De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

644726 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1916, 04 Novembre. De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot. Accès à 08 fevrier 2023, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/154dn43008/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

DEGENTENAAR-DELANDWACHT iS* iaar. Uiîgever G. De Graeve, Gent, Ketelvest, 1®. PATBIQT ufli wa MR»**©' cssr sygjr Zaîerdag 4 Novesnbe? 191 Wîisrt. 9<51 Cfficiëald Dultsche bariehten C50 Verordening fcetreffende de verleening van Faculteitsprijzen tau de hcogescholen. Artikel 1. Behalve de beurzen ea prijzen ge-smeld in de tôt nu toe uitgevaardigde wettea en verordeningen, kunnen jaarlijksch aan elke îioofieschool facul'e:tt.prijzea tôt esn gezament-lijk bedrag van 5000 franken onder de studentea verdeeld worden, diezich binaen het studiejaar door het opstellen van een wetenschappelijk werk ook van geringen omvang onderscbeiden kebbea. De niet ter verdeeling gekomen bedragen mogen niet op het volgende jaar overgecomen worden. Artikel 2. Door den senaat der hoogeschool wordt in het begin van elk studiejaar aan de îaculteiten en aan de imt de hoogeschool ver-bondec speciaal scholen elk een deel der ter beschikking staande som vaa 5000 fraaken toege-wezen. Het komt daarbij ook aan zulke scholen ®en deel toe, welke met eene faculteit vtrbon-den zijn. Art. 3. Tôt den weds'rijd voor de fakulteits-prijzen worden alleen die studentea toegelaten, welke aan die hoogeschool waar zij naar den prijs dingen, ingeschreven zijn, aan oefeningen in een «efencurstts, iastituut of laboratorium deelge-nomen en nog geen einddiploma. behaald hebben ©p het oogenblik dat zij hun werk indienen. De werken moeten elk jair tôt 10 Mei bij den deken der fakulteit ingediend worden. Art. 4. Over de verleening der prijzen beslist elke fakulteit of spechalschool volgens een door de hoogeschool ontworpen en door het ministerie fan wetenschappen en kunsten goedgekeurd règlement. De beslissing mo;t voor 20 Juni jeschieden. Art. 5. De verleening van eene der in art. 54 der wet van 10-4-1890 gemelde beurzen sluit de Soekenning van eenen fakulteitsprijs alleen uit, Indien het ingediende werk in de hoofdzaak overeenstemt met hetgeen als bewijsstuk tôt Terkriiging eener beurs dient of gedieai heeft:. Art. 6. — Het bedrag der prijzen wordt vo!-eens de waarde der ia^ediende werken bepaali. Het mag de 250 lraaken niet te boven gaan. Art. 7. — Aaa het ministerie vaa Wetenschap-pea en Kunsten moeten de namen van hua die <e prijzen behalen tegeiijk met de opschriftea àunner verhaadelingen worden opgegeven. Brussel, den 23 September 1916. Der Generalgouverneur in Belgien, Preiherr von BISSING, Generaloberst. A. H. Q., den 14 Oktober 1916. Der Oberbefshlshaber der 4. Armee, Herzog Albrecht von Wurttbmbeug, Generalfeldmarschall. QERECHTSZAKEN. . Aesisar.hof van Oosi-VInsn^arsK S3oom en û:eft© met braak te Sohcïde-Wladeke. — Vrijdag werd voor het Hof vaa AsSîsen de zaak op^eroepen ten laste van Richard De Corte, 19 jaar oud, afkomstig van Oosterzeele, die den 25 J uni 1916, te Schelde-■windeke, zich plichtis heeft gemaakt aan inoord en diefte met braak. Ziehier de feiten : Richard De Coite, die 15 maanden in dienst is geweest bij den landbouwer De Cuyper, wijk Heliingen, te Scheldewindeke, was op 25 Juni 1916, in den namiddag op het hof gekomen van eijnen gewezen baas. De bewoaers waren op dien oogenb ik op hun land werkziam ; alleen bun 2-jaiig kind was in huis en sliep. fiDe koeier, de 15 l/2jarige Romian Gillis, zoon I \*n ADgelus en Melanie Michiels, was door de W'MMUI.. li II ""m pachteres gelast eens in huis te gaan zien of de kleine nog sliep. Toen de knaap in huis kwam, ontwaarde hij De Corte, dien hij op heeterdaad van diefstal betrapte. De dief greep den koeier bij de keel, verworgde den knaap ea wierp dan het lijk in eenen poel. gelegen achter het hof van De Cuyper. De moordenier en dief bekeade de feitea ; hij had op het hof van De Cuyper eene som van ongeveer 400 fr. gestolen. Richard De Corte, wordt veroordeeld tôt eeuwigdurende dwangarbeid. EERBIED voor de werkende klasss!.» dàt is de leus van « Vooruit » en dat mag ze zijn, want er is niemand die daar tegen opkomt, maar Voor.uit heeft er aile be-lang bij, zijne aanhangers wijs te makea, dat de begoede stand geenen eerbied heeft voor de werkende klas,- en ondertusschea draait zijnea winkel goed voort. Maar meeade Vooruit het waarlijk zoo goed met de werkende klas, zooals hij het gedurig schrijft, hij zou door werken zijne woorden stavea ea zoodoende bewijzen dat hij het lot vaa den werkman behartigt. Op 18 Oktober laatst werd in den Gemeente-raad het noodbarema gestemd, dat meer steun verleent aan de in nood zijnie werKloozen. 's Anderendaags schreef Vooruit : v-Hoez-ie, Hoesee, het noodbarema is gestemd en sulki is het werk van de socialisten en van niemand anders ». In zijn nummer van Donderdag, 2 November, schrijtt Vooruit, beter gezegd jyi. Anseele het volgende : • Neen, wij hebben voor ons barema niet gestemd en iegen dat derbijzonderekommissie van het burema, uoor eene k'vestie van cijf crs min of meer ». De eersie bewering van Vooruit is dus valsch, want het b!ad be'.te it hierboven dat de socialistes met M. Ansesle, socialistische-burgemecster, oh ! pardon, — schepene van Gent — aaa het hoofd, tegen het aangenomen barema stemdea. M. Anseele, die in het nummer van 2 November, de bewesgredeaen uiteenzet vaa deze stem-ming heeft vooral bewezea dat Vooruit een leugenaaris. 't Is van je vrienden dat je 't hebben moet I Verder weet hij te vertellen dat ds kornmissia van het Werk der Voeding, de Iieeren van de Kuiperskaai en de leden van den çemeenteraad verdeeld waren over den uit te deelen oader-stand en de wijze waarpp hij moest u tgedeel 1 worden, en b :hendig, zooals M. Aas«ele is, brengt hij de kwestieop het terreia vaa princiep en schreeuwt hij : « Hi-t geldt hier eene sociale, ia eene klassen-kwestie ». In den gemeenteraad zijn katholicksn en liberalen 't akkoord geweest. Zij hebben ge-toond den klassenstrijd te willen, nijdiger en onversoenhjker dan ooit. Zij hebben den pa.lm.taak van vrede hun door een deel hunner eigene klasse toegereikt, brutaal afgewezen en ons den uiidagenden handschoen uan den voortdurenden oorlog toegeworp-n. » Dat zijn woorden, die uitgesproken op het tooneel, tijdens eene meeting, de gaaien eens goed in de handen doen klappen, rnaar daar komt niets van in den zik der toehoorders. Anders hebben het de bourgeois aan boord gelegd om de werkloozen ea de miaderea ter hulp te komen. Buiten de officiëele onderstand-inrichtingen, hebben zij er vele andere tôt stand gebracht. Met genoegen bestatigen wij dat zij allen met vlijt en iever wordeu voortgezet en de grootste diensten bewijzen. Wij meenen dat het oogenblik nu gekomen is om aaa Vooruit te herinneren, dat wij hem op 17 De-cember 1915,een vraa?ske hebben gesteld.waarop hij oas de eer niet gedaan heeft te antwootden. KbgUMWWJ J"ri J§» 41 W JfW « » Wij beerijpen wel waarom, maar toe'n moeten wij bekennea dat die grove onbeleefdheid van wege Vooruit, jegens ztjn koafraterke De Gentenaar ons mistroostig maakt. Daarom, hopen wij,dat Vooruitonzz groote !(?) invloedrijke !(?) konfrater ditm s al echter zoo goed zal willen zijn, ons een afdoend antwoord in zijn blad te la'en lezen over die oude ver-sletene vraag luidende als volgt : Welke zijn de onbaatzuchtlge înrloV tlngrea welke de werklieden ten goede komen en die door « Vooruit » tijdens don oorlog gastlcht zijn ? Duitsche berichten van het Groot Hoafdkwartier. BERLTJN, ? November. Westalîjk kpliasîooneel, Legerfront o.ut o;ldmaurschal!< kroonprins Rupprecht van Dt'ieren In, het Nooraelijk Sommegeb ed, steeg de artillerie-belrijvigheid gedeeltelijk nog al levendig. Eea Engelsche aaaval ten Noorden van Courceletie werd gemakkëlijk afgeslagen. Fransche aanvalien in den sektor Lesbœufs-Rancourt, brachten den vijand kleine voordeelen bij ten Noord-Oosten van Morval, en aan den Noord-Weslelijkenrand van het woud vaa St-Pierre-Vaast.Zij werden in hoofdzaak evenwel bloedig afgeslagen. Onze troepen drongen tegenover hardnekkigen Franschen wederstaad in het ncordelijk gedeelte van Sailly vooruit. Legergroep van den Duitschen Kroonprins: Meermaals steeg de geschutstnjd op den rechten Maasoever tôt groote heftigheid. Voor-namelijlc richtten de Franschen tôt hierios zwaar vemielingsvuur, tegen de reeds in den reacht door onse troepen ingevolge gekregen bevel en zondrr vijandelijke stoornis on'ruimde vesting Vaux, van welke wij te voren gewich-tige deelen hadden dosn springen, Qasteiiik krljgstooneel. BERLIJN, 2 Novetnber. Legerfront van oeldmaarschalkprins Leopold van Beieren. Bij de legergroep van generaal von Lin singea namen Wesifalische en Oos'-Frische troepen, ondtr leiûing van generaai-mijoor von Ditli-fiirth, stormenderhand de vooruitgeschoven Russischs stellingen bij en tenZuiden vaa Wito-niez op den lin Ver Stochod-oever. Benevens hooge bloedige verliezen, verloor de vijand aan gevangenen 22 officierea, 1503 maa-nen, en liet tien mitraljeuzen en drie mijnen-werpers in onze handen. Onze verliezen z ja gering. Meer zuidelijk bij Alexaadrowka brachten wij van eenen welgelukten verkennings-tocht 60- gevangenen mede. Front van den generaal der ruiterij aartsliertog Karl : In de Karpaten succesvolle ondernemingen tegen Russische voeramgelegen stelliagen ten Noorden van Dorna-Watra. Aan het Zevenbertrsche Oostfront is de toe-stand oaverandcrd.Rumeensche aanvalien iegen de verbondene troepen, die over de Altschans ea de Predeal-pas waren vooruitgerukt, zijn verliesrijk mislukt. Wii namen 8 officieren, 200 mannen gevangen. Ten Zuid-Oosten van den Rooden Torenpas duren de voor ons gua-stige gevechten voort. Baikanssh krligstooneel. BERLIJN, 2 November. Legerfront van veldmaarschalk von Mackensen : Cons'tanza werd zoader gevolg van op zee besc'aoten. Macedonisoh front : Servische opma: schen in de Cernabocht en ten Noorden van Ridze Planina werden a'ge-slagen. Aau het Strumafront loyeade voorveld-gevech'en. yiWKWim nwrwww qymMvroosi. j j ■ JI Officiaele Qosîenrijkschs barichîea WEENEN, 2 November. Oastelifk kpjjflsîooneel. Front van generaal der kav.aartsliertog Kartl In de slreek ten zuid-oosten van Beres Toro-nyer (Roode Torenpas) deden wij verderen vooruitgang. Ten zuiden en ten zuid-oosten vaa Brasso (Kronstadt), op vijandelijken boiem strijdende Oostenriiksch Ilongaarsche en Duitsche troepen sloegen Rumeenschs aanvalien af. In de zuidelijke Bukovina en in h-t C 'pulgcwest succesvolle voorveld ondernemiogen. Legers van g on erra nl-ueld ni a a rsch ulk prins Leopold van Beieren : Duitschs troepen van het leger vaa generaal* bevelhebber von Tersztyansky, wierpea dea vijand bij Witon:ez (ten Zuid-Oosten van Sol-wina), uit eene sterke verschanste stel ing. 22 Russische officier^n, 1500 minnen, 10 mitraljeuzen en 3 mijnenwerpers werden ingebtacht. ItaHaaisssli kpijgstooiîsaî. Is het Gôrsche i3 het Italiaansche ofïerrsief begonnen.Het tweede ea het derde Italiaaascha leger die seiert de laatste groote gevechten met versche troepea werdea aaage vuld, vie'en aaa beneden Gôrz. De e^rste algemeene stormloop v/erd dank aan den heldenmoed onzer tro pea afgeslagen. Nadat het vijandelijk vuur in uen loop van den voormiddag tôt buitengeworsa heftigheid gestegea was, brak de vii-'îdelijka infanterie ron-î dea rniddag lo^.In het Wipi>anh-dil moesten de hoogten ten Oosten vaa Verto-gliore, tôt elken prijs ingemmen worden.Zma vijaadelijke brisjaden, in Icleineruimte opgesteld, werden hier reideioos afgeslagen. Op een Noordelijk gedeelte der K irsth">o?-vlakte, begon kort na elf ure voormiddag e:j a massa aarfval dtr Italiaansche infanterie, dia eerst over oaze stukgeschoten voo:s:e lijcefa terrein woa. De oinsingeiende tegenainv.illaa onzer dappere troepen slaegen de Italtaaea weder teru,', doch Lokovica b'eet in handen van den vijand. Acht Italiaaische legerafdeeliTi-fîîi natnec deel ain dezea aanval. In het Ziudsiijk gedeelte der hoogvlakte behielden wij trot» woedeade aanvalien, aile onze siellincea. Aan de gbede uits'agen van den strijddag ra1® gister hebben het Kraiaer-landweer-inf'nte-rie-vf.gimeat 27 eu h -t gekende West-Gal iciscKb intanterie-landsîo inregiment 32, uitsteketfd a'ari-deel gehad. Zij sloe?en vast voethoudeiï !e, vijandelijke aanvalien af en hie'dea stand tegôn-over de groo'ste overmacht. Ook de regirnenten 41 en 11 verdienen a'îea lof. Wij namen meer dan 1000 gevangene i ea kaapten zeven mitraljeuzen. 0b oorloj in haï Oastaii, Balkansch oapîossîaonss!. SOFIA, 2 November, (Ambtelijk bericat vaa 1 November). ^aoeûoaisoh front. De toe^tand is ongewijzlgd. Tusschea het Malik- ea het Prespa-meer hal teen o ibete^ks-nead gevecht tusschea voirpostenafde^ Lngea plaats. OP het gansche fro xt tusscheu uet Pre pa- en het Doiran-meer zwak geschutvuur. Wij sloegen zonder moeite zvvakke vijan lelijka aanvalien af bij de dorpen Kra?aea Boaovà, Tea Z. van Taraova verdrevea wij vijande-lijke voorpostea ea maakten daarbii eea machiengeweer en mijnwerpers buit. Aaa dea vost van de Belasitza Planina is het rustig. Op het Stroema-front levendig geschutvuur. Da vijand rukte daar bijna over het gansche front vooruif. Ons infanterie-, machiengeweer- ea geschutvuur heeft zijn opmarsch echter Restûit. Aan de kust vaa de Egeesche Zee J»serscht kalmte. Boemoensoh front: De toeitand is onv< randerd.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Gent du 1914 au 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection