De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

243 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1917, 12 Avril. De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot. Accès à 05 decembre 2019, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/9k45q4vw2v/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

DE GENTENAAR - DE LANDWACHT 39e |aar. Hum.S7 O.De Graeve,Ketelvest,!! DB KLEINE PATSIO'f Danderdag Aprii lill. Prlfi s eantleme^ estera feoliÈjca Iset ©*oart tfoofdSwwftÈli Tweed* Dultsob berloht van 9 Aprii. BERLIJN, 9 Aprii (avondbericht). — Aan *©«rszijden van Arras werd den ganschen dag éùoï hevitr gevochten. De vijand is een gedeelte sazer stelliag binnengedrongen. Op het front lu do Aisne en in Champagne, af en toe hevige ®eschutstrijd. In het Oosten en in Macedonie pîêts nleuws. Eerste Doitsoh bsriobt. 3ERLIJN, 10 Aprii. Westailjk krljgsiooneel. ea>arfrnnt oan veldmaarschalk kroonpriria Rupprecht van Beieren. De veidslag ai.i Arras duurt voort. Na inwer-Msg van stsrtio artillerie- en mijnwerpersmassa's «S» meerdere dagen duurde, vielen de Engel-when gisteren morgend, na de hevigste opdrij-<wng van de vuurintensiteit op 20 kilom. breedte iuxe Unies aan. In harden strijd slaagden zij erin onze stellin-ton aan de van Arras uitstralende wegea binnen ï« dringen. Een doorbraak is hun niet gelukt. Sa taaien tegenstand tegen overmacht ledea "tfree onzer divisies aanzienlijke verliezen. Bezutabosten Ieperen drongen aanvalstroepen ;W»t voorbij de derde Engelsche linie vooruit, ' j^ornlelden onderkomens en keerden met onge-%eer 50 gerangenen, 7 machiengeweren en jteijnwerpers terug. \gregerfront van den Duitschen kroonprina, Een Fransche aanval bij Laffaux benoord-.©osten Soi:sons-zakte inons vuur ineen. Langs-feean de Aisne en bij Reims was van op den 'iiiiddag de gevechtsbedrijvigheid van het ge-achut zeer levendig. In Westelijk-Champagne, aan weerszijde vaa Prosnes, leverden verken-ningsaanvallen van ons 36 Fransche gevanga-nen op. Leger oe.n generaal-oeld.maarschalk hertog Albrecht van Wurtemburg, » Geen gebeurtenissen van beteekenis. * Oosielljk krllgstoonsel. Bij matig vuur en geriage bedrijvighaid op het voorterrein is de toestand onveranderd. M&ceâonisoh frant Niets nieuws. Tweeds Dultaoh berloht. BERLIJN, 10 Aprii, (Avondbericht), — Op den Zuidelijken oever dcr Scaipe misluktea na sterk vuur, nieuwe aangevangen Eagelschè aaa-vallen. Aan de Aisne houdt de Ievendi.;e ge-schutsîrijd aan. In het Oosten en in Macedonie geen'e grooîe gevechlshandeliagen. ifficiaels Oosîenrijkschs bsrisiteti WEENEN, 10 Aprii. OoâêeH£R en lialiaasîseh krljgstooneel. Geene bijzondere gebeurtenissen. Zuid-Qostelijk krijgsfoonee!. Ten Zuiden van het meer van Ochrida,haaldea onze aanvalstroepsn eenige Franscheu uit do vijandelijke loopgrachten. û§ ûsrlsj im hst GqsUn. Turkaoha berlohten. KONSTANTINOPEL, 8 Aprii. — Behalve voor ons guns'ige schermutselingen op het Kaukasusfront, is er niets gewichtigs te melden. KONSTANTINOPEL, 10 Aprii. - Uit den Irak en van bet Kaukasusfront is er niets te melden. Op hst Sinaïfrout overvlozen vijande- lijke luchtvaarders onze stellingen, en wierpea bomraen af. Zij namea als doel onze lazaretten. In esa lazaret werd eea gekwetste soldaat «adcod. in Rumsnië poogde eea vijandelijk verken-uingskommanda in de stellingen onzer troepen bitmen te dringen. Dank aan ae waakzaamheid onzer troepen mislukte de poging reeds voor ons front. Enlgaarsab beriobt. SOFIA, 10 Aprii. ZS%e«a<»a?.sob fronî. Onze stellingen aan den Westrand vaa hat meer van Doiran, ten Zuiden van Gewgheli, waren tiidelijk blootgesteld aan tamelijS levon-dig geschutruur. Aan de overige fronten zwak geschutvuur. Ten Zuiden van Gewgheli poogdiî' eene vijan-delijke iafanterie-afdeeling vooruit te rukken tegen onze posten, doch werd door on» vuur verdreven. Rtiniseutiob : Niets te melden. Qarlog is SEIÎI! sa FP.AUKRIJS Frsias-ali.® barlohtea. PARIJS, 9 Aprii. — Van de Somme tôt de Ancre patroelje-ontmoetingen, gedurende den nacht. Ondanks het slechte weder duurda het gevecht der twee artilleriën, in verschilleado eektoren, zeer heri? voort. Ten Noord-Westen vanReitns is een Duitsche aanval op de Fransche stellingen, tegeaover Courcy, afgeslagen onder hst spervuur der Fianschen. Ten Zuiden van deze streek zijn twee Duitsche afdeelingen teruggeworpen, na een hevi? granaatgevecht. In da streek vaa Maisons-de-Chauipagae hebbea da Franschea eenigen vooruitgang gemaakt door graaaat-gevecht. Niets te melden op het overige van het front. MENGELWERK. -18 Aprii, 1917. 13 De zoon des Moordenaars Jos was nu geLeel eu al bekomen, kroop •diep in het strooi en verheugde zich, zoo Jouder lastige vragen veiiig in Londen te XUnncD komen. Na drie dagen en drie nachten zonder .Jerdere voorvallen, liield de wagen stil in de Oxfordstreet, om negen ure 's avonds. . —■ Wel jongen, vroeg de voeiman, zoadt ge nu den weg weten ? — Ik kan het vragen, antwoordde hij, fcoodrà ikmaar bij het licht kom en 'tadres San lezen. Vaarwel en van harte bedankt. De voerman gaf hem de hand, en Jos ,ptond alleeu, verheugd nu geen ontwijkende ftntwoorden meer te hoeven te geven. .Wat nu gedaan ? Hij wist het zelf niet, «ij was slechts bezorgd voor eene zaak, Siameiijk em voor dien nacht onder dak te komen. Hij wandelde eenigen tijd de vxfordstraat op en neer, maar iedereen liep Ëhaastig, dat hij niemand durfde aan-ken ; eindelijk kwam een meisje van n tôt acht jaar hem voorbij en bekeck metaandacht. — Kunt ge mij zeggen waar ik dezen pacht zou kunnen slapen ? vroeg Jos. • — Hebt ge monaco's ? was het antwoord, — Wat is dat ? V Keld ; ik bemerk dat gij hier onbe- «end ziit. nu—m—niwii i m i n ii iiiibiiiii ■ i ■ i imrinm — Ja, ik heb een shilling. — Dat is goed ; kom daa maar mee. Jos volgde haar zonder achterdoclit en verheugd het zoo goed getroâen te hebbea. Zij bracht hem naar een afgelegen straat, waar geen lantaarnen brandden— de huizen waren zeer groot. — Neem mijne hand, zegde het meisje, en let op hoe gij stapt. Doar zij ne nieuwe gezeîlin geleid, kwas Jos aan eene wijd openstaaude deur ; zij traden binnen en geholpen door het meisje, beklom hij eenen donkeren trap tôt op de tweede verdiepi. g. Zij opende eene deur en Jos bevond zic^tusschen ruim twintig kinderen van denzelfden leeftijd van beider-îei geslacht. Eenige bedden stonden op den vloer van het ruime vertrek. In het midden waren acht of tien dcr be» woners rond een vetlceers op den grond gehurkt ; twee speeïden met eeii spel smerige kaarten, terwijl de auderen toe-keken ; anderen nog lagen op de bedden te slapen of te klappen. Het meisje wees Jos in eeneu hock eea bed aan, na eerst zijn shilling geëischt t® hebben. Het zag er niet proper uit, maar de arme jongen had in dea laatsten tijd wel slechter ligplaatseu gehad. Hij legde zich terstond neer, en verzonk weldra in een diepen slaap. Toen hij den volgenden morgen ont-waakte, was zijne kleine vriendin veidwe-nen. Terwijl hij zich aankleedde, k\yam hij tôt de ontdekking dat al zijn geld tôt den laatsten penny toe uit zijae zakkea ver-dwenen was. Hij beklaagde zich hierover aan een paar jongens, die gekleed op een bed nevens het zij ne lagen, doch zij lachten hem uit, noemdeu hem k vreemde rat » en spraken zulke onbeschofte taal, dat Jos weldra be-g eep dat hij in een echt dievenhol verzei'.d was. Na eenig twisten werd hij aan de deur gezet eu bevond zich nu op straat zonder een penny op zak en met grooten honger. Er is m'sschien geen pîaats ter wereld waar mer» meer eten en drinkea kan als te Lo.iden, wanaeer men namelijk geld heeft om het te beialen ; doch niettegenstaande dezen overvload ia er ook geene plaats, waar dit moeilijker te bekomen is, ais mon het ongeiuk heeft geen het minste geld te bezitten. Jos hep verschillige winkels en werk-pîaatsea af om werk te zoeken, en werd overal afgewezen. Zoo bracht hij den eerstea dag door en tegen dea avond zette hij zich, vermoeid en hongerig, op de steenen trappen van een kerkpoitaal en viel daar ia slaap. Den volgenden morgend oàtwaakto hij, bevend van koude,honger en uitputting. Hij vroeg aan de deuren om iets te eten, maar niemand gaf hem iets. Aan eene pomp le sc'nte hij zij nen dorst, dit was al wat hij krijgen kon, waat het kostte niets. Zoo streek weer een dag zonder voedsel voorbij, en tegen den nacht zocht de arme jongen weder eene schu il plaats onder eea kerkportaal. PARIJS, 9 Aprii, avondbericht. — Van da{ Somme tôt de Aisne beschoot ons artillerieyuu# krachtig de Duitsche stellingen. De vijand ant» woordds, zoowel tea Noorden dor Aisne al* i tegen de stad Reims die aan eene gevvcldi^# beschieting was blootgesteld. Er waren eenig'(f slachtoffers onder de bevolking. In het Parroybosch sloegen onze hatî3grs« natenwerpers eenea vijandelijken opmairsch tegen eenen onzer vooruitgeschovea ppst®% terug. Esg'elsoh be?iobt. i LONDEN, 5 Aprii. — Haiff rappor.teçrt : Irf den ochtend van 9 hebbea wij over ee.n bree<f front van het Zuiden van Arras tôt het Zuidea van Lens aançevallen en zijn wij in de stellingei/ van den vijand doorgedrongeâ. Wij maaktea bevredigenden vooruitgang. Wij natnen in een stormaanval de dorpea Hermies en Boursies, in da richting vanG.ynbrii en drongen het bosch van Havrincaurt binnea. In de richting vaa St-Quentin bemeesteidon wij Fresaoy le Petit en ten zuid-oosten vaa Leror- I gnies brachten wij onze linie voaruit. Er wordt esn aanzienlijk aantal gevangenen gemeld. EÏÏSSISSH-3UIÎSCHB OOE13Î Russisoh sfsuechlsterrein. ST-PETERSBURG, 8 Aprii. — Ten Zuid-Westei van Brzezaay heeft ds vijand twc&asa-l onze stellingen aangeval'en, maar hij werd beila keeren teruggeslagen. Een aanval van eea vijaa-delijk bataljon in de streek ten Zuld-Westen van Tomnatik is verijdeld door het vuur van onze infiuterie. Op de rest van het front wisseliog van vuur en verkenningen. iosîenn']ksGh"îîa!iaansGh3 osrlsi Xtaliaanscb bdrleht. ROME, 9 Aprii. — Op den achtsten werd aan bijna het geheele front de werkzaamtuid der artillerie belemmerd door het opnieuw invalida van Puitengewoon slecht weer.Niet:eminkon da gevechtswerkzaamheid voortgang ne mes in Judicarië en in da Etsch-vallei, waar brauden v/erden veroorzaakt en waarneembare s.cVuda toegebracht aan de werken van den vijand. Op de Karst hebben onze verkenningspatroel-jen verdediijingswerkea geschaad, OP ZEE. Cj> sens mtjn geloopan. Uit Amsterdam wordt gemeld : De Enselsche stoomboot « Kittywotte » (1850 ton) is gisier<3a in de nabijheid van het Maasvuurschip op eesi« mijn gestooten engezonken. vers'chsrptâ duikbootsa-ooiog. PERPIGNAN, 8 Aprii. — Eeno Duit^ch» duikboot heeft eene Amerikaansche stoomboot op 20 mijlen van Bomzuls-op-Zee getorped'serd. Eeno "sloep uit de haven van Vendres heofl zich mît vo'.len stoom ter plaats begevsa. D® stoomboot was nochtans reeds gezonkea. BERLIJN, 7 Aprii. — Hollandscne schepoa brongen het bericht dat reeds weerom eeis schip der Belgische Steunkommissie, de Belgischs stoomboot «Trevier» in den grond geboord ». Als plaats der ver/enking wordt een punâ aangegoven op 20 mijlen van da Hollandsch# Kust, dus ongeveer op de grenzen van het ver» eperde gebied. Voîgens de ssdert gevolgdo vaststalliogea is do stoomer feitelijk *5 zeemijlea tan Noord-Westea van het Maasvuurschip, dus binnen het •pergebied verzonken geworden. Het kan aan de kapiteins der belanghebbsnd* •toombooten bij deze gelegenheM no v ■ *t.. s drirtgend aangeraden worden, Uaniiea :S Mt*

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Gent du 1914 au 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes