De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

332 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1916, 14 Novembre. De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot. Accès à 01 octobre 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/td9n29sn2t/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

de GENTENAAR- DE LANDWACHT S&< îaar. M! iiï.2ï2 G.DeGraeve,Keteîvest, 16 PS KLEINE PATRIOT Dinsdag 14 Noyjisrter i91S. Prijs a eeatiemetf PPe— * 1 1 ■■ "■ ■ Het nienw ncodbarema en zijne gevolgen. Wij ontvangen eenen tweeden brief \an onzen torrespondeui diea wij hier laten volgen : Mijuheer de Ui f:ever, Ziehicr ecn staaltje \aa den seest d e het WetkloOienfonds b zieli. Een greo getal der epgeéLch'en waien bij de syndi'katen aarige-slo en, i.nders gcz g.i « Vereiuigd » ; zij trokken dus iea wrek^Jd van diie frank, bo^ea aile tndeie »e klieden. Aangezù n zij weg zijn, moest l;et geld in de itadskas blijvrn, maar zoo heeft het lo ids het niet vers aan : het zijn de ach'er^eblevenen die voor cie afwez'gen betaald worden. In talrijke eeziantn, waaral cîe lcden « vereeaigd » waren, bekomt hu de moeder van zes toi tw^aif frank boven h'.t noodbarema. Ile iniigun aan i iemànd hetgeen hij heeft of bekunt, maar ei is hier eer.e kwes ie van rec'it-vaari i .hciJ. Mijne belistingen beliepen v.oîger Us mijn bedrijf go d King. 11,20 fr. en zij zijn nu tôt 19,S0 fr. geklomm n, terwijl selert maaaden gee-, c nt mrer te verdieLen is. Het minute dat ik vragen mag is <o~h, dat men «ich bij brt r-oodbarema zou bepaler\ en aide ovtripe iften o[.schor: en tôt beteren tijd; en dat men zich nu met de an ere klas^en zou bekom-«neren ; des te meer daar deze door de uemeente-overheid, niet alîeen verwaailoosd, maSY bena-deel gd, — en zelfs in zekere gevallea itn onder ftbracht zijn. Aanvaard, Mijnheer de Uit'evcr, mijne op-ech e gioetenissen. X. Duîtscho beriohten Van het Groot tlooîdkwariier. WJït3l]k kpjjsiosnasi. BERLIjN, 11 Noveaiber. îlel'er herfstweer begunstigde' de weder-ipijdsctie aitiller.e- en vliegersbedrijvigh -il. Leg^rf ronl o m o Idnia trachalk k •ooriprins Riipprecht o >n B ■ieren. T<.n Koorden van de Anc e bracht een o zsr pat-oelj ;n uiï ^e vijandjlijke s'.ellin jen twee mach'fngeweren terue. Bij een nachtelijken aa..11.1 gelukte het den Engelschen ten Noord-O. isitn van Cource'.ette op geringe breelte in onze voorste Ijop.^rachten binaea te drin-jen. Aan de Franschr.i braciitea straatgevechten bij ie kerk S ùl'y-Saill sel kleine voordeelen. Voor 't overite misluk en dealiaar op treed front uitgevoerde aanvalîen. Aan ecn aan val vaa viiand-lijke v'.iîgers iegen plaa'sen achter ons front zijn gi,ter 9 personen van het bezstte geb'.ed len ofter ge\allen. De aanger.ch:e scha le is gering gebieven. la luchf.frijd en do ,r afweervuur zijn gister epaieuw 10 vijacde ijka viiegtuineu neerge-îcho'en (.eworden. BERLIJN, 12 No-.-e:nber. Lescerf r.ml »in oeldin larsehalk kroonprins Rappreclit i\in Beieran. Op den Nojrde.'oei'er der S imtne was de fcrtilleriebedrijvigheii slechts bij t.issch'en-poo:en s er^'. In Slil'y-Sailli;ei z jn g ster. n Ryond ni a ve gev? ch en o.itbrand, d:e n iar aan gang zijn. Ten Zui lea vai den stroo n werd het vunr kr icui^er in den sekfor Fresnes-Chaulne?. Aari beide z'jden van Ablaincourt vei h nderde onze tr s^nurbedrijvigbeid de oatvvikksliig v-jn een zich voorbn ei lenden aan val. OjstslJk kr'j^staonsâl. BERLIJN, 11 No e nber. Levers vtn generàal-oeUlmaarschulk prins Leopold u.i/i Beierert : (Met ster'e nieu v aangeveerda krachten beproefdjn de Russea v.r^eefs ons ds bj Skrobowà vrroverde stellingen te ontrukken, Hunne aanvalîen zaisten met veel verliez n in eluaar. Aan de Njr.ijo:ki drongen Uuit cho troepen i i de Russische hoofdstelling ten Zuid-Westen van Fio . Krasnoleis-i bin e.i en s "egen 's nachts vijfmial achier^eavo genJe \ija.nae-lijke tegenaanvallen af. Front van grewraal der kao.aartshertog K irai Aan deSniotrtcin de ICarpathen, had een a nival van Daitsche jagers volledig succès. Zij brachten 60 Rus en als gevangenen uit de ver-overde en verme'de s'ellingen weer. De aanvalîen van Dui.scne en Oostenrij':sch-Hongaar^che troe,>en aan het Noord-Oo telijk frun-. vanZevenbergen zijn succès vol doorgevoerd gevvorde î.Ten VVt sten v m de baan van Predeal, op Sinaia wsrd< n meerdere verschanste Roe-meensche linies stormenderhand veroverd en 16U geva igea genomen. Aan de Pa-i-baan verder ten Zaiden speelden zich gisteren slecnts kUine pevechten af, b.j dewelke eenige hoogtestel-li gen door ons vero/eid en 2uU gevangenen aangebracht werden. Bc,KLlJN, 12 November. lâSger o >n den g»nera:d-reldrmansch ilk Prins Leopold van Bei Ten. Op den Oo;tero3ver van d^ Nàrajof!ra mis-lukte i ten Zuid-Westen van Folw-Kra n jlesia rene nieuwa a an val der Russen tegeii de door ons veroverde stellingen. II tt léger front ujn liiitenant-osldmaarseh.ilk aartshertog Kar< ' Aan het Zuiderdael van de bo ;<:h-Kirpithen flakuerde het ar.tillerievuùr opîi'euw op. Aldaar grepen voor ons aunstge verloop :nde gevechten plaa's. Op het Zevcnbsrgsclie U îsteifro t w;r-den door de Duitsche troepen ten Noq den van d; Witozpas acht aaavallea van dea vijand afgesla;ea. I3;jh;t af;îaan van Roemeensche aanvalîen aaatiefce'gen Frum'u en Sato, eveiah tijdens de s'onpi g van eeni vijaqdelyke stelling aan weersiijden vaa d^ Alt, werden inb^grepsa de gis'eren remelde 200 ge; anger.en en ISo'îicicren, meer i a i 1000 gevangenea en 7 kaaonrien aan-ge' racht. Aan de Prca iealbaan en aan d; Szur-duk-pas, eveaalsbij Orsova, schoten onie spi.s-troep;n q;i. Balkaaissh krijpbaa33Î. BERLIJN, 11 November. Legerfront van sreneraal-oeldmaarschalk von Mackensen. De foestand is onveranderd. Macaioniaoh irout Ten Zaiden vaa Korca hebben z:ch gevechten van onze flankafdselii gen met Fransche troepen ontwikk< 1 !. la het Oostelijk deel van de vlakte van Monastir en op de hoîgten ten Noo d 'n van de Cjrna werden door Fran che en Servischo krachten meennaals aanvallei ondernomea, die met veel ve l ezen mislukt#n.Slech s 'en Zaiden van Polog he ft de vijand ia de voorste stelling kunnea binnendrin^e \ Aan het Stroem i front was da artillenebe» drijvig'i» i 1 aia weerszijden van hei Bakkowo-meer levendiger. BERLIJN, 12 November. Legerf rontoanveldmaa schalkoon Mack»nien Uitde Dobroedscha eu vaa het Djnaufroat e°en nieuws. Miceioalioîi iroat : la iaet VVes eiijif deel van de C rna-bocht werden sterke Servisch-Fraasche aanvalîen door Daitsch-Bu glarsche troepen af^eslaran. Bij Pol >g won een vjjandelijke ainval terreia. Officl33la 0a3'3îiri|kschî biriî'ilîJi WEENEN, 11 Novembar. Ojstel'jk krljjstaanesl» Front v:m den générai! der rail rij a»rtsherlog Karl : Onze aaava'len langj bsile zij lea vaa de Alt zijn verder vooruitgeiaai. !Ten westen van het Predealdal hebben Oos'en-ri;k che-Hongaarsctie en Duitsc ;e troepen zeven acater elk\nder lig^en le Roe neensche stellin-j'ea bestorm 1 en deze vastaehouden ou lanks t .vee vijatiJeiijke aauvalle a, ' Bij dit deel van het front hebbea wij gevan-^enen gemaakt en twee machiengeweren bail ttmaaxt, In het Gyo 'r^yoe gebergte zijn wij over hat 'al der Biitrioira ge.chreden, t.n Nojrden van ilelle. Tegen Smolrec, ia de Karpathen is e >n yoorai;drin(;en vaa Daitschi-jag .rs met goe lea ui slag bekioond, waarbij de vijind 00 gevange-àea verloor. Legerfront v.in gewraal veldmaarschulk jtrins Leopold van Beitren. Ten Oosien vaa de Narajow-;a hebben Dai -scae troepen door een verrassenden aanval een loop^iacat van 120 meters breed ia de vijandî-lijke hoofdstelling vermeesterd. Vijf Russisc aa tcgeaaanvailen op dezen sektor bleveîl zoader ge /oW. Il^izelfde lot ondsriiingen de aanvaden die den vijand tegen uieuwj Du tscaa laop-grach en b j Skrobo Ara ond^rnam. Itali k?ijj;tai)i33]. Ge°n.gebeurtenist;en van b .lmg. Ziî.'-3j3ia!'!ik krîjgsiasaaeL Geen gebeur.enisseu van belang. OasteSijk krijjstoanesl. Léger van Luit.-Vildm. A u-tshertosr Karel. WEENEN, 12 November.— Bij Orsova en ten Zaiden vaa dea Szurduk-bergpas wonnea «v:j veld. In het A't-d»l werden dea vijand nogmi'ih een'ge stellingen ontrukt. Ten Noard-Wt sten van Soosmezoe poogden de Rumeniën achtmaal o ze stellingen'aan ie val'en, zij w îrdea teltcens volkomea afgeslag n. In het Zuideljk deel der Woif-Karpatuea ver. rootte gevech'sbednjvighe'd. De buit uit de gevechten rond den Rooden-Torenpas belaopt selert 10 November Ut 18 officieren over de 1000 man en 7 kanonnen.ï Legerfront van veldmaarschalkprins Leopold van Beieren. Ten oosten der Naraj.iwka bleef een Russische opmarsch zonder gevolg. iiaiiaanss'i eu Zaîi-Oastelljk kp4gstooneeî. De toe-tand is onveranderd. Gsbeurtsnîsseii op Zee. Onze zeevliegtuigen vielen in den aacht tôt den nicht tôt 12 November Padna aan en dîden met zwaie bommen raaksch >'en in het militair kommaadogebouw, de statie ea de voetvolk-kaz rne. In deze laatste evenals ia de stad werden brariden vast-;e3tel 1, die no^ zichtbaar waren op 40 kilom ;ters afstand. Ondanks hevi-;e beschieiing en ongunstig weer kesrden de vliegtuigen ongedeerd terug. 0a oofioj i.i hst Ojsla.i, Tarksoh barlolit. KONSTAiSiTINOPEL, 11 November. — (Ambtelijk ber;cnt van 10 November.) — G-ene gewic'ati<e gèbjar eaissen op de froatea. Bulgraarssh berlcht. SOfTA. 11 No/ember. — (Ambtelijk bericht van 10 No 'ember). Maoedonîsoh front: l'en Zu:den van het Prespa-meer wesrde onze ruiterij een aanval vaa twee vijaadelijke kom-pacniëen af. Van het Prespa-meer tôt aaa de monding der Stroema, voor ons gunstige p t'.r.jeljegevec'iten en het gebrnikelijk geschutvuar ; ia de Czerna-bocht was het ar ihcrievuur zelfs zser levtndig, doch af en toe onderbro'ien. O.is geschut beschoot krachtdadig de vijaadelijke ba'terijea ea ver jorzaakte er verscheidoae ontp'offing ^n. Aanvalîen van vijaadelijke inranter:e nabij da dorpea .Rabovo en Baraklidzjoema werden zoa-dec moeite afg sligen. Aan de kusi «aer Ègeesche Zee heerscht kalm'e. Lan<s d n Don.au, geschui- en infanterievuur in verschill =nde sekto ea. Oos'enrijksch- Hongaarsche monitors verover-den bij Gj^ersoeïvo twee Roemeensche sleep-booten, waarvan eeu 60 ton petroleuai aan boird had. Rasai533i33'h front: In de Djb;o:dija, niets van belang. Nabij do brug vaa G;rn.avoda dvoag oas geschutvu'ii vijaadelij'te eenhadsn, die op den linkeroevet v„a den Donaa opgerukt wa'en, in de richting vaa het stafioa Doeaavlea terag te tlrekken. Aan de kint der Zwarte Zee heerscht kalmte. Ui de vei klaring van een aan onze kust aaa-gedreven Rus, een stoker van den Ru sisch'n dreadnought « Impîratrice Maiie » blijkt m 1 zeker'n'ûd, dat dit oorlo^sschip nabij Soelina (Feol ssii-eiland) tengevo'ge eener mijaoatplof-fiug gezoaken i3= Tarkao'a b3rloîit. KONSTAN TINOPEL, 12 November. -(Ambtelijk bericht van 11 November). Aaa het Kaukasusfront sch rmutselingen, W.j maaktea eenige gevangenen. Aan het o . érige front niets me denswaar lig Baîgraaraoha barlohtea: oji'ld, 12 Nov«_mber (Medsdeel a^ vaa 11 November). filaoedonlsoli froat : l'en Weste.i van den spoorweg B'tolia-Leria, gewoon kamnnenvuur. Ten Oosten van den »poorweg, gedurende geheol den dag, heeft men levenJig gevochtea in de Czerna-kromming. Herhaa'de aanvalîen van dea vijand mat bloedige verl ezen voor dea vijand. De. gevechten du ea v jort. Op geheel het overige van het front, zwak kanonneavuur en gevechten tussenea patroe'jea. De kalmte heerscht op de kust der Egeesche zee. Ramesaasïi froat. Niets bijzond;rs te melden. Oorioi in BSUIS sa FâMiSaUS Fransohe barloîttsa. PARIJS, 10 No.'ember. — Tusscheapoo^en la b:Sch.e.ini en schermutseliagen op 'verschil-len le pliatsen vaa het front. Grjote wede -zijdsche luc'ubedrij vigheid tijdens dea dag van g.'»teren. PARIJS. 10 November. — (Avondhericht.) Ten Noordea ^an de Somme heobea wj ver-s:heidenes ukk- n vau vijaadelijkeloopg' acn'e i genomen ten Noord-Oosten van LesBoeufs.E -a Duitsche aar.val op Saillisel is gemakkeljk teruggeslageu. Groote bedrijvigheid tier artd-le'ie aan h t troat van Verdun. PARIJS, 11 November. — Ten Noorden via deS.amaie tamel jk levendige geschutstiijd ia des'rekea vaa L sboeufs ea Sailly-Saillisel. Ten Zaiden van de Somme hebben de Duit-schars iond 2 uur 30 een kracht'gaa aaaval gedaan op de Fransche stellingen ia de baurt van Deâiecou^t, waarbij ze geb uik maaktea van vlammenwerpers. Onmiddellijk gebrokea door het Fransche vuur, is de Duitsche aanval met ernstige verliezen moeten terugstroomen. De Franschen hebben hun teirein ia zija geheel gehaadhaafd. Niets te vermelden op het overige front. Easolscha barloliton: LONDEN, 10 November. — De artill-ria heeft op beide Ancre-oevers dezen nacht o er en weer veel bedrijvigheid getooad. De Duit-schers maakien drak gebruik van gasbommen. Tea Noord-O istea vaa Festubert zija Duit-schi loopgrachtmortierea door Engelsche nor-tieren tôt zwij,en gebracht. LONDEN, 11 November. — Het Oostelijk deel van de Regiaa-loopgracht, dat de voort-ze'.ting vormt van een op 21 Oktober veroverde

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Gent du 1914 au 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes