De godsdienstige week van Vlaanderen

687 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1914, 06 Fevrier. De godsdienstige week van Vlaanderen. Accès à 21 janvrier 2022, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/xd0qr4pn8t/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

WEEK VAN VLAANDEREN ONDER DE BESCHERM1NG VAN DEN H. JOSEPH. H. FRANCISCUS SALESIUS, B. V. 0. (100 dagen Aflaat voor de (eden des Genootrebaps). ONDERWIJS EN STIGHTING. ZES-EN-VEERTIGSTE JAAR — N-41. ITE AD JOSEPH. 6 FEBRUARI 1914 Dit lilad verschijnt aile \ rijdageu 's avonds. — Prljs: voor Genl 4 fr. | 's jaars en niel den post fr. 4..r 0. — Aunoncen aan 33 c. den drukiegel. il en schrijfl in bij A. & V. VANDER SCHELDl'.N, Uitgevers, Ondcrstr., 20 te Gcnt. — Het abonnement kan slechls eindiger met 30 April elk jaai'. ' î—• J*v ' T Geloofd zij J'èsus-Christur-, in der ëeuwiglieid! ' i .j DAGWIJZER. t 8 Februari. Zo.ndag van Sepluagesima. — Uit de gelijkenis ' die ons in het Evangelie voorgesteld wordt, leeren wij onzen levenstijd wel besteden, om verdiensten te verzamelen voor den Hemel. De Heer zal ons roepen op het onverwachts, om ons loon naar werken te geven: zôô nochtans dat Hij slechts die werken zal vergelden, die wij voor Hem zullen gedaan hebben, dat wil zeggen, in staat van gratie en met een goed inzicht. De prijs onzer werken, om de eeuwige zaligheid te verdienen, liangt voornamelijk af van de inwendige gesteltenissen, waarmede wij die werken doen. « Waarom staat gij hier den geheelen dag ledig? » sprak de Vader des huisgezins tôt de werklieden, die hunnen tijd ver-kwistten. Misschien doet de Heer ons dezelfde berisping? Hoevelen zijn er die hunnen tijd verliezen, omdat zij ofwel ledig en lui niets doen; ofwel niet doen wat zij doen moeten; ofwel op zulke manier het opgelegde werk verrichten, dat het geen loon verdient? De ledigheid is eene hoofdzonde, waaruit vele andere voortspruiten ; eene ondeugd tôt dewelke de mensch genegen is, en die hem nochtans tôt het verderf brengt, ja, verachtelijk maakt voor God en voor de mènschen. Werken wij geerne; gaan wij moedig voor Gods glorie onze bezigheden te gemoet, en zijn wij bijzoryjirlijt op onze hoede tegen de traag-heid en luiheid, om nooit eenig oogenblik te zijn, zonder iets nultigs te verrichtsn. Het werk, met een godvruchtig inzicht gedaan, is een gedurig gebed, dat den mensch versterkt tegen de aanrandingen van den duivel, en de bekoringen belet. Doch er zijn er ook die ledig zijn voor Gods oogen, omdat zij hoewel zij zich bezig houdende, het werk niet doen, dat hun opgelegd is. Daarom behertigen wij de plichten van onzen staat, en doen wij bij voorkeur geerne hetgeen ons geboden wordt : de werken, die men uit gehoorzaamheid doet, zijn de ver-dienstelijkste; zij kunnen van geener weerde zijn in de oogen der menschen en verachtelijk volgens de zienswijze der ijdele wereld; de Heer nochtans houdt ze in groote achting, en zal eene rijke vergelding schenken. Eindelijk zijn wij bezorgd, om met goede gesteltenissen te werken; doen wij ailes tôt meerdere eer en glorie van God, zuiver van meening en van hert, in staat van gratie. Hoe beweenenswaardig is het lot van hen, die veel werken en zich vermoeien op den weg des levens, en door hunne werken niets verdienen voor de zaligheid, omdat zij leven in staat van doodzonde, in vijandschap met God ! Integendeel, wanneer men in staat van gratie leeft en werkt met het inzicht van God te behagen, dan wordt ailes ten hoogste verdienstelijk : met aldus een uur voor God te werken verdient men eene eeuwigheid van onuitsprekelijke zaligheid. 't Is in dien zin dat men de gelijkenis moet verstaan van het Evangelie, volgens welke de werklieden, die maar eenige uren gewerkt liadden, eene gansche daghuur van den Vader des huisgezins ontvingen. De Heer zal aan bekeerde zondaars den Hemel geven, hoewel zij maar korten tijd voor Hem zullen gewerkt hebben ; de maat der vergelding tal in evenredigheid zijn met de uitgestrektheid der liefde, waarmede men werkt, en niet alleen met den tijd, dien men in den dienst des Heeren overbrengt. Herinnering van den II. Joannes De Math a, belijder. — Gedurende zijne eerste mis, offerde hij zich gansch en geheel op om den Heer te dienen in het werk van de vrijmaking der slaven. Een Engel verscheen, in wit gewaad, met een rood en blauw kruis op de borst, om hem in zijne onderneming aan te moedigen. Joannes verwaarloosde die genade niet, en werd medestichter van eene orde, die ontelbare christenen van de slavernij heeft verlost. 9 Februari. Maandag, feestdag van den II. Adalardus, abt. — Als prias van koninklijken bloede in het hof van Karel den Groote opgevoed, stelde Adalardus boven ailes zijne weerdigheid van christen, van erfgenaam desliemels, en daar hij den diepsten afkeer voelde voor de laffe en valsche streken der hovelin^en, vuchtte hij de bedorvene, welluslige wereld, om aïs klooster-broeder de nederige dienaar te worden van den Koning der koningen. Gestadig overdacht hij deze heilzame woorden : « God dienen is heerschen. » — Herinnering van de II. Apoixonia, maagd, martelares, bijzondere patrones tegen de tandpijn. 10 Februari. Dinsdag, feestdag van de II. Scholastica, maagd. — Zij gaf bij aile gelegenheden aan hare medezusters den raad van de heilige eenzaamheid te beminnen, en zelfs met "odvruchtige menschen niet in betrekkirig te komen, tenzij uit nood ofom groote redens. Die les van volmaaktheid bekrachtigde nj door haar eigen voorbeeld ; zij kwam maar eens 's jaars in onderhandeling met haren broeder, den H. Benedictus, hoewel zij van hem in ieder gesprek grooten troost en schoone lessen kon ontvangen. DE GODSDIENSTIGE

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De godsdienstige week van Vlaanderen appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Gent du 1868 au 1925.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes