De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

221 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1917, 10 Fevrier. De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot. Accès à 01 avril 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/3b5w66d981/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

DE GEHTENAAR - DE LAIIDWACHT îfiTTiar. Num.3» G.DeGraeve,Ketelvest,18 DE KLSÏNE PAÏlRIOT Zaterdag ■« Februari 1917. Prijs » centlcinei fgtiibv 'i'11"1111 r"f-n-in iulteehe bsrteMsss h®4 ©raoî Hs9tÉkw#*tt#fr-Eerste Buitsch bericit. BËRLIJN, 8 Februa i. Wesieîifk Krljgstooneel. Léger front van generaal-oeldmsu rschaUe hcrlog Albrechl von Wurthcn.burg. In de îrontbocbt bij Ieperen heerscate ^avonds een levendige vuurtaedrijvigheid. In 4e bociit bij Wijtschaete lieten wij op groote S'cha 1 mijnea spring-n. wa. rioor esn aanzien-ïyk gedeelte der vijandelijke mijngangen ver-ftieltl werc'ea. — Een Enstelsch Iuchtsmaldeel tfrierp bomraen cp de stad Brugge ; eeaiije huizen Werden vernield ; in een school werden l vrouw ên 10 kinderen gedood en 2 vo'wassencn r.waar gèkwLtst. Er werd i een militaire senade aango-richt.Zjeserfront van vùldmaarschntk kroonprins Ruppreclit van Beie.ren. Aan weerszijden van de vaart van La Bassée, •aan de Ankerbeek en nabij Bouchavesneî was âc geschutstiijd levendiger dan de vot'ice c.agen. fia middernacht gingen de Engelschen op dsn Sûcrdelijken oevei der Ankerbeek en tea ^uid-Oosten van Bouchavesces tea aan val over. Zij Êfehaalden aanvankelijk eenige plaatseliji e voor-5'eelen, die wij door cen tegenaanval hun snel , jjter ontrukten. Légers van den Duitschen kroonprins : In het dal van de Aire en nabij Vauquois, ten Costcn van de Argonnen haalders onze aanvals- Soepen 17 gevangenen uit de Fransche loop- 'achten. OosielUk krljgstooneel. I,ei*erfront van gencraal ocldm&svschalk prins Leopold van Bsitren. Nabij Kisielin, ten W. van Loeck, voerden 'lÈnze ve;kenners met goed gevolg een voor-%aar sche beweging uit. Legerfronl van nen.-ooerste aartshert.Jozef. In de ondergesneeuwde Karpathen en in het Êejgland ten W. van Moldavië meermaals MENGELWERK. — 10 Februari 1017. 121 Voor geld 1 4 — Dan za] ik u ten minute bij het ont-Tpeeden behulpzaam zijn. — Ik behoef geene hulp. Blijf hier en behoed mij voor lastige bezoekers. Cornelie verdween in haar boudoir. , Zij ontkleedde zich gejaagd en trok een eenvoudig huisgewaad aan. Hare stemming jfoas troosteloos, wanhopead, waarheen zij Ira;en hlik wendde, overal zag zij gevaar eu frerde.f'. Zij iegde zich op de canapé neder, Drukte fcaar gloeiend voorhoofdindezachte iussens en sloot de oogen om gemoedsrust fe ktijgen en misschien een besluit te fcemen. Lang zou zij evenwel niet -alleen |ijn. Een weibekend, zacht kloppen aan de , ueur wekte haar uit hare droomerijen, en tegelijkstak Karei, de kamerdienaar, het fcoofd door de deur. — Mag ik binnenkomen, mevrouw ? Cornelie rees op. Zijt gij het Karel. Kom binu»a. vVaaron» aarzelt gij ? — Lisette zei mij... — Laat Lisette... Wat brengt gs inij ? -7 Uw bevel is uitgevoerd, mevrouw. Cornelie streek met hare linkerband ove» levendige vuurbedriivighe'd en gevechten tus- gfscliutvuur en vuurgevechten tusschen vooruit- schsu Vf r'r,enningsafdeeling3n. selegea afdeel'ngen.Ecne vijandelijkeafdeeling, Legerxro?p van çen. oeldm. von Mackensen. die onze steliingen ten Zuid-Westenivan Seres ,,, , . ,. , , poogde te n3deren, werd door ons vuur ver- • e toestand i on' erandera. drevfn.De vli'g^niers warenop geheel het front Kaoeioîiisoîi iront. • aeer iii de weer. Vizefeldwebel Konicke deed in Tusschen het maer van Ocbridaen het meer de vlakte van BitolU (Monastir) een vijandelijk van Prespa, schermutselinuei^, tusschen voor- to s'el achter onze 1-nifts neerstorten.De geleider posten, waarbij wij e nige Franschen !ot gevan- en da waarnemer zijn dood. genen maa'ten. Baîusensoli front: Twsada Duîtaoh berioht. Niets vaa beteekenis. Sommest: eek bjj pooze'a sterk' vuur. Bij Sail y Oorioj in BEL3IS «a F3AMRIJK zijn gedeeKeîijkegevech'en aan gang. Frasisobe barlohtsn. A'n^de andere fronîen niets wezenl.jks. PAiUJS, 7 Februari.- la Lotharingen b®b- Oïl'iCieeld 0OSi@nr3 kscho oarioiisn ben de DuiUchers M een hevige beschieung m i de s ree« van Embermenii-Veho, een voormi- WiiliN liN, 8 Februari. siîriugead gedeclte vaa de Fransche liniën, nsar Ottsfâlljli krligst^oneel. Eiubtrménil op, aangevalljn. Wij voerden Eene aanvalspoging vaa den vijaud tan Oosren tege:iuanvalien uit en verdreven de Duitschers van het Ca Jnu-dal werd rerds bij tien e rsten :uit da vosruitgeschoven elementen waarin zij aanvapg door ons vuur verij ltrld.Ten Oosten van vasten voethadden gekregea. Waroaosyn, in de vijand-lijke s'eliing binaen- De Fransche linie is zoodoende over haar gedrougen Duitsche aanvalstroepen,brach'en de geatel terug hersteld. De Franschen hebben bezetting derzelve belangrijke verl'ezen toe, en gevangenen gemaakt in het b3sch van Parroy, keerden zonder zelf verliezen geledea te hsbben, ten Zuiden van Gremecy en in den sektor van met een ge g-evanger.en terug. Domevre. Op den rechter Maasoever slaagden ïîi-'Jiisinn.ipol (5e Frinschea bij verscheidene overvallen en itaseaansCil KS 4)lSS09uesi. b-ach-en een twlntigtal gevangenen mede. In Behalve, kleine voor ons succesvolle onder- Opper-Elzas werj ten asnvalspoging der Duit- neuiingen bij rolmein en in Vallerosa ten Zuid- scherr. in de streek v«n Seppois door het vuur Oos'en van Rovereto, geene gebeurtenis van der Franschen verijdeîd. bela^T. , . PARIJS, 6 Februari, avondbe icht.—Leveo- ZiSÏtl-UOSÎeliÎBC KPigstoansel. digère ichutstrîid in het vak van het lcanaal van In de sireek van Berat werd ee i Italiaansch Paschendaîe. vliegtuis: door eenen patroeljee; enden gendarm Onze ariillerie heett op den rechteroever van naar beneclen geschoten. de Moas en in Loiharingen de vijandelijke stel- 0e oorioj in hat Oastaa. Bulgaarsoh bsrlcïit. LOKDEN, 7 Februari. - Overdag is onze c7\t?t a "nie «e buurt van Grandcourt vooruitpe- SOFIA, 7 Februari. Ambtebjk be.icht van komen. Daar bezetteden de Engelschen zonder bi-eoruan. slag of stoot ongeveer 1000 me'.er van de vijande- Kacedoaiach iront lijtce schansen. In t dal van de Wardar, levendig geschutvuur. Dag en nïcht is het geschut aan het Somme- Op de overige fron'deelen, op z'.ch zslf staand front van weerszijden geducht in touw geweest. 't voorhoofd.alsof zij zich moest herianeien, schuld overtuigd en zal ailes aanweaden om waarvan er spraak was. Welk bevel, Karel. ze te bewijzen.... — VVe!, ik kom vaa de huiszoeking bij Cornelie sp;ong vaa de kanapé op, a'.s Gioban. door eene tooverkracht in beweging ge- — Ha, het is dat ?... Ik ben heden zoo bracht. zoo verstiooid. — Onmogelijk ! Alfons Berger?... Wat — De ontvreemde ring is degelijk in het zegt ge toeb, Karel. zakje gevonden. — Nog mee , mevrouw. Hij liet zich in — Ha, dat dacht ik wel. Das is de on'oe- tegen woordigheid der policie zeer onvoor-schaamde dievegge overtuigd. zichtig« woordea ontvallen, waaruit af te — Hm, ja, ten minste indien zij zelve den leiden was dat hij u verdacht hield hem een ring er bgestokeu heeft. zeker dokument ontvreemd te hebben. — Wat beteekent dat? Twijfelt gij aan — Ka;el, ik bid u, zeg dat het slechts een hare schuld dan, Karel. verzinsel is om mij benauwd te makeû... — Ik niet, maar anderen schijnen er aan — Wel, mevrouw ! ik herhaal u niets dan te (wijfe'en, en deze twijfel kan versterkt hetgeen een half uur geledan, in de woning worden. van Grobaa plaats bad. Mijnheer Berger is — Dwaasheid ! De gerechtigheid moet uw bitterste vijand; verwacht niets van hem! haren loop hebben. Anna Groban is natuur- Cornelie zonk als vernietigd in de kanapé. lijk in hechteuis genomen ?... — God almachtig ! kermde zij en bedekte — Ja, voor eenen oogenblik... haar bleek gelaat met beide haaden. De — Zij heeft veel kans van weder vrij te oade knecht aanschouwde haar, de schou-komen. ders opha'ende en ging vervoigens tamelijk — Als overtuigd van diefstal, en zoolang onverschilig naar de deur. Op den drempel ik mijne aanklacut staande hotjd, stellig niet. bedacht hij zich en keerde op zij ne schreden — Gij zijt het niet alleen die aanklacht, terug. en mijnheer Berger, dien ge mij ter onder- — Mevrouw... steuningmedezond, is van houding verah- —Zijn uwe kwademaren nog met ten derd en heeft zich optjnlijk voor jufvroaw einde? vroeg moedeloos de diep ontmoeaigae Graban veiklasud. Hij was van hare on- meesteres. In het vak van Yperen hebben wij de vijinde* lijke stellingen djeltieffend gebo ^bardeera, evenals een aanîal steunpunten. Wij hebben boinmen gewo pen op een vijandelijk vlieg-kamp. Naar bsmerkt werd is erge schide aan-gericht.Tweevan onze vliegtuigen zijn in luchtge-vechîen geveld, twee Duitscheomlaag gedreven ea beschadiçd. RXJSSÏSCE-DUIrSCHB 00RL03 Russiseh gevechtsterrein. ST-PETERS8URG, 7 Februari. — Aan de Beresina heeft de vijanl na een verwoed bombardement tegen onze s'.elling in de s reek van het dorp Zaberesina onze schansen in de buurt van dit dorp aangevallen. Hij slaagde erin, zich van een eilandje in die rivier en een loopgracht van een onzer kompagnieën meester te maken, maar een tegenaanval heeft den toestand heele-maal hersteld. Roemeensch gevcchlslerrein. Voorhoede-afdeelingen van ons hebben den vijatid uit schansen in de streek be^uideo dé rivier Slanien verdreven en vijandelijke tegen-aanvallen gekeerd. 's Nachts is de vijand ter sterkte van twee korapagniën over het ijs b'j Surai, tea Zuid-Oosten van Focsatii, de rivier Seret overgeko-men. Hij viel onze schansen aan, maar ons Vuur wkrp hem naar den anderen oever terug. Russisch-Turksch geoechtglerrzin. Niets bijzonders. Oostâm'ijksch-Siaiiaariââha oorlog lialïaansoh berioht. ROME, 7 Februari. — In Trentino was do vuurwisseling het hevigst in Het Astico dal. In het Sugana-dal heoben wij een viiandelijko afdeeling, die een onzer vooiste stellingen aan de Maso trachtte aaa te vallen, verstrooid en op de vlucht gedreven. Ze heeft wapenen en ammunitie laten liggen. In het Kustland vuurwisseling. Enkelegrana-ten hebben Gôrz getroffen. - OP ZBE. KRUISEHS OOBÎ.O» der OUÏKS3DTB3Î De «Temp . » meldt : De Fransche stoomer « Sylvie » (2590 ton), werd in dengrond geboord. De bemanning kwam te Marseille aan land. LONDEN, 8 Februari. — De Zweedsche stoomer « Bravila » (151-1 ton), werd door eenen onderzeeër, die op de manschappea schoot, ter-wiil zij in de booten gingen, in dea grond geboord. LONDEN, 7 Februari. — De Engelscho stoomschepen « Agul » (374 ton) en « Saxon-Briton » zijn in den grond geboord. Van laatst-genoemd schip werden 2 leden der bemanning gedood. DEN HAAG, 7 FebruarT. — Het Korrespon-denz-Bureau verneemt. dat het Noorweegsch stoomschip « Kinak » van Rotterdam naar Engeland onderweg, vanochtend 5 mijlen ten N.-W. van het lichtschip Nordhinder in den grond geboord werd ; 24 leden der bemanniug zijn gekwetst aan boord van het lichtschip gâta racht. PARIJS, 8 Februari. — Vijandelijke duik» booten hebben de volgende schepen in dea grond geboord : Het Fransch visschersvaartuig « Yvonne » (163 ton), het Engelsch vissebers-vaartuig « Anonymous », de Engelsche stoomschepen « Crown Point » (5.218 ton), « Vestra » ■ (1.021 ton), « Acul » (3.074 ton), « Saxon-Briton » (1.337 ton) en « Primerose » (113 ton), alsook ct« Peruviaansche bark « Lorton » (1.419 ton). LONDEN, 8 Februari. — Het visscbersvaar-tuiiç « Romea » <1114 ton) en het stoomschip « Ferrucciu » werden in dengrond geboord.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Gent du 1914 au 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes