De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

955 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1916, 26 Août. De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot. Accès à 28 octobre 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/nc5s759w7v/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

DE GENTENAAR - DE LANDWACHT M* laar. Uitgever G.De Graeve» Cent, Ketelvest, s®. 3D33 BEL-BUSTE! PATBIOT Zaterdag @@ Augustin îôîS. Mum. a OS Ofiiciëele Duitsche berichten *" Yerorden?ng fcatreSanda de aaonstavins der in h«1 Etappengebied van 't4° leger voorhanden runderen an iwl jnen. 1. Ail» in het Etappengebied van 't 4* legoi Toerhanden runderen en zwijnen moetea no* (Sens gemoasterd worden ten eimde vast te siellen of zij als fok- of als slachtvee dienen gebruikt le worden. 2. Do monstering- geschiedt door keurings-sommissies welke uit de vslgende leden bestaan: 1) Een rerttgenwoordiger der Etappenkom-jnaodaEtur, dis tegelijk bestuurder der keuring «n schrijver voor het legerbestuur is ; 2) eea belgischen veeaits; 3) een belgischen land-bouwer; 4) den burgemeester van iede'e ge-jneente in welke er gekeurd wordt als schrijver voor zij ne gemeente. Zij se bezigheid kan ook door eeu geschikte plaatsvervanger waaige-icmen wordea. Hat getalder kaurings-commiïsies blijft aaa iù Etappankoiwmandanturen overgelaiee. 3. Isdera keurings-commissia moet 2 menste-ringtlijsten epnaaken, van welke de een s voer de Etappenkommasdantur, de andere voor de femeeute is, in welke er gckeurd wordt. In deze lijsten moet de uitslag der monstering Jfordea ingeschreven, door welke alk beest al» fok- of als slachtdier moet feateekead wordea. Als kenteeken moet ieder beest mec een ®or-merk voorzien worden. Ten eiade de inerken aandeoorenderbeestea ?e plaatsen, moet de gemeente, in welke er fekeurd wordt, 2 geschikte personen ter be-»chikl,ir.g der keurings-commlssie stellen. 4. De monsteriag geschiedt na bijzondera regelen, welke in de « Aanleiding tôt monstering van het in 't Etappengebied van 't 4® leger Voorhanden vse » vastgesteld zijn. Vaa deze âaiïleidirjgoû zal het noodige getsu ia duitsch en vlaamsch ter bcichikking der Etappenkemnaan-âanturen gesteld worden. 5. De gemaenten zijn ervoor verantwoordelijk dat aile ruoderen en zwijnen vaa eiken ouder-dom, welke tijdons de keuring in de gemeeate of in bezit van gemeenteladen zijn. aan de keurings-commissie voorgesteld wordea. De bezitters der beesten zija ervoor aan-iprakelijk dat de kenteekeas duidelijk te zïen blijven. Heeft een beest zija oormerk verloren, aoo moet de burgemeester dit aanstonds aan de Kommandantur mededeelea opdat het merk kaa yervangen wordea. 6. De burgemeesters en de «chepenen zijn er 'Verantwoordelijk voor, dat de veor 'îuaaa ge-«leanteopgemaakte monsteriagslijst in 't vervolg altijd stipt ingevuld wordt. Te diea ainde moetea de bezitters van beesten elke verandering ia kunne veestapels op zijn laatst binnen 8 dagea «an feunnen burgemeester opgeven, die de aaa-ïiftea aanstoads aaa de Efappônkommaedaatur doorzenden moet, hst gemelde tegell-jkertijd ia de monsteringslijst zijner gemeeaie inschrij-vende. Inzonderheid moetea wordea opgeïevan : Verandering van bezitter, geboorten, sterfge-vallen, slacktiagen, noodslachtingen, rnisge-boorten.De aan 't legerbestuur te Ieveren slachtdierea aaoet de burgemeester insgelijks in de monste-ringslijst aanteekeaen. De lijstea raoeten zoa genouden worden dat sr aîtijd de veestapel van Jedere gemeente aauwkeurig uit blijkt. ^ 7. — Voor de namonstericg der door geboorten bij den veestapel komende beesten, blijft er bij sise Etappenkommandantur eene keurings-kommtssie bestaan, welke volgens behoefte op bevel der Kommandantur bijeenkomt. 8. — Alleen de Etappen-Inspection mag over àst voorhanden vee beschikken. Betrefïende het ïîbruiken in 't klein zal op haar bevel de fîtappen-Intendantur schikkingen trefTen, des- Koods aa er over met de landbouwafdeeling der lUppea-Inspektioa cens geworden te sijn. 9. Sliciten en veraiHÎeren van bezitter i3 alleea met goedkeuring der Kommandantur toegelaten. De te slachten beestea worden met opgaaf vaa het nummer van het beest door da Kommandanturea toegewezen. 10. Met de monstering meet begonnen worden, zoedra de lijsten en oormerken aan de Kommandanturen overhandigd zijn. Zij dient zoo gauwmegelijk teneiadagebrachtte wordea. Eerst ateeten de runderea, daarna de zwijnen gemonsteri worden. 11. Overtrediagaa dozer verordenin? worden met tea hoosrste 10,000 mark ge'.dboeîe of met gevaagenis tôt 3 jaren gestraft ; o<jlc kunnen beiie straffen tegelijk toegepast ea de in strijd met bevesstaande besteiamingea gebraikt» beesten verbeurd verklaard worden. Zija'be-voe^d de Daiiscke militaire rechibanken ea mililaire besturen. E. H. O., den 15 Augustus 1916. Der Eîappeaiaspekteur, von UNGER, General der Kavalerie. 298 VERORDENING betraffsxâ* h*t f®t«^ra.fs«r«n Y*n o*rk«nden. Als bijvoegsel tôt de verordeming n° 67 (Vero® deniagsblad n° 10 blz. 8S) wordt er voor h' « Etappengebied van 't 4e leger bestemd als volgK 1. Het is verbtden dat inwoners, aan wel' o t«elating t«t uitoefening vanhun bedrijf als foto-graaf verleend is, door eene Duitsche militaire overheid uitgeraardigde oorkonden fotografeeren. 2. Voor aile iawoners is het verboden op-amaa der onder cijfer l genoemie oorkonden te verMeniçvuldigen. 3. Aile inwoaers moeten, indien zij inbedt zija ▼is platea, filmen of afdrukken, welke afbeel-dingea der oader cijfer 1 genoeaide oerkondea bevatten, dit aaa de bevoegde Etappenkomman-danturea opgeven. Deze moetea de plates, filmen en afdrukken aasslagea en vernietigen, voor zoover het niet ia 't belang van 't îe^er 1s ze te bewaren. 4. Elke ©vertrediag uit opzet of nalati?heic! tegen de bestemmiagen dezer verordening, evenals de aaasperiag of ophitsing tôt overtre-diagea, zullea, zoover volgens de bestaande wettea geen zwaardere straffen voorzien zija, TOlgens § 5 der verordening van 25 Oktober 1915 gestraft wordea. Tegelijk zal de verleende toe-laiiag tet foto»rafeeren inçetrokken worden. E. H. O., dea 15 Augustus 1916. Der fîtappeciasaek'eîir von UNGER, General der Kavallerie. Tçalioatîiaaran tôt da ovar da Stap»!9?a«iainï van waafsala.gresaaaïta «n çabraiia ysoderan an Tan liatwaran In Naar aanleidiag van § 8 der Verordening vaa 19 Juli 19îfi over de stapelopneming van weef-seis, gemaakte en gebreide foederen en van lint-waren in Belrië, heeft het « Militaerisches Textil-B*schaffungsamt » een reeks aanvra:;en ontvangen, waarop hieronder het antwoord is ta vinden : 1) Valle* onder toepassing van bedoelde Verordeiiag en zijn derhalve aan te geven : Gekoafektionaeerde heerenhemden ; Tule v^or bloecen, sluiers en voiletten ; Stoffen voor meubels en tapijten; Stofifen voor gordijnon (uit-gezoaderi § 2 nummer 10. 2) § 2 nummer 19 van de Verordening wil zegçen, dat afgepast met teekeningen versierd tafellinaen niet behoeft te worden aangegeven. 3) Onder buisvormige weefsels (§ 2 nummer 23) zijn zulke weefsels te verstaan, die op het rond weeigetouw vervaardigd zijn. 4) Overtreffen de voorhanden stapels van da ia § 2 nummer 23 opgesomde stoffen de aldaar aangegeven niet aan te geven hoogste hoeveel-heia van een en dezelfde hoedanigheid, dan mo.et de geheele voorraad, dus mot inbegrip van bedoelde hoogste hoereelheid worden aangegeven. 5) Klnderbretellen zijn niât aan te geven. : 8) Stoffon, die zich ia verwerijçn of ia bleeke-rijen bevinden, moeten zoowel cfôor de verwers en bleekers aù door de eigenaars wordea aangegeven. Na voltarde bewerking in bedoelde inrichtingen, mogen deze de stoSen terug naar de eigenaars zenden, maar moeten dan zonder verwijl het « Militaerisches Textil-Beschaffungs-amt » daarvan kennis geven ; de eigenaar is even-zoo gehouden te laten weten dat hij zijne stoflen terug in bezit heeft 7) Stoffea, die na 31 Juli 1916 uit Duitschland ingevoerd zijn, moeten aangegeven worden, tenzij het bewijs wordt gelevard, dat tat ver-va^rdiging derzelven çebruikte ruwe weefstof af garen uit het onzijdig buitenlaad herkomstig en bovendien na 31 Juli 1916 ever de Duitsch» grens gek«men zijn. 8) Hierbij zij verwezea naar § 1 lid 7 der Vererdenin^'. waaronder is bepaald, dat in geval vaa twijfel desteffen vooreerstzija aaa tegevea. 9) Onder opneeradoeken (III vaa overzicht) zijn ook af '.vaschcioekea te verstaan. JSrussel, den 14 Augustus 1916. « Militaerisches Textil-Beîchaffungsamt. > Aan onze Lezers. Losse nummers 3 een(i«men. Per week 15 eenti«raen. Ûuftscha feerichts» het Sresî Hesfdkwartle^ Wostolljk krljiisîauneal. BERLIJN, 24 Oogst. — Ten N. der Somma mislukfea gisteran avond en vannacht nieuwa aanvalspagiagen van dea vijand. Do Engelschen richtten weer hunne aanvallea op de vooruit-springende froatbogen tusschen Thiepval ea Pozières, alsaok op onze ' stelliagea om Guille-moat.Nabij Maurepas, ea vooral ten Z. daarvan, sloegen wij na een vrij vianig gevecht sterka Fransche slrijdkracktea terug. Rechts van de Mr.assteegde gaschutstrijd 's aamiddags mer-kelijk in de sektoren Thiaumont ea Fleury, alsook in het Kapittel- en in het Bergbosch. TenZ. vaa het werk Thiaumont zakten ver-schîidene Fransche aaavallea in elkaar. In de laatste dagea hebbea onze vliegeuiers een vijandelijk vliegtuir nabij Bazeniin en eea tweede tea W. vaa Féroaae aeerg^schoten ; ons afweervuur haald« er een ia de streelc vaa Riche-bouïg en een iadestreek van La Bassée naar beneden. Oostelsjk krljgstoonesl. AfgezieH van kleine, geslaagde ondernemingen op Russische vooruitgezonden troepen, waarbij gevan::enea en buit in onze hand vielea, is er niets van belang te vermeidea. Balkazissh kri|g3t»»a8al. Op de hoogten ten N.-W.van het Ostrowomeer boden de Serviërs nog weerstand tcgen de aaa-vallen der Bulgaren. Hunne tegenaanvallen op den Dzemant-Jery zijn mislukt. Al de berichten uit het vijandelijk kamp over zoogezogde voor-deelen, die de Serviër3,Franschen en Engelschea zoowel hier als aaa de Wardar en de btroema zoudea behaald hebben, zijn geheel verzonnen. Officiasls Oostgnrijkscha bsrichteii WEENEN, 24 Oogst. Russisch k^ifastoonaeL Buitea een go kleine welgeslaagde voorveld-ondernemingen, geeaa gebeuitenissen van ba-lang noch bij de strijdkrachten van deu genoraal der ruitery aartshartog Karl noch op het front van den generaai veldmaarschalk yoa Hindea-barg. lîaiiaanssh krijgstaanssl. Na hevige beschieting vaa dea kam der Fa#» sanden Alpen en van onze hoogtestellingen vaa weerskantea van het Travignàdal s.uurder, d«: Italianen tegea het front Colconno.-ondo-Cuaa di Coco verscheidene aanvallea die afgeslageai werden. Verders geene gebeurteaissen van belang. Zîsld-Oaatelïjk krJjgistitoiieal. Op de Neder-Bojusa scherramutseling1. 0a Qorfoj in haï Oislân, Turkaoâ barleht. KONSTANTINOPEL, 23 Oogst. — Het hoofdkwartier maakt bekend : Op hot front ia Irak en Perzië is de toestand onveranderd. KAUKASUSFRONr : Op den rechter-vleugel ondernam de vijand op zichzelf staanda aanyallen op een deel onzer vooruitgelegea stellingen.Onzetroepen sloegen hem door tegenaanvallen vol'romea terug en brachten hem daarbij reusachtige verliezen toe. Alleen in dea sektor van Ognott verloren da Russen 3000 man; bultendien hebben wij vôor ons front bij Mighi 400 zijner dooden, waaroader 4 officieren, begraven. Wij namen eenigs Russen gevasgen en maaktea één machiengeweer buit. In het centrum,alleen onbeduidende patroulje* gevechtea. Van de overige front en zija geiin nieuwe berichten ingekomen. Bulgaarsoh barlokt: SOFIA, 24 Oogst. — Da generaalstaf meldt, 23 Oogsi Op den rcCatervleugel hebben de troepen die op den rechier vleugel vooruitruk-ken, gister de stad Kastoria ingenomen. De verslagene Serbes dia hoofdzakelijk tôt een vrijwilUevsregiment behooren, troikea zich naar het zuiden cerug. De troepen opereerende ia de richting Lorina-Bonica-Qjrnitschewo-Ostrowomeer, nadat zij op 21 Oogst de sterk bevestigde stelling van dea vijand op den kam van den Molkanidze-berg veroverd hadden, rukten op 22 Oogst vooruit ea vielea de Ssrbische Donauw- en de Serbischa Wardar-afdeelingen aan in hunne nieu.va steliin^en bij het klooster van don H. Sp'.ridioa op de hoogte 207 en de Tcheganska-Planina. Tôt hiertoe hebbea wij 7 officieren en 200 mm gevangengeaomen. Wij kaapten 5 gansch nieuwa Fransche snelvuurkanoanea, die volkomaa onbeschadigd waren met hunne affuiten ea hunne paardea, 9 ammunitie-wa?ens, 6 mltral-jeuzeD, 1 bommenwerper, vele gewaren van het model 1916, alsook 15 waggons rollend raate-riasl. De strijd gaat voort. Wij hsbbea oas op besliste wijze ingericht op de hoogte Dz^maat-Jeri, ten Noordea vaa het Ostrowa-meer en ia het Moylenica-lal. Beduideacle krachten der Schumadie-afdee-ling h^bbaa den sektor LJkuruz-Kowil aanga-vallen. Aile aanvallea zija onder groote verliezen voor da Serbea afgeslagen. la het Wardardal verliep de dag in het alge-meen rustig. Bedrijvigheid der wederzij dscha artillerie. Enkel op het front ten Zuid-Westen van het Doiran-meer, zocht de vijand tegen 10 ure des avonds onze vooruitlig<ende stelling aaa tfe vallen, m iar werd afgeslagen. Uit vo ledigende medadeelingen en verhalen van gevangenen, blijkt dat he; 176" fransohs regirnent, dat deelnam aan dea strijd vaa 21 Oogst, 50 per cent van zija bestand vtrlorea heeft. 250 lijkea werdon op het slagveid gevoa.» den, samea met vele militaire voorwerpen. Op den linker-vleugel hebben wij in het Siruma-dal den linkeroever der-rivier volkomea van vijanden gezuiverd. Het getal der vijandelijkr, door on» gister begraven oveitreft 500. Talrijke doodon aa eene groote menigte vaa | mîtitaire voorwerpan die het slagveld bedekken ! bewijsea da rolkomcae ceerUag des brigada | BroHer,

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Gent du 1914 au 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes