De goedendag: nationaal volksblad voor Brugge en de provincie West-Vlaanderen

263 0
18 novembre 1914
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1914, 18 Novembre. De goedendag: nationaal volksblad voor Brugge en de provincie West-Vlaanderen. Accès à 22 janvrier 2021, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/fb4wh2f181/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

NATION A AL VOLKSBLAD VOOR BRUGGE EN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN DE KROONPRINS VAN DUITSCHLAND VERSLAGEN De verplettering der Oostenrijksche legers De Koning der Belgen vereerd met de militaire St.-Joris Orde Groole Veldslag in Gallicië Verschrikkelijke verliezen der Duitsche en Oostenrjjksche legers. 250.000 dooden en gekwelslen 100.000 krij gsgevangenen 400 kanonnen Verscheidene stoombooten EEN GEPANTSERDE KRUISER Petrograd 10 september. De achtervolging der Duitsche en Oostenrijksche legers wordt doorde Russen in Gallicië, hardnekkig voortgezet Gansche korpsen werden totaal vernietigd. De russische legers zijn de rivier San overgetrokken en de voorwachten staan voor de muren van Pererayzl. De Oostenrijkers hebben 250.C>00 man verloren aan dooden en gekweststen alleen ; 100.000 man werden door de Russen gevangen genomen en 400 kanonnen buit gemaakt. De Duitschers hadden aan de Oostenrijkers versterkingen gezonden oni de verplettering hunner bondgenooten te beletten. Zes en dertig stukken groi geschut werden den Duitschers ontnomen, alsmede 5000 man die insgelijks door de Russen werden gevangen. Op de Vistule werden door de Russen talrijke stoomschepen en een gepantserde kruiser gekaapt. De legers van den Duilsclien Kroonprins verslagen Londen 10 September. — Een telegram uit Parijs, meldt dat de ontzetting, doo| het Fransclie leger, van het fort Troyon, een ernstig gevolg zal hebben voor het lot der Duitsche legers. De Duitschers hadden het fort van Troyon omsingeld met het doel zicls een weg te banen voor den aftocht naar Metz. Het mislukken dezer poging bewijst dat de Franschen meesler zijn over de vallei gelegen tusschen Toul en Verdun. De legers van den Kroonprins zullen aldus genoodzaakt wezen van verdeir ten Noorden, op te rukken, om de Maas te overschrijden en alzoo Luxemburg te bereiken, langs Longuyon en Longw-y, willen zij geene verzekerde ver pie tj tering Le gemoet gaan. De Toestand Donderdag avond. Uit de thans- ontvangen Fransche en Engelsche telegrammen is het wel dui-delijk, dat de Duitsche troepen op hun terugtocht een nieuwe verdedigende stelling hebben ingenomen, die in de Engelsche berichten als een zeer sterke stelling wordt beschreven. Die stelling loopt benoorden de Aisne, boven Reims en het kamp van Chalons, naar Vienne;, en van daar tôt den westelijken voet van het Argonnenwoud. Aan de oostzijde de' Argonnen strekt zich die positie verder uit over Varennes en Consenvoye. In die stelling hebben de Duitsche. troepen gisteren den weerstand hervat, zoodat daar een nieuwe strijd te wach-ten is. De Duitsche berichten, die het doen voorkomen, dat de linie nog steeds een steunpimt heeft bij Verdun, zijn volgens de Engelsch-Fransche mededeelingen niet juist meer. De posities bij Verdun zijn verlaten. Troyon, dat zich tusschen Verdun en St. Mihiel bevindt, en dat door de Duitsche troepen was omsingeld, is door de Franschen ontzet. Maar de overwinning der verbonden legers is vnog niet voltooid. Zoolang de Duitsche troepen niet zijn omsingeld, en afgesneden van hun terugtochtswegen, is de zaak onbeslist. Dat is dan ook zoo spoedig niet te ver-wachten Ilet is duidelijk dat de Duitsche troepen, na versterkingen te hebben ontvangen, en rust te hebben genomen, den strijd weer zullen aanvaarden, en dat in dit noordelijk deel van Frankrijk de volgende dagen nieuwe, ernstige en bloedigegevechten zullen plaats hebben. De legerorder van generaal Jofl're, voor den strijd aan de Marine uitgevaar-digd, en de legerorder van den Duit-schen generaal, commandant van het 8e legerskorps, die gevonden werd bij de vermeestering van Vitry-le-François, toonen beide, dat de commandeerende oflicieren van beide legers inzien, dat de gevechten in dit deel van de aller-grootste beteekenis zijn, en dat het daar. zooals een telegram uit Berlijn het noemde « hard tegen hard » gaat. En dat krijgsplan, zooals dat uit de gebeur-tenissen sedert de eerste dagen van Augustus is op te maken, was gegrond op een snellen, afdoenden slag tegen de Fransche en- Engelsche strijdmacht. Dit gelukte niet, dank, weer al, aan den heldhaftigen tegenstand der Belgen. Integendeel ; de Duitschers, toen zij de viktorie hun zagen toelachen, werden achteruil. geslegen met groote verliezen en naar 't Noorden van Frankrijk terug gedreven. En daar staan nu, in Noord Frankrijk, twee legers tegen ovei elkaar, die vast overtuigd zijn, dat in hun han-den het lot van hun vaderland niet alleen, maar dat van Europa berust. Krachtig, volhardend, met grooten moed wordt gestreden. En die strijd kan niet uit zijn, voordat een der beiden vernietigd, omsingeld en gevangen genomen, of tôt een onordelijke vlucht |ged"won-gen is. Dat is nog niet gebeurd, en daarom is de toestand daar van dien aard, dat een hervatting van het gevecht zeker te wachten is. De berichten van den strijd in Galicië, melden dat de Russen de stelling Grotek •hebben bereikt en op een dagmarsch van de vesting Przemysl zijn aangeko-men.Zij hebben 100 kanonnen genomen en 30000 krijgsgevangen gemaakt,onder wie 200 oflicieren. Koning Albert vereerd met het militaire St. Joris Orde Antwerpen, 16 september. — Z. M. Koning Albert komt, van wege den kei-zer van Rusland, vereerd te worden met het militaire St. Joris kruis, de hoogste onderscheiding waarmede, in Rusland een veldheer om zijn dapperheid, kan worden beloond. Koning Albert heeft hierom den kei-zer van Rusland hartelijk bedankt in een telegram dat hulde brengt aan den moed en de dapperheid van het Bel-gische leger dat zich ten zeerste vereert gevoelt door de hooge onderscheiding aamzijn Opperbevelhebber te heurt ge-vallen. Italie en Oostenrijk Ilet « Giornale d'Italia » verneemt dat Oostenrijk zijn eerste linietroepen van de Italiaansche grens heeft teruggetrok-ken, in 'tbijzonder de grenswachtcom-pagniën en de Alpenjagers, die tegen de Russen moeten optrekken. De verdedi-ging van de Italiaansche grens is overge-laten aan de gendarmen, reservisten, landweer en landstorm. Aile wegen zijn bovendien doorgestoken en op verscliil-lende punten zijn wallen opgericht. Om een landing van ltalianen te Triëst te beletten, zijn er verschansingen op de omliggende heuveis gemaakt en ook blo'ihuizen opgericht rondom de Golf van Triëst. Langs het overige gedeelte van de kustj van Istrië en Dalmatië zijn mijnen aangelegd. Het is misschien nuttig, hier bij te voegen dat dit Italiaansche bericht ons vià Engeland bereikt. - litt*""' : •« »»*■ - — - - * Nummcr 16 Prijs 5 centiemen. Brugge,, Vrijdag, 18 September 1914.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes