De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

2825 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1915, 28 Juin. De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot. Accès à 08 mars 2021, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/0z70v8dp6w/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

37vJAÀ? ZoUîg 27 en ffàanfag g 8 Jfiffii 1915 R' 15! DE GENTENAAR = DE LANDWACHT DE BLEINE PâTRIOT Bureelente Gent nr 13 Kefe!ve3t Bekendmaking. Het is mij bekend geworden, dat er met fie opeischbewijzen van het Duitsche leger-bestuur handel gedreven wordt, die vaalî &an woeker grenst. Zoowel om een uitbuiten van den ekono» mischen noodstand te beletten,aîsook om de koopers, die ter trouw zijn, te beschermen, vestig ik er de aandacht op, dat opeischbewijzen geen waardepapieren zijn, maar ïnkel als bewijs dienen, dat de erop aange-geven krijgsleveting in weikehjkheid ge-daan werd. . , Ik waarschuw dus dringend voor aan» oi Vcikoopen van zulke bewijzen. Brusse?, den 15 Juni 1915. . . De Generaal-Gouverneur m Belgia Vrijheer Von Bissing Generaaloversle. In de tramrijtuigen is, op bevel der Duit-Bche overheid, de volgende kennisgeving Hangeplakt : Kennisgeving. Het is streng verboden, op den marchepied van den tram te staan. Tegenhandelingen worden met eene boete gaande tôt 50 fr. in overeenstemming daar-mee met gevangenis gestraft. Gent, 16 Juni 1915. De Etapfex-Kommandant.» Bericht aan de lezers Heden verscbijnt uw bîad op zes bladzijden. De prijs, met hetbijvoegsel, bliift twee cerctiemen. 0 te Kantien van den soldait cf het Pakje ?aa don krijgsgôîang&ae. * @ S e pakie. — Hartelijk dank aan de lezers van ons b!ad voor de eerste honderd pakjes ; De Gentenaar-Landwacht-KIeine Patdot. . . . Fr. 5 8©©epakfe. — j)e Bruyne, Quai emont » 5 1 03° pakje. — Onbekend. Drongen. » 5 «04e uaJjle. _ Mad. wed.~V. V., Gent. S 9ic pakje. — C. H., Gent. ...» 5 * 06e pakfe. —Wed. Van D., Deinze. » 5 S 01e pakfe. — J. Lagiange, Deinze. » 5 fi 08e pakje. — Ferd. Lagrange, id. » 5 100-pakje. — Wed. G. De Cleicq, Deinze •.•...•«•«.iS t ï 0e pakfe. — Arthur De Clercq, Deinze * i î <= pakfe. — Mej. L. Volckaert, Lemze » 5 ® 12° pakfe. — Al mar.d Versichele, Deinze, 1.25; Julienne Versichele, id., 1.25; Marguerite Versichele, id., 1.25; Martha Versichele, id,, 1.25, sa mon * • * * * 5 X 1 3e pakîe. — Kamiel Van Simaey, Petegem-Deinze, 0.50; Naamloos, idem, 0.50; Tr. Van Lerbarge, id., 1.25; Onbekend, id., 0.50; Wed. L. Van Landeghem, Deinze, 1.25; René Vincent, Deinze, 1 fr., samen. . . » 5 X I -Xe pakfe. — Naam'oos, Deinze, 2.50; Naamloos, idem, 2.50, samen. » 5 I 11 5e pakfe. — Bruno Van Renter-ghem, Petegem, 1.25; J, M., Deinze, 0.25; Onbekend, id., 2.50; Maurits /incent, Deinze, 1 fr., samen. . . » 5 " ï,®! pakfe. — Wed. De Coninck, ?e™e' 1,25> Onbekend, idem, 0.10; A. Dhaenens, id., 0.25; Onbekend, id., 0.15; Naamloos, id., 0.25; Wed. van Lieie, idem, 1.00; René De UiKiwe, ,d., 0.50; Ad. Cozijns, id., samèn ?°rgC Dolphijn' idem> °-25. 1 2 50-PoMCk -/- Lamont,' Deinze," " $ 2.o0, Onbekend, id., 2.50, samen. . » 5 AÏLPaHe' Ti7Jjles Jonckheere, 1 fr " wii 'fe Wed- De Vos> Mr., Wed. Bienvenu, idem, 1 fr. Dujardm-Hoste, id., 1.25- Em n samend" °'50' °"bskend> id., 6.25, * « «, » 5 n î ~¥-Ide' D8»nze, 1.25: D. Biebuyck, )d„ 1.25; G. A laeit wT ?"50; ^ulia De Mîlt, id., 0.50 -ed. Larnmens, id., lfr.; A. Van den Driesiche, id., 0.50, sacaea . . » g X © Oe pakie. — Callebaut, Deinze, 1.25; K. Priem, id., 2.50; Onbekend, idem, 1.25, samen ......•> 5 8& 3 e pakîe. — Ose. Van Landeghem, Deinze, 2.50 ; R. De Pooriere, idem, 0.50; G. Baert, idem, 0.20; Onbekend, id., 0.20; Oscar Wilie-mijns, Petegem, 0.50; Valerie Van der Plaetsen, Petegem, 0.20; A. L., Petegem-Deinze, 0.40; Voor slot der tweede lijst (lô pakjes) Naamloos, Deinze, 0.50, samen ....... 5 122e pakfe. — M. Sch..., Gent. . . » 5 123e pakfe. — Door tusschenkomst van M. J. Heems, Gent. ...» 5 124e pakfe. — Idem, Idem. ...» 5 * 25e pakfe. — Idem, Idem. ...» 5 12SC pakfe. — Wed. Coppens, Sint- Amandsberg ...» 5 i 27e pakfe. — Henri Poelman, id. » 5 128e pakfe. — Fr. Fr., Brusselsche- straat, Gent » 5 129e pakfe. — Mej. C. S., Gent. . » 5 130e pakfe. — M. Guillaume Ver- speyen, Gent » 5 !3ïe pakfe. — Karel Verschuerea- Suigeloose, St-Martens-Laathem. . » 5 132e pakfe. — O. D. P., Zemmer-zake ............ »5 S 33e pakje. — Echtgen. Soudeyns. » # 134e pakfe. — Theofiel Aerts, Lede-berg ............»5 fl 35e pak j a. — V. K » 5 135e pakfe. — H. K., Lembeke. . » 5 137e pakfe. — Eenige verkoopers van « De Gentenaar-De Landwacht-De Kleihe Patriot », 2.10; Twea dienstmeideri, Lange Boomgaard-straat, Gent, 2 fr. ; Trcuwe lerer, Gent, 0.10; Ch. V. M., Gent, 0.50; Félicita Slock, Zelzate, 0.30, samen. » 5 *38e pakîe. — MathildeSchelstraete, Zelzate, 1 fr. ; Van Aughem, Kanun-nikstraat, Gent, 1.25; Mej. Dina Van de Massen, 18, Kasteeîlaan, Gent, 2.50; E. C,, Gent, 0.15; tram- bediende, 0.10, samen » 5 130e pakfe. — Emiel Van Keikhove, Zelzate ...........i5 140e pakie. — Rachel Van den Ilende, Leeuwstraat, 1, Gent. . . » 5 S42e pakfe. — M. J., Ertvelde. . . » 5 ï 42° pakfe. — M. J., Ertvelde. . . » 5 ï 43e pakfe. — Van wege het Personeel de r Jongensschool van Seveneeken » S 144e pakfe. — Voor De Meyer, Melle ...........»5 145e pakfe. — V. K., Groendreef, Gent >5 14Se pakîe. — * De Jonge Jassers », Z wijnaarde, de voorzitter J.Tremerie en eenige leden » 5 S 41e pakfe. — Eduard Vervaeck, Bouchoute » 5 S 48e pakfe.—Mej. Léon ie Biebuyck, Gouvernementstraat, Gent. ...» 5 143e pakfe. — Mej. Justine Van Aerde, Bisdomkaai, 4, Gent ...» 5 ï 532 pakfe. — Volkfckeuken Van Asch, Kerkstraat, Gentbrugge. . . » 5 1 5 Ie pakfe. — Idem, Idem. . . » 5 152e pakfe. — Idem, Idem. ...» 5 B 53e pakfe. — Idem, Idem. ...» 5 ®54e pakfe. — M. Kamiel Goeffers, Opbiakel »5 155e pakfe. — Idem, Idem. ...» 5 158e pakfe. — Ie Jaar « Commerce », O. L,. V., Beroepsschool, Twee- bruggenstraat, 39, Gent » 5 157e pakfe. — E. H. J. Van Over- loop, St Jozefsgesticht, St-Niko!aas. » S « 58° pakje. — Idem, Idem. ...» 5 1 50e pakje. — E. H. A. V., St-Jozefs- gesticht, St-Nikolaas » 5 « 69e pakie. — E. H. A.,D. P..., id. » 5 161e pakîe- «=- Madame Liboor-Viaeminck, Jozef II-straat, 8, Gent, 0.50; L. M., Gent, 1.75; A. D., id., 0.50; Gezusters M. en E. Uytten-daele, Cluysen, 1,25; V. D. W. V., Gent, 1 fr., samen » 5 162e pakfe. — Prosper Wylocke, Santvoortiîraat, Zwijnaarde. ...» 5 f «3e pakfe. — T.".., Zomergem. . » 5 • 61e pakfe. — M. A. Ackaert, Gent. ■ 5 165e pakjjî. — Emma De Rooze, dienstmeid, Hamtne-Zogge. ...» 5 183'- pakfe. — E. De Cuyper, Stalie-stiaat, Lèbbeke » 5 i I Sï"-paîife. — Ongenoemd, Gent. . » 5 168° pakfe. — L. De Bosscher, Melle » 5 IÇS'pakje tôt en met 294epakfe. «Met Ringvepboinl Ledeberg-Gesslbrugge », Vereenlging vaa ëaîveîïlieîhehijepsniaat-sehappifen; M. Alfons Lisse, veopzitter, Nieuwstraat, 26, te Ledeberg, sehenkt de som van 2J80 irank welke 46 kan* fieîsea oî pakfes van 5 fr. ver-tegeawoordigea . . . . fr. 230 Voor inHeMingen of giften in gelj vaa? de krijgsgevan-gesea inOnitsehland.wenden Se leden vangezegd V^pI>ond zisii toi M. Dasesoi, in « De Maagd van Gent », Hundel- gemsclien sîeenweg, 4 9, te edeberg. 2 S 5e pakje.— A. Rutsaert, Aalter. » 5 21 6e pakfe. — Twee dienstmeiden, L. D. C. en R. V., Gent. ...» 5 217e pakje. — De kinderen Tem- merman, Gijzenzeele » 5 218 pakie.—Léonce Verhoeven, id. » 5 219e pakfe. — Ed. Debruulle, Gijzenzeele 2 fr. ; Naamloos, idem, 2fr.; R. Van Bever, id., 1 fr., samen. . » 5 223e pakie. — Uit 't Vlaamsch Huis, Gent (11e): Mej. S. N., 0,50; Mej. Georgine S., 0,50 ; A. D., 1 ; A. P., 0,50; E. M., 1 ; G. M., 0,50; J. M., 0,50 ; G. D. G., 0,10 ; A. S., 0,40. . » 5 22 s« pakfe. — M. A. J., en J. J., Gent » 5 pakie. — Mlle Gyselinck, Waarschoot » 5 S®3e pakje. — Mlle Marie Pot-vlieghe, Waarschoot, 2.50; Justine Verschaere, dienstmeid, id., 2.50 fr., samen . » 5 ® pakje. — Emile Luxen et ses sœjis, Waerschoot » 5 © 2 5e pakje. — Vrouw Eduard Ver-meiren, Siuaai » 5 ©2€»e pakîe. — De kalanten van den Calé u Den Heit », Waregem. » 5 S9ïe pakje. — Idem, Idem. . . » 5 8$ 8e pakje. — Idem, Idem. . . » 5 ® S3e pakîe. — Idem, Idem. . . » 5 pakje. — Brusselschensteen-weg, Melie, 0.20; Echtgen. Emma Steyaert, Melle, 0.30; V. S. M., 0.25; Ganzeiidriesstraat, Gent, 0.50; De kinderen Kamiel Van Grembergen, Balegem, 1.50 ; K. Temmerman, Gijzenzeele, 1.00; Irma Van Daele, dienstmeid, Gent, 1.00; Rosalie Byekant, Sint-Amandsberg, 0.50, samen .........i.i5 *** 2 paar kousen, met stopgerief, van wege Mad. Den Haese, winkelieister, Ledeberg. L. Campe, handelaar, Drongen, mond-behoeften en tabak. M. A. Ackaert, voornoemd, Gent, zes paar kousen. Van wege H. B..., Petegem-Deinze : 1 hemd, 1 onderlijf, 1 paar kousen, 1 hand-doek, 2 zakdoeken, 2 stukken zeep, 1 kam, 2sttengen saaiette en 1 stopnaald, ailes ter waarde van 6.25 fr. De pakjes 157-153 en 159-160, zullen op aanvraag m twee pakjes van 10 fr. worden veranderd en zoo aan de opgegeven bestem- meiingen gezonden worden. * * * Wij ontdngen Zaterdag morgend een schrijven, meidende dat ?ekere Achiel De Euytter, van Staden (West-Vlaanderen) sedert Augustus 1914 als krijgsgevaagen in een kamp is te Soitau. Men verzoekt ons lang3 dezen weg, aan de ouiers van De Ruytter, werklieden, het aieuvvs te laten geworden. Het adi es voor brieven van den soldaat is : Achiel De Ruytter, kriegsgefangen-lager Soitau (Edewecht), barak 4-2 ; sectie 31 ; voor pakken schrijft men op 't adres Edewecht (Oldenburg) in plaats vau Soitau (Edewecht). Wij benchten bij deze de ouders en de familie, dat er voor Achiel iedere maand een pakje zal gezonden worden door ons b'ad. Geschte Lezs?s ! Vergeet onze krsfgsgevangenen niet. UBiewezeoReizeriDOflarlotts De ongelukkige weduwe van wijlen keizer Maximiliaan vau Mexiko, is deze week haar zes en zeventigste jaar ingetreden. ^ Prinses Marie-Charlotte-Amelie-Victoriat C'.ementine-Leopoldine werd den 7 Juni 1840 geboren op het kasteel te Laken bij Brussel. Den 28 Juli 1857, huwde zij aartshertog Maximiliaan van Oostenrijk, broeder van den Keizer. De jeugdige echte'.ingen vestigden-zich aanvankelijk in het kasteel te Miramar. , Maximiliaan en Charlotte sleten er geluk* kige dagen, wanneer Napoléon III, op zekeren dag, aan Maximiliaan de keizerlijke kroon van Mexiko aanbood. Maximiliaan bood zeer lang weêrstand. Ten slotte waa hij verplicht toe te geven aan het herhaalcî aandringen van den keizer der Franschens van zijnen broeder,den keizer van Oostenrijk, van zijnen schoonvader, koning Leopold ï en vooral van zij ne jonge, beeldschoone en bevallige echtgenoote, die, in het vooruit-zicht eene keizerlijke kroon te mogen dragen, geestdriftig het ontwerp was toegetreden. De waarheid is dat Maximiliaan en Charlotte meêgesieept werden in dat onge» lukkig avoutuur op grond van onnauwkeu-rige inlichtingen. Maarschalk Bazaine had hun, evenals Napoléon III, doen gelooven dat er in Mexiko geen oproer meer was en het landl volkomen bevredigd was. De waarheid was, dat de Franschen alleen meester waren in die plaatsen en streken, welke zij met hunne troepen be-zetten, maar buiten die plaatsen waren de muiters overal de baas. Het leger van Juarez vermeerderde van dag tôt dag. Men richtte een plebisciet m, maar de wijze waarop dat soort volksstemming werd gehouden, was zôô phantaizistisch dat, had de aartshertog en zijne gade geweten hoe die stemming verkregen werd, zij vast en zeker den troon van Mexiko zouden gewei» gerd hebben. Maar de Fransche regeering deed die stemming doorgaan als zijnde de uitdruk-king van den oppersten wil van het Mexi-kaansche volk. Maximiliaan was Keizer uifgeroepen. In 1864 vertrokken de aartshertog en zijne gade, prinses Charlotte, naar hun nieuw keizemjk, alwaar Maximiliaan slecht ingelicht en slecht op de hoogte van den waren toestand, er niet in gelukte eene enkele der oude partijen te winnen welke het land verdeelden. Hij werd ze'fs aangezet, door mannen wier politieke onervarenheid aan de zotheid grensde,een besluit uit te vaardigen, waarbij bevolen werd al de aanhangers van Juarez, die gevangen zouden worden, door den kop te schieten. _ Dat feit was de voornaamste bevvijsvoe-ring welke tegen hem werd mgebracht voor den krijgsraad van Queretaro. In het begin van lt>66 verlieten de Fransche troepen Mexiko en Maximiliaan werd meedoogen-loos aan den witlekeur zijner vijauden prijs gegeven. Hij worstelde lang en moedig, ja, zeifs heldhaftig tôt den dag waarop hij zicîi zonder hoop op genade moest overgeven aan generaal Escobedo. Hij werd den 9 Juni 1867 te Queretaro door den kop geschoten. Terwijl die treurige gebeurtenissen in Mexiko plaats hadden,was zijne vrouw naar Europa vertrokken, alwaar zij vruchteloos poogae keizer Napoléon te vermurvven, en te bewegen een Fransch bezettingskorps in Mexiko te laten. Van Parijs begaf zij zich naar Rome, alwaar zij den 1 October 1867, door krankzinnigheid werd getroffen. De ongelukkige vorstin was dan zeven en twintig jaar oud. Eene harer eere-damen, de giavin de Diario, heeft, in een uiterst belangwekkend boek, dat het kenmerk draagt van eene levendige, bestendige sym-pathieke ontroering, al de phazen beschre-ven van dat diama, dat zoo Ievend'g de belangstelling en den koortsigen angst van gansch Europa gaande maakte. De graaf van Vlaanderen begaf zich naar Rome, en bracht zijne ongelukkige zuster terugnaar Miramar, alwaar zij verbleef tôt in 1863, tijdstip op hetwelk de vorstelijke familie van België erin gelukte haar te bewegen het kasteel te Tervuren te komen bewonen. Men weet in welke pijnlijke omstandig-heden dat vorstelijk veiblijf de prooi der vlammen werd. Sedert die ramp heeft de doorluchtige, doch diep ongelukkige vorstin, nooit haar verblijf te Bouchaute verlaten, alwaar haar eentoonig leven stil en eenzaam vooibijgaat zonder dat ooit een genster gezond en helder verstand ditn beneveîden geest kwam ver-

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Gent du 1914 au 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes