De godsdienstige week van Vlaanderen

435 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1914, 20 Mars. De godsdienstige week van Vlaanderen. Accès à 06 octobre 2022, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/qr4nk37113/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

WEEK VAN ONDER I)E BESCHERMING H. FRANCISCUS SALESIUS, D. V. 0. f 100 dagen AGaat voor de /eden dis Genootschaps). ^ VLAANDEREN VAN DEN 11 JOSEPH. ONDERWIJS EN STIGHTING. ZES-EN VEERTIGSTE JA AH. — N' 47. ITR AD JOSEPII. MAAKT I!il4 Iiil blad verschijnt alle Vrijdagen 's avonds. — Prijs: voor Gent i fr. ! 's jsars rn mei den post fr. 4,.r.0. — Amioncen aan 3S5 c. den drukregel. j t Geloofd zij Jesus-Christus, in der eeuwigheid! ' DAGWIJZER. ! 22 Maarl. Zondag, van de Vasten. — De Heer vermenigvuldigde vijf brooden en twee vischjes, zoodanig dat Hij met ' dien kleinen voorraad vijf duizend menschen spijsde, Jesus ! deed dit mirakel ten gunste der menigte, die Hem zonder achterdenken in de woestijn gevolgd had om Zijn goddelijk woord te 1 aanhooren. Wij leeren uit dit Evangelie eerst het Rijk der 1 Hemelen zoeken, om zelfs ouder tijdelijk opzicht de goederen te vinden, die ons zalig zijn. Indien wij ons van de aardsche 1 bezittingen onthechten, en uit onze herten de overtollige kommernissen des levens verbannen, mogen wij van den Heer hulp en troost, ja, alles verwachten, wat wij noodig hebben om gelukkig te zijn op aarde en de eeuwige zaligheid te verkrijgen. Oin tot die onthechting van de aardsche goederen te komen, die zoo aangenaam is aan het hert des lleeren, moeten wij de nederigheid beminnen, en leven in den geest van heilige armoede, waarvan Jesus ons een volmaakt voorbeeld gegeven heeft. Jesus had slechts vijf brooden en twee vischjes, om in Zijne lichamelijke noodwendigheden te voorzien; daarmede moest Hij nog z.ijne Apostelen onderhouden. Hoe zouden wij durven klagen, wanneer er ons iets ontbreekt, en zinnelijk zijn in hetgeen ons, als spijs en drank, door den lieer vergund wordt ! Hierin moeten bijzonderlijk de verstervingen van onze Vasten bestaan, dat wij tevreden zijn met het dagelijksch voedsel, hetivelk ons voorgezet wordt, en nooit naar iets anders vragen. Ontbreekt er ons iets aan spijs of drank, verdragen wij het geerne om ons aldus van ver te schikken naar het voorbeeld van den goddelijken Meester, Die, te midden van Zijne lastige bezigheden, predikingen en moeielijke reizen door verlatene streken, zoo dikwijls honger ,3u dorst leed, allen overvloed van de hand wees, en den kleinsten voorraad als genoegzaam aanschouwde Jesus leert ons ten andere goedhertig zijn en milddadig ten opzichte van den evenmensch; geerne stelde Hij de vijf brooden en de twee vischjes ter beschikking der menigte, die Hem volgde. Hij deed zich zeiven te kort, om in de noodwendigheden van den evenmensch te voorden; ook de Apostelen toonden zich bereid, om van hunnen voorraad af te zien, en op het woord van hunnen goddelijken Meester alles uitte deel ;n onder het volk. dat Jesus kwam aanhooren. Om onze Vasten verdienste- I Men schrijft in bij A. & V. VANDEU SCHELDEN, Uitgevers, Onderstr., 20 te Gent. — Het abonnement kan slechts eindigen met 30 April elk jaar. lijk te maken, mopten wij ons niet alleen onthouden van alle zinnelijkheid in spijs en drank, en van het overtollig voedsel; maar daarenboven werken van bermhertigheid doen, en milde aalmoeien geven Hetgeen wij door onze verstervingen en vrijwillige irinoede sparen, moet dienen om den evenmensch in armoede en nood te troosten en bij te staan. Hoe gering onze middelen /.ouden wezen, zullen wij altijd genoeg hebben om veel goed te doen. en den evennaaste, zelfs in groote noodwendigheden, te vertroosten. De Apostelen hadden maar vijf brooden en twee vischjes, om vijf duizend menschen te spijzen; maar de Heer, het liefdadig hert Zijner vrienden ziende, wilde hunne edelmoedigheid beloonen, en deed een uitstekend mirakel om hun middelen te versehafïen. Nooit mogen wij den moed laten zinken, zelfs niet wanneer wij in het uitoefenen der Christelijke liefdadigheid noodwendigheden tegenkomen, <1 ie boven ons vermogen lijn. Toonen wij ons bereid, om alles te doen wat wij kunnen; leggen wij Jesus gansch de moeilijkheid voor; bidden wij met vertrouwen en aanhoudendheid; welhaast zal de Heer eene onverwachte hulp verwekken, en, waar eronder mensche-lijk opzicht geene hoop was, zal Hij overvloedige middelen bezorgen, om onz.e goedhertigheid en betrouwen te beloonen, ome verdiensten te vermenigvuldigen, Zijne Kerk en Zijnen goddelijken Naam te verheerlijken. — Herinnering van den II. Patritius. belijder, bisschop. — Tegen het einde der vierde eeuw, was een jonge christen van Gallo-romeinsché afkomst, Patrick genamd, de schapen aan 't hoeden, als gevangene, tusschen de bergen van Antrim and Down. Het gebed en de boetveerdigheid vervulde zijne dagen. Zijne dagelijkseha verzuchtingen bestonden uit de psalmen van David en de schoonste hymnen der II. Kerk, en de gaaf van mirakelen duidde reeds de voorliefde des lleerew jegens hem aan. Twee en twintig jaar oud, werd hij in vrijheid gesteld en, aangewakkerd door i ene hemelsche stem, wijdde hij zich toe aan de bekeering van het Iersche volk. Twintig jaar lang bereidde hij tich tot deze edele taak in d° school van den H. Martinus te Tours, en nadat hij de volmacht van den H. Paus Celeslinus ontvangen had en de bisschoppelijke wijding, zeilde hij naar de Iersche kust. De uitslag zijner zestig jaren lange werkzaamheid is genoegzaam gekend. Ierland had hij heidense!) gevonden, hij verliet het verchristeli]kt. Te Tara ontmoette hij de druieden en schafte hunne heidensche plechtigheden af. Hij bekeerde de krijgsoversten en vorsten en doopte hen, met duizenden hunner onderdanen, in de heilige putten, die nog lijnen naam dragen. DE GODSDIENSTIGE

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De godsdienstige week van Vlaanderen appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Gent du 1868 au 1925.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes