De klok uit België = La cloche de Belgique

1352 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1917, 16 Decembre. De klok uit België = La cloche de Belgique. Accès à 16 avril 2021, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/125q815d3m/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Redactie Kapoenstraat 14 Administratie Kapoenstraat 16 MAASTRICHT — Teleph. 614. MIJN NAAM IS ROELÂNO ALS 1K KLEP, IS T STORM ALS IK LUID, IS T ZEGE PRIJS PER NUftlMER: 5 Cent. » ABONNEMENT : Voor Holland . . . . Fl. 1.00 per Kwartaal Voor Buitenland . . . Fl. 1.25 „ „ Nu niet! Na den Oorlog. Toen ik eenigen tijd geleden een onzer kerkhoven bezocht en voor mij die ontelbare zwarte eenvoudige krui-sen en kruisjes zag rijzen, kwam er een vreeselijke vraag in mijnen geest opdoemen : "Zou in de bailingschap „het getal wiegen ten minste dat der „doodkisten evenaren ? Zal het getal „dergenen die op de vlucht sloegen „grooler zijn dan dat van hen die „juichend naar hun bevrijd land zul len terugkeeren ?„ En als ik alleen -lijk mijne aandacht vestig op een afbrokkelend geloof, een verzwakt ver-trouwen, een stijgende genotzucht, en een wraakroepende voorzichtig heid dan durf ik geen antwoord te geven. "Nu niet, na den oorlog !„ gebiedt een koude egoïstische berekening, en de futlooze wil legt zich bij die sata-nische uitspraak neer. Hoe inconséquent de menschen toch ledereen heeft thans den mond vol met groote woorden a!s "piichtbesef, pli;htsvervulling„ ; men roemt, prijst en met reden degenen die hunnen plicht tegenover het vaderland ver-vullen ; men spoort de zwakkeiingen op die hunnen piicht verzuimen, men veracht ze, men spijkert ze aan den schandpaal, en schreeuwt op de daken dat er voo- hen geen plaat3 zal zijn in 't vrije Beîgië van morgen. Wezijn volledig akkoord ; maar dan mag men dea hoogsten plicht tegenover God, tegenover het Vaderland, tegenover ; zich zelven niet schaamtelpos met de i voeten treden. Zij die uit eigenbelang vveigeren krachtige naturen aan te kweeken die voor den groei, en den bloei en den voorsooed van een land onmisbaar zijn, hebben geen re^ht een verwijt toe te sturen aan iemand die zijn land [ met de wapenen niet wii verdedigen. Een mlsdaad wordt niet kleiner door het îeit dat ze in de duisternis in het geneim gepleegd wordt en men rei-nige eerst zijn eigen woning alvorens den neus op te trekken voor de besto-ven ruiten van den buurman. De verontschuldigingen die men voor die wandaad aanh2ait zijn buter zeifbedrog en verdwijnen als schim-men voor de rijzende zonne zoo men I maar den moed heeft rechizinnig tegenover zich zelf te zijn. "Nu niet, want het leven is te duur, nde lasieri te zwaar en wij zouden *voorztker van ellende omkomen !„ I Menschen van klein geloof! Herinnert gij u nog de vraag van den Catechis-mus : "Wat is het Huwelijk ?„ En is uw geloof door inweiking der zelf-I zucht zoo vormioos geworden dat ge I durft verondersle:len dat de Schepper I der Natuur, die ailes met wijsheid regelde u in gebreke zou laten, als I ge naar zijn gebod gehandeld hebt ? I Hij legt u op kinderen te kweeken tôt I 2ijn eere en zijn giorie, tôt nut van I j'en Staat, en dan onderstelt gij dat I pij> de Rechtvaardigheid, u de midde-l«n zou onthouden ora het door hem voorgeschreven doel te bereiken ? De christelijke leering en uw eigen on-dervinding leeren u dat God geen tyran, maar wel een vader is. I "Zou 't geluk vermindereo,, "Waar de last vergroot!,, "Zou men honger lijden,, "Ora een mondje rneer?,, "Neen! waar menschen strijden,, "Helpt de Heer.,, " We komen er nu amperijes, wat fou het worden moesten we onze tafel voor meer personen dekken ? „ Ei lieve ! uwe berekening is niet juist. Zeker zou het lastig vallen met denzelfden voorraad die nu nauwlijks toereikend is, nog andere monden te spijzigen, al hoort men ook wel eens kranige werklieden zeg^en : " Plicht voor ailes, en wordt het hoopje groo-ter, de pap zal wat dunner zijn. Maar juist het feit dat de voorraad dezelfde zal biijven, ontken ik. Godes hulp zal u ruimschoots toegemeten worden zoo gij zijnen uitdrukkeiijken WjI naleeft, en wel op het oogenblik dat gij zijn voorschriften ten ultvoer brengt, doch vroeger niet. Overgevoelige vrouwen zullen bij hunne meening biijven en zeggen : "Moe-ten die arme schaapkens dan ook in de armoede gedompeîd worden? „ en ze houden zich overtuigcl dat ze u;t pure naasteniiefde handelen. Wat slaan ze och arme den bai leelijk mis! Laat nog staan dat het kind in armoede zal leven, dan mogen we toch niet vergeten dat het de grootste weldaad ontvangt ni., het recht op den hemel ; en het bestaan in mogelijke armoede maar met een zeker recht op den he-mei is te verkiezen boven het niet bestaan. " Nu niet, want God weet wat er cns nog tijdens dezen oorlog te wach-ten staat.,, Indenïaad God aiieen weet wat voor ieder van ons persoonlijk in de toekomst weggeiegd werd en daarom zoudt ge nooit het dwaze woord " nu niet „ over «we lippen mogen laten rolien. Of mtent ge misschien dat Hij, meester van het tijdflijke en het eeuwige onze smart zal lenigen, en onze eliende zal ver-korten zoo wij zijn bevelen in den wind slaan ? Zelfs menscheriijker wijze gesproken zou men in 't vooruiizicht van drei-genden rampspoed geen oogenbiik bij het " nu niet „ mogen stilhouden. Op 't oogenblik der groote vlucht hebben de ouders met een talrijk kroost de zwaarste lasten moeten dragen, het grievendst wee moeten verduren, het diepst aan den bitteren kelk moeten drinken maar eens op de bestem-ming in de bailingschap hebben zij bij den lach van hun schat, met den kus van hun kroost het pijnlijke van den droeven tocht vergeten, en zij alleen hebben terug manmoedig in de toekomst leeren blikken. " Na den oorlog ! „ belooft ge; neemt het mij niet kwalijk dat ik de oprecht-heid van dit woord in twijfel trek ; ge gelooft er immers zelf niet aan. Onze Prijskanip. Onderwerp : De les der dooden van den wereldoorlog. Voorwaarden : a) Alleen de gein-terneerde soldaten en onder-officieren mogen meedingen ; b) leder copie rnoet een deknaam dragen. — Bij iedere copie moet, on-der gesloten omslag, een briefje ste-ken met waren naam, adres en deknaam.c) De bijdragen moeten binnen zijn voor 25 Januari. Wij behouden ons het recht voor de drie beste werkeg in "De Klok„ te laten drukken. DE REDACTIE. Van week foi week 7 Decemiber. — Duitsch succès bij Ka-merijk. — Successen der Centralen in Italie. — Om 12 uw begon de tiendaagsche wapen-stilstand op 't Russische front. — Groote munitieontploffing te Halifax (Ameriku), 1200 dooden. — Hebron door de Engelschen in Palestine bezet. 8 December. — Revolutie in Portugal. 9 Decemiber. — Kaledin, hetman der ko-zakken, zou tegen Lenin optrekken. 10 December. — Het privaat grondbezit in Ruslancl opgeheven. — JERUSALEM HEEFT ZICH OVERGEGEVEN. — Wapen-stilstand aan het Roemeensche front. 11 December. — Oostenrijksch slagschip „Wien" getorpedeerd. — De macht der Bolschiwiki begint te wankelen. — Panama verklaart den oorlog aan Duitschland en Oostenrijk. 12 December. — Aanvallen der Duitschers te Bellincourt. — Oostenrijkers vallen in Italie a<an. 13 December. — Hevige bedrijvigheid aan het Westerfront. Na jaren overgebracht in gernakzucht, egoïsme, genotzucht, zult ge den af-keer van de lasten die aan het op-voeJen van kinderen verbonden zijn niet kunnen overwinnen. Ge zijt vrij-willig het steile pad van den p'icht afgedaald, niets minder dan een mira-kel zou u nog tôt staan kunnen bren-gen en u terug de hoogte doen op-klauteren.Zoo gij wilt genieten maaç uwen plicht verzuimt dan bedrijft gij een intrinsiek kwaad, een wraakroepende zonde. Uw " nu niet „ is een blas-phemie tegen de menscheîijke natuur ; een verraad tegenover het Vaderland want zoodoende ontvolkt gij de dor-pen en steden, en onthoudt gij aan uw volk de geesten die het moeten verheerlijken, de harten die het moeten beminnen, de vui:ten die het moeten verdedigen. J. CALBRECHT. Wefcelijkscia flgerzicht Jérusalem De Engelsche troepen ondersteund door Fransche en Engelsche afdee-lingen hebben den verwoeden tegen-stand, dien de Turken op de heuvelen van Judea boden, gebroken; en zij hebben Jerusalem genomen. De Verbondenen hebben het doel bereikt, naar hetwelk in de eeuwen van diep geloof onze vaderen streef-den. Om Jerusalem te verlossen wer-den in de Middeneeuwen acht kruis-vaarten ondernomen, en stroomen bloed vergoten. Onze vrienden hebben de stappen van Godfried van Bouillon en den Heiligen Lodewijk gevo'gd, zij hebben van de Turksche slavernij de drijmaal heilige plaatsen verlost waar eens God s zoon geboren werd, geleden heefr, en op 't kruis gestorven is voor 't we'zijn van den rnensch. Eeuwen lang heeft eene schandeiijke vernede-ring op die plaatsen gewogen ; de steden en dorpen waar eenmaal de eeuwige Waarheid verkondigd is, werden bezoedeld door de ovtrheer-sching van ongeloovigen die de vro-me pelgrims op aile manier lastig vielen. Het Kruis heeft thans de plaats der " Halve Maan „ ingenomen, al werd deze ook beschermd dooî het Luther-sche Duitschland en het katholieke Oostenrijk. De vlag der Verbondenen wappert op de moskee van Oman, het Mahomedaansche beaehuis op de puinen van den tempel opgetrokken. De onderneming door de verdedi-gers van het Recht aangevat werd met een schiîterend succès bekroond, Zekerlijk kon men wenschen dat we hier, met een ware kruisvaart te doen hadâen, en dat de verbondenen van hun ne rechtvaardige zaak een heilige zaak zoisden maken. M'*ar 't is een verheugend feit dat de heilige plaatsen van de Turksche slavernij veriost werden. Konden onze bondgenooten bij hun verderen opmarsch ook den weg van Damascus vinden, waar zij voor God, den Heer van de legerscharen, van de zegepralen, en van de Vrede oot-moedig zouden neerknielen. Westelijk front Op het front te Karnerijk hebben de Engelschen hun vooruitspringende bocht in de richting van Crève-Cœur prijsgegeven. Dit was noodig want de vorderingeu die de Duitschers ten Zuiden van de bocht gemaakt hadden, braehten de Engelsche verbindings-lijnen in gevaar. Onze bondgenooten zijn 3 kilometer achteruit gegaan, doch hebben het grootste deel van hunne overwinning behouden. Sedert dezen vrijwilligen terugtocht denwelken de Duitschers niet in de war konden sturen, is de bedrijvigheid in dezen sector fel verminderd. Alleen kleine aanvallen biijven er aan te stippen door de beide partijen ondernomen om hunne respectievelijke stellingen te verbeteren. De slag van Karnerijk is afgeloopen, en verleden week heb- le BLAD, Zondag, 16 Desember 1917. lste Jaargang No. 38

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De klok uit België = La cloche de Belgique appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Maastricht du 1917 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes