De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

410 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1915, 29 Avril. De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot. Accès à 27 mai 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/z60bv7cr8q/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

37' JAAR iVinrtorda? 29 Auril 1915 S' 101 DE GENTENAAR - DE LANDWACHT DE KLEINE PATRIOT Bureeten te 0snt nr 19 Ketelvasi Bekendmakîng. ' Het privaat-brievenverzendea door de Belgische bevolking in bet krijgsgebied en Verder, is slechts in België en m Duitsch-land, toegelaten. Diensvolgens is het postverkeer naar het buitenland, namelijk naar Holland en Luxemburg, dade'ijk geschorst. De Chef van de Generale Staf. De dag van deo Paus. Elken dag,van af de vroeg- te moi geuduren toi iaat in den nacht, werkt Z. H. Benediktus XV onvermoeid vcor de belangen van de katholieke wereld. Geliik zijne doorluchtige voorgangers, Léo XIII en Pius X leidt Benediktus XV een uiterst sober leven en is zeer streng voor zich zelf ; hij eet wemig, staat zeer vroeg op en vverkt gansche dagen en soms balve nachten. 'a Morgends te vijf ure staat htj opJeest de H. Mis en woont daarna het H. Officie bti, welk zijn gebeime kamerheer, Mgr Mig'ioni, celebreert; daarna ontbijt hij, zoo eenvoud'g mogelijk : ee e ïas koffie met melk en een weinig wit brood ; daarna ieest hij de b'aden en de privaat brieven welke hem toegezon-den zijn en woont daarna de lezing bij van het verslag van den staatssekretaris. Dan is het omtrent 7 1/2 urè 's morgends. Rond dat uor vangen de privaat gehoo* en eau der vreemde kaidinalen en bisschoppen, welke gevolgd worden door audienciën der ïio'abelen af \ oorname personen en de algemeene ontva>gsten welke duien tôt's mid-dags of soms toi haif een. Z. H. middagmialt te een ure ; het direr bestaat uit twee of drie gerechten. In stnid met de gewoonte, ingevoerd door Z. H. Pius X, die nooit alleen dineerde, geb-uikt Benediktus XV gansch al'een het middag-Biaal in zijne bijzondere appartementer.. Na het middagmaal rust de FI. Vader een vi einig en leësi zijnen brcier. Van af drie uie bevindt de Paus zich op-nieuw in zijre schriifkamer, hij leest de vertoogschriften welke hem toegezonden worden, schrijit eenige pcsoonlijke brieveu en verleent nog eenige bijzondere gehooren. De Paus houdt sterk en streng aan het ceremonieel van zijn hof. De edelwacht, waarvan het efïektief zeer vermit de:d was door Pius X, is door Benediktus XV \eidubbeld. De dageiijk-Bcae dienst in de kamers van den Paus is Eter stipt geregeld : Hij wo:dt bestuurd door eenen bevelhebber van het korps der edel wachten. De dienst woidt waargenomen door zes edelwachten, tien Zwitsersche wachten, twee geheime kamerheeren en twee eere ka me; heeren; verder zijn nog van d.ensf, de \an dienst zij i de kameiheer en de groot kamerheer die gewooniijk aanwezig is bij de algemeene audierciën welke plaats heb-ben rond eif uie. De Paus is tenger en van midde'matige gebfalte, hij heeft pik zwart naar en eea scherp afgeteekendaristocratischaangezicht; zijn voorkomen is edel en onderscheiden. Zijne zwarte oogen zijn doordringend en dwars door zijne brilglazen richt hij bij wijlen eenen orderzoekenden blik op den peiboon dien hij in gehoor ontvar.gt of die hem radert. Benoit XV is zeer bescheiden in de vragen welke hij steit en slaat bij wijlen eenen levendigen toon aan, maar hij ver-raad nooit ongeduld, wanneer de persoon, dien hij o: tvangt, hem niet dadelijk of niet goed verstaat. Hij bezit eenen ijzeienwil en laat zich door niemand beïnvloeden. IIij is zeer doorzicbtig, vat dadelijk wat men hem ondei werpt,maar iszeer voorzichtig en over-weegt ailes goed. Zeiden zal hij een bes'uil nemen zonder het rijp en grondig onderzocht te hebben. Hij is zeer gevoelig aan de onge ukken of tegenspoeden welke iemand trefien ; wel-willena vol g t hij de inspraak van zijn goed en gulden hart. Hij is een besliste vijand van valsche aanklachten en Iastertaal. De H. Vader spreekt met veel gemak en talent de klacsiek latijnsche taal en spreekt vlotweg het Fransch ; hij verstaat ook daarenboven zeer goed de Engelsche en de Duitsche talen. De talen welke hij liefst spreekt zijn het Italiaansch en het Fransch. Z. PI. Benediktus XV, houdt hoog in eere de nagedachtenis van zijnen voorganger Pius X, wien hij tôt het laatste oogenbiik met eene kinderiijke genegenheid was aan-gekleefd,. en met wie hij eene geregelde bijzondere briefwisseling onderhield. Dehuidige Paus was evenwel voorname-lijk werkzaam onder Léo XIII, eu hij heeft ook een hoogveresrend aandenken bewaard van zijnen overleden leermeester en overste, wiilen kardinaal Rampolla. De Paus is zeer nederig, en iser geenszins op gesteld, dat er in de pers veel van hem gesproken wordt. Hij is mensch'ievend en liefdadig in den rechten zin van het woord. Evenals ten tijde van Pius X, wordt het Vatikaan letterlijk bestormd door schiîders, beeldhouwers en fotografen. Benediktus XV poseert ongaarne.en verleent dan ook slechts met tegenzin koite en weinige zittingen aan de kunstenaars. Alleen aan den schilder vanbetpontifikaal hof, graat Lippay, die de bijzondere gunst van den Paus geuiet, stond hij zittingen van veischeidene uien toe. Bij de plech'ige ove handiging van het officiëel vauselijk poi tret, werd graaf Lippay, die in het Vatikaaa zeer intiem is, vereeid met het groot-kiuis van St-Joris. en verheven tôt den rang van palatijnschen graif, een der hoogste waaidigheden aan het pauselijk Hof, »—rw-ig1»' ■— Naamloos Vennoctschap der Wereldtentoonstellin? van Geat 1913, îsî likwâdaîie. Dinsdag 27 April, te 3 ure 's namiddags, had, in de Kommissiezaal, ten stadhuize, de réglementaire jaarlijksche algemeene ver-gadering plaats. Een tacTiti^t-al aandeelhouders waren aa:iwezig. VVij bemerkten er, onder andeven de heeren : Braun, burgemeester, een der voorzitters van de tentoonstelling ; Jozef Casier en Emiel Coppieters, twee der algemeene bestuurders; Hemi Boddaert, algemeen secrefaris ; Léon Van Hollebeke, secretaris; veider de hee ei Ceuienck, Fernand Feyerick, Albeit Maertens, G. Van Oost, Vander S egen, enz. enz. De heer burgemeester zat de vergadering voor en verlee.ide het woord aan M. Joz. Casier, algemeen bestuurçler, om, in naam van het komiteit der vereffenaars.het verslag ove dezer werking voor te dragen. M. Casier begon met het a'gemeen bilan, ges'oten op 31 December 1914, bekend te maken. Aan het aktief (te goed), komen de volgende cijfers voor: Aandeelhouders, fr. 908.700; in kas, fr. 11.315.64; nog le ontvangen effekten : fr. 24 000. De ba'ans behelst twee posten : 1» Verliezen in 1913: fr. 958.366.33 en 2° Vermindering op het ver-lies in 1914: fr. 38.5S9.84, blljft : fr. 919,976.49, 't zij een globaal totaal van 1 m;>joen, 863 duizend, v>92 fra'ik en 13 centiemen. Aan het passief (schuld) komen de volgende ciifers voo! : Kap'taal : 1,526,700 fr.en te goed saldo der loopende rekeningen: fr.337,292.13, 't zij een globaal totaal van 1,863,992,13. De rekening yan winsten eu verliezen ve;too .t den volgenden foestand : Aan het debet (schuld) komt de som voor van 958,566 fr. 33 centiemen voor saldo van het voorgaande dienstjaar en tr. 95,494.99 voor a'gemeene kosten, intresten, aflossin» of amortissement ; 't zij een totaal van fr. 1,054,061-32. Aan het krediet of te goed : fr. 134,084-83 voortkomeride van winst gedaan op de likvtri-datie van verschillende posten op het te KOed en de schuld en verder de som van : fr. 919,976-49 roodig voor de balans of even-W'cht.M. Van de Casteele, aandeelhouder vroeg eenige bijTor.derhedpn nopens derubriek: algemeene kosten, intresten en aflossing, daar die som meer dan 95 duizend frank be oopt. Hij vroeg ook welk de uitslag is van het procès met Client-syndicale. De heer Casier antwoordde dat de algemeene kosten nog iets anders bedragen dan hethuren van een huis op den Kouter en de jaarwedde van eenen ioekhouder, gelast met het likwidatiewerk onder het bestuur en het toez:cht der heeren Coppieters en Casier, die niet vergeld worden,daar in 1914 de intresten van het geld aan die banken or.tleend, ook moestea betaald worden. Voor het jaar 1915,zal die rubriek bijna op niets gesmolten zijn, daar de huur van het huis op den Kouter is opgezegd en het bureel zal overgebracht worden naar eene afhankelijkheid van het stadhuis; de intresten van het aan de banken ontlee.ide geld zullen ook niet meer moeten betaald worden, daar de stad Gent die zaak heeft vereffand. M. Coppieters volledigde de uitleggingeu van M. Casier, zeggend dat de rekeningen rageziep zijn geworden door M. Marcel De Clei cq en door M. Thiry, twee vakman-nen, wier bekwaamheid in zake boekhouding door elkeeii erkend wordt en die de boekhouding en de rekeningen in regel en ailes richtig bevonden hebben. De heer Burgemeester gaf eenige inlich-tmgen nopens de kwestie van Qlx&nt syndicale, In die zaak speelt het failliet Marsh eene groo'e roi, daar de curators een procès hebben ingespannen tegen Ghent syndicale. De rechtbank heeft Ghent syndicat? in het ongeiijk gesteld maar dit laatste is in beroep gegaan tegen het vonnis. Men moet dus de uitspiaak van het beroepsgeding afwach'en. De heer Braun hoopt dat eene aanzienlijke som aan de tentoonstelling zal toekomen. Maar, voegt hij er bij, die zaak kan nog al eenigen tijd aan-loopen, daar er veel zaken te regelen zijn. De heer Van Acker vroeg hoe het staat met het geschil opgerezen tus chen het bestuur der \Vereldtertoonstelling en datgeen van de naamlooze maatschappij Oud-Vlaanderen. De heer Ceuterick heiinnerde dat geze§d geschil onderworpen is geworden aan eenea scheidsraad.bestaande uit de heeren : Staats-minister Van den Heuvel, senator Ligy en advokaat Fuerison. Het u tbreken van den oorlog is ooi zaak geweest, dat het scheid-getecht zijne tus-schenkomst niet heeft kunnen voortzetten. Slaat. miuister V7an den Heuvel is uit-landig en van de behee;ders van Oud-Vlaanderen is er ook maar ee j persoon in het land. Men moet dus feiteiijk wachten op de terugkomstig dier heeren, de zaak is dus hangend. De heer Van Ceulebroeck vond het bilan en de lekening van winsten en verliezen nietklaar en duide'ijk, omdat zij niet opgemaakt^ werden met de vermelding der noodige bijzonderhedëh of détails, onont-beerlijk in zake bi'an. Hij tiad daarna in b'-jzotideiheden en zette u:teen hoe, volgens hem, beide stuks diendeii opgemaakt te zijn. j Daar niema; d meer het woord vroeg, noch o'.er het bilan noch over de rekening van wisten en verliezen en er geene oppos-sitie tegen was, verklaarde de heer Braun het bilan en de îekening van winsten en verliezen aangeiiomen en goedgekeurd. -w ;——— Kr'jfsgeiaiipaei!. ia Dnilschland. Het is aan de belanghebbenden kenbaar gemaakt, dat de pakkei in de vplgende ,kampea to?gekomen zijn : Âlten Grabouw: Claes Jozef, Debiuycker Louis, Ha'mesLeon. Casse! : Hageman Gustaaf. Celle Lager • Hye Omer, Raemdonck Pieter, Van Alboom Jules, Vermeulen Ed., Wauters Jozef. Doeberitz* Elias Maurice, twee pakken. Friedb'î'g: Maes Ane-ust. Gardelegen : De Puydt Maurice. Gi-trow : Bracke A'fred, Chinitor Jan, M.ddernacht Remy, Oiieslaegers Geratd. Gîessen : Ca'oenasre Justin, D'Hondt Maurice, De Kuick Maurice, DepaepeGsor, Geido f Fra s, Va:i den Abee'.e Frans, Van de Heere Arthur Steyae. t Oie, Storme Ad. Halle a/Saale : Luitenant Scouvemont en kapitein-bevelhebber Ghuys Karel. Hameln : Van der Auweimeulen A., Van Hamme E-neit. Lamstedt (So'tau) : Nobels Jozef. Magdeburg : Van Hemalryk Petrus. Munsterlager : Mortier Fr., Pieters Jan. Munster-Westfalie : Moerman Michel. Ohtdurf: De Vogelaere Maurice, Ver-bauwen Gustaaf. Osnabriick : Luiten. kotonel Keymeulen, luitetia t Wiliemyns César. Paichim : De YVever Arthur, Van Rompu Cyriel, twee pakken. Sollau : Coppens René ; De Cloedt Ach. ; Masseur Frans ; Gyseiinck René ; Haerens Cyiiel; Hauteiman Alfons; Lampens Jules; Lippens Maurice; Maes Alfons; Ooster-linck Adolf ; Rutsaeit Pieter ; Siandaert Alfons ; Van Leeuwen Aloïs ; Van Renter-ghem Geru'f; Verschuerea Gustaaf; Van Vaerer.bergh Frans. Wann (Cologiie) S. : Standae t Gustaaf, Van Hoo.de Jo,;ef-Emiel, Simoens Jules. Werl : Lui'enant Joets L. Wetzlar : Van Gansberghe René. Wùrzburg : Lui tenant Vanaise Geo. Plst zijn aiaienje Bsarayên. Wat een soldaat vertelt. « VVij hadden moedig den heelen dag voortdurend gevochten. Wij haddea veel onzer mannen verloren, en het was oas niet mogelijk onze dooden te begraven, zoo zeer bestookten de vijanden ons, terwijl zij in hunne loopgrachten verborgen zaten. » Het deed ons pijn, hunue arme lijken daar aan wiud en regen ten prooi te moeten laten liggen. » Doch, des morgends vond een soldaat een verloren juweel, een steen waarop een portret, een meisjeskopje was gegraveerd en omringd was door een gouden kt oontje. » De vondst ging van de eene hand in de andere en zoo herkettde men het juweel als hebbende toebehoord aan eenen der kame- raden, dte gisteren sneuvelde. Dit po tret was dat van zijn dochterke. Meer dan eens had men het hem zien kussen. » De soldaten zagen elkander aan en het scheen dat een zeifde gedacht hen allen bezielde. Zij gingen den doode opzoeken, hingen hem het juweel aan den hais en begroeven het met hem, denkend aan de kinderen die ook anderen, die zij zelven, hadden thuis gelaten. » Hij toch zou yan zijn kind niet scheiden. » En, terwijl zij dit lietdewerk verrichtten waren zij zichtbaar door God beschermd: Geen enkel hunner werd door een vijande-lijken kogel getroffen. Sup^rfosfaten, Maïs, L'ijakosken. Het Samenwerkend Genootschap van |t Nationaal Landbouwkomiteit te Brussel, is in onderhandeling voor den aankoop eener groote hoeveelheid maïs, waarvan 1200 tonnen voor Oost-Vlaanderen, die wij, naar men ons verzekert, binnen kort mogen verwachten. Een zekere hoeveelheid is reeds aangekomen en in de meest beproefde streken ter beschikking der landbouwers gesteld. Prijs omtrent 32 frank de lOOkilogr. De 500 tonnen superfosfaten worden sedert Maandag aan de haven te Gent (Voor-haven) afgele.eid. Men wordt derhalve ver-zocht zoo gauw mogelijk de gedane bestel-lingen af te halen. Prijs fr. 6.80 de 100 kilogr.' Inhoud 15-16 t. h. fosfoorzuur oplosbaar in water en citroenzuren ammoniak. Zich rechts^reeks begeven bij de gebroeiers TERRYN, Dok, 29, waar de betalingen geschieden en de bons afgeleverd worden. De 300 tonnen lijnkoeken zijn insgelijks aangekome.i en worden van Dinsdag27 April, dagelijks afgeleverd, eveneens bij de ge? broeders TERRYN voornoemd. Prijs 30 fr. de 100 kilogr. Nieuwe bestellingen kunnen niet meer aangenomen worden, gezien de beperkte voorraad. De koeken die binnen de acht dagen niet afgehaald zijn, worden aan andere gemeenten geleverd. Aanvragen vpor superfosfaten en maïs, voor ieder voortbrengsel afzonderlijk opgemaakt, met inschrijvingsiijsten, zooals bij de vroegere bestellingen; van nu af in te zenden aan M. MAENHAUT, Voorzitter, Statiestraat, 18, of aan den onde;geteekende.v Van mondelinge aanvragen wordt er geene rekeuing gehouden. Voor gruis moeten aile bestellingen in de Labenhalle gedaan worden. Voor de stad Gei.t en voorsteden, wo den de bestellingen voor maïs insgelijks gedaan in de Laken-halle.Voor het Provinciaal Landbouwkomiteit," P. De Caluwe, Toekomststraai, 77. Sierfgevalleîi. M. Gaston BilHet, brancardier, Broedet in het klooster van O.L.Vrouw van Lourdes, geboren te Gentbrugge, den 24 April 1895, is te Losiden bezweken aan de gevolgen zijner wonden bekomea te Pe'rvyze. — Te Deurne is overleden de eerw. heer pastoor deken H. L. Van Den Eynde. — Te Antwerpen overleed in den jeug-digen ouderdom van 42 jaar baukier M. Jozef Opdebeeck. Inlichtingèn : De vrouw van Emiel Dhondt kati nieuws bekomen van haren man Emiel en haren broeder Henri bij Alaar Bleys, Biugschen steenweg, 54, Mariakerke. — Félix De Smet-De Pau, dochter Juline en zoon, in goede gezondheid te Knesselare, vragen inlichtingèn over hunne dochter Marie De Smet, laatst gezien te Diksmuide^ den 130ctober, bij Emiel, kind Vermeersch. Inlichtingèn te zenden aan M. Jules Arnaut, gemeentesekretaris te Knesr.elare. — Henri De Bieu, gaieelmaker, Beernem, vraagt inlichtingèn over zijne zuster wed. Thomas, van Poelkapelle, en over zijne dochter Helene, alsook van zijnen broeder Charles, te Boesinge, en Petrus De Schep-per, te Brielen. — Léonard De Cuyper, kleeimaker, Sint-Joris-ten-Distel, vraagt inlichtingèn over zijnen zoo i Achiel De Cuyper, geboren den 11 Mei 1896, oud 18 jaar, vertrokken den 15 Oktober 1914, vrijwiliiger of vluchteling. — De ouders van Jules Dedeyne, Beernem, vragen inlichtingèn over hunnen zoon. Laatste nieuws ontvangen uit Grembergen in Septembc-, Jules Dedeyne, ondei officier bij de artillerie, nr 22110, 4e brigade mixte, 9e batterij, le divisie. — August Goegebeur-Claeys, landbouwer, teOedelem, bij het dorp, vraagt inlichtingen,' over zijnen zoon Kamiel Goegebeur, soldaat bij het 3e regiment lansiers, 2e eskadron, laatst gezien den 6 Oktober, te Mariakerke-bij-Oostende.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Gent du 1914 au 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes