De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

407 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 12 Janvrier. De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot. Accès à 03 juillet 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/nv9959dz72/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

DE GENTENAAR - DE LANDWACHT ftum. ©. 40e iaar. Cï.Be Sraeve. Ketetvest.fS BE KLalNE PATRiOT msa srm m ssâ msmi Ï&S Zaferdag fi® Jasmari 1918 Prljs 3 eeîitlemeis. Wiisons programma. , (Vervo'g en slot). (Debemerkingen fasschen haakjesxeplaatst m\jn van den Belg. Kuriev). 3. Openbare veidragen, in aile openbaar-beid gesloten, r.evens welke geene gelieime Verdragen vau welken aard ook mogen be- Etaan; openlijk optreden der diplomatie,opdat elkeen haie handeiingen kunnen volgen. (Aldus cok wel geene geheime veidragen ia het veelvoudig verbond?! B. K.) 2. Onvocrwaardeïijke vrijheid der zeeën, builen de texritorîaîe wateren, en zulks zoo-wel invredes- als in oorlogstijd, behalve wanneer de zeeën geheel of gedeeltelijk zijn fefgesloten, tengevolge van eene internationale haudeling, ingevoîge eene internationale overeenkomst, (De laatste zinsnede doet de onvoorwaarde-lijkheid van den eersteo zin weer te niet ; hij *noet klaai blijkelijk de bijzondere EngelF.ch-imerikaansche be'angen dienen. B. K.) 3. Voor zooveel mogelijk opheffing van Bile ekonomisc'ie bepeskingen, eniijvoeiing \an gelijke handelsvoorwaarden voor aile »aties die instemmen met den vrede en zich *ansluiten lot waarborg van denzelven. (« Voor zooveel mogelijk » ! B. K.) 4. Toereikecde waarborgen daarvoor, dat de bewapening op het minimum bepeikt "WQgjie, op het uiterste noodwendige voor iiet in stand houden der openbare veiligheid in het land. (Reeds voorgesteld door de centraa!-mogendheden. B. K.) 5. Viije, openhaitige en volkomen onpar-tijdigeiege'ing van aile koloniale aanspia-Iten, gesteund op de strenge inachtneming van het piinciep, dat bij de oplossing vau aile so'uvereiniteitskwesties. de belaneen der betrokken bevolking even zoo 7\vaar moi ten in de weegschaal drukken, als de vast stellen billijke eischen der regeeringen. (Is in grondbeginsel niet tegenstrijdig m het progtamma der ceutiaal-mogendhede: B. K.) 6. Ontruiming van het belette Russisci gebied, en zulke regeling der kwesties d Rusland aangaan, dat daardoor de beste < onbeperkte samenwerking der ande weieldnaties bekomen vvordt voor de taa san Rusland de onverhinderde gelegenhe te verschaften, zijne eigene ontwikkeling i onafhankelijke poiitiek te leiden en te vo ren, onder eene eigene regeering die b zelf gekozen heeft. Dan zal men Rusland oprccht welko heeten in den Bond der vrije volkeien, • meer nog, men zal hem alie hulp leer." die het maar verlangen kan en moc noodig hebben. De behandeling die Ruslai in de eerstkomende maanden van we ar.dere raties ondervinden zal, zal de prçi steen zijn van hunnen goeden wil, vi hunne genegenheid voor de Russisc noodweridigheden, voor zoover deze v; hunne eigene afwijken, van hun mec gevoelen en hunne onbaatzuchtige syi pathie. /En waar b'.ijft de waatborg tegen eem nieuwen overval van Rusland die hem do zijne oude gieuzen vveid vergemskkeiijk B. K.) 7. Gansch de wereld zal er mede 't c koord zijn, dat Belgie ontruimd en opniei hersteld moet worden, zonder dat een: pcging gedaan worde om zijne soevereii teit te beperken, waarin het zich gemce zaam met aile andere natiën verheugt. Ge andere daad zal in dezelfde maat ert biidrae'fin. om nndftr dr? vrilk<»rf>i> u trouwen te herstellen in de wetten die zij , :s gemaakt hebben voor de regeiing hunner wederzijdsche betrekkingen. Zonder die et herstellende daad, wordt gansch de inner-î. lijke opbouw en de werkdadigheid van het volkeniecht voor immer in gevaar gebracht. ie (De herstelling van België in zijnenouden ie vorm, zou het land terug onder de afhanke-m lijkheid brengender Entente, en aîzooeene re bedreiging zijn voor Duitschland en dén k, viede. Aile mogelijke tegemoetkoming op id dit punt we:d door bevoegde raannen der >n ceniral-mogendlieden herhaaldeiijk toege-e- zegd. B. K.) 8.Aile Fransch gebied moet bevrijd en het bezettegedeel te hersteld wordao.Hetonrecht m in de kwestie van Elzas-Lotharingen in 1871 a, door Pruisen aan Frankrijk aangedaan en sti dat 50 jaren lang den weieldvrede in gevaar ht sielde, moet o igedaan gemaakt v/orden, id opdat de vrede in ons aller belang weder ge bevestigd worde. :f- (De vrede vanFrankfort werd door gansch m de wereld etkend. B. K.) 9. De grenzen van Italie motten eene wijziging ondergaan in den zin der duidelijk ■e* erkende natio^aliteitsgrondbeginseîe^, a- (Eene dergelijke grensregeling werd aan Italie door Oosternijk-Hongarië vcorgesteld -n ten einde den oorlog te vermijden. Italie or verwierp het voorstel ea verkiaarde den t? ooriog. B. K.) 10. Aan de volkeren van Oosteniijk-Hon-:1c- garië, wier plaats wlj onder de naties ver-;w zekerd wenschen te zien, moet eerst eene ge gelegenheid aangeboden worden tôt eene ie- zelfstandige ontwikkeling. ::i- (Moet niet meer geviaagd worden daar eu die ontwikkeling huu reeds gewaaiborgd oe werd. B. K.) 1 1 T? nmpnip ^frvi'p on \T^nfor rrtrto_ Helena Middleton I-Iet klein doodkistje werd door vier oude fcedienden des huizes gedragen ; mijn oom *n mijne tante gingen er te voet achter, ge-volgd door mijnen kozijn en Henri LoveH. ï)e andeie dieiisiboden, waaronder Julia's voedster met sellier al de doipelingen sloten tien stoet. Ik volgde den stoet met mijne beweende oegen, tôt dat hij buiten het zicht was. Voor de eersle maal gedurende eenige stonden, vergat ik mijn eigen en het afgrijselijke deel dat ik in dit onge!uk genomen had ; ik dacht enkel aan mijne tante en haie droefheid. Zelfs stelde ik mij het bee'd van dat kind Toor ; dat kind, dat ik zoo dikwijls ge-«îiegd, in mijne aimen gediegen en tegen mijne borst gediukt had. _ Wanneer ik mij inbeelde dat dit lclein Jichaampje in hetwelk het leven onlangs r.og zoo sterk was, nu in een emal graf lag, en dat het mijne hand was, die het in den «fgrond had gedompeld, weid ik door zulke ■bevige droeiheid ontsteld, dat ik verwonderd ben hoe ik niet Kt.erf, of niet tôt" eene wan* kopige daad der zinijeloosheid gedreven .werd.Het liepgoedaf; weldi:a door mijzelve te bek'agen, versteende mijn hart ten op zichte van eens ar.dsrs lijdea. 1k hield op Julia te bev/eenen ; zij wa< toch dood. En was de dood niet eene zege ning in vergelijkenis met een leven zooal: het mijne ? Mijne tante had haar kind ver loren, maar was haar verdriet geene kleinig fceid tegenover het mijne ?... En dan vlogen mij schielijke -gedachtet door het lioofd: Waarom was ik hier in huis Waarom was ik er alleen ? Was ik door hei niet ïerdacht? Plad de beheerster mijn: lots, de getuige mijner misdaad lien niet ver maarid om van het graf van hun kinl deszelfs moordenares te verwijdeien? Ws ik niet reeds door hen als een wangedroch aanzien ? Boezemde mijne tegeawoordig herd hun geenen afkeer in ? Zouden. zij mi naar de gevangenis niet zenden ? Of zoude: zij mij buiten huize jagen, om iangs slechtii wegen, door duistere lanen eu woe!ig< straten te dolen ? Zou 't gemeene volk, lie gespuis mij niet achtervolgen, zooais il vioeger gelezen liebdat het eene vrouw, di< verdacht was haar kind vermoord te hebben vervo'gde ? Zou het mij met den vinger nie wijzen, om mij u.t te Echelden, te verwen schen en na te roepen : Daar gaat d< misdadsge die het kind vermoord heeft ? 1k vie! op mijne knieën. Iletscheea a'so ik \oetstappen achter mij hoorde ; een kree van vermaledijding klonk mij in de ooren... het was de nacatmeri ie... ik werd bijkans uitzinnig I... Toen mij in eens ief's aanraakte, en een ware adem tegen mijne schouders blies, ontvloog er mij een scheipe schreeuvv, en ik viel plat ten gronde. Eene stilîe jammerklacht deed mij • uit i dezeu toestand opstaan. Ik keek rond en zag • mijnen getrouwen ci Terre-neuve, » die altijd i in mijne kamer siiep ; hij iekte mij de hand i en deç^hals. Aîet zijne heldere oogen aanzag hij mij van onder het ruwe haar, dat ze over-i dekte, en scheen teveas mij te beklageu om ; mijn droevig lot. t Ik was dan nog een kind, want ik veron-derstel dat niemand dan een kind in het î sprake'.ooze medelijden van dit schepsel i versterking zou gevotiden hebben. s Hoe ik ook was, ik sloeg mijne armen î tond zijnen hais eu begon te weenen. Het t dier maakte geene bevveging; het stond : daar geduldig alhoewelr mijne tranen ge-i durig op zijn hoofd îolden. « Arme Hector ! men zal u nooit verhalen wat ik bedreven t heb ; gij zuit u nooit met afschrik van mij verwijderen, al veraent mij de geheele ; wereld. Arme, arme Hector 1 mij a goede trouwe hond ! D,t eenvoudig toeval deed mij goed, en : de tranen die ik gestort had verkwikten mij. ten ontruimd worden. Het bezette gebied ig te herstellen. Servie moet een vrijen eu zekere-i toegang verkrijgen tôt de zee. De betrekkingen der afzoaderlijke Balkoastatea tôt elkander moeten beheerscht wordea door vriendschappelijke beraadslagingen in den zin der historisch vastgestelde lijnea der verwantschaf) der nationaliteiten. Er moeten internationale waarborgen voor de politieke en ekonomische onafhankelijk-heid, evenals voor de territoriale onschend-baarheid der afzonderlijke Balkanstaten ge-schapen worden. (Het zij eeae eenzijdige begunstiging der Balkanstaten, mede schul-dig aati den oorlog, — B. K,) De Turksche deelen van het huidige Turksche rijk moeten als soeverein (staat-kui.dig zelfstandigj veiklaard worcîen, maar de andere nationaliteiten die thans onder Turksche heerschappijstaan, moeten onvoor-waardeiijk zekerheid voor hun bestaan en volledige onverhinderde gelegenlieid tôt zelfstandige ontwikkeling verkrijgen. De Dardaneilen moeten voortdurend opsn blij-ven, tôt vrije doorvsart voor schepen en handel van aile volkeren onder internationale waarborg. (Hetzij een autokratische aanslag van vreemde volkeren op iiet zelf-bestemmingsrecht van Turkije. — B K.) 13. Er^moet een onathankelijke Poolsche staat gevormd wordeo, die ook het gebied moet omvatten. dat door een onbetwistbaar deel dec Poolschebevolkingbewoond vvordt. Au den nieuwen stait moet een vrije ea zekere weg naar de zee gewaaiborgd worden. Zijne politieke onalhankelijkheid on territoriale o-uschendbaarheid mosten door een internationaal verdrag worden gevvaar-borgd. (Dit is, voor zoover zulks met de be-rechtigde belangen van Duitschland niet in tegonstrijd is, in wording. — B. K.) 14. Er moet een algemeene bond der volkeren gesticht worde î met bijzondere waarborgen voor de politieke onafhankelijkheid en territoriale otischendbaarheid der groote en kleine staten. (Een eisch die in gelijken vorm door de Centraal-mogendhedea wordt voorgebracht. B. K.) Voor wat de gewichtige weder goed-making en de bevest'gîng van het techt aan-gaat, voelen wij ons eng verbonden met de regeeringen en volkeren die zich vceenigd hebben tegen de Imperialisten (Engeland en Amerika zijn, zoo'als gansch de wereld weet de grootste imperialisten. B. K.) Wij kunnen niet in onze belangen van elkander gescheiden noch in onze oogmerken ver-deeld worden. Wij blij ven same:i tôt het einde. Voor die ove:eenkomstea en verdragen zijn wij bereid te strljdec en door te vechten, tofdat zij tôt stand gebraciit wezen. Wij strijden evenwel alieen omdat wij aan het îecht de bovenhand willea ver-schaffen en streven naar een gerechten en duurzamen vrede, die alleen kan verkregen worden, wanneer men de hoofdzakefijka gelegenheden tôt dea oorlog wegneemt —■ wat dit programma dan ook doet. (Daar-over is men niet alleen bij de centraal-mogendheden, maar ook reeds gedeeltelijk in de ueuïrale en Ententelandea van eenà andere meening — B, K.5 Wij zijn niet ijverzuchiig op Duitschland's grootheid, en in het huid:,ï programma ts

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Gent du 1914 au 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes