De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

970 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1916, 07 Octobre. De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot. Accès à 01 decembre 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/0g3gx47x0t/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

ftfteinn». iiUnAVAr fi. ne Graeve. Cent. Ketelvnst f 6. -ma TTT.-HT'Nrç! "P A TUTOT1 Zaterdaa 9 Oktober 1916. & Num. 911 Oultscha berlchtéis (tfèn het Groot Hoofdbwapîiâi BERLI-JN, 5 Oktober. \ Wastelîjk krlfgstooneel. 3,eger front van veldmaarschalk kroonpTtn» Rupprecht van Beieran. • Op bet slagveld benoorden de Somme steeç âe sterke geschutbedrijvigheid voor de viianda-iijke infanterieaanvallen tôt de grootstc hevig'-Bijca overal werd de stormloop der vijaa--âelijke infanterie reeds door ons vuur tegen-gehouden. Zoo zakte o. a. een Engelsche aaaval tusschen de Mouquet-hoeve en Courcelette vol-komen in ,sjl<aar. Tusschen Courcelette en Eaucourt-1 .:.-ibaye geraakte de aanvaller alleeà bij Le Sars tôt ia onze stelling, doch ook daar îgpest ce Engelsche infanterie in een gevecht van lijf om lijf het onderspit delven en leed sware \ erliezen. Een Fransche aanval over de linie Van Rancourt tôt Bouchavesnes zakte vôôr onze linies in elkaar. Tusschen Frégicourt en Rancourt werd gister ochtend hevig gevochten ; wij hcbben daar enkele ioopgrachten verloren. Legergroep van den Duilschen Kroonprins. , Aan weerszijden vaa de Maas, levendige geschutbedrijvigheid. 0.-)stel5Jk krljgsîooneel. , BERLIJ N, 5 Oktober. <(.egerfront van generaal veldmaarschalk prins Leopold van Beieren : Op het Stochodfront mislukten eenige ondar-feemingen van vrij zwakke vijandelijke afdeelin-gen. Ten W. van Loeck herhaalden da Russan jsteeds weer hun verwoede aanvallen. Zij hebben ecbter niets bereikt r onze artillerie, infanterie en machiengeweren schoten hun aanvalsgolven îelkens in elkaar. AUeen beaoorden Zubilno feonden zwakke trcependeelen onze stelling binnendringen ; doch zij werden er terstond weer «lit verdreven. Onze vliegeniers, die ook de vorige clagendoor geslaagdeaanvaUen op kampeu, îroepenverzïimelplaatsen en spoorweginrîclit'n-gen den vijand schade hadden toesebracht, staken gisteren door tari;ke bommen het station Rozyszcze en de nabijgelegea etappeniaric'a-tiugen in brand. I Set legerfront van luitenunt-veldmaarschalk aartshertog Karel Geene gebourtenissan van bijzonder belang. Zevenburgaoh front : Ten W. van Parajd werden meermaals Roe-meensche aanvallen afgeslagen.Het Roemeenscha 2° leger, dat nog op 2 Oktober, in de streek van Bekokten (Baranykoet) ten aanval overging.wijkt thans in het Alt-dal achter de Sinca terug.Na da vorgeefsche aanvallen in 't gebergte van Hôtzin? (Hatszeg),aan weerszijden van het dal van Strell (Sztrigy),waarbij de vijand zware yerliazen heeft opgeloopeD, trekt hij thans op de grenshoogten achteruit.Nabij Orsova a/d Donau hebben de Roe-menea bij eene onderneming terreia gewonnen. Balkansch oorlogsîoono&l. BSRLIJN, 5 Oktober. &?■ Legerfront van veldmaarschalk JF von Mackensen : ■ Vijandelijke aanvallen ten O. van den spoor-weg van Kara Orman nsar Kobadinoe, werden, evenals op 2 Oktober, afgeslagen. ESaoedonlsolx front : De vijand houdt de hoogte van de Nidze Planina bezet. Overigens is de toestand tusschau het Prespa-mfer en de Stroema onveranderd. Na eçn latigdurig gevecht gin? het dorp Jenikeuj op den linker oever der Sirosma weer verloren. Od kslzer aan het ©ostelljls iront. BERLIJN, 5 Oktober. — Zijne .Majestelt de keizer heeft zich naar het Oostfront besreven bij de troapen van generaal-overste von Linsia-gen, tegen welke de hoofdaanval der Russe a is gericht. Officisale Oosîenrîjksoha bérichî3ii WEENEN, 5 Oktober. OasîeïSJk kpjfgstooaee!. Front tagsn Rumeniô In den omtiek van Orsova werden onze troepsn in Westelijke richting teruggedrongen. Ten Zuiden van Petrosiny wijkt de vijand naar de g'renspassen toe. De Verbondene strijdkrachten die bij Fogaras vooraitdringen, zija over de stad heea vooiuit- gcrukt. Vaa het Zevenburgscbo Oôstfrônt isbuiten den afweer van eenen sterken Rumeenschea aanval bij Szovata niets te melden. De gebeurtenis van den opmarschder Rumenen over den Neder-Donau door de Entente met daa gewonen ophef gemeld is -bekend uit de berich-ten van den Generaalstaf der Verbondenen. De vijand heeft den Bulgaarschen bodem rasser verlaten dan hij hem betreien heeft. Zooals opgevangene Russische draadloose telegrammea vaststellen, was bij het verloop dezer gebeurtenissen het vastbesloiene ingrii-pen van onze dappere Donauwâotielje vau uit-slag gevende beteekenis. Fi'ont van hiitenant-veldmaarschalk anrtshertog Karl : Geene bijzondere gebaurtenissan. Legers van generaal-veldmaarschalk prins Leopold van Beieren : In Volhynie bleven ook gisterén aile inspan-ningen des vijands, om de lijnen van het vierde îeger tôt zwenken te biengen, volledig zouder gevolg. De Russen leden zware verliezen. Op den Neder-Stochod ondernam de tegen-strerer met gelijke mislukking, zwakkere voor-stooten.lîaliaanssh krjlgstoonesï. Op de Karsthoogvlakte is do kanonnenslag ia vollen gang. Meihodisch verzoc'nt het vijan le-lijke \'oetvolk tôt den aanval aan te zettea. Ons Icanonnenvuur hield ze echter tegen. Op het Fleimsdalfront duren de kanonnecga-vechten yoort ; de toestand bleef onveranderd ; op den Cimone hebben onze troepen in den tijd van 23 September tôt dea 2 Oktober 35 Italianen uit de puinsn geborgen. In het geheel werden 482 gevangenen inge-bracht en zes machinengeweren, drie înijaen-werpers en vele geweren buitgemaakf. Zuid-Qastelîjk ks-iïgsîoaîisel. In Albanie niets van belang. Gebeurtenissen op Zee. Op 4 Oktober beveiarp eene zeevliegtutgen-vloot de vljaudelijke zeevliegstatie bij Grado en /-N . . 1 . . . 1 « . ..1 11- /—\ > • MENGELWERK.— 7 Oktober 1916. 23 ¥oor 1 |@ld S — Heb ik uw« eer gekrenkt ? vroeg zij Bissend. Treft mîj eenig verwijt ? De bankier had anderrnaal de SDuifdoos aan zijnen neus gebracht. — Gedu'd, mijn kind. Gij zult allés ver-nemen nu wij tqt eene openlijke verklaring eijn gekomen.Mijn vertrouwen heb ik u on-verzwakt geschonken, zoolang gij mij geene freden totkiagen hebt gegeven.Hoe zorgloos ik hierbij gehandeld heb, dit kan u niet ont-gaan zijn. Dat gij de opvoeding onzer dochters aan huurlingen overliet.dit verwijt ■iku niet, want gij zijt d3 echtgenoote vaa «ënen rijken mail, die u, zooals hij beloofd keeft,de middelen tôt een gemakkelijk leven ^ÎSchafien wil. Uw huweiijk met mij, tooet u geene keten opleggen, neen, het moet u boven de kleine zoigen des leveas Yérheffen... % — Ter zake, Koenraad ! riep Cornelie Bpottend vriendelijk. De afschildering van uwkarakter en uwe zienswijze is oveibodig »k ken u volkomen — Gij kent mij nog niet, Cornelie, maar bet is tijd dat ge mij leert kennen. Hadt gij •e moeite gedaau uwen man gade te slaan, te bestudeeren... daa zoudt gij eene menigte kleine trekken hebben ontdekt, die bijeen-genômen, u een beeld van hem moesten leveren. C—Zôu ikmijnenman moeten bestudeeren? xiep zij luidkeels lac'nend. ~ Ik heb wel mijne vrouw bestudeerd, antwoordde bedaard de grijze echtgenoot. — Ea het uitwerksel van deze studie ? ~ Is'het tegenwoordig gesprek. — Ha, zoo, ik zit op de bank der besohul-digden ! "Zij liet de kleine voeten op den vloer neet zinken. H-jar boezem zwoegde van op^e-wondenheid...— Inblazingen van sommige menschen, zelfs een ongeteekende brief,vonden bij mij geenen ingang. Schoone vrouwen, dacht ik, hebben steeds bemjders en vijanden ; Cornelie is schoon en heeft eenen grijzen echtgenoot... lagezielen spottenmet dezeoneven-redigheid. Mijne vrouw baarde opzieti, en dat was mij aangenaam. Zoo verstreei: een geruime tijd. Toen vond ik eens onder de handelsbrieven welkede brievenbestellermij had overhandigd eenen brief die het adres mijner vrouw droeg. Een baron von Dies-trichsteineischte in dien brief tamelijk stout, de som van drie duizend thalers ; hij voegde er de bedreiging bij dat hij mijnheer Sieg-wartzekete openbaringen zou doen, indien de gevorderde som wegbleef. — vjijgeauuiu i uiigeouuiu i xiep v^orneue. — Dat dacht ik ook. — Eagij hebt mij dien brief niet gegeven ? — Ik vvilde u ergernis besparen. — Wat hebt ge dan gedaan ? — Ik heb den brief voor lasterend gehou-den welken men met verachting straften moet.Voordat het bepaalde bstalingsteimijn versireken was, las ik in het vreemdelmgeu-boek van ouzen club den naam van den baron, die door eenen officier was ingeîeid. Nu werd de geschiedenis belangwekkand. Het is immers eene wet in onzen club dat ieder vreemdeling zijnennaam zelf inschnjft Ik haal den brief en vergelijk de handtee-kening. Zij gelijkenaan elkander onmiîken-baar. De baron werd mij vooigesteld... een fraai man van nauwelijks veertig jaren oud. Zijne manieren, vleiend, miar toc'a o/er-eenkomstig met zijnen stand, behaagden algemeen. Men herkende in hem den edet-man. Mij ontbrak den moed he-n van de schandelijkheid te beschuldigen, die in den brief voorkwam. Bij de voorstelling gedroeg hij zich zoo ongedwongen, alsof hij m'.jnen naam voor het eerst hoorde. En hoe groot in aanzien was hij met bij de edellieden, die hem binnengeleid hadden !... Neen, dacht ik, deze man kan geen schurk zijn. Ik sloeg hem gade. Hij was geen verspiller, maar leefde volgens zijnen stand. Waarvan leefde hij ? Dat moest ik weten. Een mijuer agenten deed onderzoek nopens hem. dan militarische voqrwerpen in Monfalcone ea San Canz'ano met zware, middelbate en lichte bommen met-zeer goeden uitslag. De vliegtuigea zijn aile, tfots heftige beschieting, ongedeerd teruggekeerd. Oa oorloj in ha! Oostôn, Tarksoh bsrloht. KONSTANTINOPEL, 5 Oktober. - Ambté-lijk bericht van 4 Oktober. — FRONT AAN DEN EUFRAAT : De bij Nassirieh kampee-rende Engelschen, poogden op 29 September, onder dekk;ng van hun geschutvuur, in da rich ing van den stim Elaziredj (baniorden Nassirieh) op te rukken, dooh zij moesten voor den tegenstand onzer troepen wij'cen. Op het front van Felahie schoot eau onzer gevechtsvliegeniers op 24 Sspt. een Etigelsch vliegtuig nser. Op het Kaukasusfront sloegënt wij sterke vijandelijke verkenningsafdeelingea terug, Op da andere froatdeelen alleen patroeîje-gevechten. Geea belangrijk nijuvvs van da audere frontan. Dobroedsja : Bij een gevecht op l Oktober ten N. vaa Amoazacoa, waar de aanvalienda vijand een nederlaag opliep, hebben on?é trospen, naar luid van lateie berichten, dea teruggedrevan _ vija-)d aanzienlijke verliezea toegebracht. Zij vernietigJen een zijner ba'a!« jons en maakten de overlevendea, namelijk 2 oiîEicieren en 100 soldalen, tôt gevangeaea. Bnlâ'aawoli bariolit. SOFIA, S Oktob;r. (Ambtelijk bericht va* 4 Oktober.) Eïaooaonisoh front. Tusschan het Prcspa-meer en de Wardar, levendige geschut- ea infanteriebadrijvigaeid. Ten N. van de linie van Siropiao naar Boaovo, poogde de vijand vri'.chteloos vooruit te komen. Teu O. van da Wardar tôt aan het Doiran-maar, zwak geschutvuur. Onze artillerie verstroo;d» twee vijandelijke kompagnieën, die ten Z.-O. van het dorp DoldesheU, aan den voet van da Belasitza Planina, rerschansingen aanlegden. Op het Stroema-front heerscht kalmte. Om hit biîzitvan de d jrpen K iradsc'bakeuj, Jcni/ieuj en Kodrick wordt verbitt r I gevo-j'nten. Vijand lijke infanterie die aan dea scroom het brandand dorp Jenikeuj was gm\derd, w;rd aingevallen ea naar hare ste! iilgea teruggedre-ven. Vôôr de kust der Egeescha Zee, les/endiga bedrijvi'hêid dar vijandelijke kruisers. Sosmaansolî front. De Roameensche troepen die, ter s'èrkte vaa 15 of 16 b italjons, zonder geschut, n b.j Rahovo den Doaau waren overgastoken, konden vei'dec oprukken en de dorpea Slivopol, Kojemhle, Boris vi, Vialko-VranoTO, GoL;m>Vranovo ea BrosjUei bezettan. Om za terug ta v/erpen» zoaden wij twee kolonnan konceatrisc'a daa roi» ai : een van Roestsjosk en eea van Troatrakaii. De troapen die van Roestsjoek warea opge-rukf, vieleii gisteren 3 Oktober, dea vijan :1 a ia ea noopten hem weldra tôt dan terugtocat ia de richting van de brug die echtor reeds door dî moaitorfbtielje vérnield was. Het slagvell ligt bedckt mat gesaeuvelden, walke door dea vijand d :ar achtergelaten zijn. Tegen dea avond bezaiten wij de do pan Ra'aovo en Bobovo. Da vvandelijke troepend;elen trolckan in wanorda ia oostalijks richting achterait ; zij bitstaa daarbij op onza uit To :trakaa oprukkeada troepen en zich omsingeld zier.de, liepaa zij ia verschillende richtingea uiteen, Heden voltooien onza troapen de vernletiging van den vijand. Evenals bij hun terugtocht uit da Dobroedsja, hebben de Roamaensche iroapea ook hier in de door hen bezatte dorpen vrecseiij ka geweidladan gepleegd. Vrou ven, grijjaards ea kinderea werdea afgemiakt ; van ve'ien werdea de oogea uitgestokea en de tong afgesneden. In de Dobroedsja, levandige bedrijvigheid van infanterie en geschut op het geheele front. A le pogiu^ea van de vijandelijke infan'erie oa»

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Gent du 1914 au 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes