De klok uit België = La cloche de Belgique

1140 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1917, 30 Decembre. De klok uit België = La cloche de Belgique. Accès à 16 avril 2021, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/1z41r6nz3s/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

De Klok uit België Redactie Kapoenstraat 14 Administratie Kapoenstraat 16 MAASTRICHT — Teleph. 614. MIJN NAAM IS ROELAND ALS IK KLEP, IS T STORM ALS IK LUID, IS T ZEGE FRîJS PER NUMMER: 5 Cent. ABONNEMENT : Voor Holland . . . . Fl. 1.00 per Kwartaal Voor Buitenland ... Fl. 1.25 , „ BELANGRÏJK BERICHT Op aile mogeiijke manier trachlen wij aan de verlangens van het altijd stijgend getal lezers der "Klok,, te voldoen. Verscheidene malen outvingen wij klachten over het laat toekomen der "Klok». Wat het ons ook koste, en zonder terug te schrikken voor de eindelooze moeilijkheden die met een verplaatsing samengaan hebben wij besloten, van 1 januari 1918 af, "De Klok» te laten versehijnen in eene stad van waaruit de verzending gemak-kelijker en spoediger zal geschieden. Qok zuîlen de bureelen van de Redactie en de Adminstratie naar de zelfde stad overgebracht worden. Wij verzoeken derhalve, aile bestel-Singen, aile mededee'ingen, aile brief-wisseling te zenden naar de i I DE REDACTiE OF ADMINISTRATIE 3 | . DER "KLOK,, B Willem !! sîraat 56 ~ TIL5U5G. J r Ons weekblad zal op grooter for-i maat versehijnen. e Wij durven verhopen dat al de le-i zers der "Kiok„ nu een fiinke propa-j gande voor hun biad zullen aanvaiten. e Iedere lezer winne „een nieuwe". s Iedere abonnent bezorgè ons eene inschrijving. i. Wij zullen zorgen dat de K>ok "heer'ijk îuide», aan u, lezers, le zor-a gen dat haar klanken einde en ver weerklinken en dat de noodige on-kosten gedekt worden. Vertrouwt op ons. Wij rekenen op u. DE ADMINISTRATIE. Het Oude en 't NieuweJaar 1917 is ten einde ; het derde voile jaar van onze ballingschap is voorbij met al zijn droefheid en zijn eliende, voorbij met de sombere dagen waarop soms de vertwijfelingskreet van onze iippen rolde : "Mijn God, waaroin hebt Gij ons verlaten,, ; voorbij met al zijne pijniijke oogenbiikken van bitter te-leurgestelde hoop. De smart is over on3 heen gegaan, heeft op onze zielen haren onuitwis-baren stempel gedrukt, op onze voor-hoofden groeven geploegd en onze haren voor den tijd vergrijsd. Toch zijn wij niet gebroken, nog kunnen wij met waarheid zeggen : "En hier staan wij 't hoofd omhooge, „Vuisten siddrend, kokend bloed, „Vlam in 't harte, vlam in d'oogen. „En ons naam ons trillen doet„. We hebben ontegensprekelijk gedu-rende het verlopen jaar veel geleden, en daarom zuilen velen wellicht mee-nen dat 1917 een verloren jaar in hun leven was. Nochtans indien zij de waarde van het lijden kenden en be-grepen dat de vluchtelingen hun Vaderland het best door hun lijden dienden, dat ze door de beproeving gelouterd, betere burgers en kraniger geioovigen geworden zijn, dan zouden ze 1917 niet verwenschen, maar op dit jaar terugblikken als op een der heilzaamste, der vruchîbaarste van ai deze welke hun reeds geschonken werden. Het oogenblik is gekomen om ons zelf af te vragen wat wij van de ver-vlogen maanden gemaakt hebben. Hebben wij ze door onze eigene schuld verloien, en zullen wij er eens strenge rekensvhap over geven of hebben wij. sch.stten vergaart, waarmee wij ons tijdeiijk en eeuwig weizijn zullen afkooper. ? Wal zal 1918 ons brengen ? Den rechtvaardigen duurzamen vrede? Wij hopen het. j Toch zuilén wij den profetenmantel niet asnschieten, en heel eenvoudig bekennen dat aiies in de handen van God berust. Vertrouwen wij op Hem en ailes zal ons ten goede komen indien wij van 't nieuwe jaar maken — zooa's wij het noemen— "het jaar onzes Heeren,,. De Messias is gestorven voor aile tijden waarin de menschen hunne zaligheid moeten bewerken. Hij is gestorven ook voor 't jaar 1918, Hij heeft het gekocht met zijn eigen bloed ; het is dus het zijne. Laten wij het Hem niet ontnemen, en brengen wij het door in plichtvervulling, en in de vreeze des Heeren. Beginnen wij het gelijk Onze Moe-der de Kerk wil dat het ingesteld worde. De lste Janaari is de dag der Besnijdenis, de dag waarop de Ver-iosser zijn naam "Jezus„ ontving; laten wij den nieuwen jaarkring aan-vangen, doorleven en voleinden in den naam van Jezus. In dien aanbiddelijken naam hebben de Apostelen hunne mirakeien gedaan, hebben de Bioedgetuigen moedig en juichend hun martelie voltrokken, hebben da kruisridders hun vijanden verslagen, hebben 19 eeuwen hun gebed voldaan gezien. "Wat gij in mijnen naam zult vragen zal Ik u geven,,. In welken Naam kunnen wij, die om verlossing roepen, om de rechtvaar-digheid lijden, ter verdediging van het Recht strijden, beter het jaar in-zetten ? In dien Naam, in geen anderen ge-wordt ons het hei!, daagi de zon der Bevrijding, luidt de klok der Opstan-ding.Kon dit heil u, beminde lezers, tij ■ dens 1918 geschonken worden dan ware onze Vlaamsche wensch "EEN ZALIQ EN GELUKKIQ NIEUW-JAAR,, vervuld. DE KLOK UIT BELGIË. Van week tôt week 21 December. — Generaal Léman is op 18 l.l. te Berne (Zwitserlcmd) aangekomen. — De Monte Assol-one door de IMimen her-overd.22 Decemftar. — De vredesonderhande-lingen te Brest-Litowski geopend. — Een Maximalistisch-Amerikaansch conflict. —Vor-deringen der Engelschen in Palestinei. 23 December. — Duitsch aanvail in Vlwn-deren.24 December. — Succès der Centralen in Italie; Col del Rosso genomen. 25 December. — Tegenaanvallen der lia-liaiien bij Asiago. 26 December. — Akkoord tnsschen de Bolsjewiki en de socialisten. 28 December. — De Duitschers aanvaarden de vredesvoorstellen der Rassen onder zekere voorwaarden! Wekelijksch Gvëfzicbi EÎ a "v ri „ "pir m. Q » "î» ' W m ». » ». çw Beîgisch front. Officeei weekbericht van 14 24 dec. In den loop van de afge'oopen week, is het artilierie-geschut niet erg druk geweest. Het deed zich voorai voor in de streken van Ramscapelle. Dixmuiden en Merckem. Wij hebben met succès een ioopgraafgeschuî-strijd gevoerd bij Dixmuiden, Verdragend geschut van den vijand- heeft Veurne en Adinkerke beschoten. Wij hebben represaille-geschut uifgeoefend op de vijandelijke cantonnementen van Leke. Op 17 dezer hebben Duitsche vliege-niers eenige bommen op De Panne geworpen. Door de ongunstige lucht-omstandigheden, is de bedrijvigheid van het vliegwezen niet heel groot geweest. Italiaansch front Terwijl op het Westerfront de gan-sche bedrijvigheid zich bepaald tôt een hevige artilleriestrijd en palrouil-legevechten, is de gevechtsactie zeer intens geworden op het Italiaansch front. Na enkele weken rust hebben de Centralen weder het offensief genomen maar dû maal loopt het van geen leiën dakjs. Inderdaade nkele aanvallen aan de Piave hebben hun geen enkel voordeel gebracht en in een vreese-lijken slag tusschen de Brenta en de Piave hebben ze veel manschappen verloren. Ze hebben hun geluk in een anderen settor beproefd en eenhoog-ste krachtsinspanntng ontplooid op de hoogvlakte van Setti Communi tusschen Asiago en de Brenta. De uitslag was gunstiger; ze veroverden den col Del Rosso. De slag is op een uiierst gevoelige plek gebracht. Kunnen de Duitschers hun succès uitbreiden dan zijn de Italianen verpiicht hunne iijn aan de Piave op te geven en zich terug te trekken op de Pô, Veneiië, Ter-viso Bassano, Padua i.n de handen van den vijand latende. Dat is het plan van den vijand ! Maar of het zal uitgevoerd worden in eene andere vraag. Het moreel der Itaiiaan-sche troepen is beter geworden en het leger dat verslagen werd aan de Isonzo is herschapen. De vijand kan hier en daar nog kleinen vooruitgang boeken, maar heeft rekening te hou-den met duchtige tegenaanvallen. Trou-wens thans staat er op Italiaanschen bodem een Fransch-Engelsch leger dat het juisfe oogenblik afwacht om bij te springen en om hier ook het initiatief uit de handen der Duitschers te nemen. De Russo=Duitsche onderhandelingen. Officieel zijn de vredesonderhande-lingen tusschen de Russen en de Centralen begonnen. Afgevaardigden van Oostenrijk Hongarië, Bulgarië, Turkije en Rusland zijn te Brest-Litowski ver-gaderd. De Oostenrijksche minisîer van Buitenlandsche zaken gtaaf Czer-nin en von Kuhlmann zijn ook van de partij. Rusland is naiuurlijk vertegenwoor-digd door de heeren Boibjewiki ; onder dezen bevindt zich eene vrouw, Mad. Bizenko. Verleden keer hebben wij gezegd dat de Duitschers het er op aan leg-gen een staat van zaken in 't leven te roepen die noch oorlog noch vrede is, maar nochtans al de voordeelen van den vrede oplevert. De redevoe-ring waarmee de président von Kuhlmann de vergadering inleidde, heeft deze meening bevestigd. Ziehier nagenoeg wat hij vertelde : "Er is natuuriijk geen spraak in bijzonderheden den weg a n te dui-den die naar den vrede leidt. Watwe voorai moeten doen is de princiepen en voorwaarden vast leggen die vrien-schappelijke betrekkingen op cultureel en economisch gebied mogelijk maken,,, Dit beteekent in gewoon Duitsche proza : "We moeten nu geen vrede sluiten, want dan zouden we onze doeleinden moeten blootleggen ; laten wij elkaar verstaan opdat wij niet meer zouden vechten dan kunnen wij, Duitschers, onze iegers naar het Westfront zenden ; daarna zullen wij onderzoeken hoe Rusland de Centralen best zal ravitailieeren"! Maar daarbij zal het niet biijven. Om het handelsverkeer mogelijk te maken zulien de ijzerwegen moeten ge-reorganiseerd worden. De brave Duitschers zulien zich met dat corveetje wel belasten. En moeten vrienden elkander niet bij3taan ? De houding van de Ukraniërs en van Khaladin lever! heel wat kommer en zorg aan de regeerders van Petrograd op. De Duitschers zullen natuuriijk niet kunnen weigeren eenige divisies tôt hunne beschikking te steilen en zoo leggen die sluwerds, iangzaatn maar zeker de hand op heel Rusland. Die ongelukkige Staat zal weldra nog zwaarder kluisters te dr^gen hebben dan in dsn tijd toen vaderken Czaar, zijn ukasen uitvaardigde. De toestand in Rusland Maar opdat het zoover kome, moeten de heeren Boijswiki baas biijven. En dit is heelemaal niet zeker, want de iegenrevolutionnairen beginnen te roeren in het Zuiden. Ze bereiden zich voor tôt den strijd. De Kozakken le BLAD, Zondag, 30 December 1917. lJ,t Jaargang No. 40

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De klok uit België = La cloche de Belgique appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Maastricht du 1917 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes