De godsdienstige week van Vlaanderen

449 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1914, 03 Avril. De godsdienstige week van Vlaanderen. Accès à 04 octobre 2022, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/6q1sf2mz3k/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

VLAANDEREN ONDER DE BESCHERM1N6 H. FRANCISCUS SALES1US, B. V. 0. (lfllt dagen Aflaat voor de leder. dts Gi'iiootsihaps). ^ ZES-EN VEERTIGSTE J/V/VR - .V 49. ITE AD JOSEPH. VAN DEN 11 JOSEPH. ONDERW'IJS EN STICHT1NG. f r ô APRIL lit 14 Dit blad verschijnt aile Vrijdagcn 's avonds. — Prijs : voor Gent 4 fr. 's jaars en met den po&t fr. 4,.rJ0. — Annoncen aan'35 c. den drukregel. Men schrijft in bij A. & V. VANDER SCHELDEN, Uitgeyers, Onderstr., 20 te Gent. — Het abonnement kan sleclits eindigen met 30 April elk jaar. Geloofd zij Jesus-Christus, in der eeuwigheid! DAGWIJZER. a April. Zondag, Palmenzondag. — Jésus kwam naar Jerusalem, hoewel Hij zeer wel wist dat zijne vijanden Zij ne dood gezworen hadden, en de tijd van lijden, door den goddelij-ken Vader bepaald, gekomen was. Reeds was de komst von den Zaligraaker onder het volk gekend, en eene groote menigte, toegestroomd uit aile gewesten oui het Paaschfeest te vieren, trok Hem te gemoet". Vruchteloûs wendden de vijanden van den god-delijken Meester aile pogingen aan, om het volk te weerhouden ; het mirakel der verrijzenis van Lazarus had de geestdrift ten toj> doen stiigen, en zij wilden den zoom van David met een kouink-lijk onthaal vereeren. Op dit oogenblik toonde de menigte zich heldhaftig gelrouvi aan Jésus, en vol moed om Hem te verheerlijkén. Wel is waai hadden zij van Jésus en Zijne arme discipelen niet veel tijdelijke gunsten, geld noch^goed te verwachten ; daarenboven inoesteii zij de tegenkantingen vreezen der Farizeërs en Schriftgeleerden ; rnaar de geest des lleeren bezielde die menigte met heiligen iever, aile hinderpalen werden uit den weg geruimd, en de Verlosser werd door het volk erkend en verheerlijkt, gelijk de profeten het voorzegd hadden. Zoo weet de Heer op tijd Zijne Kerk te vérheerlijken, en haar machtig te maken tegenover hare vijanden, Gods genade versterkt ons ook in den strijd des levens, en door die goddelijke kracht hebben wij niets te vreezen, noch van inwendige bekoringen, noch van het uitwendig gevveld, dat ons aangedaan wordt. Maar het is noodzakelijk dat wij wantrouwig zijn van ons zelven en ons gansch eu geheel op God betrouwen : wij moeten onophoudelijk bidden, om de bovennatuurlijke hulp des Heeren tebekomen; gedurig wandelen in Gods tegenwooriligheid, oin door dat zalig gevoelen bevreesd te zijn van de zonde en sterk tegen aile vijandelijke aanrandingen ; immers, indien God met ons is, zal nieinand iets tegen ons vermogen. Het volk dat den Zaligmaker onthaalde, was vol genegen-heid voor Hem; de menigte deed in heilkreten den lof van Jésus weêrgalmen; zij sneden Uikken van de boomen, oin ermede den Zaligmaker te gemoet te gaan. Zoo werd de ware godsvruch! beteekend, die eerst en voural heerscht in het hert, dan hare uitdrukking vindt in gebeden, in woorden van geloof en stichting; en eindelijk niet ledig blijft, maar ook de goede werken oefent, om den Heer op aile manieren te verheerlijken. Willen wij waarlijk godvruchtig zijn, wij moeten den Heer beminnen in den grond onzer herten, en Zijne liefde hooger waardeeren dan al hetgeen de wereld geven kan. Wij mogen ook niet zwijgen, wauneer de eer van God vereischt dat wij spreken en Zijnen heiligen Naam voor de inenschen belijden. Geerne moeten wij onze gebeden doen, want het gebed is het kenmerk en de natuurlijke uitdrukking eener ware godvruchtigheid ; maar het beste bewijs eener v\are Liefde tôt God is het oefenen der goede werken. Gelijk de kinderen der Hebreeuwen den Zaligmaker met palmtakken te gemoet gingen, zoo moeten wij Jésus onze goede werken aanbieden. Bereiden wij Hem een gulhartig onthaal irt onze herten met dezen Paaschtijd ; vernieuwen wij onze gevoelens van godsvrucht om met meer iever dan ooit te bidden; en opdat niets aan het feest ontbreke, voegen wij bij onze goede genegenheden en hertelijke gebeden het vast voor-nemen van de werken van bermhertigheid te oefenen, en al onze pliehten van godsdienstigheid en heilige liefde tén volmaaktste te kwijten. — Ilerinnering van de 11. Jcliana, maagd. — In den ouderdom van vijf jaren verloor zij hare ouders, en werd daarom toevertrouwd aan de zorgen der kloosterzusters van Cornelisberg bij I^uik. Door de hoogst cliristelijke opvoeding welke zij daar genoot, door de stichtende voorbeelden van aile deugden welke zij daar ontving, werd Juliana in verderen leeftijd eene uitver-korene bruid van Jésus, een werktuig in '• HèérénTîanden om zijne vereering in het Allerheiligste Sacrament uit te breiden. — Ileden en op den eersten Paascbd ig wordt in aile kerken en openbare bidplaatsen des Bisdoms, onder tlle missen en goddelijke diensten, eene omhalinggedaan voor de kathoheke Hoogeschool van Leuven. 6 April. Maandag, Mis en getijden van den dag. — Op deien dag kwam Jésus weder uit Bethanië naar Jerusalem; Hij deed den vijgeboom verdrogen, die wel hladeren inaar geene vruchten droeg; dan trad Hij den tempel binnen, waarvan men onder voorwendsel van godsdienst, eene markt gcmaakt had. Jésus verjaagde de kooplieden uit de heilige plaats : de majesteit der Godheid blonk in Zijne oogen, en weerglansde op Zijn aangezicht, zoodanig dat nieinand dierf weêrstand bieden. — Herinnering van den II. Vincentius Feurerius, belijder. — Zijne predikatiën bereidde hij gevvoonlijk aan den voet van Jésus' Kruis. Eens had hij die bereiding verwaarloosd : het sermoen was droog en bekwam geenen goeden uitval. 's Anderen-daags herstelde Vincentius zijnen misslag; vooraleer den predik- DE GODSDIENSTIGE

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De godsdienstige week van Vlaanderen appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Gent du 1868 au 1925.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes