De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

165 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 21 Mai. De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot. Accès à 17 septembre 2019, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/8k74t6jb6k/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

DE GENTENAAR - DE LANDWACHT In de Hongaarsehe Kamer. p« reraiauwine van 't Boaâganootsohap 1 BUDAPEST, 17 Mei. — In de Hongaarsehe Àfgomrdigdenkamar richtte graaf Albert Appo-toi eeae dringeade intarpellatia aan dea ministor-norziter.waarim hii verklaarde met vreugde het bit te begroeten dat,na de samenkomst der beida vorsten in het Duische hoofdkwartier.men thans Mlorergaan tôt bat vernieuwen van het Bond-«noo'schap met Duitschland. Er heerscht daarover in de Kamer volkomene «ndrachtigheid, alsook de overeenstemmende UK&ing daarover dat het nieuwe Bondgenoot-ichap, evenals dat hetwelk tôt hiertoe bestond, geene aauvallecde oogmerken in zich beîluiten j»l. Daarbij moet hij verklaran dat hij de be-Bigiheid niot deelt van deze, die een ongunstig Aiitwerksel vreaz«n bii de Entemte. Mea heeft in jien lia geen achterdooht te koesteren, zooveel '(» min daar do Entente op verre aiet zoo kies-keurig is. .. , , Het volstaat erop te wijzen dat mea daar Ipreekt van eece nerziening van het vredes-yerdrag van Buckarest, bij de algemaene vredes-thiiting, wat daarop neerkomt dat de geschillen tusschende monarchie ea Rumenie thans ternie gesteld, opaieuw zouden kunnen opge-rakeld worden. De redenaar begroet dus het fàvanhet aanvatten der onderhandelingen, tôt ktshiiten van een nieuw verbond met Duitschland. De hoofdrakelijke inhoud van dat Bonds-tsrdrag zal ra'uurlijk voor het groadwettelijke forum en de delegatias aan eene grondige be-Ipreking motten onderworpen worden. De redenaar wil slachts nopens één puot eene tuœerking maken. Hoewel niet officieel, ver-luidt het toch uit goede bron, dat men etne persoaulijke vereeniging — (ondei eenen opper-ïoofd maar met zelfst&nd^ga geschaiden bo-jturen) — tusschen Oostenrijk-Hongarië en rolen in dsn zia heeft. De redenaar moet op de meest besliste wijze verklaren, dat Hongarië, londer eenig partij-onderscheii verzet zou toeekên«n teg«n elke oplossing der Poolsche Iffestie die Hongarië teganorer om het even welksn staat in eenen staat van ondergeiohikt-heid zou kunnen brangaa. Overgaande tôt het wezsnlijk voorwarp der interpellatie, verklaarde graaf Apponyi, dit het gewichtigite deel van het Bondsverdrag waar-, schijnlijk zou bestaan ult de ekoaomische be- ] palingen. Weckerlé verklaarde, toan hij het bawindin hauden nam, dat hij niât zou toestem-mea in eene overeenkomst, die zou kunnen schade berokkanan aan het ekonomisch verbond tusschea Oostenrijk en Hongarië. Het ekonomische zeîfbestemmingsrecht van het land mag niet bsïnvloed worden. Da redenaar bracht diensvolge' s de volgende ondervra-ging yoor : Terwijl iï met kreugde kennis neem vaa het feit, dat er, bij gelegenheid der samsn-komst der twee monarken, in grondbegin een akkoordis tôt stand gekomen bstreffende de ver-lenging en bevestiging van ons bondgenoot-schap mst Duitschlaad, richt it, mij de 1 ritiek der bijzonderhedei van het verdrzg voorbehou-dende, de volgende vraag aan dennsermiaister-veorzitter : Houdt de Hoigaarsche rege«ring vast aan hat grondbaglnsel door 't vrorgate kabinet Weckerlé geproklamcerd, dat da volksekonomiscae over-esnkomstea met Duitschland gesloten, noch in rechts.noch door het tôt stand breagea van oenon dwangtoestand feitelijk de vrije beslissing van den tooVoniîtigen rijksdag,met betrek op de met Oostenrijk te sluiten ekonomische orereenkomst, op schadelijîto wijze bsïavlooien kunnen ? Is de regeering besloten elleen in zulke ver-dragen met Duitschland toe te stemmen die met die voorwaarde strooken ? Daar de ministsr-voorzitter Weckerlé verhin-derd was het einde der zittiag bij te wonen, antwoardde da financie-tninister Popo.vic ia zijnen naam. Hij beriep zich in zijn antvvoord op de vroegere vsrklariagea van den minister-voorzitter, waarin gezeid werd dat net Bond-genootschap met Duitschland, in geene ric'ating op de ekonomisc'ns vrijheid van Hongarië tegea-over Oostenrijk inbreuk maakt. Do ondervrager nam akte van dat antwoord. Het DuUseh-Oostenrilkseh Bandgenooisehap. BERLIJN, 1G Mei. — Graâf Burian zal zich saar het schijnt in het begin van Juli, naar Birlijn begeven om te sprekan over de uitbrei-iing der Bondgenootschap. De onderhande-:ingsn zullen van drievoudigen aard zijn on drio rerschillige gebiedan betrefFea. De politieke rorm z»l bestaan in eene nieuwe fomuleeriog iran het Bondsverdrag dat tôt hiertoe bostond sa de nieuwe telcst zal waarschijnlijk bij het aezoek ran Graaf Burian taBerlijn vastgesteld wordeu. Buiten dat zullsn da besprekiagon over de aieuwe grondslagea van een wapenboad — van sen militair vardrag — door militaire vakmannen p>laats hebben en de ekoaomische verdragen s*llenover>?elaten worden aan da afgevaardigdon lis ten deele raeds sedert laagen tijd nopons daze kwestie onderhandelen. Al deze onderhanie-ling«n zullen een lang tijdperk vereischen. STA9SNISUWS. Bssto SsiMtpapisr^jËra£»!S lan 1,65 fr. C.a.la.otsjistraa.t, 3, GENT. 3378 — Gavraagrd : COIFFEUR, voile gast. Albrechilaan, nr 64, Gent. 4763 — Bïaa vraagï te huren of tekoopea, midden 1er stad, een liuis voor handel in 't groot. Bchrijven bureal van dit blai A. B. 4784 —Halsmoïdera.gebruikt Crème Beurrette op lot brooi, eenigst gosdkoop b.esdsel. 4653 — Oraam«PowAer Pax, het fiinsto produkt. Purpere doosjea « Pax-chocolat ». Bruine io-^sjes « Pax-vanille ». Blauwe doosjes :t Pax-bittere amandels ». 3082 — Watar- blaaa- silar- en vroawïla&Éan. 3eneùog door spseiaiist, Zon-, Dins- en Vrijda?, ran 9 tôt 12 ura, Savaanstraat, 54, Geit. 3377 — LoocUfteterlj F. Callaert, 45, Keizer Karel-jtraat. — Stefige pompuitloopea, zeer voordeelig ïeplaatst, spoadig en v«rzorgd werk. 4729 ■ MENGELWERK. - 21 Mei 1918. 98 Helena Middleton ■ -monder twijfel zijn deze papieren ■«en nog in haar bezit. Ik heb haar nooit ■telaan of gekwetst, of zij heeft mij deze ■«en herinnerd. Voor 'toogenblik is het V11! onverschillig of zij die, ja dan neen, ■Fermetiçd heeft. Ik zegde haar dat zij, den ■»a8 dat ik met Alice trouwde, daartoe eerlijk ■Wicht was ; of zij het gedaan heeft, kan ■»niet vast verzekereri. -Nu kan zij er geen ■j: ruik tegen mij van maken, zonder haar «TOkindtehindeien, en ik heb opgehou-■j®®i]_met die zaak te bekommeren. Eh ■( 11 z'j verliet mij dien avond, na mij eene ■^'ede maal 't leven gered te hebben. Ik ■'r; oaar erkentelijk geweest, zonder haar ■^lr°uwen, en zonder hare listige berelce-l,;'"1 die zij mij had laten gissen, en die B ?eerkentenis ondanks mij, beletteden. K. 0~?am 's anderdaags morgends met haren Riin eenena(ivokaat terug; zij steldea K,„5r.,wi? op, en zagen mij dien met mij ne Hw iî 'e onderteekenen. John Har-BeiirHS°, i en treU!'ig en zwaarmoedig ; hij ■u.ne j'a^rblijkelijk de gansche zaak af ; ■fitïr, ..eln i" zijn eigen motnpelen dat ■T 0r zlJue nicht eea aUeislechtsto koop was; maar hij werd gfdurig door zijne zuster bestuurd ; alhoawel hij sedertdien dikwijls mijnea weg heeft wilien belem-meren, toch heeft hij noo:t uit zijn eigen gehandeld, ten zij in die uitzinnige poging om u te BrandoT teverschrikken, en daartoe was hij nog door zijnen zoon verplicht, omdat deze dacht, indien zij geîukte dat zij voor hem voordeeliger was, dan de schik-kingdie reedsgewonnen was. — Kunt gij begrijpen, Helena, na dit ailes, dat niettegenstaande de schoouheid en de verdiensten van Alice, (want ik wil haar die niet ontkennen), het gedacht van haar te trouwen in mijn geest gepaard ging met al wat pijpiijk en onaangenaam in mij n ver-ieden leven gebeurd was, opzulke wijze dat ik er eenen o:;begrijpelijken aflceer voor ge-voe'de dien ik vruciiîeloos getracht heb to overwinnen ? — Helena, ik ben nu gekomen tôt waar elk deel mijner geschiedenis ianig met de uwe verbonden is. Allertiefste Helena, luister naar mij met bedaardheid ; en indien ik, den grond beloopsnde die wij eens samen beliepen, van zaken spreek die voor de wereld niet moeten verklaard worden, ver-geef mij, heb medelijden met mij ! vergeet ailes, tenzij dat ik u, beminde. verloren heb, dat îu medelijden verdien. Na eene poos, hernam hij : Ik heb u stil- zwijgendheid gevraagd ; ik ben niet vei-legen in uwe macht te vallen ; maar, duurbare Helena, er zijn zaken die ik nu ga vertellen, die u persoonlijk aangaan, en gij moet mij beloven er nooit aan niemand over te spreken. — Indien zij mij oersoonlijk aangaan, ant-woordde ik spoedig, dan kan ik op mij zelve genoeg staat maken ; ik wil mij door geene belofte bindeh. Gij zijt niet verlegen onder mij ne macht te staan, en gij hebt gelijk ; doch gij wilt, — vergeef mij, Henri, ik moet u de waarheid zeggen : gij wilt mij onder de uwe hebben en dat is niet edelmoedig. — Ais gij de waarheid weet, antwoordde hij met kalmte, zult gij deze onvriendelijke beschuldiging intrekken. Indien gij van zin zijt, 't geen ik inderdaad veronderstel, met Edward Middietoa te trouwen, gij zijtonge-twijfeld bereid om geene geheiman voor hem te hebben; maar ik verzeker u, Helena, indien gij met hem trouwt, bijzonderlijk daar h;j dea wezenlijken aard uwsr gestelte-nis niet kent, dat gij u zelven, ik zegde het u eens vroeger, onbegrijpelijke ellende zult toebrenge.i. G.j gelooft mij niet, ik bemerk het ! riep hij met ongeduld uit ; doch gij moet mij geiooven, indien ik het zweer. En het Evangelieboak van Alice tôt ons trek-kend, legde hij er de hand op, en zwoer dat hij niet dan waarheid sprak. : — Qavraagd : Bloemist (stiriman) roor kwMf of op bloemisterij te wonen, vuur en licht ; zicjr, wenden Kasteelkaai, 47,ran7-8ure'saTonds. 47Î9" — Verkoop en aankoop vas aile soorten va* papier en zakken. Leopoldjtraat, 15 Gent. 47H — Stramssl in poelôr, Stramsal in fl«a< sohsn. Indien niet goed, geld terug. Apothesli De Muelenaere, S eendam, 30, Gent. 3241 — In^svoerde Sohoankreem, b:sta mer-ken, altijd groote partijen voorhanden. Bijzon-dere voorwaarden voor komiteiten en roort-verkoopsrs. Depot : Koornmarkt, 19/bis. 4648 — Galdlseningen op Eigendommen ook roa» 't Aankoopen ervan. b. MINNAERT, nr 21, Begijnhoflaan, Gent. 4384 — Voor trouwe bsdlaning. wendt U tôt da oud gekende kofïiebranderij Van Waeyenberghe-Vermeulen, Donkersteeg, 22, waar gij U aller-hande lavensmiddelen kunt verschaffen, alsook besta Koffie, Thees en Cacao. 3475 —Bohaugpapler E. Winsel-Janssens, Dampoart-str., 61-Kolossale keus. Voordeelige voorwaardea reor voort^erkoopers. Kamptante betaling. 2951 — Inîsoop van mondstukken aan 1 en 2 fr. pet tand, Juweelen, ZiUerwerk, enz. E. De Paepe, Brabantdam, 80 (bij St-Annakerk), Geat. 4719 — Ts fookornsn : Tutenplanten, geel en zacht* vleeschig, gewaarborgd, bij Catn. Courent, Nieuw»' straat, te De Pinte, aan 0,40 fr. 't honderd. 4786 — Wifl3»lkanîoor Jalss Bosaoha, Brabantdam, 27. Aan- en verkoop van Publieke Fondsen, ' betaling ran Kospons, Inlichtingen. 3S21 —Hoistade, 4 aan 10 Ha. groot, te Lovendegem," Baarle, Drongen, enz., wordt sefiens te koopen gevraagd. E. Minnaert, 21, Begijnhoflaan, 21 (open van 10 tôt 1 uur), te Gent. 4744 — Zymafloar, hetbeste Kindervoedsal, ook voor volwassenen liât kloekste en smakalijkst® gerecht. Jos. Collin, Brabantdam, u1 30. 3628 — Aan- on Varkoop van Publieke Fondsen, betaling van coupons, kostel. ialicht. Teirlynek on Van X>amma, Ziangairmnt, 61. 4615 — Allsrbssta gewaarborgde Landocllen voor Aardappslen, Groenien, Planten, Graspleinan' en Fruitboonien.—Allerhande Hofzaden, Kool-en andere Groentenplanten, Tomaten, Vo?el-j zaden en Kiekeneten. — Blauwen Aluin, Borde-/ leesche pap en aile insektondooders, bij B. WIEivlER, 11, Kalanderberg, Gent. 4306 — Te koop : Tomaat- on Tabakplanten ; Bloô* misterij » St-Fiacre », Ûestelbergen. 4787 — 0-oad gaaïaag^d initiaîief. — Het feast in den Minard door liet personeel der « Banqua l'Union du Crédit de Gand » ten vordeele vaa « Hulp aan Krijgsgevacgenen », heeft netto 84S.86 opgebracht {.estort in de kas ten fcate der. « Krijgsgavangenen ». Oprechten dank aan hea' die de poging en het werk steunden. — Plaatselijke Bevoovradings -Commissi»'. van Gent. — Bericht. — Iagevoîse de verorde-' ning van 5 April laats-lalen wordt er nogmaals1 aan hsrinaerd, dat iedere planter van aard-appslen, 't zij eigenaar,-t zij pachter, 't zij onder-pachter, zijn aardappel veld dient aan te gevea voor 5 Juni e. k. aan de Plaatselijke Bevoor-, radings-Commissie der gemeente waar da vel iea gelegen zijn. D iartoa zijn formulieren te ver-krijgea (zoowel voor bsbouwers vaa 1917 ait voor andere), in de bureelen dsr Plaatselijke; Bovoorradiogs-Commissie, Burgstraat, 26, en ia; hetbureel 33|bis der Provinciale Bsvooiradings-, Commissie GouverncmaBtshotel. — Natlonaal Hulp- an Voadlngakomitsit (Gewast Gent-Stad). — Van af Maauuag, 21 Mei, zal het verkoophuis n° 23, heden St-Amandus-straat, verplaatst wordea naar den Ottergem-«ehe steenweg, 21. De verdeeling van de nummers der gezin*«i kaarte* op da rerschillende vecrtiendaagsch*

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Gent du 1914 au 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes