlog is .Bslgii en in Fraïkrijl ■ Ffaasolie berichtca. H PARIJS, 8 Mei.— Tijdens den nacht groc H wedeizijdsche artillcriebedrijvigheld ten Noi ■ âen en ten Zuiden van de Avre.ïalrijke vijant H lijke aanvalspogingen ten Westen van Mo: ■ didier, alsook in de s'.reek vaa Har.gard, Theni I en Grivesnes mislukten. Wij namen gevanf ■ aen. Van het overige front niets te meîden. ■ PARIJS, 8 Mei (avondbericht). — Wederzi. «chearsilieriebedrijvigheid ten Nôordenent Zuiden van de Avre, zonder infanteriebsdrijv: heid. Op het overige front rustige dîg. ' PARIJS, 9 Mei. — Levendiga artilleri bedrijvigheid van weerskanten, ten Noorden i ten Zuiden van Avre. Esn vijandelijke pa'roel welke poogde onze liniën in de s'reek v ,Ch: pelle St-Aignan te genakea, werd ach'eru geslagen. Nieis aan te stippen aan het dverij van liot front. PARIJS, 9 Mei. — Niets aan t« stippi bui!en eene druides bedrijvigheid de;- tw> ariiilc-riën aan het Hailes-Montdidierfroat. Eagslaoh berioht. LONDEN, 9 Mei. — Een suksesvolle tege aanval van Engelsche en Fransche troepe verùreef gisteren avond den vijand in den salit ▼an Laoclytte en Vormezeele uit esn doel v; ^et front der gaalîieerden, in dewei:,e hij d «aergeads roet had gezet ea herstelie zs in d* oorspronkelijke toestaad. Wij namen geva nen. Iledei mor<-fnd viel de vijand wederom Noarden va-, K~mmsl asn e:i het gelukte , oaze liiie, »p szne pU;%ts, waar het gevecït voortduurt, e :i\vei-ig in te diukken. Trj« van {vfte Du.tsche iivisies namen sisteran i gend «an dm vijandiKjkat* aanval deel. vijand lesd zware vorliezen, roowe'i door ari.lerisvuar alsook in de iafant«ri'"govecl -ie. bij den aaaval en deadaarepvôlgondïategen irn. val. op Bij Bucquoy naiden gister^n plaat.elijk< ;ig, vecs:en t> aats, w-arbij wij 30 gev^n.^e [gjj nain® s. Bij In des aacht dedea wij tusschea da Son lg- en da Aacre rooruit?ang. Onze nieusvé ste tad Ken werden ia dezen «ektor verbetsrd. ij j nataen eesij;* gtvi^igeaea. Vijandslijke st krachten wetden bij Lsas «a Monris terui be- slagea. De vijanJslijke artillerie ontwikkf kt. t'i«e»s des nacht ia de* sektor vaa Albert sn. Tîkke'ijke bsdrijvighoii. Bij ket eiadig'îQ vaa ren plaatîelijk gere dat in se a sektor van Vormezeele heden v en widdaf plaats had, werden de Esg-;lsche ÎB" Fraasche stîllingen aan dit front voll iea hersteld. ,n^ In aassluitia*; vaa do resds gemelde vijaî la'î lijke artilleriebedrijriifheid deel de vijand he ln' vroeg twee plaatselijke aaairallan ia de nabij !rB vanAlbsrtea Bonziacourt. la het laats:e dorp weri de aaaval dior 3a vuur oazer gewercn en machieagewerea oa brokea en koa de vijaai onss ^oopgrachtea 319 berelk««, ^et B.j Àlbirt gelukte h«t de vijandelijke troe] die door ons vuurzware vetliazen leden.ia c ;ia vooruitgssckoveae stellisiKea op esne fr , bre dte van 150 yard voat te zettsn. ao Van het overige Engelsche froat is er bu 3r' v/ederzijdsche artilleriebe irijvigheiaia verîc uv dene sektora niets te meldea. er- — -a- t IN HET ENGELSCH USERHti _ Ba brlaf vaa ssoaeraal iïaurloe. ,®° LONDEN, 0 Mei. — Het Liqerhaiswas en bezet, evenals *e lo^es. dar gezautsc'aappen de tribunan. '51 Asquita itoa l recht en ver'cîaarde dat zaak, gatsca eenvouiig iazichze'f, voor ® - groot desl sc^iee i misverstaan te worden. ! r-e" voorstel tôt het ia tellen eeaer dnderzo^ksk f" inissie omvat geenszias eene stemtning vaa i ke trouwen tescaover da regearing. >_e" Asquith was van geroalen dat generaal U ° ries eene ernstiga inbreuk gemaakt had o; dicnstvoorschriften ; hij drukte tan slotte ■ meeaiag uit dat teae scheidsrechterlijke k missie bestaaade uit vijf afsevaardigdea, w: lj| schijnlijk in twee tôt drie da;jen, tôt eea bes zouden kannen koaien. ok Na Asquith natn Lloyl G:orge, door lui lf. bij val begroet, het woord, en drukte da meer ko uit dttginetaal Mauric-*,in plaats van door z ld. hmndelwijzs inbreuk te inaken op de tucht, ; ;a- rechtstre^ks ha Ida moeiea wenden tôt de trokken ministers, ten sindo hen opmerkzaa: maken op dadwalingen, en terechtwîjzingen vra;en. Daarvan is evenwel niets gebeurd, vc aleer Lloyd George door de bladen van de a b et hseft keunis stekregen. Dat is oabetamelijk roept de miniatsr uit. ,e" Ganeraal Maurice heeft ook geeaszins opn f(j kingea gedaanaan z'jne oamiddelijke oveisi j den staatssekretaris ea dea overste van a'gemeencn s'af. ijt Lloyd George stelle voor da volledige ia .3. matiebron, waar hij en Bonar Law hu opgaven geput hebbavi, kenbaar ta inaken, vroeg dat het Huis hedea nog zijn oordeel doen ksnnen. De rainister is vaa maeaing dst een bijzoad kommissie, satnengesteld uit ladan der kai n" niet het beste gerechtshof voor liet oaderz 'P wezon kaa. Dat heeft da heer Asquith vroe ts ook n*>g aanganomen. în Lloyd George kwam vervolgeas tôt da be ir." ringea vaa ganeraal Maurice, ea hield z !r* eig-aao rerklaringen ran vroegar staaude , ult m-jd^dae'.in^ea vaa het miaisterie van 001 Sa bleek wel degelijk dat het lesrar bij dea aany în vaa 1918, sterisar was, als op i Jaauari 1917. De opgavaa over de afdealingen in Meso ll-" tamie ea ligj'pte warden aan hat ministerie 511 oorlog gedaan ia aaawezigheid van gene: Maurice, dia niât de minste terechtwijs 3n inbracht. 1 ■ Over da uitbreiding van het front zegde Lb st George: H8t is juist datgeneraal MaurlC' Versailles was, maar hij was geensz ns bij et beraadslaging aaawezij, daar hij zich op "< oogenblik in een ander gedeelta van het gebc bevond. Va.n de uitbreiding van hat front Lp geaeraal Gough werd nooit gesprokan ; dat ■ "< het gevolg eener overeenkomst tusschen H 3a en Petaia, en reeds volvoerd vooraleer de kri eî raad vergaderde. .... ?' Lloyd George verklaarda ten slotte ie moeilijkhedcn zooals deze, verwarring ea ' iamming veroorzaken. De eenheid der n wordt bedreigd evenals de eenheid ia het le; 'P Wij moestan ons bezig hauden met het d! oi snuffelen van akten, notas, dokumenten 511 brieven van de laatstleden 12 maandea en dai ,e" dit oogeablik ! (Luide bij val.) Ik kom juist van Frankrijk terug, zaade » minister. Ik heb eenige generaals bezocht, die zeïden mij hoe de Ouitschers thans in si wellicht den grootsten slag van den oorlog vt ite bsreiden. Ik bid u, in naam van ons vaderl; jr- wiens lot heden en in de eerstkomende we le- in de waagschal hangt, dat mea aan die aan' it- len cea einde s'elle. » es Daarop volgde de s'emm'nT. e- Het voorstel van Asquith, strekkende tôt installes ee.aer bijzondere kommissie tôt on< d- zoek der aantijçingen van generaal sir Fred en Maurice, werd met 293 steminen tegen 106, ■ g- worpen. AMSTERDAM, 10 Mei. - Het «Algem e- Handelsblad » bericht uit Loaden dat de lej ;n raad een schrijven gericht heeft aan geaei je Maurice, waarin daze aanzacht wordt z sn houdiag terechtvaardigen,daar hij de koninkl it- voorschriftea heeft overtreden, die verbie je dat een officier of soldaat in om 't even wel vorm, militaire inlichtingen, of zijne meeni ;n over 't zij gelijk welk mili air onder^verp zoa 25 bijzondere toelating bekend maakt of aau de f medsdeelt. _ Q_ ALILËMIjËI* n, Aaa 'isS W8i3tfront. □r PARIJS, 9 Mei. — Clemeuceau bevond î in Maandag wser aau het front. Bij zijneti terugk es j naaf Parijs zegde hij volgens « Lo Temps » :n I volgende; âge- Wij wetea dat de Duitscliers eenen nieuwc s!ag v^orbarelden, maar wij habbsn ophet fro ten het eveawicht aaa kaaonaen en ammunit hem h«rtt*ld. Voor het overige zija de militaire zake nog no2 in hat oatwikkelingstij lpark. a£je BERLIJN, 10 Mei. —Heden midda* hadde oa3 de partijleiders van dea Rijksdag et-na bespr itèn kiag in«* dea ondar-kaoseliar von Payer die c larim verdere b#a -ndalia^, vraas van het ouderwei d.-r beraidsiagiag ia de algeineane zit;iag v. _a. dea Rijksda< bstrsf. ifen Voor het ove.ige kwawa mon tôt akkoord ov< de opvattia/j dat hat niot d«elmAtig is de kwesti îtne van bouvvsa vaa duikbooteu in da opeabai [lin- zittiag ta bïsprekea. Wij Oaltisoks OT#re«ak-3a.ït mat 2âolIa»< rijd- De Duitsche overeenkomît met Hollaad is c çge- het puat oaderteekend te worden. :lde Da wljalâ'lmg vaa hat Kaagaaraoîia be" kabisaot. cht BUDA-PESTH, 10 Mei. — Het officielle bla aor- Tatl bevat esn koalnkiijk schrijven met d ea bevestigïng der mialsters tôt hiertoe in dien: ,jj™. en de benoemin? der nieuwe ministers. Aaa 6 voarauliise miuisters Bossongea Foelies wes 1(je. de waardigheid van Geheimraad toesekead. iden " — ' "®1" ^eid LAN DBOUWERS BOND het* Vtrgaderiag uan 10 Met. ge. M. Maenhaut deelt meie : aiet VlesBOliEtsol. — Gsen beschlkbaar. Psr«lî;ergtaae9l. —Gean bsschikbaar. )en> Plaatpaarâobsaaoa. — De gemeeate laze Schoonaarda ea St-Ma.rtens-Leerne, dia hunn ont- plantpaardebooaen niet hebban af,'ehaald zij voertaan uitgealotea van alla bedeelingen va itan ^en Landbouwarsbbad. hei- Amsaoniafesaltat. — Drie wa^goas zij reeds toegekomea, zszijn voor W est-'Vuandarei Toekomende week zullen de 1-SvJ ton voc I j q Oost-VUaaderen bedeeld worden. !s<5 40 nieuwe ton zijn toeg*staan yoor Was Vlaandïrea. v0\ Saete^zaad. — Dsgonendie hun zaad nk en af.{eha ild habben, mllaa ook uitgeslotea wordei Saïalet. — Men kan nogmaah iaschrijve (je voor kaïniet — weilicht voor dea laatsîen kae een SlaSan-stsa. — Een s'aal kieken-eten d: 2sjn slectit sch«en, is ontleed geworlen. Het on 3m. ledmgsbullatijn zs^t : Het baitaat uit : bolderll nis. z: ad 20 0/0; gort van tarwe, 3 0/0 ; onkruidiade 5,25;>lelieachti;'f planteazaad (ajuia) 1,50; moede [au. koyn 0,25. > de Nota. — De bolderikzaden (Lichi3 Githagi da zijn sterk vergiftijd. Allee-a aaagoboden zoud^ 3m. de hennen er geeue voldoende hoeveelheid va lar. nemen om zich ta vargiftiîoa,want instinktmat: luit voelen zij bij tijds het gevaar ; maar met andei zadea vermangd of tôt ineel gemalea kunnen z in voldoeade hoereaihold genoten worden o; schade te veroorzakea. ijne De verkoop van dergelijke zaden als voedi :ich m3S l'uî niet goduîd worden. P. Ny3seu be- Boideriîi wordt in somtnige plaatsna t bolus a te genoemd. te De h«er De Keyser geeft raadgeving over de )01- kweek van suikerijen. Vereischt : diepbewarkta riaf grond. Beste soort : Palingkop.brealblad.Oob goed Magiaburg. Gedijt best in goode leemgronde 1er- ~~ 2'-tn kiijtgronden — en ook lichte gronde a. ea, Bemostiag : 25000 kilos par hektara, voor de jen wiater ondiep iageploeîd. Dan in Aprii : opnieu' omwerkea ; 600 tôt 800 kilos supîrfosfaat to. for. dienen. Niet zaaiea voor 15 April. Best va aae 23 April tôt 7 Mei. Vroeger zaaien : veel 01 ,»n schieters, zôu Latar zaaiea — kleinera opbreng3t. ZiaieamotdaEiachienis x-ols'trekt noodzake ora lijk. Afstaa 1 ; in zware grondsn, 0,20 m. afstand asr in lichte gronden op 0,15 m. tusschen ea in d jelc reken. Zoohaast moïelijk uitdunnen. ger Na suikarijen heeft m in aitij 1 besfe vlaslaad Ga^'a bladôr-aii a£tr<a'.tlcen — K^oniet ve,. rVe. mia J'sr opbreDgst,1 j jne Ir\oogsting : Novembsr : Vroeger is gro; da verl.es. . iQg STABSMISSW8. — Pïaataalijlîa 33vooiu-aains'alïoai mi e P sis vasî ®®at. — Bericht, — De bavolkmg va 'J"-1} Groot-Geat wordt bericht dat van Maandat ■aal 13 dezer, tôt Dondardag 23 Mai, nieuwe meli ranisoïnkaartea zullen gegevea worden in zijn , bureelen, Burchtstraat, 26 ; slechts deze nieuw 'y® kaarten zullen voortaan gel lie: zij a. Zie blakbi 3 te — Pla4t39iyk3 bavoorraaisi^â'somn'.aaia ,d<J De Verkoop v-m kloefen. — lagevolge d da nieuwe beslissingen zullen er enkal kloefe: uw ma^ea afgeleverd worden in de eerste verdee ran ljng, aaa de personea die ia het bezit zijn va: va9 éeae soepkaart. aig £)a verkoop zal geschieden als volgt op vei IS3' toon van de kolenkaart (gele kaart) roze kaai , (Arbeitsausweis) en soepkaart. dat Verkoop voor dé 10e wijk. — Maandagl3 Mai 's morgeads, vaa n. 49901 tôt 50300 ; 's namiddags vaa 50301 tôt 51100. — Dinsdag 14, 's m^riîeads ier" van 51101 tôt 51500 ; 's namiddags, vau 51501 te )or" num. 52300. en __ ©3ûaSg&iiaaiara dlaaat voor zls^an °P Nieuwe sclxikkingen. — Niauwe maatresele: , zijo moeten genoman wordea in het balang zei p® der ziakea : Al degeneeskuad-'gagetuigschnfte (behalve diegene waarbij eena voorloopige meili 0 kaart wordt g-.vraagd), moeten in de brievanbn gostokea wordea vaa hat bareel Kammei ° stra&t, i/f.. Indien de zieke geen anlwoord bekpnie heeft op de vraa? welke hij aan dea Genee: kuadigen dienst hesft gestuurd, moet hij zijn . klacht indlenen in het bureal, 's morgends va net iq j/» ara tot ^ea middag of vaa 2 tot3ur [er ' 's namiddags. în De weigeringen voor wit brooi, melk, ens. ,eT' mo.tea eerst oaderworpea wordea aan de gisnessheer die het getuigschrif t heeft a fgele7erd indien dez?. laatste aandriagt opdat zijnen zisk voldoening bekome, zal hij de redeaen schtijve . ' op de weiçerin^skaart. 1? Da belanghebbende zal daarna de kaart mu.der nieuw getuigschrift in de brievènbus vai ,®n het huis Kammerstraat, 14, stekea. ^ Indien een zieke, bij vergissing, eeaen bot ontvangt voor eea ander voortbrengsel da , r datgeea welk hij heeft aangevraagd, zal h ers tem;.ad met dien missigen bon naar bovenge ; fflald bureal, Kammenstraat, i/ji, zenden. Indien een voortbrengsel (aangevraagd vosdingstof) ttvie keeren geweigerd wordt, za het volstrelct onnoodig zijn nog aan te driage :ich bij degoneeskuadige kommissie.dewelgeriag za :eer dan bepaald, dusonwederrr epclijk zijn. het Voor de voorloopiife melkknarleri, moat hc geiuigschrift ia boveniemeld bureal af/eseve m worden (manr niet in de brieoenbtis ccestokeri it opdat de kaart dadelijk kunne afgelsvar ie wordea. :n Vojr de kinderen onder de G jaar, wia melkkaart a'.le «Jagan kan gfllig gemAakt wot den. voor eenea zekaren tijd, in geval vaa uit zonderiijko ziekten, wende men z ch mat d ^ kaart tot het fcmreel ea geve men ze er af. [a — Satarooai«auna,la. — Tijdens de wtek va! P 12-18 Mei ze'f Je artikels als voorgaande week. ,n — Poginff toi iubraak. Vrijdax nacî heb! e 1 kerels, die sn de laat<;te tijden er een ;r bijzoaderheid vau maken in de huizen te di iage e laags de keldergatea, gepoogd ia te brek -a i: :e de woning vaa dea eerw. heer Van Brabanf pastoor der parochie van St-Jan-Baptist. Dank aan de waakzaamheid der dieastbod< ' zijn de kerela ia hua werk gestoord en op d 'P vlucht gedreven. De dieven minstens vier in gots drie mannen en eene vrouw, haddea aaa d voeten niet geruchtmakende schoeisels. Eene groo'.e reeks kasseien was reeds weg d geHointn. i Te dezer geleg«nheid worden de inwonet st wier huizen voorz ea zijn vaa kelderg'aten drin « gend verzocht de noodige vao'.zorgsmaatregele d te nemaa, om de pogingen diar iabrekers t verijdelea. — Sotarv-arlcoop. — Dinsdag voor di 13e reeks ea VVoensdag voor de 14e reeks. Ea&dabarg'.—De Boterverdeeling heaft p'.aats Maandag, van 8 1/2 tot 12 u., van 1908 tot 1983 van 2 tot 5 ure, van 1934 tot 2059 ; Dinsdag vai 8 1/8 tot 12 ure, vaa 2060 tot 2115; van 2 tot 5 ure van 2116 tot 2175. n "** *— ° ' Priesterliike fe@iâ©emîn§eSï' Q Bisdom van Gent. , Zijne Hoogw. de Bisschop heeft bencemd " Pastoor te Distelbergen, dea esrw. heer Vjj der Wee, pastoor te Daaderbel'e. Onderpastoor te Baasrode, den eerw. h se: Peirsman, onderpastoor ta Erpa ; ondorpaaioai te Erpe, den earw. haer Coppens, leersir à t St-JozafsgesUcat te St-Nikolaas. a KSSiïSIiïJiK NÎ3ÎJW3. r. Basass ea JaŒiroawaa Gsasrosatis ia d< it Kerk der ES. PP. Jezuïeteu, Bastocjr,-traat t- Dinsdag 14 Mai, te 9 1/2 uren, vergadêrîh r. Di c- heilige Mis zal opgedrcgen worden ter iatontli n der Congreganisten. r- Gsîiootaoliap dsr Krlsîsa© MoaSar». -Dinsdag, 14 Mei, Bedevaart tot O. L. V. ra >) Lourdes. Te 3 1/2 uur, vërgadering te Oostaclai a Woensd ig, 15 Mei, in de kerk van S -Barbara a Collage, ta 10 1/2 uur H. Mis oadairichtiag. | Sterfgevallen. Uit Antworpen wordt gemeld dat M. Emie sr Jaspers, de gekende bealdhouwer aldaar ovei 3- leden is in dea ouderdom van 56 jarr. n Qoerlrjdem van to Mei. Albert De Schepper, 2 m., Kapellestraat, 1 I- Kole'a Maertens, w,:d. Heylbroaclr, 69 j., Antheu nisstraat, 25. — Eduard Verslot, 73 j., t. b. Lousbergslaau, 63. — Odo De Greadele, 21 j. z. b., Meulebeke. — Maria Klmpo, wed. Var Speybroec'r, 84 j., Hertogatraat, 5. — Agaet! Colignoa, 9 maandan, Visscherstraat, 63. -Alfred Roels, 25 j., fabr., Nijverheidslaan. 229 Virginia Deurwaerder, echte. Fockenier, 51 j„ z. b., Kerkstraat, 176. — Pieter Vervynck, 82 j., z. b., Burgstraat, 80. — Oscar Meilander, 10 j., Dendermondschensteenweg, 330. — Au.:ustina , Vanhaesevelde, echtg. Frans Van den Bossëhé, e 50 jaar, dagloonsfer, Vrouwénstraat. 104 — Mathilde De Bock, 62 j„ z. b., Olijfstrait, 62, [Barbara Provost, echfg. Roggeman, 62 z. b., Kraai t aal, 6. — Amelia Boelman, wed.C'aeys Ludovika Dastnet, wea v-»,. -, * selschestr., 55= — Headrik Stur, 8 Stefaaa Roegiers, 20 j., daglooner, Bassavêlde Lodewijk Tytgadt, 77 j.,z. b., Beâijnhofplaats,23 - E'tisa Van dea Kerckove, 53 j., kleennrikster 11 Van Wittenberghestraat, 17. — Edward Valider-'< meeren, 31 j., bakker, Ledeberg. — Frans lacob. 19 j., landwerkman, Denderhautem. — Reaaai ° Consaert, 23 j., wever, Ronse. Geboorten van den 10 Mei. \ Hendrik Claus, Meerschstr., 142. — Regina 3 Huygebaert, Sciieldelaan, 30.—Mathilde C ib îrt, i Kraa.lei, 59. — Joris Ponnet, IJskalders'r., 116. Antoinette Van de Wiela, St-Aatoniuskaai, 32. ^ Ida Van Ertvelda, Groeadreef, 203/11. — Joseph West, Botermarkt, 16. — Juliaan Vareeckea. Ossenstr., 197. — 1 onw. r -, • —f.MJUtMI&i-{- œ&ZBfàÙSSS " Mavr. wod. L. Tytgadt, gebarea Hortense Ghislai v M. W ' A. Tytgadt-Verstractcn ea kiaderan ; Ds familie Kîîellare » Tytgadt ; Mivr. w«d. H. Tytgadt-Bodino sn kindarÈn ; M. en McVr I. Liebert-De Vroeza en hunne kinderen; M. en Mevr. J. D . Bosver-Ghislain en hunne kmderen, melden U met diepa droei 1 beid, doch met ondorwerping aan Gods wil, het afstcrvcn vai hunnen teerbeminden echtgenoot, oom en groot-oom, Mljnheer LOUIS TYTGADT, ^ Gew^zen b^staurder der Koninkiijke Akadomio vau Schffbfli ^ Ku îsten. — Voarzitter van h^t Muséum van Schoanî K ansteq 1 Ondervoarzitter der Koninkiijke Kommissie van Moaumsnten enz. — Officier van het Leopoldsorde. Geboren ta Lovendegem, dsn 27 April 1841, en godvruchtig ovçr 5 " leden te Gent, dén 9 Mei 1918, voorzien van de HH. Sakramentêi der stervenden D2 plechtige lijkdienst, gevolgd door de teraardebeateîling o; het kerkhof van St-Amandsberg, zal plaats hsbben in de parochial a kîrk van Ste-Elisabeth, den 13 M*i, om 10 uur. !• Dî damoamhsan zullen gedurende den dienst gelezen wordea q Vri«nd»n en kennissen worden verzocht dit bericht als uit a noodigiog te aanzien. e Wees zij no ziel indachtig in uwe gebsdon. B-gi.-iùofpla v's, 23. .70$ M. en Mevr. Jan Çrappé-Van de Velda en hunne kiade-en Fran j en Richard; De fafniliën Crappé. Van de Velde, Vescbgemoa< g Da Wit te en F?s3iu, melden UEi. met diepe droef .eid ht a afstervcn van hunne teergeliefde dochter, zU6ter en nicht, MeJ.ifiep SEIÎTHA CRAPPÉ, » Geboren te Gent, den 2 Oktober 1901, en aldaar overledea c 1 10 Mai 1918, voorzien van de Rechten ouzer Moeder de H. Kerl De absouteu hebbea plaats Zondag 12 Mei, om 934 ure V051 middag', in de parochiale kerk van Sto Anna. 1 Vrienden en kennissSh worden verzocht dit berickt als uitaood 1 gin g te aanschouwen, j Visscnerij, 27. 4707 Verkoopzalen Preeklieerenbrug en Veidstr.ÇQ 1 Publiske vsrkooping van \ MEU3ELEN Plaao, 8U!ard, ïïalasohlldaralialm, ens t Dinsdag 3.4 BEal en volgeaden dag,oml0 en on a 3 ure. door A.MASSYN en bevoegd ambt.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Gent du 1914 au 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes