De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

667 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1917, 27 Octobre. De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot. Accès à 24 mai 2022, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/cj87h1hx1f/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

DE GENTENAAR - DE LANDWACHT w& mm w fe. 255 2%° Jaar. m wBSBÊ wBh&BI m mm 8.D0 Sraare, XetelresMS ib» 123 ei. — W&P&& fSBSSg DS KLEIH2 PATU19T Zaterdaj » ï Oktobsr 191T. e 52» "V U Kg Prifs S «daîidmen v DUITSCHE BERICHTEN ▼an test Grast Sloofdstwaï t!©p Eorste Bnltsoh bsricht. BERLIJN, 25 Oktober. WestelQk kpïîgstsosies!. *. Legerfront oan ojlUmtursehalk kïuonpvitis Ruppreeht oan B icren In Vla.acdereit dommelde gansch den dag dag dcor, een artiHeiievuur drukker en gewtl-digerdan gewoonlijk. Het was ger;cht t?gen liet ge< echtsgebied tusschen da kust en dea Bla iV aart-vijver. Van daar, tôt aan de Leie heeft uo vijand de sîzonderlijko sektors o c-rstclpt met vuùrstroo* mcn well-e nog versterkt werden rond d n avoad en stegen tôt ten g-zwcldig rollend vuur van aaa het bosch Houthulst tôt aan Passchendale. Âanval'on van eeoig be'ang vo'^ien diar evenwel nkt op. In Artois £n nabij St-Qucntin hadien er vcor-wacht gerechten plaats weike eindigden met ecnen voor ons gunstigen uitsla^. Lcgerfront oan (1er. Daitscheii kroonprins. Aan het Aisne- en OiseLanaal, is de dag slechts «ekenmcrkt geworden door cea gerii g Tijandelijk optreden. Onmiddellijk voor het invallen van den nacht, 1s het ar'illerie-duël opnieuw bij poozon, ver-Bteikt geworden. Op verscheidene plaa'sen zija Fransche ver-kenniagstroepen vooru<tgekomen. Zij werden overal achteiutigeslagen.'s Nachts is h^t kanon-geschut levÉradiK gebleven. Tusschen de Aisne en ds Maas hebben er ver-kenninasgc/echtin plans gehad, welke eenen plaat5elijksn aangroei van kar;ongeschuï hebben veswekt. Oisteip krlastoanesl Niets belangrij^s. SSaes&enlsoh tron® ! In mee--t al de seniors werdhet oplredcn der irtilleria verst«rkt, Utiiaanssli kr'Jgstaanoel. De Duitsche en Oosïenrijksch-Hongaarsche trotpen vechten ge'.rouw zij de aan ztjie en hebben gisteren den strijd aan?evangoa tegoa huanen ouden bondgenoo . b Naeeu geweldig optreden der artillerie, liepen legerriivisien die reeds rueermaleo Le'.vijïen van 2 môeden heldhaftigheid gave*, s'ormknp tegen deu vijand en braken door het Itàlîaaasche front o aan den Isonzo op eene br;eJ e van 80 kilome-ters, ia den bassijn van FLtsch en van Tolmino. a De s'erke s'.ehingen va a den vijand welke de 5 valleiea versperren werden van bij don eers'en /> stormloop vcrnield. lu weêrwil van eenc har^l- n nekki^e verdedigieg hebbaa onze troepea îieh gedragea a 3 ieeuwea en zijn de steile golvingea I de? bergon cpge-loutori «a hebben de rijanaa- e lijke sîeunpuateri, welïe de hoogfen besclioten, ^ stormeaderhaed inganom«3. De hardnekkige weêrttand der Italianen Js C diSwijls moeten gebroken wordea door een ver-woed ïij.f om lyfgevecht. Het gevecht duurt v ort. Tôt s'avo di kondijde men inecr daa 10.000 krijgsgevangen geaomea Yijandclijke s soldaten aan, met inbsgrip vaa de divisio en 11 brigade sta ea en een rijken buit aan kanoncea ea o'jriogsmiterieel. • ^ - — : i c BEKENDMAKING Krachtcn? de verordeoiog aan^aando d;n . j oog-_î vaa 23 Juni 1917 worden hierbij al da ? koolrapen, wortels en paardewortels in be3l 'g ! , genomen. Zij moeten richttijdig ingeoogst ea ! , b«hootiijk bewaard werden. Opkooping ea 1 afîaverhig maetea slechts gîsc'nisden door tus- t j scheakoaist vaa h&ndel*ars, die daarmede door ! j de Etappen-Inspektipn bel*st zijn. Het aandesl • j. dat vooî de bevolkiag most afg:staan worden, ; j zal nairhet oordeel van de Euppen-Komaian- i j. dantuur door de « Lebensmittelversorgungs- ! kommisjion» ter beschikking der gemgen'.ea î gesteld worden. G en , den 21 Oktober 1917. [ ^ Der Ëtappenkommandant, von WICK, oberstleutnant. ; j BINNENLAND. ijoor Doaimen van jin.cnic-vueseis geaooae 1 en gewonde Belgen. [ 3 MOORSEELE. — Vliegeraanval op 2 Okto-er 1917. a) Gedood: Echtgeaoots Marcel,Maria-Coîina, 5 iaar. b) Zwiar gewoad : Opsomer Andréas, 6jaar, Dm in 't Bci'isch leger. MEENEN.— Vliegeraaaval op 30 Septembsr. ) Gedood: Dupoat Paulina.geboren Daquesne, L jaar, 3 nerea in het Bclgisch leger. — Sabbe .lbert, 18 jaar ea Sabbs Alfred, 19 jaar, twee evea ia hst Be'gisch leger. b) Gewond : Wed. Verfaillia Tulietto, geborea >cleu, 75 jaar, 1 zoon in het Belgisch le<er oa en kleinzoon in het Fraasch lsger. — Dupont ric!or, 50 jaar, 3 neven ia het Belgisch leger. KUURNE. — Vliegeraanval op 2 Oktober. redood : Vandekerkhove Elodie, 43 iaar. OP ZEE. KOPENHAGEN, 24 Oktober. - Het Daen-che tnini3terte van buitenlandsohe raken deslt leie : Tw:« Deensche stoombooten zijn op 21 Ok'o-er, tentevolge vaa htt stootea op eeae mijn, ezonken : De stoombost « Plyndsrborg » op de eis van Dînenaarkea naar ^,n?eland op ballast n de stoomboot « Anglodone » op reis van Dnsje'.and naar DenemarKen met kolea. Ter ui'zonderin< van eeaen stoker van do Anglodoae •, zija beide be.nanniaiea te Ler-vick aan wal sezet. « Berilagsko TiJeade » meldt uit Bergen : Da ^oe-rweegsche stoomer « Ransos » met eene ading çraaa voor het Beljisch hulpkomiteit, ;ee[i bij ofcnen hevigen storm ten Nosrdeavan 5«rgaa groad geraakt en gezonken. Een lid der ismaaniue is om-:ekomoa. De verscherpte duikbooten-oorlog BERLIJN, 25 Oktober. — (Offioieel). — Op !e Enstlscho Westkust ea in de Noordîee, ferden door eon onzer duikboo'.en, bevelhebber :apitein-luitenant Georg, opnieaw zes stoom-lootea en e-n zailschip tac! rond de 26000 bru'.o-egisterton in dea groud geboord. Daaroader bevoadea zich de be.vapeaia Dngelsche stoomboo:ea « Richard de Larlna?e» MlîNOBLWIÏRK. — 27 Oktober 1917. 41 GESCHONDEN EER. Met van blijdschap scliitterende oogea bekeek Willi den met zachte kussens be-ltleeden, gemakkelijken handwagen of .rijsfoe!, die dicht onder het venster stond. —Wi'.t ge mij werkelijk naar buiten rijden? Hij sprak den jongen Wedding met ^ij aan ; hij volgde daarin geheel en al eene ii gevÎRff van het cogenblik, want niemand had het hem bevo'eu. De laatste s'oeg er geen acht op ; het kvvam hem mis.schien voor, a!s sprak het van zelf, dat VViîli zoo en niet anders jegens hem handelde. — Zeer zeker ! Kom ik rijd u naar de mooiste plekjes van het park ; ik !aat u al!es «ien, wa't mooi is, en waar gij 't maar wilt. Willi spreidde verlangend de a men uit. — Ik wil ailes zien, riep hij haastig, ailes, elles ! Maar gij mcet mij naar buiten dra-gen ; ik kan immers niet gaan, voegde hij er aarzelend bij, Geoige trad hetaimzalig kamerije met de lage s'aapplaatsen en het weinige huisraad binnen. — Hoe is het mcgelijk, dat hier menschen wonen en leven kunnen, mompeide hij, Hebt u al gedineerd, kleine Willi ? — Ik eet vandaag maar ee.i stukje brood, antwoordde de aangesprokene verlegen; — En waarom ? — Dinsdags etçn ze geregeld erwten en boorîen in de meidenkeuken, en die mag ik niet hebben, omdat mijn maag die niet ver-dragen kan. — Hebt ge dan geen hoager ? — Wel tieen, de helft van het brood èet de grijze poes nog op. Ik heb immers gauw genoeg, ik heb niet veel noodig. Indeidaad, hij had niet veel noodig, zijne kleine gestaïte was zoo licht, alsof ze van papier et! niet van vleesch en beenen was. Een onuitsprekelijk medelijden greep Geo:ge aan. Hij zelf smu'de aan den wei-voorzienen disch, endese kleine misvormde met lijkkleurig gezichtje dee'de zijn elien-dis stukje btood nog met de kat ? — Arme jongen ! sprak hij medeiijdend. Dan zijt ge zeker wel ontevreden ? — Och neen. Wel meende ik mij st-aks, toen ik dat gedichtje las, atm en beklagens-waardig le vinden ; doch toen ik het nog eensoverlas hoe het aima kiud met b'.oote voetjes in storm en wind voorbijgaat, toen dacht ik, dafik dan nog lijk ben. Georg? had zijnen liebten last in den rijstoel neergevlijdenondankî de zonnehitte in een zacht reisdeken gcwikkeld. Gstrofïen hield luj even stil en zag op dea smeeke > den knaap neer. f — Welk een groote ziel in dat zieke, ellon* r dige iichaampje ! Ik wiide, dat ik evenals | gij, Willi, in mij n lot kon berusten. Zie, j binnen eenigo dagen ga ik weg naar de r hoogeschool en mag niet ee.îs leeren, wat | mijn îierelingssludie is. j Hij badmetkrachtigeatmsn den stoal in ; beweging gebracht en rolde hsm over de [ groote binnenplaats, waar de voorraad-! tchuren stonden, de groote laaa in, die naar • het siot leidde. j — Wil ik u naar het park rij[den ? vroeg ! hij den z'eke. I Deze k iikte, doch op 't zelfde oogenblik f zich bedenkend, riep hij : Neen, naar i Stofle! ! Wat zal hij opkijken, a's hij mij \ buiten ziet 1 Nu moet hij mij aile dagen f meenemen, niet waar, de wagen loopt j immers gemîkkelijk ? | Toen Gao.ge dit beveitigde, gitig hij j voott : Omdat Stoffel het dragea zwaar viel, j heb ik al'iijd geiegd, dat ik niet naar buiten \ wiide, entochkon ik menigmaal nauwelijks î mijne tranen inhouden. Gij moet het hem 5 niet zeggen, datzouhem bedroeven. — Ik zeg niets, verzekerde George be-| wogen. Hoa jong nog en welk een kracht : %ran versterving! Onwiliekeurigbeschouwde î hij het bleeke, lijdende gezicht van den naamloozeti kr.aap, dien het noodiot hier t heen had gefoerd. 4000 bruto-registerton, alsook vier bewapen<$ô Engelsche stoomboot n waârvan de namea niât rastgesteld konden wordin. Het ver^onkea atii-schip had koks geladea. De chef vaa den admiraalst*f der marine. BEROEPSHEF VAN GENT ¥ nia ubnv a Vrljgasproiea. — Door de rcchtbank via Deadermoudo wd Pieter Van de Putte, h'tn-ielaar te St-Gillis-Waas, voor dielte van een zak mout, verwezea tôt 6 inaand gevaag. De betichta bad heroep ingeslagen ; het Hof lioeft Vs>.n da Patte, gezien zijae oaschuld be'.veîen is, vrij^e-sproken en de tôruggave bevolen van het aaa-sieslaffan m >ut. STADNIEUWS. £>3?e2isjaldd3l€n. — Rantsoeneering dm 29 Okt. tôt 10 Nou. — Zout, zonder rantsoen,' 23 centieman de kilo ; Rijstcream, 100 gratn. por, persoon, 1 fr. de kilo ; Gezouteu Spek, 100 gr.' i fr. do kilo ; Stncfut, 200 gram., 4 frank de kilo KofSe, 50 gr^vnmen, 5 fr. da kilo ; Haring, i pe£ persooa, 35 ceatietnen het stuk. — Vsrloran: DAMSSPALETOT, tusscasa Hou'.lei on Veldirait. Tegsn goede belooniug: teragbrengen Eedverbondstraat, 5, Goxt. 2j3i>! —ïïatloaaal Hulp- ea Vosâiaâ'aio^ltsiS. Prooinciaal Komiteit oun Oost- Vlamnderen^ (Gewestelijk Komiteit Gsnt-Stad). — Hed,» en valgenda dagen tôt zoovor de roorraad strekî -verkcop van PALING. De veckoop geschiedt van 8-12 ea van 2 toi 4 ure, in de« Overdskte S'adsaiarkt.» — Verkoop oun Eieren. — Raatsoea : 1 ei pa< hoofd, prijs 50 centietnea het stuk, in de vol-gende verkoiphuiten : N" 1 tofc 13 inbegrspî^ en vaa 26 tat 31 iabegrepoi, waar ds balan^hebf bsnde persoaen — ieder in zijn wederzij Iscîj verkoophuis — zullen bediend wordea als vol^t : Maandig, 29 Oktobir, vo>r b.r. 1 tôt 70) Dinsdag, 33 » voor » 701 tôt 1400 Woensdag, 31 » voor » 1401 tôt einde. — Zialmts mot oSTsranas, Zonda?,te 11 ur«, van wege de narcsîonie « Ste-Cecilia », in d« kerlc van St-jan-Baptiste, voor M. Polidoor Stoppala«re, bestuurlid der maaischappij. 2538 — V'jftigj&riir jub-.lfeest cler Konçregatï* oan O.-L.-Vr. van Zeven Weeën.— Tijd an plaat3gebrek belettan oas tôt hiertoe van du;a merkwaardigen aedenkiag te gewagen. Verlsden Zonda," dus had te dier geleg^nhïid in da kerk van O.-L.-Vr. van Vlaandeten dat scaoDn godsdiansSig feest plaats. Zijna Hoogw. M^r do Bisschop van Gant laS zalt 'smorge-ads de Kommu.iia-mis waaron lot Hij eene korta onderrichting hie!d in dewelke hij de leden gelukwenschte en aanzette voort® voor hat goede te ij veren. Hij biacht hulde in het bijzonder aan de stichters der Kongregatie. MM. A. da Kerchove d'Exaerde, Gus;aaf en Alfred Claeys Boiiuaert, Charles de Brouwefc en notaris Fraeys, en aan de jubilars;ett MM. Jul. Van de Vyvere, notaris Nève es^ baro n de Kemmeter. 's Namiddags hïd een pontifikaal lot p'sa'sj. voorafijegian van het merkwaari.g sermoea dojr dea esrw. patsr Donnât, rektor van het. St-Barbara-Çollegte. Daarna te Deum en ver-! nieuvviag < isr opdracht aan O. L. V. door Z. Hoogw. dan Bisschop voorge'sîan oa do^r : al de Coogrejanistea herhaald. Eene af^aardiging der Con^reçstie van de jongeliagen woonde do plec'utigbeid even-eens bij. — Hog over ds KataalItsU « Volksll effie. Wij hebban in oas n" van Dins- en Woens 'ag een trouw verslag gedaan ovoi da twee verga-deringen w.-:lk ; Zondag laatst werden gehoudea door de mainelijke en vrouwelij';e leden van da uitmuntenda MutuaiiteU : Volksliefdt.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Gent du 1914 au 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes