De godsdienstige week van Vlaanderen

374 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1914, 25 Septembre. De godsdienstige week van Vlaanderen. Accès à 15 août 2022, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/7d2q52jj86/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

DE GQDSDIENSTIGE WEEK VAN VLAANDEREN ONDER DE BESCI1ERMING 11. FRANCISCUS SALESIUS, D. V. 0. (100 dagen Atlaat voor de fedeii des Genootscbaps). i VAN DEN H JOSEPH. ONDERWIJS EN STiCIITING. ZEVEIV-EIV-VEEUTIGSTE JAAR. — N' 22 ITE AD JOSEPi 28 SEPTEMBER 1014 Dit blad verschijnt allô Vrijdagen 's avonds. — Prijs: voor Gent 4 fr. 's jaars en met den post fr. 4,50. — Aiinoiicen aan 35 c. den drukregel. Men schrijft in bij A. & V. VANDEU SCIIELDEN, Uitgevers, Onderstr., 20 te Gent. — Het abonnement kan slechts eindiger. met 30 April elk jaai'. Geloofd zij Jésus-Chris tus, in der eeuwiglieid! DAGWIJZER. 27 Seplember. Zondag, 17° na Sinksen. — Wij moeten den Heer, onze ri God, beminnen uit geheel ons hcrt, uit geheel onze ziel en uit al ons verstand. God bemint ons en wil ook \an ons beinind worden, niet omdat Hij onze liefde van noode heeft, inaar omdat zij Hem, inge/.ien Zijne oneindige volmaaktheid, toekomt, en dat wij in de goddelijke liefde alleen ons waar geluk en onze eeuwige zaligheid kunnen vinden. De maat der liefde, die wij God verschuldigd zijn, 1s Hem te beminnen zonder maat, vermits Hij boven aile maat goed en minnelijk is in Zich Zelven, en ook onuitsprekelijk goed en bermhertig tôt ons. Vragen wij dikwijls aan God, in vurige gebeden, de gratie, die wij noodig hebben, om Hem te beminnen, gelijk Hij van ons moet en wil beinind worden. Verkiezen wij, vôôr aile andere goederen op de wereld, de heilige liefde des Heeren. Zeggen wij rechtzinnig aan onzen Schepper, dat wij van Hem noch geld noeh goed noch eenig aardsch genot verzoeken ; maar alleenlijk Zijne liefde, die voor het verstand de ware wijslieid bevat, en den wil vasthecht aan het volmaaktste goed. De liefde tôt God is ten andere de beste bereiding, om al de andere weldaden van Hem te ontvangen ; want hoe meer wij God beminnen, hoe nieer wij van Hem zullen beinind worden. Inderdaad de Heer laat Zich niet overwinnen in mildheid, maar Hij loont ons boven onze verdiensten, en verdubbelt Zijne liefderijke weldaden, naarmate wij ons beste doen om in de goddelijke liefde te vor-deren. De Heer wil dat wij Hem beminnen uit ons gansche hert, met er aile eigenliefde of kwade genegenheden tôt de schepsels uit te verbannen, opdat er alleen de liefde tôt God in heersche. Al onze zielvermogens moeten tôt den Heer gericht zijn, opdat Hij alleen tôt zich, zonder eenigen weerstand of beletsel van onzen kant, al onze gevoelens trekke. Ons verstand moeten wij gebruiken om den Heer en Zijne volmaaktheden dagelijks beter te leeren kennen, en daarom moeten wij onze geestvermogens vernederen onder het zalig juk van het Geloof, dat de grondsteen is der bovennatuurlijke liefde des lleeren. Ook onze zinnen en lichamelijke krachten zullen wij God toewijden, om van liefde tôt Hem gansch en geheel doordrongen te zijn, voor den Heer te werken, te lijden en te sterven, als slachtoffers der goddelijke liefde, die eene bron is van leven voor aile eeuivigheid. De liefde, die wij God verschuldigd zijn, zullen wij ook Jesus-Christus toedragen, (lie God en mensch te zamen is ; daarom leert de goddelijke Meester aan de Farizeërs, die Hem nopens het grootste gebod kwamen ondervragen, dat Hij niet alleen David's zoon is, als mensch maar ook, als eeuv» ig geboren Zoon van den Vader, de meester van David, die Hem zijnen Heer noemt. Beminnen wij onzen Heer Jesus-Christus, Die, God als de Vader, ons gelijk Hij geschapen heeft, en ook Zich persoonlijk heeft vernederd voor onze zaligheid, om ons des te beter tôt Gods liefde te verhefïen. Hoe is het mogelijk dat wij God niet beminnen, daar wij, door de rede en het Geloof, Hem kennen ; daar Jésus, door wonderen van goedheid en in onsterfelijke lessen, ons (le goddelijke liefde geopenbaard heeft, ons tevens, door Zijne verdiensten, gratiën verschafïende en krachten, om het Gebod der liefde te vervullen. De HH. Sacramenten, door den Zaligmaker ingesteld, zijn zoovele brounen, waarin wij de bovennatuurlijke genegenheden der goddelijke liefde putten. Het Allerheiligste Sacrament des Altaars inzonderheid is een geheim van liefde. Onder de gedaanten van brood en wijn rust Jésus in onze herten ; al de genegenheden van het goddelijk Hert worden de onze; Jésus schenkt ons zijn hert, oui door Hem en met Hem God volmaaktelijk te beminnen. ~ Herinnering van de IIII. Cosmas en Damianus, marte-laars. — Zij werden levend in een groot vuur geworpen ; doch de vlammen gingen open en verslonden de heidenen. Cosmas en Damianus, vol leven en ongedeerd, stonden recht op den brandstapel, met luider stem de waarheid verkonligende van len Christenpii godsdienst Eindelijk, na vele andere tormenten te hebben doorgestaan, werden zij om Jésus' liefde onthoofd. 28 Seplember. Maandag, feestdag van den II. YVenzel of WencESI-AUS, martelaar. — Wenceslaus was de zoon van eenen christenen hertog van Boheinen, maar hij had eene hardnekkige en wreede heidensche lot moeder. Door de zorg van Luclmilla, /.ijne grootmoeder, die zelve als martelares stierf, werd Wenceslaus in het ware geloof opgevoed en met eene bijzondere gods-vrucht lot het H Sacrament be/.ield. Bij de dood zijns vaders, overweldigde zijne moeder, Drahnmira, het bewind en deed eene reeks vervolgingswetten verkonden. Tôt belang van het geloof en geholi en door het volk, eischte en verkreeg Wenceslaus een groot deel van het land als zijn eigen koninkrijk. Nooit kon hem zijne moeder de verijdeling harer plaimen vergeven. Door liare kuiperijen verwierf zij de geloofsverzaking en de medehulp van haren tweeden zoon, Boleslas, die voorlaan haar bondgenoot werd tegen de christenen. Ondertusschen regeerde Wenceslaus

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De godsdienstige week van Vlaanderen appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Gent du 1868 au 1925.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes