De klok uit België = La cloche de Belgique

881 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 21 Juillet. De klok uit België = La cloche de Belgique. Accès à 16 avril 2021, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/h707w6889m/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

le (S130 .«.vjjiwoy <■—< wuii i«• » » coi lyaiiy iru i « |IUUUUOUUUIJUiJUUIJtlU^^ ■ I H.H IIW H H II H ■ ■ «JUUUUUUMU ■ »■ IH WKJUUW | " 1 14'- ^ g REOAOT1B M AOMINlSTKATKt S WILLEM 10-STRAAT 66 - TILBURQ TELEPH. 744 . POSTBUS C3 CI -M- -■ ^ --- - MUN NAAM IS ROELAND 1 ALS IK KLEP, IS T STORM ALS VK LUID IS T ZEGE Iasokmeusmti HOLUASIO n> I.OO por Kwtirtul vmt buitenlamd. . . m. i.es „ PRIJS FER NU1WNVER: 8 CENT QLIMMUI <1 .HUUUUUUUIMMUI II H II II M H 1111 I 21 Juli 1918. Duitschland wil het werk onzer voor vaderen vernietigen. Vaa de geheeh en volkomene onafhankelijkheid vat ons vaderland wil het maar niet hooren Waarotn anders gesproken van nood zakelijke waarborgen tegen toekomstigi moeilijke omstandigheden «van waar borgen die moeten verhinderen da België opnieuw een opmarschgebiec - van Duitschland vijanden worde !" En nochtans komt ons land weei heel en al vrij. Die overtuiging dragen wij op onzer tocht in de ballingschap overal mee Die overtuiging wordt niet vernietige door de wisselende kansen van der Die overtuiging wordt sterker telken-male wij naar onzo vlag, naar on< léger, naar onzen Koning en naardet Hemel opkijken. Die overtuiging zal zich op 21 Jul jiten in een hoopvol lied en een ver-trouwvol gebed. En leeren wij bij 't herdenken dei gebeurtenissen welke op 21 Juli plaatj grepen beter begrijpen dat wij vooi 's lands alzijdige onafhankelijkheid ailes moet offeren, en «lies moeten lijden De vijand schreeuwt dat 't vaderland aaa banden moet! 't En zal! Dat hopen, dat begeereti wy Dat zeggeti en dat zweren wij Zoolang als wij ons weren wij 't En zal, 't En zal, 't En zal! DE KLOK, I De verklaring van Von I Hertling over België. De rykskanseiier h eeft gemeend verkla.ingen l<e moeten geven in aansluiting van he'geen hij p 11 Juli 1.1. in de hoofdcommiss'.e van den tïijksdag over den Duitschen regeeringsconrs ind mede te deelen. 1k denk dat geen enkeie Beig vreemd zal »pkijken als wij ronduit verkiaren dat wij mat zijne toe)icht!ngen absoluut geen vrede tunnen nemen. Doch alvorens op den keeper te beschouwen »1 wat hij speciaal over de Belgische quaestie fertelde vesiigen wij nogmaa's de aandacht »p deze woorden van den Rijkskanselier ,,W ij voeren den'oorlog als verd.e.d.i-î i n g s o o r I o g'' ; want dit is de b?s's waaxop bij s te uni om zijne vooruitzeîtingçn oofeus België te reshtvaardigen, Wij weten al'.emaal wat wij denken moeten over de bewering dat Duitschland zou aange-vallen zijn door Frankrijk en andere landen. Toch zijn er nog onder de neutralen men-x-hen dio gelooven dat Duitschlard feitelijk '® noodweer verkeerde den inval in Be'gië wil'en goed praten krachtens het pinciep ■ «IN UITERSTEN NOOD VALLEN DE GOEDE-■ REK IN GBMEENSCHAF', ©n de houding van den tegenwoordigen kansel'er die spreekt van waarborgen in België goedkeuren. In ons nummer van 24 Februari 1.1. h'^bên i wij bewezen d at de daad van Oogsi 1914 tegen-I over België hoegenaamd n:et kan ve-dedigd [ v/r.rden, alsof nood geen wetien zou kennen. Miar wij wil'en nu ook bewijze>n dat het n:euw antigeha3lde princiep bij de overrorapeling van België zijn toepaa3ing niet vindea kan. „IN UITEnSTEN NOOD V"ALLEN ALLE I GOEDEREN IN GBMEBNSÇHAP'» : b.v. leniand's leven is in gevaar; hij kan aar. deiv 1 doed ontsnappsn mité eon g root" som gel 1s aan to biedtn. Hij kan evea«oi deze iiergen.s '!T on, nccli loo.c-a; hij mag ze nemen w » « r h ij a o k r ij g e n k a n. De eigenaar d e met geweld tegen dusd n ge da d zou v-'''"t:«n is onrechtVc- ardig tegenover den W ' 'ijdende. En de reden d'iarvan? De trjde-goederen zijn gesrhageh voor de mensciien : » aatuurwet eis:ht in den tege^woordigen van zaken do- verdesiing d er g © le ren j Ver.'râts anders het leven onmogelijk zou zijn; i wanneer nu dit eigend-msrecht in s'rijd I ( ' m,?t' ^ roc',t op bestaan, is het eersta ^''ht dCT natuur den mensch hat fces'aa'i ts jfl j 1 011 moet het eiger.domsrceh; oni rJoen. ,;,'aî aalk geval le. elgoiido^reoh! op-I «a de ruiû in .uiU-râten m-h. hooft «IMMHIII » Il ll.WJi.ll.il H m lfcWUM.1A.il M.H.W M llil te neroem wat noodig is s>m zgn bedreigd levea te Tedden. De eigenaar integendeel verliee' . zijn ieig©»domsrecht en mag z'oh ni©fc met ge k weld verzetten tegen de daad van den nood-' lijdende. Welnu men past dit prinoiep K>p Duitechlanc • toe, daar de Statem hetzelfde peoht hebben ali " de individuen. î Duitschland was in noodweer. België hac ■ reoht op de onschendbaarheid van zrjn grorul t op onafhankelijkheid, op vrede en welvaart oj | de eer van zijn volk. Maar dit recht var België kwam in strijd met het recht vai . Duitschland op 't bestaan, België moeet dui onderdoen. Laten wij terstond opmerken dat het hiei 1 niet gaat zooals in het aangehaalde voorbeelc ■ van dieu partieulieren menîch om geldelijke, 1 stoffelijke waarde maar om ziïdelijks .waaiden, l on£chendbaarheid van grondgebied, eer et goeden naam, onafhankeigkheid, het beetaaa Wie zai een privaat mensch he. rechl . geven om zrjn eigen leven te redden aïs dil ! moet gebeuren met de eer en de faam van iemand anders aan te randen, hem te ont-, nemen wat hij zelf noodig lieefc voor zrjr 1 bestaan, hem te berooven van zijne ledematei of van zijn leven? Zulke goederen blijven indi-vidueel; van zulke goederen getu'gen dat vl • in uitersten nood in gemeensohap val en war« ; puren onzin. Duitschland vroeg n'ets miivder dan dal België zich zou slnchtofferen om ïijnen'wi:!« daarîoe had Duitschland gean recht. Be'g'u" moest veshîen voor zijne Zfdelijke goeJc-ren, en inojht niet lijdeiijk toastemmen in de ellende ja, in de veiaietiging der natie. Het moest doen wat het koa Er is meer. Belgio had niet alleen het recht om zich te verae ten tegen dien onrxhtvaar-digen eisch van Duitschland,, maar het had den plicht. Het was gebonden door plech. ge tractaten; het gegeven woord kon België niet opgeven zjnder meineedig te worden. Het waa dus «en onrechtvaardighcid vaa Dui-scl la».!, eenen doorfccht dcor B l0i5 t» vragen, en was nog een schreeuweuder onrecht'.'aaid:glwid zich met waar gjweli dien door.ooht door Beigië te banen. En in de onderatelling nu dat Duitschland een verdedigings-oorlog zouvocren, dannogzouhet zich door dit feit in zijne gedra-gingen tegenover België niet mo-gen laten leiden. Tegenovtr B 'jgië heeît Dui sshl- ad maar eene daad te 3tel!en: rzjn me a culpa te slaan, België te ontruimen, en hirstMling t-3 geven''. In dezen z'n verw c'atten wij eene verklaring van den Rijkskanaeiier, en wat k:egen we te hooren: Wat de toekomst van België belreft, zoo beteekent de bezetting en het huidige bezit van Beigië s'.echts, naar ik gia eren reeds heb gezegd, d t wij een onderp: nd voor de toekomstige onderh ndeii gen h-bben. In hst begrip: pand, ligt opges o en d;tge e. wat men als pand in de hanl heef! en n et wil behouden, wanneer de onderh indel'ngen tôt een gunstig resultaat leiden. Wij zijn niet van plan, België onder een of an 1er opzich' te behouden. Wij w'jnschen, g lyk jk reeds den 21en Juni heb gezegd, dat het ni den oorlog wederom verreaen België as een zeil tuvlig staatswezen aan geen mogend-heid als va zal onderworpen zal zijn en met ons in goede, vriend chapp I jke bet'ekking zal leven. Dat is het standpunt, hetwelk ik ten opzichte van het B.'lgisclie vraagstuk van meet af aan heb ingenomen ea cok heden nog inreem.', •„ Dus men houdt Bi.»lgië vast as vuistiand: men zal de onrechtvaardigheid voort doen duren, nioer en m er ell&nde z aien op onzen bodem, den muur v..n gebroken hartsn, die ons van den overweidigor sche^dt, me; den dag hoogor en hooger optrekken, om bij de vre-desondorii indeiingen Duitschland's eischen te kunnen docrdrvjven. Ei, ksnaelier, waar is ds tijd da1 gij zelf schreeft: ,,Zedeltjkhc-id en ego's^ne zijn tegen-overgeetelie polen. In het ee-s'-e geval wordt ons' bandeien b p a'd door de vrijwi lige aan-p;,s.-ing aan den als ge;d:g erk.nd.'n regel; in het Iaaiste geval dr^ft oiio esn bl nd in-stinkt, dat op de vermeerdering van eigen welvaart gericht is.'' Verioochent gij dan uwe geschriften en zyi gij in de rai.g.n getreden dergenen die zeggen: , LuMen naar jn'jae woorden en kijl t naar mijne d den nie ?'' Gij zegt, dat gij voornemens zijt B lg'ë niet te behouden wanr.eer de best r. kingen tôt een gunstig résultat leiden. En wanneer zulks niet het geval z u zijn? D?-1 B lgië nnt opgeven? Was het p:of. dr. G.' Fhr. vo» Hei\iing a.o1., die, hand'lendc over de zeilb-iijko oxde, aclireal: Gij zult of moet, zoo L>l,HJI W H.IMMMMi Jl «Irtl M 11 H l luidt de formule waarin de aedewet zich aa: : ons vooirdoet. Gij moet het eene doen, ooJ ■ wanneer het zwaax ralt en met ' offers is ver ■ bonden, ook wanneer het den lof der mensche niet ten gevolge heeft, — en gij moet he 1 andere laten, ook aïs dat met aille mogeltjk i voordeelen gaat gepaard?'' Sommige bladen zijn inderdaad te optim's ' tisoh, als ae na de verklaring van Hertiinj i mee^ien, dat de zaak van den vrede cen groo!-1 stap naderbrj is gekomen. 1 Want de bondgemooten kunnen geen vertiou 1 wen hebben in het duisteT woord van dea 1 lcanselier : voorop in zijne verklaring, waa hij speciaal over België hajidelt, spreekt hi van loslaten van België, maar ver der gebruikt hij eventjes de woorden: ,,waar borgen tegen toekomstige moei 1 ij k e omstandigheden'', waarschijnlijl om de All-Duit :che:5 niet te veel te ontstem men. 't Ware al te gevaarlijk op zulke on zekere basis onderliandelingen aan te knoopei met menschen, die te Brest-Litowsk een vred< bewerkten, welke krachtens een klaar woon zonder schadevergoeding behôefde te zgn, maai toch op Rusland's nek den last van zevei milliirden schoof. Von Hertling is ook niet akkoord met de g» allieertlen wannear hij het heeft over 't lo' van België; onzw vxienden eischen ook d< schadeloosstelling voor het gepleegde onrecht, en over dit p'unt is de rijkskanselier niet alleer storn maar ook wel doof, gel.x>ven wij. Zoolang België een rni! objectieî moel blijven komt er de Dui:s"hers geeo vrede, Zeer waar schreef Dr. Fried in de ,,Neû« Zitrcher Ztg.'' De D'citsehe staa sle !on r.'err biijkbaar nog a" tijd niet in, dat de wil on België tôt, eeo ruilmlddei t» maken, ia stec van t» bekeunen: c'est plus qu'un crime, c'est un® faute, de kem van het wantrouwem vorml dat voor de Bntent» etken weg t»t- toenaderiwg verspert.'' Al'een ah men beuou'/v ge'oond heef-, België ontruinid heeft schadelo<)s{itelling gegeven heeft zai men in aekere mate vertrouwen in Duitsche fataœn krijgoa en tôt gedachtenwisseling over-gaan,Kan de kan.«elier zuiks niet begrijpenî Of ia de man d e luide verklaarde dat de ver-antwoopdelnke k^nselier d<> politiek voert ttki onder den plak van militaire meesters geraakt? 't Is nochtans dezelfde die schreef ,,Er zijn gevallon waarin de zedelijke wet verplichl menschenwetten te overtreden en het gevaar of tie orge gevolgen te trotse ren die mis-schien de overtred:ng oplevert. De geschie-denis kent beroemde botsingen van dien aar d.'' Wij, katholieken, liadden gehoopt dat von Hertling éen bolsing van dien aard tôt s toi voor dichteriijke verheerlijking, zou geleve d hebben. Wij zijn eens te meer teleurgeste d, m?ar blijven overtuigd dat de onrechtvaardigheid vroeg of l°at gewroken wordt. J. CALBRECHT. Voor de gelntemeerden. DE VOEDSELVOORZIENING. Op de ve gad° ing van de afd'el'ng v n den B. €. B. N. te Amersfcort gehouden den 23 Juni laatstleden heb ik nrdcgedee'd dat in zekere middens van Le Havre de oplossing der voedsel voorzipn'ng van onze geintemesr-den gevonden werd in het zenden van pakjes, zooals aan de krijgsgevangeren in Duitschland.Dat we geed ingelicht waren bjvvijst het feit dat de v r; n wo rd }ij e m'nis'er Van-derveide van h:t Amerikaarsch rood kruis de principieele toetred'ng .tôt het zer.don van pakjes bekomen heeft. De voedselnood bij on e g 'interne-rden is zoo nijpend dat onz» christen Soc-iale organisa lie aile middelen tôt leniging welkom heet, zelfs al zouden ze niet als aldoende kunnen beschouv/d worden. De B. C, B. N. heeft er zeifs 'op aangèdrongen dat bij gebrek aan andere oplossing, het stelse! der pakjes zou worden tregepast. Wrlkoin dus aan de pakjes. Desniettegen-staande blijven wij bij ons obrdeel dat het onvoidoende is. De toekomst zal bewijzen dat de organisatie langs verscheidene kanten mank zai gaan, en zich moeilijk aan de toesianden der géintarneerden in Nederiand zal aanpassen. De geduv'ge verânderingen van adrcsssn, de ongelukkige opvatting bij de overheden de téwerkgcstelde geinteraeerdon uit te schake* len, de verlatenheid van sommige groepen en geïsoleerden .de schandelrjke zorgeloosheid i van sommige groepsbestuurders, enz. enz., dit j iilies beïooft ons een b erg klacliten over de i organisatie doi' pakjesaendiugea. , JHMUUH II II 11 M II 11 II II M II II H ini Ulill» MIT Mil irf i Het bevalt ons dus beter dat Minister Van- c derveKie dringende voetslappen bij de Neder- - landsche regeering aangewend heeft om toe» i lating te bekomen, als minister van voedsel-t voorzieniug zelf de raiitsoenen brood, vleescK î en aardappelen te mogen aanvu'len. 't Heeft lang geduurd: Doch beter laat de» - nooit... Onze kameraad Jef Holbu k zal er r piezier van hebben, dat Vandervelde aan zijn ■> oproep gehoor heeft gegeven. En wij meenen te mog«n verzekeren dat d« . nieuwe regeering die straks in Nederiand i te verwachten is, beter zai te spreken zijn r. in die zaak dan de afgetreden doktrinaireiw j Onze organisat:e zal ten andere niet in ge-. breke blijven hare Nederlandsche geloofsge» . nooten daaromtrent voor te Jichten. * * * Aan de Nederl. Katholieken. De laatste kiezingen hebben den in-| vioed der Katho'ieke staa;spartij in het I Parlement v. rmcerdevd. y/ell;e rereér'ng . er ook' kome, de dagbladen zijn het eens ! om te bewercn dat zij rekerfing zal moeten houden met de a'.ngegroeide machit der recbtsche partijen. ; En onder de/.e zullen de k atholieken, 1 steuneade op hun georganife:rde kracht, eenheid en programma, zeker hûn edgeni 1 vvoordje meesprelcen. 't Is in dat vooruiuicht, dat wij ons vahdaag richten tôt de gekozenen di€f straks het bestuur van het land in han-den /.ullen houden, en vooiai tôt de afJ gevaardigden der werklneden, wier organisât^ sedert zoolang vriendschappo-lijke beirekkingen met ons -onderhoudt. iVieest gerust, heercn gekozenen, wij hebben in de verste verte nief *t inzicht, en ook niet den lust, ons te bemoeâen met de binntn'and cu.e politiek van Ne-derland.Daarin maken wij e n lofwaardig vcrJ sebil met somm:ge Ncder^aadscheblaad-jes die onder Duitschen gelddruk do Belgi^che toestanden en belangen in de/ war trachten te sturen en aldus zeker niet medehelpen om de vriendschapsban-den die steeds tusschen onze twee landen bestonden nauwer aan te halen. i\Ve zullen dus niet doen wat we ioi een ynder aflceuren. .Wat we aan de katholieke ge'cozenein, die straks de macht in handen zullen hebben komen vragen, dat is, dat ze tegenover de Belgen dfe in Nederland verblijven de christelijkie rechtvaardig^ heid zou den in acht nemen die aan dea groîidslag ligt van hun programma. Hier hebben wij zeker niet de talrijlca vluchtelingen op het oog, d e door het Nederlandsche volk zoo edelnioedig ont^ vangen zijn. Wel is waar hebben hier en daar enkele O. W. van de hulpeloosheid van onze lamdgenoolen misbruik go-maakt, en hun dubbel en dik doen betat len voor de gastvrijheid. Maar dat zijn uitzonderingen die ten allen tijde en overal voorgekomen zijn. Onze vluchtelingen hebben geene rechten te doen gelden, lioogstens misschien het recht op medegevoel en liefdadigheid. Het Nederlandsche volk heeît onder dat op-zicht zijn pLicht gedaan. En wij hopen dat eens de tijd kome dat wij anders dan door woorden onze dankbaarheid zullen kunnen toonen. De Belgen zoui den in voorkomend geval voorzeker oôk aldus gehandeld hebben. Dat hebben ze ten andere reeds in 1870 bewezen.... Of de Nederlandsche regeering et h ter genoeg het oog gehouden heeft op de zedelijke en godsdienstige belangen van ans volk, en of daar geene verani dering dient in te komen zal ongetwijfeld de nieuwe regeering onderzoeken. Maar waar er geene spraak is van lief< dadigheàd pf gastvrijheid dat is in de behandeling van de geïiueineerde Bel-, gische militairen. Hier hebben deze absolute rechten die vastliggen aan overcenkomsten en aan de toepassing der. stnikte christene recht-vaardigheâd.De interneering wordt geregeld dooi intertiatioiiale overeenkomst«n. Wdat de içkst dez« MiW,

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De klok uit België = La cloche de Belgique appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Maastricht du 1917 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes