De kleine gazet: geïllustreerd blad

1582 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1914, 05 Mars. De kleine gazet: geïllustreerd blad. Accès à 03 octobre 2023, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/5717m04s04/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

j) ,nderdag 5 Maart 1914 Nr 10 Tien de Jaargang DE KLEINE GAZET IG-elll"u_streerd- "VsTeek~bla.cL Abonnementen worden aangenomen in onze bureelen Korte Nieuws.raat 28, en in aile Postkantoren. I ABONNEMENTEN Redaktie en Administratie AANKONDIGINGEN : Per jaar t'r. 2.50 28, KORTE NIEUWSTRAAT, 2 8 4e bladzijde. uer kleine regel volgens overeenkomM Fer numraer fr. 0.05 3>s~ t e n jf» E3 Teiefoon 853 Groote aankondigingen De Vingrerafdrukkunde Voorbeeld van een Vingerafdruk ■ Sedert de studiën van de geleerde Alix, op net gebied der vingerafdrukkunde weet men, dat de huidlijntjes niet alleen bij den mensch, maar ook bij zekere diersoorten worden gevonden. De huidlijntjes dier diersoorten schijnen iich te hebben ontwikkeld in overeenstemming ■net de ontwikkeling van het dier. Zekere apen-ïassen hebben aan de vingers der handen huidlijntjes, die op het eerste gezicht veel overeenstemming hebbe nmet diegene die men bij den mensch aantreft. i Bij den voorhistorisehen mensch heeft men eveneens sporen van huidlijntjes gevonden. De fcntdekking van een petroglyphe door Colonel Garrick-Hallory, in Nieuw-Schotland, waarop ■Srie huidlijntjes zichtbaar waren is hiervan een afdoend bewijs. I l'it de studie van Dr Vervaeck, geneesheer ian de Staatsgevangenis te St.-Gilles, blijkt •erder dat men er iti geslaagd zou zijn, zeer luidelijke afdrukken op te nemen op momies. De huidlijntjes vormen zich gedurende de ;esde maand van het foetale leven, zij blijven an af hunne vorming gedurende het gansche Bven en zelfs na de dood onveranderd, want de -olkomene ontbinding moet plaats hebben om le huidlijnen te doen verdwijnen. In de oudheid hadden zekere volkeren deze )i|zonderheden reeds opgemerkt, eveuals de on-■eranderlijkheid der huidlijnen. De Chineezen en .Japaneezen der oudheid gebruikten rond 700 voor Jesus-Christus vingerafdrukken als ■mr ereeenzelviging. I De groote geleerde vingerafdrukkundige Ju-aan, Vucetich, overste van den Argentijnschen vereenzelvigingsdienst is zeker de eerste ge-■iveest, die aan dëze studie de groote heden-daagsche uitbreiding heeft gegeven. I H. William Herschell, Engelsch ambtenaar ■n Bengalen, gaf aan deze vvetenschap een ftraktisch gebruik op administratief gebied. Se-ttert 1858 vergde hij inderdaad op aile offi-ïieele stukken door in'ooorlingen geteekend, het Ifdruksel van een hunner duimen. Voor de in gebruik stellirig van dit systeem, ;rokken zekere inboorlingen maandelijks een pensioen dat sleehts aan hun grootvader toe-wam. Bij het afsterven van den rechthebben-3e ging de vader en vervolgens de zoon het Jensioen trekken. Men bemerkte alzoo dat ze-tere rechthebbende, of zoogezegde rechtheb-iendt 15Q à 200 jaren oud moesten zijn, zoo )et werkelijk dezelfde personen waren geweest. rîerschell ontdekte dit bedrog en stelde er een 'inde aan met behulp der vingerafdrukken. M. ThomiDson van A ri zone teekende op deze vijze zijn wissels, ten einde de vervalsching :>jner handteekening te voorkomen. Het is te Kiwonderen dat de bankiers. van dit eenvoudig niddel geen gebruik maken. Bit ailes duidt genoegzaam aan hoe nuttig de * "igerafdrukken kunnen zijn op praktisch ge-P'ed, zelfs rechterlijk gebied uitgesloten. [ Het is belachelijk dat men de stukken op rechterlijk gebied door ongeletterde menschen poet teekenen met een eenvoudig kruis. Men heeft meer tijd noodig om een penhou-'1' in de hand te geven aan een persoon, die u gewoonte niet heeft deze te gebruiken dan pu vier afdrukken eener hand onder het stuk fe plaatsen. Iemand kan loochenen een kruis onder een 0! ficieel stuk te hebben ,gep)aatst, maar dit feaat niet aan voor wat betreft zijne vingerafdrukken.Het is inderdaad onmogolijk van twee vm-ifdrukken te vinden op twee versehillende personen, waarvan de klas, de bijzonderheden, ^ niisvormigen, natuurlijke en toevallige, in Jl opzichten zouden overeenstemmen. Uit de waarschijnlijkheidsberekeningen van H. Juan, Vucetich, zou een geval van over-eenkomst tusschen twee vingerafdrukken sleehts kunnen plaats hebben op 64 milliard personen; daar de bevolking der aarde op onge-veer 1 1/2 miljard geschat wordt, bestaat er geen gevaar van volkomen overeenkomst. Indien zulk een gevai zTclï voordeed, dan zouden nog de afdrukken der negen andere vinge-ren verschillen. Zoo er twee menschen oii aarde bestonden die een zelfde vingerindruk bezaten, en een overeenstemmende vingerafdruk op d plaats eener misdaad gevonden zouden worden, dan nog zou er geen gevaar van vergissing bestaan. Inderdaad het toeval zou beide personen op het-zelfde punt der aarde moeten vereenigen, het-geen onaannemelijk is, maar zelfs al nemen we dit aan als mogelijk, dan zal de onschuldige een alibi kunnen aangeveti en de schuldige niet. De waarschijnlijkheidsberekeningen zouden in dit opzicht niets ten onder doen aan de eerste opgegeven cijfers. Een vingerafdruk is dus een strikt persoonlijke huidteekening, en geen enkel ander bewijs is noodig om den schuldige te veroordeelen. Wel te verstaan indien do ver-dachte persoon, wiens vingerafdrukken met diegene, die ter plaats gevonden zijn, overeenstemmen, niets te maken heeft op de plaats der misdaad en dat noch zijn bezigheden hem aldaar roepen. In zulk een geval zou men natuurlijk andere bewijzen moeten bezitten om den verdachte te veroordeelen. Soms kan men bij het onderzoek van eeen vingerafdruk ongeveer den leeftijd bepalen van de persoon die het heeft nagela ten. Te dien einde trekt men een lijn van 5 mm. die dfrars door de huidlijnen gaat. Deze lijn zal van 15 tôt 18 huidlijnen door trekken bij het zeer jong kind, van 12 tôt 13 bij kinderen van 8 tôt 12 jaren, en 10 bij de menschen van 20 jaren. . . Soms bestaat er mogelijkheid bij nnddel van de slijting of va nde bijzonderheden der huidlijnen, het beroep van den dader te bepalen. Zoo treft men onder andere in de teekening der huidlijnen bij de naaisters en kleermakers versehillende ronde gaatjes aan die door de punten der naalden veroorzaakt zijn geweest. Deze eigenaardigheid komt hieruit voort dat de vetkanaaltjes door de drie huidlagen dringen tôt aan de openingen der kiertjes, die boven op de toppen zijn gelegen. Komt een gedeelte der opperhuid te verdwij- ; non, bij ongeluk of met opzet, "het is te zeggen, met een kwaadwillig inzicht, dan groeit deze weder aan op dezelfde plaats zonder eenige verandering in de huidteekening na te laten. Wij hebben dit kunnen beproeven op de vol-ge.ide vvijze. Na aan onzen linkerduiin eenc brandwonde te hebben veroorzaakt, hebben wij op die plaats de opperhuid afgenomen. Een afdruk in April 1911 opgenonien, ver-toonde in aile opzichten dezelfde bijzonderheden als de afdruk, die wij na de volkomene ge-nezing der brandwonden hebben opgenonien in 1913. Een afdruk in April 1911 opgenomen, ver-toonde in aile opzichten dezelfde bijzonderheden als de afdruk, die wij na de volkomene ge-nezing der brandwonden hebben opgenomen in 1943. De afdruk voor, gedurende en na het feitT heeft in aile opzichten dezelfde bijzonderheden. Treft men in de praktijk zulk een gedeeltelij-ken afdruk aan, dan is het van het grootste belang daar onmiddellijk op te letten, want men spaart hiermede veel tijd uit, daar men nuttelooze opzoekingen vermijdt. Het Sport= Leven !I. A';; der zege. De spelers verlaten het terrein onder de luide toejuichingen van het publiek. Wertz, wordt in triomf gedragen. Men is er in geslaagd vingerafdrukken te kleuren met versehillende chemische produkten. en op allerlei soorten van grondstoffen. Hoe minder tijd er verloopen is sedert de vingerafdrukken op het voorwerp werden nagé-laten, hoe gemakkelijker het kleuren met chemische produkten is. De onzichtbare afdrukken zijn steeds veel duidelijker en meer bruikbaar dan in de zichtbare. De bloedigc vingerafdrukken, bij voorbeeld, die aan zooveel personen van zoo groot belang schijnen, hebben gewoonlijk weinig waarde voor de vereenzelving. Eenige jaren geleden zijn « îj er in geslaagd onzichtbare vingerafdrukken te ontwikkelen op op linnen. In geval van verkrachting of verwurging met behulp van een zakdoek kan dit van de grootste waarde zijn. Het is nochtans noodzakelijk dat de ontwikkeling der sporen in dat geval onmiddellijk gedaan worde, want indien de sporen eenigszins oud zijn, dan bekomt men gee-nen uitslag meer. Hoe nu met het oog op het rechterlijk onderzoek de vingerafdrukken te benuttigci ? Wij hebben reeds gezeg-d dat hoe eerder men de onzichtbare sporen ontwikkelt, hoe beter de uitslag zal zijn. Het is dus noodzakelijk dat de deskundigen door het gerecht ter plàatse ge-roepen wordt bij het eerste onderzoek, om te voorkomen dat iemand anders de versehillende voorwerpen die door de misdadiger aangeraakt werden, eveneens vastneemt, en daardoor de beste wetensehappelijke en onfeilbare bewijzen vernietigt. Wanneer de deskundige dan op de versehillende voorwerpen sporen van vingerafdrukken heeft ontwikkeld, dan geldt het den dader te ontdekken. Wat dit betreft, het opnemen van vingerafdrukken bij het rechterlijk onderzoek heeft dit voordeel, dat men zoovee-1- personen kan vei-denken als men wil, ■ zonder het onderzoek te vertragen. Het is inderdaad uiterst gemakkelijk om de vingerafdrukken van een groot aantal personen op te nemen met behulp van bijzondere drukinkt, en dan met de gevonden sporen te vergelijken. De op de verdachte voorwerpen gevonden vingerafdrukken moeten, is het noodig van het te zeggen, gefotografeerd worden, evenals de met drukinkt opgenomen afdrukken der verdachte personen. Daàrna kan men tôt de vergelijking der spo-, ren overgaan. Men kan soms tôt wel 200 en meer bijzondere punten ontdekken in een afdruk, en men zou desnoods elk dezer punten als een getuige ten laste van den dader kunnen beschouwen. Wanneer men 18 punten heeft gevonden die overeenstemmen, dan is zulks riiiin voldoende om met voile zekerheid te mogen bevestigen, dat beide afdrukken, van denzelfden persoon afkomstig zijn. De vereeav.olviginp met behulp van vingerafdrukken is dus uiterst gemakkelijk, en het is werkelijk te verwonderen dat de politie, die soms zoo veel moeite doet om een misdadiger voor de rchtbank te brengen, geen geregeld gebruik wil maken van de onfeilbare middelen.die in haar bereik zijn. Het is nog meer te verwonderen, dat zelfs in geval van moord op die belangrijke sporen niet wordt gelet, en dat ze door de ambtenaren der politie zelve vernietigd worden, tengevolge van hunne onvergeeflijke onwetendheid. Nu dat bij grootet vreemde mogendlieden de vingerafdrukkunde reeds een bekendheid heeft-; die zij ten voile verdient, doen wij in ons laird nog maar de eerste schreden, en worden de deskundigen dikwijls tegengewerkt door onwe-tende of kwaadwillige politieambtenaren. Op het gebied van politie, is er op onze da-gen wat anders te doen dan verslagen op te stellen. De misdadigers doen hun voordeel met den ^vooruitgang der wetenschap en leveren er het bewijs van bij het uitvoeren hunner misda-dige jilannen. Ee:i gansche omkeer in de samenstelling en de vorming der politiekorpsen is noodzakelijk. Voor al de rechterlijke politie moet in ons land hervormd worden. Deze zal uitsluitend moeten bestaan uit vakmannen, die eene spéciale kennis hebben van technische politie. Om dit tôt stand te brengen is het stichten van technische politiescholen eene noodzake-lijkheid.Voor al de rechterlijke politie moet in ons land hervormd worden. Deze zal uitsluitend moeten bestaan uit vakmannen, die eene spéciale kennis hebben va ntechnisclie politie. Om dit tôt stand te brengen is het stichten van technische politiescholen eene noodzake-lijkheid.Wanneer zullen die scholen tôt stand komen. That is the question ! En de misdadigers zijn alleen om zich over dezen treurigen toestand te verheugen. E. GODDEBOY, Officier van Politie, Oostende. SPORT Pégoud beschuldigd Men meldt uit Milaain, dat de Fransche kop-duikelaar Pégoud, die daar Zondag gevlogen heeft, van zeer ernstige vergrijpen beschuldigd wordt. Dinsdag heeft hij — naar verluidt zijn vliegtuig verkocht voor 17,600 M. aan de Ital-jaanschen viieger Dalmistro, uit Venetië. Het toestel werd uit clkaar genomen en in drie kisten verpakt ,om het AVoensdag morgen naar Bologna te zenden, waar Dalmistro Zaterdag ■en Zondag dan zou vliegen. Zooals de mekaui-cien Freiszmuth, een Duitseher, die eerst in dienst was van Pégoud, maar nu naar Dalmistro overgegaan is, mededeelt, heeft Pégoud, met behulp van zijn tweeden mekanicien. Pierrot, in den nacht het mekanisme van den ben-zinehouder bedorven, zoodat de motor, bij \'er-tiealen stand, moet stilstaan, waardoor het toestel kan vallen. Een onderzoek in tegenw oordigheid van het gerecht en getuigen bekraehtigde de bewerin-gen van Freismuth, die schriftelijk verklaard heeft, dat Pégoud hem 500 M. aangeboden had aïs hij zijn mond zou houden . —Pegoud is, naar het heet, Woensdag morgen naar Parijs vertrokken. Freiszmuth be-weert echter, dat hij aan de statie gezien heeft, dat Pégoud in een trein naar Oostenrijk gestapt is. zVolgens het verhaal van Freiszmuth was de verpaking van het. toestel in drie kisten juist afgeloopen, maar de kisten waren nog open, toen Pégoud Dinsdag avond om half acht met Pierrot in de loods kwa.m en Freismuth gelast-te heen te gaan. Deze gehoorzaamde niet en Pégoud nam een metaalzaag en vijlen en Freiszmuth zag met eigen oogen aan hoe Pierrot en Pégoud met groote inspanning den ben-zinehouder openden en hoe Pégoud van het buisje, dat de benzine aanvoert, een stukjû afzaagdë en het in den zak stak. Daarna maak-ten ze het reservoir weer in orde en werden de kisten gesloten. De beweringen van Freiszmuth worden ge-deeltelijk bevestigd door den verpakker van Pégoud, een Bohemer. Holtschepl, die verklaard heeft, dat hij Pierrot en Pégoud Dins-dagavond de loods heeft zien binnengaan, hoe-wel de vrouW van Pierrot haar man wilde te-genhouden.Toe nFreiszmuth ailes gezien had, ging hij Dalmistro zoeken ; hij vond hem in het café Bissi,vertelde het verhaal en drong er op aan Pégoud geen gelegenheid te geven te ontvluch-ten. Maar Dalmistro geloofde niets van het verhaal. Pégoud had hem toch nog eenige uren geleden, na een welgeslaagde vlucht van den Italjaan, omhelsd en gekust. Daardoor kwam het, dat men eerst den vol-genden dag aandacht aan de zaak ging schen-ken, toe Pégoud al goed en wel was afgereisd. Moorden in de hooge Lucht Het lijkt bijna onmogelijk dat een persoon, uitgezonderd een misdadige gek, zal trachten een viieger te vermoorden terwijl hij rond-zweeft, door in het geheim zijn toestel te be-schadigen, alvorens hij den grond verlaat. Welnu, deze laffe daad is reeds meermalen begaan. Het volgende zal het u bewijzen: Luitenant J. C. Porte, R. N. vloog op een tweedekker van het léger te Hendon, met als passagier een zeer hooggeplaatste officier van het zeewezen, toen plotseling de motor zijn verktng <taiiUtn Sleéhts er:i vl'eger kan de ville beteekenis van zulk een voorval vatten. Het is hetzelfde alsof het hart van een man ophoudt met kloppen, want de motor is het grootste le-vensdeel van het vliegmachien. Op dezen oogenblik bevond luitetnant Porte zich hoog boven de boomen buiten het vliegter-rein, en het was sleehts zijn ondervindingrijk-heid en zijn tegenwoordigheid van geest te danken dat hij het onheil voorkwam : zijn toestel gleed langs de omheining van de aero-droom en landde sleehts een paar meters bin-nen het schutsel. Het machien, werd dadelijk onderzocht en men vond dat al de werkende deelen binnen-waarts totaal verbrijzeld waren. Verdere na-sporingen ontsluierden in de drijfstangsclieede, de tegenwoordigheid van een kleine stalen moer die geen deel uitmaakte van den motor. Het was daar met inzicht geplaatst, en door een deskundige, want om die moer in de drijfstang-scheedè te brengen, moest eerst de cylinder ont-manteld worden, een bewerking die minstens een kwaart uurs vergt. ' ' ' - 1 1 i= r.ict- d" eenige maal dat er scha-

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De kleine gazet: geïllustreerd blad appartenant à la catégorie Culturele bladen, parue à Antwerpen du 1905 au 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes