De goedendag: nationaal volksblad voor Brugge en de provincie West-Vlaanderen

169 0
04 novembre 1914
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1914, 04 Novembre. De goedendag: nationaal volksblad voor Brugge en de provincie West-Vlaanderen. Accès à 28 octobre 2021, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/m03xs5k579/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

DE GOEDENDAG NATION (VAL VOLKSBLAD VOOR BRUGGE EN DE PROVINCIE WEST-VLA AN DEREN De Ooslenrijkschc Bcvclhebbcr gedood. Schrikwckkcnde verliezen van het Ouslenrijksch leger. | De offlcieele mededeelincren De belaisehe mededeeling t - o Antwerpen 2 Seplenibrr. l'O 1/4 uui' Tavonds, — Torstand onvcrander.d in de provineicii Anlwerpen en Limbur". De « Zeppelin » is dezon naebt weder ver>ehenen maar lieeft over de stad niet kunnen vliegen. De liehl-toestellen hebben heiw dadelijk doen ontdekken en hem belet belangrijke sehade te verriehten. De duitschers hebbeïi eenige lioeven in brand ge-stoken in de omstreken van iUerehtem en van Assehe. Groote RUSSISCHE overwinaing De -1 ri'1'' ooslenrijkschc divisie is verslagcn. De slafoversle is gedood. Honderd oflieiercn werden krijgsge-vangen gemaakt. —Twinlig kanonnen werden den vijand ontnonien. . Londen 29 Augustus. — Mededeeling van den staf van de Rnssische oppergeneraal, den 28 Angiistus. — [\abij Lu S teb oit werd de 15e oostenrijksehe divisie volkomen verslagen. De bevelhebbers van de divisie en van de bfij;ade en de staf'overste werden gedood. Honderd offieieren, vier diiizend soldaten en honderd gekweislen uerdfn krijgsgevangenen genaakt. De russisehc troepen nanieii bovendien 20 kanonnen en het vaandel van het 15e oostenrijkseh regin ent. Ilct slagveld is overdekt met talrijke lijken van den vijand, Offlcieele russische mededeeling III ■■ ■■■■11—lWl iWI» 11*1— ■■ Il ■ ' M—KftEàWB— In Oostenlijk Pruisen. — In Galicie. -- 3 kanonnen, 10 mitrail-ieuzen en 1000 krijgsgevangen. ~ De russen namen de stelling in van Guilaïa Lepa. — De oostenrijkers verliezen 32 kanonnen en vele parken artillerie. — 4.800 dooden. \ntweruen, '2 sejrtember, 10 uur 's avonds. —-Do keiznrltiké legàtiè van "'TOisTâTuI cleeit Volgelflae (ton -1 Officieel. In Oostenlijk Pruisen, lieeft onze kavalerie de statie van den ijzereu-weg vernield to Landsberg, Gessel en Bisschoffstcim, alsook den ijzerenweg op de lijnen Heilsberg-Zin-tèn en Bartenstein-Konigsberg. Ôp het zuidelijk front (noorden van Galicië) werden den 31 angustus wreede gevechtén geleverd, waar aile de oostenrijksche aanvallen werden afgevveërd. Hier namen wij 3 kanonnen, 10 mitrailleuzen en maakten wij meer dan 1000 gevangenen. Yolgens hetgeen deze laatsten verklaarden zijn de oostenrijksche Verliezen ontzaggelijk. In oostenlijk Galicie gaat onze aanval voort. Een gevecht dat bijzonder lievig was, werd geleverd voor het bezit van de rivier Guilaïa Lipa. Deze stelling, naar het zéggen der krijgsgevangenen, was aanzien als oninneem-baar en krachtig versterkt. Zij werd door onze troepen bemeesterd. De krachtinspanningen van den vijand oïn ons te wederhouden door herhaalde aanvallen, langs den kant van Halioz zijn niet gelukt. De oostenrijkers zijn uit deze stelling geworpen geworden en lieten 4.800 dooden op het slagveld. In dit gevecht hebben wij talrijke krijgsgevangenen gemaakt, waartusschen een generaal. Wij hebben 32 kanonneu afgenomen, een vaandel versch illige parken artillerie en militaire treinen. De Toestand Donderdag avond. Het is al met meer en meer vertrou-wen dat wij mogen herhalen dat de toestand zich beter afteekent dan wij het had kunnen verhopen. Laatons niet vergeten welken indruk de gebeurtenissen van over veertien dageu op ons te weeg brachten. Want 1 ;'l is reeds veertien dagen dat de duit-sché troepen te Brussel zijn aangekomen eu dit wapenfeiL (?) scheen voor lien eene reusachtige overwinning te zijn. Bluff ! en altijd bluff ! Nu is het bewezen dat zij met Bçlgië's hoot'dstad te bezetten, ten rninste drie dagen hebben verloren in hunnen marsch naar Frankrijk. Maar zij hadden op dien oogenblik geen ander doelwit dan zich den schijn te geven, teBerlijn, dat zij Bëlgië geheel hadden bemachtigd. Na veertien dageu moet men in de duitsche hootdstad vinden dat zulks tôt niet veel heef't gebaat. De Duitschers verliezen voorLs tjjd en dit is het bijzonderste. Eengroot verschil bestaat inderdaad, ti-sschen de taak die de verbondene legers te vervullen hebben op het weste-lijîcgebied van den oorlog en deze welkp hun is opgelegd langs den oostenlijken kant. De taak der Franschen en der Eagelschen is van de Duitschers tegen te houden, deze van de Russen integen-is van vooruit te trekken en den vijand onder de macht hunner massa te ver-pietteren.De manschappen waarover de eerste beschikken in het westen zijn door hun getal en door de stellingen die y.ij be-kleeden,slechls in staateene beslissende overwinning te behalen indien de om-standigheden er zich toe leenen. Daarom is het dan ook dat zij zich op het defensief moeten houden, tervvijl Rusland vooruittrekt. Zij moeten vech-tende achteruitwijken, desnoods tôt aan de Atlantische Zee indien het noo-dig is, maar zonder dat zij « Knock-out » zijn. Duitschland zoekt niet eene overwinning maar eene verplettering. Het is volstrekt onontbeerlijk voor hem een Metz of een Sedan i,e hebben, terwijl eene langdurige oorlog onuitstaanbaar is voor een la'nd met groote nijverheids-bevolking, wannee'r aile zaken verlamd zijn en dat de zee gesloten is. Aile zij ne krijgsbewerkingen, lieel zij ne, taktiek zijn door deze economische beschou-wingen beheerscht. Frankrijk en Engeland hebben dus volkomen gelijk, wanneer zij Duitschland willen beletLen zijn doel te bereiken en het lot dezer landen niet willen wagen in eenen moedigen aanval. I let is de vrees, en niets anders, die dan ook de Duitsche taktiek verwekt, en deze wandalenstreken en deze wreed-heid, waardoor men de burgerlijk bevol-klng tôt eene paniek wil aanjagen. De vrees van Duitschland berust op de gevolgen die uit dezen oorlog zullen spruiten indien zijne legers Frankrijk en Engeland niet seilens meester kunnen. En dit kunnen zij niet 1 Laat ons dus niet ongeduldig zijn om dat wij van geene overwinningen hoo-ren van de Franschen. De Russen trekken vooruit naar Berlijn en dit is het voornaamste. Nfcn^cr ^ rrijs & ciinticmen. Orugge 4 September 1914. — II- ^

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes