De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

122 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1917, 21 Septembre. De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot. Accès à 22 janvrier 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/0v89g5hv7x/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

DE GEHTEHAAR - DE LANDWACHT 2®« Saar. ©.De Graeve,&@telvest.i S DE KLEINE PATRIOT a nu—mm—rirai mu m ri"1 frîidag «l September 1917. Prîls 3 ceniiemen BUITSCHS BEBICHTSH van hei Groot HooMkwastior Eerete SaUsoh bericht BERLIJN, 19 September. i Weslaîijk krlIgstasnaeL Levers pan kroonprins Rupprtcht van Beieren Gis'eren nam de artilleriestrijd in Vlaanderen tusschen het Houthulstenvoud eu da Leie gansch den dag door in hevlgheid toe. Het ver-i)ieliDgsvuur der vijandelijke batterijon waaraan •onze fogtnwerkinK schijnbaar nadeel teweex-brscht, had opnieuw hevige vuurgolven op onze afyeerzonegericht.'s Avonds en htden morgend onderhield de vijand meermaals trommelvuur, zonder dat er infanterieaanvallen volgden. Bij Len*. en St-Quentin Levendige geyechtsbedrij-Vigheid.Lcgergroep oan den Dailschen Kroonprins Noord-Oostelijk van Soissons, aan het Marne-kanaal en Westelijk de Suippe'aagie, tijdelijke bekamping der artillerieën onder sterk ammu-aitieverbruik. Aan den Oostelijken oaver der Maas vielen de Franschen na een korte sterke vuur'. ooibereiding Westelijk de baan Beau-jpont-Vacherauville op een breedte van 3 klm. fcan. De eerste, onder ons vuur snel wijkende «tormkolom van den vijand, werd door de diep-gelederde reserven tôt hernieuwden aanval vooruitgedreven. Ook deze sterke aanval nais-lukte in ons vuur en in nagevecliten. De achter-Uitvluchteade troep was een goed mikpuat voor onze artillerie. De dag heeft den Franschen opcieuw bloadige verliezen gekost zonder bun het minste voordeel bij te brengen. Gisteren zijn 16 vliegtuigen neergeschoten. Onderofficier Thom schoot 3 en luitenant Thuy ? vijanden neer. Oasielifk kp3}gsteoiieel. Legerfront van generaal veldmaarschalk prins Leopold van Beieren Bij Dunaburg, in de bocht van Luck is de vuurbedrijvigheid der Russen opnieuw aanzien-ftijk opseflakkerd. Front oan gtneraal-ooerste aartshertog Joaef Do Roemenen ondernamen sterke aanvallen tegen onze hoogtestellingen zuidelijk het Oitoz-dal. De zuidelijk van Grozescl aanvankelijk binnsDgedrongen vijand werd door een krachti-gen tegenaanval ach'eruitgedreven ; voor het overijre werd den vijand door ons vuur reeds afgeslagen en leed buitendien zware verliezen en verîoor talrijke gevangenea. Leger frontvan veldmaarschalk oonMackensen De Roemeensche (roepen vernieuwdea hunne . aanvallen bij Varnita en Muncelul die voor hen opnieuw op eene mislukking uitliepea. Maosdonlsob front : In het bekken van Manastir en in da engte tusschan het Prespa en Ochrldameer verhoogde de aitilleriebedrijvigheid. Ten Oostea van het Doiranmcer kwam het tôt postengevechten bij dewelke de Bulgaren, gemengda Engelsche afdeelingen verdreven. ïweode Suitaob barioM BERLIJN, 19 September (Avandberlcht). De artilleriestrijd in Vlaanderen duurt voort ; aadeis niets beduidends. Officielle Oosienrijkscha baric'nien WEENEN, 19 September. Oitstelljk kr'fgstaaaesl Wederzijds het Oiîcz-dal sloegen wij sterke Roemeensche troapen af. Door een saelle tegen-stoot werd de vijand die op eene plaals was doorgedroagen, volledig teruggeworpen. Zijne verliezen zijn belangrljk. Italiaansch krljgsfoosîeel. Bij de legergroep van vrijheer vont Konrad leidde een ingezette tegenaanval bij Carzano tôt herovering van een voorbijgaand overgelaten frontstuk, tôt volledig sukses. Aan gevangenen werden hierbij zes oflîcieren en 300 mannea ingebracht. Zuld-Oostelijk kr^lasîoonael. Onveranderd. Pe oorloj in het Oostan. Tarlsaob barloht. KONSTANTINOPEL, 19 September. (Amb-telijk bericht van 18September), — Ten Uosten van Rawanduz trokken de vijandelijke achter-hoodea wederterug. Aan hetSinaifront bij Gaza levendig vijandelijk artillerievuur. Balgaarsoh berioht. SOFIA, 19 September.(Ambtelijk bericht van 18 September). SîaosdoiLlaoh iront: Arin de Cervena Stena en ten Noordea van Bitolia, tijdelijk levendig artillerievuur. In de Cernabocht verkennersondercominsen. De vijandelijke loopgrachten tea Zuiden van Doiran werden door ons met leveudi.? artillerievuur beschoten. Op het overige fioat zeer zwak frevechfsbïdrijvigheid. Bumeansoh front: Bij Tulcaa en Galatz gering artillerisvuur. Qorlog ia BEL5I1 ®a FMMMJK Fransob berioht. PARIJS, 19 September. — Aan het Aisnefront hebben wij eeaen vijandolijken handgreep ge-richt tegen onze loopg.achtea ten Zuiden van Ailles, afgeslagen. Tame'ijk levendig artillerieîévecht in Champagne In het gewest der Bergen en ia dea sektor van Auberive. Aan den rechterocver der Maas is het artillerie-gevecht tamelijk geweldig ten Noorden der helling 344. Niets aan te stippen aan het overige van het front. Den 17 September werden vijf vijandelijke lucht-schepen neergehaa'.d tijdens een luchtgevecht ofwel door het gesehut onzer mitraljeuzen. Engelsoh berioht. LONDEN, 17 Santember. — Ten zuiden van Lombaertzijde, deed da vijaad in de vroeïie.ge-steund door artillerievuur, een raid tegen onze loopgrachten. De vijandelijke afdeeling werd door onze troapen door sterk vuur ontvangen en vôôr zij onze loopgrachten bereikte, met verliezen terug-geslagen. MBNOILWBRK. — 21 September 1917. 13 GESCHONOEN EER. De prachtige xwarte oogen fonkelden in het hoogste onge'oof aan 't geen de prins daarboren veitelde. — Kunt gij u geen prins zonder kroon Voorstellen ? — Neen ! Als ik eens prinses word, draag ik altijd een goudea kroon op het hoofd en eea hermelijnen mantel, eïenals de Heili^e Çatharina in mama's kerkboek of de H. Barbara in de dorpskerk. Als ge eens, — De prins lachte harte-lijk. In 't geheel niet kwaad — maar hoe toilt ge 't aanleggen om prinses te worden ? — Ik trouw met een prins. De kleine sprak in den grootsten ernst. Zij keek schier 8trafîend uaar den lâcher op. — Zeer eenvoudig, iudeidaad, — daar dacht ik niet aan. In de oogen van den jongen officier fh'kkerde het zoo vroolijk («pottend, dat Enrentraut zich half gekreud omkeerde. — Ge zult het zien en dan zult ge niet ïneer lachen, bracht ze er mokkend uit. — Men kan het beleven, — zeker. Ik be-âfiQf zclis, indien ik er bijtyds bericht Yan kryg, voor de bewuste prinsessekrooa te zorgen. — Gij ? riep de kleine twijfelend en on-zeker, of de spotzucht dan vrel de plotse-linge ernst van den jongeling hem die woorden ingaf. — De Weddingg laten zich riiat schenken, hernam de kleine met een zweem van fami-lietrots.— Zoo ? Ge zijt dus een Wedding 1 — Wel zeker, wist ge dat niet ? —• Ik had het moeten vermoeden, omdat gij prinses wilt worden. Da vroolijke, levendige oogen van den prins lachten al weer. Een fijne sarkastische trek krulde zijne lippen. Ziet ge nu, prinsesje, ikgeloof u op uw woord, terwijl gij mijne vorstelijke afkomst in twijfel durft trekken ! — Hoe heet ge ? * — Prins Carolath-Wolfegg. — Dat klinkt heel lief ! Beiden barslten eensklaps in een hartelijkgeîach uit. — Nu moet ga mij ook uw naam nosmen. — Ik.... —• Welnu, foor den dag er mee, gij zult er toch wel een van uwe ouders gekregen hebben ? — Kent ge ons wapen ? vroeg de kleine, zich fier oprichtend. — Aile drommels 1 Hebt gij een wapea ? neen, hoe zou ik ? Toen ik nog een wilde .jongen was, benik wel eens met Lienhard Gerold op de verweerde poort van den Weddinghof geklauterd ; dat herinner ik mij nog goed; wij wilden de;i levensgrooten leeuwenkop naar beneden halen —« om er mee te spelen ; maar wat heeft dat wapen met uw naam te maken, gij belichaamt toch niet soms dat oude steenen leeuwenbseld ? of heet gij Leeuwenhart? —Om den leeuwenkop heen staat: Eer,eer! — Nu, en gij ? — Ik ben Weddings Ehrentraut ! Eene wijl was het doodstil. De naam daalde, met de zachte kinderstem, liefelijk als een leatezuchtje in de ziel van den vor-stelijken zoon, die door eea geheimzinaige betoovering bevangen scheen. — Ehrentraut I herhaalde hij met diepen ademtocht. De naam betooveit en bekoort het hart 1 Ja, gij zijt Enreatraut, dat is de verpersooniijkte eer van den stam der Wed-ding's ; merkwaardig, dat ik niet dadelijk daarop cekomen ben, ge kondt immers niet anders heeten ? — Bevalt die naam u niet ? Met in span-ning wijd geopeade oogea zag de kleine opwaarts. — O zeker, en wel zoo zeer, dat ik hem nooit vergetea zaU Onze artillerie was overdag In den sektor van leperen, bedrijvlg. De vijandelijke artillerie was ietwat weinigt levendig, buiten indrn omtrek ton Zuiden vaa Lens en in de omgeving van NieUvvpoort. Sedert den 1(5 September klaarde het wader op, waarbij de artillerie en de photografiedienst een goed arbeiderstuk suksesvol volbrachten. Tijdens de vuurpoozen waren de vijandelijke vliegers bedrijvig ; zij werden zeer door krach-tigea Westerwind begunsiigd. In den voormid* dag wierpen vijandelijke vliegtuiren 50bommea achter on^e linies ; er werd geene schade aange' richt. Onze vliegtuigen wierpen bom-nen op Duiische vliegplaatsen en vijandelijke kwar-tieren, waarbij zij ve e duizende scho'ei uit hunne machiengeweren cfvuurden naar ves» scheidene doelpunten op den grond. Zes Duitsche vliegtuigen werden in gevecM neergeschoten ; vier andere warden van huil stuurvermogen beroofd, tôt laadinggedwongen. Buitendien werd eîn vijandelijk vliegtuig dooî vuur van afweergeschut in onze limes neerao* schoten. Acht onzer vliegtuigen worden vermist. Oostenrijksch-ltaliaanscha oorloj Italiaanaohe berlolitsn. ROME, 18 September. — In zuid oosrelijkea sektor van Bainsizza werden nieuwe vijandelijke aanvallen snel afgeslagen. Op de Kaist levendig artilleriegevecht en herhaaldelijk ver-strooïn?svuur.EUSSISCH-SïïirSCES 0DEL03- SliiEgisob berioht. ST-PETERSBURG, 18 September. — In ds richting op Riga duurt het gavecht der voor-hoeden voort. Detrospen onzer voorho3den bisden overaâ wederstand en rukken o? zekere plaatssn vooruit.Wij bezetten het kerkhofZuid-Wettelijk van Hopsol aan den Ncorl-oever vaa da Aa* vloed, eveneens het gehucht Sadzsn ten Zuiden het vlek Sissegal. In de richting op Lide, geluk'e aan een groep onzer strijdafdeelingen eene handgreep op vijandelijke schuilplaatsen ten Westen van het dorp Sabilski. Op het overige front geweervuur ea artillerie-Ondernemitigen.Ophet Kiukasusfront niets van balang. Vredesbewaging. Finanoisele rradssbesprakïnssa ? « Reuter » geeft « officieel » de volgende logensiraffing : In da Britsche en neutrale pars zijn behch'en verschenen die mededeolen dat er onlaags in Zwitserland esne bijeenkomst van financiers heeft plaats gehad, waarop de gevol-gen van dan oorlog ten opzichte der iaternatio» nalo finantiën en de vredesvoorwaarden ba-sproken zijn. Er wordt beweerd dat Britsche onderdanen voor dat doel met onderdanon uit vijandelijke laadan in verbinding zijn getreden. De Britschs regeering draagt vaa zulk eea bijcenkomst geen kennis. Er zijn voor dit of eenjg dergelijk doel geen paspoorten aan Br.t-sche onderdanen verstrekt. Voit het geval da regeering inlichtingen zoudan bereiken dat eea bijeenkoant met dergelijk doel tusschen vijandelijke en Britsche onderdanen heeft p'aats gehad, zullen er gerechtelijtie stappen wor Sea ondernoman om de overtreders te bestraffin. Se interparlementalra unis an âe vraie. Het « Ho'landsch Nieuwsbureau » se.ut uil Weenen : Naar aanleiding vaa de commissorialo bsraadsiagingen ia het Huis vaa Afgavaardigdea werd in parlementaire kringen et op gewezen, we k een nuttigen arbc-id de Interpar'ementairs Unie verrichi. Er wordt verder de aandachc op

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Gent du 1914 au 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes