De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

226 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 24 Juillet. De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot. Accès à 21 novembre 2019, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/7m03x86t64/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

DE GENTENAAR-DE LANDWACHT Nan. 171» 4»«faar- O.D»Ora© ve, Ketel vest, f î DS KLSINS PATRIOT Wosasdag 24 Juli l»!S PrJfs 3 cantiemen t. - ti rrnn^nTrTiirnrwrTnrwrwrBOT—riHTTrTTrTniiniiTin»»rrww«ww»<«>i m ■■ mm , M , . .m.-,.... - . .. 0iiitsch9 berichtsn ne iai grreït» HoofikwarSlor. irtedi Daltaoh berloht van 21 Joli. ERLIJN, 21 Juii, avondbericht. — Op het froattusschen de Aisne en de Marae zija Bllen m ds Franschen mislukt. 's Avonds irikkelden ztch tusschen de Aisne en de &jnieuwe gevechten. Etrste Doitsoh berloht. ERLIJN, 22 Juli. Westelfjk Krijgsîooneel. it[roep van den Duitschen kroonprins. isschen de Aisne en de Marne daurde de slag onverminderde herlghîid voort. Nlettegea-5dezij&ezwjire nederlaa.; van 20 Juli deed de ad met gebruik van friïscli# afdeeUngen en wainjwoerde paatserautos hevhaaldalijk liiterie ainvallen Op onze iinies.Gevangeaen fendezware verliezen raa dea vijaad. Mgevecbtsdag; van g'sterea ,<af aanleiding Ma rolJedisr sukses der Duitsche wapen». osschen de Aisne en ten Zuid-Oosten van pnes leidda hevigste trommelvuur des [ju vroeg de voetvolkaanvalleu ran dea Mm. Ten Zuid-Wesien ran Soissoiss en len iwes'en van Harteanes zakfcn zy reed» tosze linies ineen. Ten Noorden van Ville-'ta drongen atdeelingen des vijands voor-l:8 over den itraatweg Soissons-Chateau-er:y- Omî tegenaanval wicrp za terug. Ook WontOTo en Tigny waren brandpuaten van |Mijd, welke met suksesvolle tegenaanvallea tsioirdtel eindisden. A'oods werden herhaalde vijandelijke aaa-« lenZuiiwesten van Soissoos in bun voor-pMggebrokea, waar zij nog tôt ui voaring Peu aktcn zij met verli;zen ineen. jo beile kanten van de Ourcq rukte de jj*3 vooriaiddags herhaaldelijk te vergeefs ï.®" «aies op. Na aanvoering van nieuwe wsn deed hij 's namidd igs nieuwe aanval-l^afe gevechten brach'en onze tegen-i wea den aanval van den vijand aan beide . V3n Oulcby-ls-Château tôt mislakken. ptoorden en ten cootd-oosten van Chateau-''[Kioeilijkên onze in bet voorterreia a'ueelingen aan den vijand bet bereiken onzer nisawe linies. Eerst 's avonds haddea er hier heviga aanvallen plaats welke onder zware verliezen voor den vijand mislukten. Op het Marne-front gsschutbedrijvigheid. Tusschen de Marne en de André hebbea de Engelschen en de Franscben bunne aanvallen voortgezet ; sij werden bloedig afgeslagea. Legergroep oan Iltrtog Albrtcht. Suksesrolle tocbt in de vijandelijke linies bij Ancher-Viller. Twa»4e Daltaoli barioht. BERLIJN, 22 Juli, avondbericbt. — Op vela plaatsen van het gevechtsfroat tusschen de Aisae en de Marne rust. Ten zuiden van de Ourcq. plaatseltjke gevechten. Officiais OosfônrijRsoha bsriohten WEENEN, 21 Juli.—Op de hellingen van Zugna werden viisndelijke aanvalstroepea door handgraaatengerecht teruggedreven. Bij Asiago mi lukten Engelsche aanvallen. De gevechten in Albanie zetten zich langzamerhand uit op gansch den sektor tusschen'topper Devoli-dal en dezee. WEENEN, 22 Juli.— Aan het Italiaansche front geene bijzondere gebsurtenisten. In Albanië nam een drietal dagen geledea de vijand ten No arden Pesât in het opper Devoli-dal, zijna aanvallen weder op. Afgezien ran plaatselijke zwen'uingea, gelukte de vijand nergens voordeel te bahalen. De gevechten duren voort. Tusschen den Ssmenl-bocbt en de zee drongea onzo verkennersaf Jeelingen op talrijke plaatsen in da Italiaansche linios. Oorlog in het Oosten. ïnrksoh barioht : KONSTANTINOPEL, 22 Juli. - Aan het Palestinafront bij larendig vliegerbsdrîjvigheid tusschenpoozend we lerzijdsch artilleriovuur op stelling«n en achterterrein. Op den Oosteljken Jordaatîoever rerdreven vrij eene vijandelijka ruiterij-verkenn^rs afdealinj. Bij Katiane werden ds muiters door ons aan-gsvallea ea onder zware verliezen teru^gewor-pon. Hierbij vielen wapans, ammunitie, dieren en levensmiddekn in onze haadon. Aaa da otferlge fronten niets nieuw3. ~ ■.a<i&a»^jMWB«a40»rg Baljïaarsah barioht. SOFIA, 22 Juli. — Op rerscbeiuene p'aaïsen van hït Macsdonisch front was de gerechts-bedrijvigbaid van tijd tôt tijd ieiwat levon liger. Ten zuidea van Lumnitza scboot onze artillerie vijandelijke artilleriadepots in braad.Men stelde groate oatploffin.îen rast. Ten wasten van de Wardir naraen onze ver-kennersfroepea Fransche gevangenaa. Op dea zuidelijken oever van het Ochrida-aieer. ia de Moglena-streek en len oosten van de Wardar, hebbea wij vijandelijke infanteriegroepen.-wvlka onze nacbtposten tracbttea aan te rallen, door ons ruur op de vlucbt gedreven. Yersehwpts Duikboatsnîorlo? BERLIJN, 22 Juli (Officiëal), — In het spar-gebied rond Engelanl werden 12,000 bruto-registertoanen in den groad gebaord. Het Toormali^s «oblp < Vatsrlancl » ln dan grond gaboord. BERLIJN, 22 Juli (Ofi&eiëel), — De Atnerl-kaansche trosp^ntranspor-stoomboot « Leriat-han » (vroerer de stûombaot der Hapag « Va'er-land 54,282 B. R. T.), is op 20 Juli bij de Noordkust van Ierland in dîn groad geboord. OP ZBE Een Amerlkaanaobs pant;jarkrula»r gozonken. WASHINGTON, 20 Juli. — Het raarine-departement bericbt dat de pant3erkruiser « San Diego » 15,400 ton, hedoa morgend op 10 raijlea van Fira-Island sezonken is. De overlevenden zîjn ia Long-Island galand. Do beaaanniag be-•tond uit 891 m m ; 43 wordea vermist. Men detikt dat bet schip op eeaa mijn galoopen is. Mea heeft geeae duikboot geziea. STA9SNI 311 WS. — Sa'anarpapler (op ljnwaad) aan 0.T5 fr., in de « Comptoir Général d'Electricité, Kalan-derstiaat », 3, Gent. 3373 — Osntrals DrogerlJ en KraldanlerdarlJ Jos. COLLIN, Brabantd*m. Specialiteit van essences voor liieiren en gebakken, silicate, kleeriferfstoffaa, tafsl-ea mineraalwater. 3628 1^1,1, 131 Middleton feZe ';ru?reis naar Londen vroeg • aan M. Middleton, hoe lang hij van LJp ,fe s'a^ te verblijven en waar hij l\îvf 'i ^actlt te vo'trekken. lofim u' hangtvan u beidea af, zegde L «j- Hoe denkt gij er over om te i'ard°m^ tl0^ m'j 200 pijiîlijk, dat ik L-,, ynen.. angstigen wensch liet P'on Vuat . het zou tegenspreken, r.ïJ • t,we'n'S mocht hopen, Gelijk ltou?-en had' keerdo hij zich eens-erî vroeg mij wat ik begeerde, lim,,, rra'in sntwoord af te wachten, t ro"w Middleton, dat zij het beter ieren I te b'ijven, om mijne trouw-l'iîe •jVervaar"|Seni en de menig-■ai'd ,c?er bruiloft te schikken. ItoniL erbij dat het voor hem zeer K?ipa ln de stad te blij ven, omdat Itht,, zye,tegenwoordigheid sredurig dat wij naar Elmiley I unçQ gaan ttouwen, indien mijn oom zulkî begeerde. Tôt mijne uiterste voldoening, sprak mevr. Midd'eton wederom tegen, en zegde dat, vermits mijn oom en zij zelve aanstonds na ons huwe'ijk verttokken het nutt.e'oos was eene reis lieea en weer naar Eimsley te dosn. Ik b>zag mijne tante met verwondering, maar zij deed mij teeken, dat ik op dit onderwerp n:et verder zou aandringen.Ik waa zeer te vreden ; nochtans lag dit gedacht van eene verre reis als een gewicht op mijn hart, en maakte mij sprake-loos gedurende 't overige van den weg. Toen wij te Londen aankwaman, en de Brookstraat binnenredea, scheen het my alsof de dagen sedert ons vertrek maandea geweest waren. Wannear ik in den salon was, zette ik mij aau het raam in eeaen armstoel ; het hoofd, op mijne haad ge-leund, trachtt^î ik mij zel ve al de gebeurte-nissen der laatste week indachtig te maken. 't Was de tijd, wanneer de straten veei ba-zocht worde t ; het gerucht was verdoo/end de lucht drukkend en onaangeuaam, voor-namehjk omdat wij die van Ilampstead geiyoon wareo. Niemand had m j tn den salo î opgevolgd ; ik zat daar ee \ paar uren in gedachten verslonden, terwijl ik de merk-waardig=te voorvallen van mijn verleden le?en in mijn geheugen terugriep. Zij bodoa zichbeurtelings aan; mijne tante's eerste aankomst te Elmsle^ ; de geboortedag van Julia, toen ik van mijne teekenles geroepen werd, om mijne kleine nicht in haar krib-betje te omhelzen ; diegelukki^e tijd mijner kindsheid e,i mijner eerste jeugd ; mijne studie-uteti met mevr. Middleton ; mijne wande'.ingen, te voet en te paard, langs de prachtige z;chten die E m->ley omringen, soms met Edward of Henri, soms alleen met den ouden James achter mij ; mij î ge-liefkoosd ka3tat:jebo;;ch, waar ik gewoon was de.i toom over Sslim's nelc t : laten v^otten, en hem in voile vrij'neid door de kronkelende wegen en de dichtbjplante valleien zijnen zin te laten uitwerken ; het gedruisch zijner hoeven op de vertrapte bUderen, en 't gemurmel van den watetval waren in mijne ooren, als toen ik daar Edward op mijnen veertienden geboortedag ontmoette, en hem, in 't naar h .lis keeren, na lange aarzeling en met kloppend h ut, vroeg, of ik, bij zijne teruglcomst m de stad, zijnen Terre-neure, Hector, mocht verzor-g-jii, — Ik lieritiner mij de voorvallen der laatste week niet beter, dan hec teeken van toestemming dat hij gaf, en ds uit3patting der vreugde, met dewe'ke ik dat oarlof oitving. «il m in—,11.11 » il 1MIIII. ■■■■ .1 — Aan bet klldîltsel. — De wiakel ran Mad.' . Harinck, Oiitaickerstraat, is overgabraîht mac Antwerpscbensteeawe.?. 50, Geat. 553à — Sohoanzolen en Hakken ia « Omaga ».' Veel sterker ea goalkoopar daa Ledar. Huis Dutry-Colson, Veldstraat, 12, Gent. 5237 — Aan- en Verkoop van Publiek® Foadsen, bataling raa coupons, kostal. ialicht. TeirlynoSt en Van Damais, J^angenitint Gi. 4615 0.35 Wormanpoaiers Vaniaele, d^ beste.5402 —Kea weasoh te hnren, in 't omliggende der stad. Huis of Villa mat grooten hof of groad, nu of eindezomsr. Notaris Mast, Niauwbrugkaai,4. 5533 — Flaaster, extra fijn ; J. Derresauw, bouw-•toffan, Ham, 7. Freigabe wordt bezorgd. 5545 — Sapltallst koopt seftens HUIZSN aan 5 tôt 8000 fr. (Gent en omliggende). Schrijvea A. S. bureel dezer. 5540 — Verloren : Jonga grijza Schapershond, oud 8 maaud. 'i'arug bezorgea aan Alfons Vau Poucke, stoker ta Nazareth, mits goada belooning. 5541 — Te koopsn : Allorhinde oude Bouwmate-rialea, al^oolc tweî Franscha Schapershondaa (ras Bouvier-Picard), bij H. Da Coniack, Kerk-straat. I;2. Lade'Dfrg. 5547 — Verlorenop 13 Juli, Portefeuille mît 115 fr. Teru-rbr. tegen bel^oninj, Maisstr. 181. 5548 — B£en varlan^t te koopsn : Oude Violen ea Vio'oncel'an, Van Monckboveastraat, a. 4, Gent (bij St-Pie-ersstatis). 5561 — Xnkoop van mond^tukken aaa 1 en 2 fr. pet tand, Juweelen, ZiU'erwork, enz. E. Da Paepe, Brabaatdam, 80(bij St-Aaaakerk), Geut. 5560 — Samen3t>ls9l Ameldonk « De Lelie «, ia 't groot, L. Rotsaert, Poîrmagazijnstraat, 7. 5555 —Verlorenlll — Kleiaen korthari^en bruinen Scbapershon i, 5 rnaa^daa oud, antwoordende op daa naam ran Sady, nummer ran zijn medalie 3910, Maandag om 4 1/2 ure rond Sint-Pieters-Aalst. Goeda belooning aaa terugbreager of aan den persooa welke er inlicbtingen kan over bezorgea. 21, BegijnhofUan, 21, Gent ('s morgends van 10 tôt 1 uur). 5565 — Beaahnlt, 2 per hoofd, 20 cent, het stuk. Djaderdag 25 Juli, van 9 tôt 10 ure, vaa 53201 tôt 53500 ; ran 10-11 u„ van 53501 tôt 53900; van U'12 ure, van 53901 tôt 54330 ; van 3 1/2 tôt 4 1/2 u., van 54301 tôt 54700; van 4 1/2 tot5 1/2 u. van 54701 tôt 56000. Vrijiag 26 Juli, van 9 tôt 10 ure, van 56001 tôt 56300 ; vaa 10-11 ure, van 5630Mot 56700 ; ran 11 tôt 12 ure, van 56701 tôt 57100 ; van 3 1/2 tôt 4 1/2 uur, van 5 7101 tôt 575'JO; ran 4 1/2 tôt 5 1/2 u. vaa 57501 tôt 57 850. Zaterrla^; 27 J uli. vaa 9 tôt 10 uur, ran 57851 tôt 53150 ; ran 10-U uur, van 53151 tôt 59150; ran 11-12 uar, van 59151 tôt 59550 : raa 3 1/2 lot 4 1/2 uur, vau 59551 tôt 59350; vaa 4 1/2 tôt 5 1/2 u., van 59951 tôt 6 ;300. —Plaats slljke 3e voarraà'.ngakonia'Mle.' Aardippalbsojorrndings-trenst voor G root* Gent. — Aanvaag der rant-soeurerias' der vroega aardappelen. — Da aardappelraatsoeneerinjf, aan de bavolKiag vaa- Groot-Gaat, behoort, zoo« als vroeg -r, uits iuitelijk tôt de bavoegdheid raa deaStedel'jkea Bevoorradin?sdîenst voorGroot-Gent. Dezelfde werking als voor het dicnst» jaar 1917-1913 blijft vo^rloopig in voe.'o ; da gewoaa wlakeli»rs zu'leo, zooh'.s roorheen, de aardappa'ea aaa huaae klanten afieveren. Voor dei vprkoop ea de bevoor adingder aardappelaa gelda î enkel de oaderrichtiagea uitsraaTdè vaa het behesr raa den dieDSt geves'.igd Ham, 8, Da bevollciag wordt dringend rerzocht dagelijks ds dagbladea te raadplegen voor het afhilaa van bun raatsoen vroege aardappelaa, hstgeei moît g2Schiedaa bianen da twes dagen, volgendeop de aflave ia< aan dehaadcUars. Oa^ wirikeliers itoalgaa zoo gauw aaogelijk elkea verkoop aaa. Op Diasdag 23 Juli o. k., begint de rantsoeaeerin^. Gaziea alleea da 1# wijk nog aea raatsoea lata

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Gent du 1914 au 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes