De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

293 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1916, 06 Août. De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot. Accès à 28 octobre 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/s17sn04h2r/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

DE GEMTEIVAAII - DE LANDWACHT iSe laap. Uitgever Ci. De G?aeve, Gent, Ketàlvest, 1». IDS IBIIjîSHT-Eï PATRIOT Zondag « en Maaadag » Aug. 1»1§. Nurn. 1»« Ht****'1 Buitscha fesrîcMen «.an îaeî Grooi Bo»Idkwapt!«! SERLIJN, 4 Augustus. Wsstsl'ik k?'lsi$i3i)nd«l< De geschv.tstrijd bereikte benoorden de knkerbeeV w?dcr eene groote fcevigheid ; tus-ihen de Ankerbeek en de Somme, werd hîj met nvermmrierde hsvigheid voortgeze\ Krachtige ijandelijke aanvallen ten N, van Ovillers, tea W. van Guillemont eu ten N. van de hoev« lonacii w.rJen afgeweerd. Ten Z. van de Somme mislukte 's nschts een ijandelijke aanval nabij Barleux, Gister avond ondi_n de Franschen voet krijgen in onze stel-.ngcii cabij het dorp Fleury en ten Z. van het rerk Thiaumont, dcch van ochtend h<b'oen wij sgenaanvalleu ^edaan en het dorp Fleury, met 0 loopgracbten tea W. en îen N.-W. daarvan, 1 bun «eheel heroverd. Vijandelijke aanvallen »n N.-W. van het werk Thiaumont en op onze tcllingen in het (Jhagjtrehosch en in het berg-?oud werden gister avond onder groote verlie-sn'voor den vijand afgeslagei. De toestand is ihins weer dezelfde als voor e Fransche aanvafen, dio met ze<~r sterke trijdkrschten uitgevoerd werden. Luitenant lu'zer stelde bij een luchtgevecht nabij Lens :'n 9®. luitenant Frankl eergi te en bij Beaumetz ijn C° vijandeîijk vliegtuig buiten gevecîit. 'erder viel ghteien esn vijandeîijk tweedekker ij een luchtgevecht in de nabijheid van Péronne. Zocals uad-îrhand werd gemetd, hebben onze f:egenicrs, den 1- Augustus, een vijandeîijk svee 'ckkcr ten Z.-W. van Arras en nog een ab-ij Lihons neer.'sschoten. Ons afwiervuur choot een vijandeîijk vliegtuig nabij Berles-.ni-&ois (tea Z.-W. van Atrecht) en een twee le abijNamea naar beneder. Laat^tgenoemd licgtuig behoorde tôt een hich'wkader, dat Jamen neeft aangevallen, doch er maar weinig caaae aange îcm neetr. Oosîelljk kpiigstaonecl. BERLIJN, 4 Oogst. Leiîergrocp van generanl oeldmnarscli^lk von Uinde' bnrg. Ten N.-W. van Pos'avy moest de vijand, cor cn3 vuur ia 't tau-,v gebracht, vooruit-elegen Joopgrachten opgeven. In de s'reek van piegln ('usschen het Narocz- en het Wlsniew-leer) sloegen wij aanvallen op onze veïdwacht-elliagen af. Aan de Serwetsch, beoosten Gorodischtsc'ne, a aan de Schtschara, bezuidoostea Baranowit-;hi, levendige gevechten met handgrana'en. fabij Loebie-czow m slukten BOgm^als krnclî-ge vijandeiijke aanvallen. In den sektor van itowicze tôt Wielick on'stondei hevige ge-schten, in ce'i loop waarvan de vijand het dorp oedkamirynska eu de sansluitstide loopgracht-iaen innendrong. Du tscbe en Oostearijksch-Hongaarsche batal-■ns, a.sook gedeeltrn van het Poolsclie iegio^n, -den een îeïeaaanval en hero erdeu voli;omen et verlo-en terrein; zij namen 361 Russen gevan-3n en maakten verscheideae rnachiengewsren lit ; de voljende Russische aanvallen s'os^en j glad af.Verder zuidwaarts, alsook bij Osirow îindi 3'rë^k beoosten Swinioechy, werden jandelijke ondernemingen door ons vuur in de em versti'<t. Froat van hiilenant-vcldma&rschalk a&rtslierlog Kurl : B:j het leger van gcaeraal graaf von Bothmer, -fciie bijzoïiJere gebeurtenissen. la de Kar-ithen wonnen Duitsche troepca terreia ia de reek van Kopilas. Bs'kaasch kpJjgsîooaee!. BERLIJN, -4 Augustus. — Voôr de stellingea n Zuida ? Bitolia, leverden Bu'.gaarsche voor->3t«n ■ oor hen guastice gîTecîitea Servi' :&• Md^elinge^ * — Officisefe Oostsnrijkschô bsrichid» WEENEN, 4 Oogst. Russîsch kriigsiooneel. Westwaarfs de Opper-Moldawa en op ds Czarny-Czerenosz, op den rechtervleugel van het lefterfront, onder opperoevel van veld-mairschalk-îui'enant aa^ tsherfo.^ Karl Franz Jozef, ontwikkelden zich nieuwe gevechten weli:e gimstig verloopen voor de verbondene troepeu. In het midden ca op dau liakervleugel van het Je^erfront van den aartshertog geene bijzoa-dere gebeurtenissen. Bij Zalosze viel de vijand onze stel'.ingen aan. Hij werd afgesîagen. De gevechten dureu voort. Bij het leger van den generaal-overste van Teiszty-Anszky sloeg onze ruiterij in bajoneiten-gevecht eenfen aanval terug. Een onzer vliegers schoot in deze ruimte eer-gister een en vijaadelijkea Farmaa-doppeldekker neer. Westwaarts van Kaszowka, op den Stocliod, stïkte gister een sterke Russische aanval. In den nsmidda< gelukte het den vijand, door vern-'euwde opmarschen bij Rudka in onze Iijnea te dringen. Tossne'ilende Dui'sche en Oos'enrijkschs-Hojttaaarsche bal- lj on s en gedeelten van hst Poolsche leger wkrpen de Russen 's avonds ten voile terihg. T«n Zuiden der baan Sarny-Kowel weerden troepan van gene1 aal Foth eea-cn sterkea Rus- Oarlog ia BELjIE sa F2AHKRIJK Franrjoha fterlohtan. PARIJ3, 3 Augustus. — Ten W. der Somme hebben de Fr.inschcn tijdeas den nacht ver-sclii'lande Duitsche aanvalr.pogingea gerlcbt tegen de Hoave Monacu af,;ew3'. r i, en nieuwe Fiansche stellingeu, iagericht tusschen deze hosve en h t bo.ch vaa Hem. Ten Z. der S^mrr.e mislukte eenDuitiche tegenaanval op de Fransche stellingen tea Z. van Esîréss ondfr het vuur der Franschen. Op dea recbter Maas-oever hsbben de Duitschers meerm^ien ver-woede tegenianval!en uitgevoerd tegen de 1 iop-grachten die de Franschen gis'erea vevoverde'î. Overal heeft het Fraasche sper- en infanterie-vuur de po^ingen der Duitschers gebroîien, die zware verliez-n leden. PARIJS, 3 Oogst. — Aan het Somme fron overdag geene infanteriegevechten. Hf.t geschut duuit voort in de streek van het gehucht Monacu. Op den echter Maasoever veroverde onze inranterie die het ofFensiçf san het froat Thiaa-moo t-Fleury vocrt3ett?,in c'en loop van den dag dcor eene reeks opeenvolgecde aanvallen, al de loopgrr.chten tusschen dezs beide punten, tôt aan den Zuid-Oostkant vaa het Thiaumont werk en in de naaste omgeviag vati de hoo^te 320. Het dorp Fleury dat gelijktijdîg van het noord-west^n tn het zuid-oosten werd aangevil'en we.d na eenm schittereudea strijd vollsdig door onze t'oepen bezet. Het aantal der daarbij genomen gevangenea •wordt thans vsst es>eld en overtreft 150, het-geen het getal weerbare gevangenen sedert den 1 Oogst op den rechter M:'asoever genoman brengr op 1750. Ongeveer in hrtzelfde oog ablik deden wij in do stteek van Le Chinois eenen levendig;n aanva', wat toeliet het grootste deel van aet te;rein den voorgaanden avond verloren te hfr«ir.ne Op he' overire front geschutvuur met onder-brekingen.VLIEGWEZEN. — la den nacht Tan 2 tôt 3 Auguîtus wierpen onze viiegtui.çen bommen op de sti.tiën vaa Ha:n en Noyoa, den Donder-dag morgend wierp een vijandalijk vlîogtuig Cefiâ bo.m ov Nancv : or waren noch slschtnffrr* noch schada. Pont-à-Mousson kreeg ook eenige bommen zonder uitslag. Aan het Somme-front toonden onzo vecht-vliegtuigen zich bijzonder bedrijvig. In den loop van den dag werden vier Duitsche i vlitgtuigen n'eigeschoten, waarvan twee in de streek van Maurepas, een in de buurt van Guillemont en een ander ia de buurt van Barleux ; ; het laatste werd neergeschoten door luitenant Guynemer, die alzoo zija twaalfds vlieg'uig buiten gevecht stelde. Twee andere vijandelijke v'iegtuigen die srnstig beschadigd waren stortten loodrecht bieneu hunne l'.juen neder, het eene bij Briey het andere ia de streek van Andechy. Sag'elsoli berlohî : LONDEN, 3 Oogst. — In den nacht werd het werk aan de inrlchtiDg van het terrein door ons veroverd en de vrijmiking der loopgrachten ; voortgezet. Onze artdlerie was bedrijvig. ■ De vijandelijke artillerie beantwoordde het vuur g dur«nd« den avond op ons froat van de > Malkons-hoeve tôt aaa Longueval, evenals bij de bosschen van Vîa»!-tz, Fiicourt en Becourt, '■ alsoo'< bij het dorp Pozières. 1 Bij het aanbreken van dea dag verminderde het vuur. De vijand liet bij Souchez eene kîeine mijn ' springen, doch vero^rzaakte geena verliezen eu 1 r:cht e weinig schade aaa. • Ossienrijksch-îîaliaanâoiîa oorlog Ztaliaaasoha bariobten. [ ROME, 3 Oogst. — In het Etsch-lal houdt het hevige vuur van den vijand on'er raede werl.ing der luchtvaarders aan. , Een dez^r wierp bommen op Ala zonler I evenwel personea te dooden of stoffelijke t schade aan te jichten. , In de stre;k vaa het Opper Posiaa-dal sloegen » gister eenen aanval af tegen onze stellingen 'T in het Coldtera-dal. la het Travenanzodal meîdt men nieuwen vooruitgang onzer tro'îpen, die echter door zr^er hef'icen wederstand van den vijand bestreden werden. H' t vuur der vijandelijke artillerie tegen Cor-lina d'Ampezzo, en der onze tegen bèwoonde streken in het Drau-dal duurt voort. Aan het Overige front is de toestand onver- aaderd. EÏÏSSISCH-BU1 rSCHE Q0RL03 Su^laoho bflrlobtea. ST-PETERSBURG, 4 Oogst. — WEST-FRONT : la den nacht tôt den 2 Oocst, ondf-r-j nam de vijand in de ruira'e van Smôrgon. eenen 3 gasaanval. De aaaval begoa ongeveer ora 1 ure des nachts. Het gas werd in zes wolken aLeiaten, met ongeveer een uurruim'e tusschen èlk huaner. D:- aanval eindigde O-ii 6 ure 's m-jrge'iJs. Degïswo'ken vterdea te rechtertijd ontdekt. De Duitschers, die onder de beschermirsg ervan t enan aanval poo^den te doen, werden op linie- eD machienengewecrvuur Outhaald ; zij hadden verliezen en moesten in alleriji ia de 'ocpgrachten terugkeeren. Avondbericht vaa 3 Aucust. : WESTFRONT: Op de Stochod OutwikkeT-den zich in le ruir.re van het dorp Gruzesno en Hu'.ewieze verbit-terde gevechten. Bij de gevechten aan de Sereth bij Horodyszca (20 kiiom. ten Noord-Westen van Tarnapil) werd de dappere rcgimonts-bevelhebber.over. te Woroaofï gewond. Negen vijandeîijke vliegluigea overvlogen or.ze achuilplaatsen b'j Worobycwa tea Oosten van Jedïierna. Bij de gevechîen ten Zuiden van den Dniester op de baan raar Stamskau werd do reldpredi-tast Kastor*ki gcwond. ALLERLEI Ea veraenigde S atan en Mexilso. Uit Washington wordt gerneld : De vertegea* woordigers vaa Mexiko, om met de Vereenigda Staten de overeenkomst tusschen beide lanaea te bespreken, werden thans aangeduid. Men verwacht dat de Mexikaansch ; geeant Washington, ia Mexiko minister van buitenland-sche z'i kon zal benoemd wor ïen ; zulks *ou d« goede betrekkingen tusscheu beide landea aaa-zienlijk versterken. Se « Ssuteoblanâ ». Reuter meldt uit Washington in datum 8 Oogst : De stoomsleper < Timmtns > deelt mede dat de oaderzeeër « Deutschland », dea 2 Oogst, om 8 ure 30 ininuten, hot Toorgebeï^tr van Virginia voorbijvaarde. STADSNIEUWS Stedelijke winkels. — Oaa recht te latea geworden aan de talrijke klachten we'.ke gedaia wo df>n, heeft het bestuur der stedelijke winkeîs de eer ter kennis te breng<;n aan d<> personea, weiKe veischiilige huis-?ezinse« uitmaken, ea op eon en dezrlfde kaart ingeschreven zijn ; dat ze v.iendeliik verzocht worden in den Stede» lijken win'iel N° 3 fSint-A.!neetestraat) zooveel verand rings"ormularen af te halcn, of er huis-grziiinen op deze kaart irgeschreven zijn. De verschillige gevall n zu l n met zorg. oadi-rzocht worden, en nieutve kaavten zulîea gegeven worden, aan de^erse welke er reçu* toe bebben. ua-iaM vaaaââii, u 25 c*auem a. s ■ • V3 — L vensmiddelen geîureude de week vaa 7 tôt 12 Oogst in de magazijnan te koop ges'.eid : Voor allen : Rijst, fr. O.titi, raatsoea 2j0 gra:n_-men per persooa ; gebrande tarwe, 1 fr., idem ; grits, tr. 0.45, idem ; gtvai illeerd suiker, fr. 0.05, naar beliefte ; haring, fr. 0.30, ramts en 3 stuks per pirsoon ; visch. fr. 2.60, rj.ntscen naar ba* lijfto ; zout, fr. 0.10, naar beliefte. Voo. de eerste h Lft der nummers : S.aout aaa fr. 2.30, rsintsaen £53 grammen per peraOOQ. Vcor de tweede he!ft der nuin^ers : Gerookt sp3k, 3 fr., rantsoea 250 ^raaunea per psrsooi. — fit'a buretl oan ra:>dp'egiiijg iî ingericht door den w> rkmanskrin; O L. VrouwSt-Pieters, waar elken Zondag en Don ierdag, vaa 8 1/2 tôt 9 1/2 jre 's avonds, St-Pietersvro« wenstraat, 136, de leden van hef bureel bereidwilliif aile inlich-tiagen verschaffen noper.s de verschilleàda werken thans iagericht met bat do«l onze ma li-burgers te helpcn. — Bo&toor 3« C*o<t«r. taaJmeester, Sleen-dam, 57, G<.at.- Raa ip.eging van 9 tôt 6 ure. Te Ëirs'oo, Graole Màrkt, jf, deu Donderdaj voormi'dag, van 8 tôt 11 are. Behandeling zonder pij ?. 4624 — Gouden jube!fe(st. — Dinsdag 8 Oogs* T'ieren de echtelingen F: ans Vervynck, geboiaa te Getit den 17 Maart 1845 en Sido: ie-Paulira L- fèvre, gebor-: n te Gcnt den 23 Mei 1342, wonende Rooigemstraïtt, 98, hun goud n jubel-feest. Zij zijn in den <chl getreden den 8 Oogst 1866. Wij wensehen de brave oudeilingen'nog vela jaren. Fiii îîicieelii inilchtlngea. y Voor i 1 ch îngen over Br*ïlH*4.asoh9 «a Kanadaesoba waardea : Brazil Railways, Port of Para, Port of Havana, e»z. ; Inkasseorinï en inlichtingea over koepoas : Kas dar na.ss.ra, Russische, Japansche, ArKentijnsCne, Nij verheidswaarden, eaz., wendt U tôt. G. WTTERW ULGHÉ, aangenomea wissel-, agent, 59, Coupure, linkeroever, dioht bij ia « Refuge S t o-M a rie », Gent. 7654 1 — Val. — De 61-jarige Laurent Wanayay Phœnixstraat, 11, werkzaam in het hooi, Port-Arthuilaan, is bij ongevat van eene hoogte va* 5 meters gevalleu en werd erg bezeeid aan asit secbtubeeA ea beua.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Gent du 1914 au 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes